MIKROGRANTY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że
z dniem 10 kwietnia 2020
zawieszamy przyjmowanie wniosków
o DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ PROWADZONĄ PRZEZ JEDNOSTKI UW
oraz na MIKROGRANTY.

W najbliższym czasie (po Świętach Wielkanocnych) zostanie uruchomiona możliwość składania wniosków na Mikrogranty z funduszy Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.


 • Cel: wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów.
 • Warunek podstawowy: zadeklarowanie ubiegania się o grant na prowadzenie badań naukowych finansowanego ze środków zewnętrznych (NCN, NCBiR, MNiSW, H2020 itp.; termin i nazwa konkursu). Termin złożenia wniosku do 12 miesięcy od daty wystąpienia o mikrogrant.
 • Beneficjenci: pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w jednostkach podstawowych Uniwersytetu Warszawskiego zaliczani do liczby N oraz doktoranci planujący podjąć działanie mające na celu zwiększenie ich potencjału naukowego i rozpoznawalności międzynarodowej, służące uzyskaniu grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.
 • Okres wsparcia: do 9 miesięcy. Może zostać udzielone raz na 12 miesięcy (decyduje data rozliczenia projektu). Nie dotyczy pokrycia kosztów wykupu „wolnego dostępu” w czasopismach z IF.
 • Warunki przystąpienia do konkursu: złożenie wniosku wg Załącznika nr 3 (zmiana załącznika od czerwca 2018) obejmującego informacje o dorobku naukowym Wnioskodawcy oraz plan, harmonogram oraz nakłady finansowe planowanego działania.
 • Przykłady projektów: pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego, który ma być skierowany do opublikowania w czasopiśmie z IF, pokrycie kosztów wykupienia otwartego dostępu do opublikowanego tekstu naukowego w czasopiśmie z IF (po przyjęciu tekstu do publikacji), krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych (np. udział w prestiżowej konferencji międzynarodowej pod warunkiem przyjęcia referatu, kwerenda biblioteczna), zaproszenie na UW uznanego międzynarodowo badacza, badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych itp.
 • Dofinansowanie pobytu na konferencjach/seminariach (należy dołączyć program konferencji/seminarium i/lub potwierdzenie przyjęcia referatu): dofinansowanie może być przyznane tylko na czas odbywania się konferencji/seminarium, ewentualne koszty opłaty konferencyjnej muszą być pokryte z innych źródeł, preferowane dofinansowanie dotyczy kosztu zakupu biletów.
 • Ocena: projekty będą weryfikowane pod względem formalnym oraz oceniane przez pracowników Biura Obsługi Badań. Ostateczną decyzję będzie podejmować Prorektor ds. naukowych.
 • Kwota dofinansowania: ustalana indywidualnie w zależności od projektu.
  Nie powinna przekraczać 5 tys. zł za wyjątkiem wykupu wolnego dostępu,
  gdzie maksymalne dofinansowanie może wynieść 8 tys. zł.
 • Rozpatrywanie wniosku: 14 dni od złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.
 • Warunek realizacji: uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację projektu wraz z informacją o niemożliwości całkowitego sfinansowania działania ze środków wydziału/jednostki.
 • Rozliczenie dotacji: Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej podlegają rozliczeniu w Biurze Obsługi Badań (do rozliczenia merytorycznego należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów podpisane przez Pełnomocnika Kwestora na Wydziale/Jednostce w terminie 30 dni od zakończenia projektu).
 • Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych, w Pałacu Kazimierzowskim na Kampusie Centralnym, I piętro, pok. 13 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00).Wszelkie pytania dot. wniosków proszę kierować do p. Justyny Piecha z Sekretariatu Prorektora ds. naukowych (e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl , tel. 22 55 20 350).

Informacje uzupełniające: 

 • W ramach dotacji może być dofinansowane pojedyncze działanie naukowe.
 • Nie może być dofinansowywane wynagrodzenie dla kierownika działania.
 • W przypadku dofinansowania publikacji należy zamieścić napis: „Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Warszawskiego”
 • Wystąpienie o dofinansowanie działań nie mieszczących się w podanych kategoriach wymagają rozszerzonego uzasadnienia.

 

Kontakt w BOB:

 • mgr Ewa Łuczyńska (pok. 19)
  tel.: 22 55 20 886