mnisw

Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

Ogłoszono: środa, 25 listopada 2015
Termin składania wniosków w MNiSW – 29 lutego 2016 r.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące:

  • opracowanie i publikację wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i myślicieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;
  • badania nad polską myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z myślą europejską i światową;
  • zachowanie polskiej spuścizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu myśli społecznej w domenie publicznej;
  • prace badawcze powiązane z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 stycznia 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 r.

Archiwizacja informacji nastąpiła Tuesday March 1st, 2016 7:00am

mnisw

Nowe rozporządzenie dot. szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

 

Żródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-27-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow-finansowych-na-dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html