BST i DSM – wydłużenie terminu na złożenie raportu

Zgodnie z informacją mailową z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymaną w czwartek, 28 marca 2019 o godz. 16:47, Uczelnia uzyskała zgodę na wnioskowane przedłużenie terminu na złożenie raportu rocznego za 2018 r. z wykorzystania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i młodych naukowców do dnia 30 kwietnia 2019.

Informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Uprzejmie informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił listę projektów zakwalifikowanych do finansowania  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (pełna lista poniżej).

Wysokość środków przyznanych poszczególnym wnioskodawcom zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem z uwagi na konieczność weryfikacji zachowania przez przedsiębiorców warunków kumulacji pomocy określonych w art. 3 ust. 2 i art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), tzn. całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 € w okresie trzech lat podatkowych.

Ponadto, informujemy, że termin wskazany w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198), w którym przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w urzędzie obsługującym ministra 3 egzemplarze umowy podpisanej przez upoważnione osoby, biegnie od dnia przekazania przez ministra informacji o wielkości przyznania pomocy. Informacja ta zostanie przekazana przedsiębiorcom za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Podmiot, któremu zostało przyznane wsparcie w ramach programu jest zobowiązany zweryfikować dane dot. pomocy de minimis udzielonej mu łącznie w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach, wskazując w ww. umowie kwotę przyznaną przez Ministra lub kwotę niższą, tak by warunek nieprzekroczenia kwoty 200 000 € w ww. trzech latach podatkowych, został zachowany.

 pdf Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Uniwersytet Warszawski otrzymał finansowanie dla:

 1. Uniwersytet Warszawski
  Anglica. An International Journal of English Studies
 2. Uniwersytet Warszawski
  Central and Eastern European Migration Review
 3. Uniwersytet Warszawski
  Etyka
 4. Uniwersytet Warszawski
  Journal of Banking and Financial Economics
 5. Uniwersytet Warszawski
  Kwartalnik Pedagogiczny
 6. Uniwersytet Warszawski
  Polish Archaeology in the Mediterranean
 7. Uniwersytet Warszawski
  Prace Filologiczne
 8. Uniwersytet Warszawski
  Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje
 9. Uniwersytet Warszawski
  Przegląd Europejski
 10. Uniwersytet Warszawski
  Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria
 11. Uniwersytet Warszawski
  Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
 12. Uniwersytet Warszawski
  STAN RZECZY
 13. Uniwersytet Warszawski
  Studia Europejskie-Studies in European Affairs
 14. Uniwersytet Warszawski
  Studia Medioznawcze
 15. Uniwersytet Warszawski
  Studia Polsko-Ukraińskie
 16. Uniwersytet Warszawski
  Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
 17. Uniwersytet Warszawski
  Studia Wschodnioeuropejskie
 18. Uniwersytet Warszawski
  Studies of the Department of African Languages and Cultures
 19. Uniwersytet Warszawski
  SZTUKA I FILOZOFIA
 20. Uniwersytet Warszawski
  Światowit
 21. Uniwersytet Warszawski
  U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze

Stanowisko Rady NCN w sprawie zasad finansowania stypendiów i wynagrodzeń studentów i doktorantów zaangażowanych do realizacji zadań w projektach badawczych finansowanych przez NCN

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawy 2.0), wprowadzającej m.in. nowy model kształcenia doktorantów, Rada NCN zmieniła zasady finansowania przez Narodowe Centrum Nauki stypendiów i wynagrodzeń studentów oraz doktorantów zaangażowanych w realizację zadań w projektach badawczych finansowanych przez Centrum.

Wprowadzone zmiany obejmują:

 1. Wydzielenie odrębnego budżetu dla studentów i doktorantów w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów: OPUS, SONATA, SONATA BIS i MAESTRO.
 2. Ustalenie maksymalnej kwoty w wysokości 5 tys. zł miesięcznie z przeznaczeniem na stypendia lub wynagrodzenia dla danego studenta lub doktoranta.
 3. Umożliwienie elastycznego sposobu finansowania stypendiów i wynagrodzeń dla doktorantów zaangażowanych w realizację projektu, dopasowanego do potrzeb kierownika projektu i zasad obowiązujących w podmiocie, w którym realizowany jest projekt badawczy.

Ad1.

W ramach kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu badawczego został wydzielony budżet przewidziany wyłącznie dla studentów i doktorantów  zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie. Wysokość tego budżetu w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi co najwyżej:

 • 5 tys. zł w konkursie SONATA,
 • 10 tys. zł  w konkursach OPUS i SONATA BIS,
 • 15 tys. zł w konkursie MAESTRO.

W konkursach PRELUDIUM i SONATINA wynagrodzenie dla studentów i doktorantów  może być finansowane z puli wynagrodzeń dodatkowych przewidzianych dla kierownika i wykonawców w łącznej wysokości co najwyżej 1,5 tys. zł miesięcznie.

Ad.2.

Zgodnie z przyjętymi przez Radę regulacjami łączna kwota stypendiów oraz wynagrodzeń otrzymywanych w ramach kosztów bezpośrednich projektów badawczych finansowanych przez NCN z przeznaczeniem dla danego studenta lub doktoranta nie może przekroczyć 5 tys. zł miesięcznie. Do tego ograniczenia nie wlicza się wynagrodzenia przewidzianego dla kierownika projektu finansowanego w ramach konkursu PRELUDIUM oraz stypendium doktorskiego przyznanego w ramach konkursu ETIUDA. Limit 5 tys. zł miesięcznie uwzględnia również pozapłacowe koszty pracy, a w przypadku stypendiów doktoranckich także koszty składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe oraz wypadkowe). Narodowe Centrum Nauki wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmuje działania w celu zwolnienia stypendium naukowego NCN z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ad.3.

W ramach budżetu zaplanowanego dla studentów i doktorantów doktorant kształcący się na studiach doktoranckich i doktorant kształcący się w szkole doktorskiej, który będzie realizować zadania w projekcie badawczym, może otrzymać środki finansowe w formie stypendium naukowego NCN oraz wynagrodzenia. Z tej puli środków można finansować również stypendium doktoranckie według zasad określonych w ustawie 2.0 wyłącznie dla doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej, zaangażowanego w realizację projektu. 

Ad. 3.1. Stypendia naukowe NCN.

Stypendium naukowe NCN może być finansowane przez Centrum wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym przez Radę NCN uchwałą nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Stypendium naukowe NCN przyznawane jest studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia, studentom jednolitych studiów magisterskich bądź doktorantom na studiach doktoranckich oraz doktorantom w szkołach doktorskich. Najistotniejszym elementem przyjętych regulacji jest tryb konkursowy przyznawania stypendium naukowego NCN. Dodatkowo Rada wprowadziła zasadę umożliwiającą łączenie stypendium naukowego NCN z innym wynagrodzeniem i innym stypendium naukowym NCN lub stypendium doktoranckim przyznanym w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego przez NCN, przy założeniu, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie przekroczy 5 tys. zł miesięcznie. Rada umożliwia pobieranie stypendium naukowego NCN również w sytuacji, gdy w trakcie realizacji zadań w projekcie doktorant uzyska stopień naukowy doktora i przestanie spełniać kryterium na podstawie którego przyznano mu stypendium, jednak przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Ad 3.2. Wynagrodzenia.

W ramach projektu badawczego można finansować wynagrodzenie przewidziane dla studenta lub doktoranta zaangażowanego do realizacji zadań w projekcie. Wynagrodzenie to może być wypłacane na podstawie umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy bądź umowy cywilnoprawnej. Jeżeli student lub doktorant jest zatrudniony w podmiocie realizującym projekt badawczy na podstawie umowy o pracę, może otrzymywać wynagrodzenie ze środków projektu w innej formie niż na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Ad. 3.3. Stypendia doktoranckie w rozumieniu ustawy 2.0.

Dla doktoranta w szkole doktorskiej można zaplanować ze środków projektu finansowanego przez NCN stypendium doktoranckie, jeżeli doktorant przez cały okres realizacji przez niego zadań w projekcie będzie spełniać wymagania określone przepisami ustawy 2.0 niezbędne do pobierania stypendium doktoranckiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu szkoły doktorskie mogą czasowo finansować ze środków NCN obligatoryjne stypendia doktoranckie dla swoich doktorantów. Doktoranci ze szkół doktorskich, którzy mają finansowane stypendium doktoranckie ze środków NCN w trakcie realizacji zadań w projekcie, mogą uzupełnić to stypendium o dodatkowe środki z wynagrodzeń lub stypendiów naukowych NCN w ramach jednego lub więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego przez NCN przy założeniu, że limit możliwych do otrzymania przez doktoranta środków z NCN zostanie utrzymany. 

Narodowe Centrum Nauki pozostawia więc dowolność w formach finansowania stypendiów i wynagrodzeń dla studentów i doktorantów z projektów badawczych NCN. Decyzję w sprawie sposobu gratyfikacji za realizację zadań podejmuje kierownik projektu odpowiedzialny za kształt zespołu badawczego. Kierownik projektu, mając na względzie wskazane powyżej zasady, może elastycznie dostosować formy finansowania tej grupy wykonawców do wewnętrznych regulacji obowiązujących w podmiocie, w którym realizowany jest projekt, a w szczególności do przepisów związanych z kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich, jak również z kształceniem doktorantów na studiach doktoranckich wg. dotychczasowych zasad.

Zachęcamy, aby wprowadzone przez Narodowe Centrum Nauki możliwości wsparcia dla doktorantów zostały uwzględnione w regulaminach tworzonych szkół doktorskich.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-03-25-stanowisko-ncn-studenci-doktoranci-w-projektach

NCN – konkursy OPUS 17 i PRELUDIUM 17

OPUS 17 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Projekty realizowane w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy, a do zdobycia jest 300 mln zł

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków w NCN upływa 17 czerwca 2019 r., w BOB – 7 czerwca

Więcej na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17


PRELUDIUM 17 to konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, w którym na zakup aparatury można pozyskać aż 30% wartości projektu badawczego. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości:

 • 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy,
 • 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz
 • 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy.

Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy. W PRELUDIUM 17 łącznie naukowcy mogą otrzymać aż 30 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków w NCN upływa 17 czerwca 2019 r., w BOB – 7 czerwca

Więcej na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17


Formularze wniosków w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17

opublikowane w poniedziałek, 25 marca 2019 – https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-03-25-formularze-opus17-preludium17

W związku z licznymi pytaniami o termin dostępności formularzy wniosków w systemie ZSUN/OSF kierowanymi do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz do Narodowego Centrum Nauki informujemy, że uruchomienie nastąpi nie wcześniej niż w drugiej połowie maja, a o dokładnym terminie poinformujemy wkrótce na stronie NCN oraz w systemie ZSUN/OSF.

NCN i OPI wspólnie pracują nad gruntowną przebudową systemu, której efektem będzie bardziej przyjazny użytkownikowi, nowoczesny formularz wniosku. Nowy formularz wyposażony będzie w funkcje automatycznego zliczania kosztorysu na podstawie wprowadzonych informacji o planowanych wydatkach. Trwa również dostosowanie systemu do zmian, dzięki którym możliwe będzie wykazanie przerw w karierze przedłużających okres, z którego można wykazać dorobek naukowy.

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem formularza wniosku (OPUS, PRELUDIUM), który przedstawia zakres danych koniecznych do wprowadzenia do systemu ZSUN/OSF.

DUN – wyniki naboru wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2019 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla Wnioskodawców „Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w 2019 roku.

Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wnioskodawca składa po otrzymaniu decyzji administracyjnej, w terminie określonym w ww. decyzji.

Wykaz podmiotów oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: działalność wydawnicza, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.

W tym UW:

  1. poz. 325
   Digitalizacja 262 analiz naukowych zawartych w 36 tomach
   „Studiów Politologicznych” wydanych w latach 2009-2018 oraz ich
   udostępnienie w systemie Open Access – 11 528,00
  2. poz. 326
   Zwiększenie znaczenia i międzynarodowego zasięgu czasopisma
   naukowego „Przegląd Europejski” – 120 120,00
  3. poz. 327
   Wydanie czterech numerów kwartalnika „Problemy Polityki
   Społecznej. Studia i dyskusje” – 39 985,00
  4. poz. 328
   Stworzenie dwóch anglojęzycznych tomów „Studiów Politologicznych” – 78 650,00
  5. poz. 329
   Novensia-stworzenie anglojęzycznej wersji . – 30 200,00
  6. poz. 330
   „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” – Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; Stworzenie anglojęzycznej wersji wydawniczej publikacji; Digitalizacja tomów archiwalnych rocznika w celu zapewnienia otwartego dostępu do
   nich przez Internet oraz wdrożenie i utrzymanie cyfrowej platformy redakcyjnej – 149 501,00
  7. poz. 331
   Przygotowanie do druku i wydanie nr 29 rocznika naukowego „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies”- 22 000,00
  8. poz. 332
   Przygotowanie do druki i wydanie nr. 13 i 14 półrocznika „Nowy Prometeusz”. – 19 800,00
  9. poz. 333
   Przygotowanie do druku i wydanie nr. 58-61 kwartalnika naukowego „Przegląd Wschodni” – 26 400,00
  10. poz. 334
   Publikacja numeru tematycznego „Stanu Rzeczy” nt. „Chłopa polskiego” Thomasa i Znanieckiego – 22 660,00
  11. poz. 335
   Korekta językowa wydania II „Encyklopedii administracji publicznej” redakcja naukowa prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – 3 784,00
  12. poz. 336
   Redakcja techniczna wydania II „Encyklopedii administracji publicznej” redakcja naukowa prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – 8 800,00
  13. poz. 337
   Tłumaczenie na język angielski i francuski wydania II „Encyklopedii administracji publicznej” redakcja naukowa prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – 26 400,00
  14. poz. 338
   Wydrukowanie i opublikowanie pod adresem http://encyklopediaap.uw.edu.pl wydania II „Encyklopedii administracji publicznej” redakcja naukowa prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – 2 860,00
  15. poz. 339
   Digitalizacja i umiędzynarodowienie czasopisma naukowego w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – 2 640,00
Wykaz podmiotów oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ: „działalność wydawnicza de minimis”, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: upowszechnianie, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.

W tym UW:

 1. poz. 182
  Uniwersytet Warszawski – Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe –

  digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego – 996 000,00
 2. poz. 183
  Uniwersytet Warszawski – Międzynarodowa Konferencja Supercomputing Frontiers

  Europe 2019 i 2020 – 324 960,00
 3. poz. 184
  Uniwersytet Warszawski XXIII Festiwal Nauki w Warszawie – 50 000,00
Wykaz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: wnioski ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników centralnych organów administracji rządowej, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.
Wykaz podmiotów oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ: upowszechnianie de minimis, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: biblioteki, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 roku

W tym UW:

 1. poz. 1
  Cenne druki muzyczne z przełomu XIX i XX w. – opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w e-bUW oraz International Music Score Library Project – kontynuacja – 105 484,00
 2. poz. 19
  Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej
  w Warszawie – 238 200,00

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-jednostek-oraz-zadan-z-zakresu-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-ktore-zostaly-zakwalifikowane-do-finansowania-ze-srodkow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-2019-r

 

Komunikat w sprawie rozliczania środków finansowych przyznanych na działalność statutową

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się informacja dotycząca konieczności składania raportów za 2018 rok z wykorzystania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i młodych naukowców, restrukturyzację jednostek naukowych, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni, działalności jednostek naukowych lub uczelni związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej.

Treść komunikatu:

 1. Jednostki, które w 2018 roku wydatkowały środki dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i młodych naukowców są zobowiązane do złożenia raportu rocznego w systemie ZSUN/OSF.
  ……………….
 2. Niewykorzystane w 2018 roku środki dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i młodych naukowców w roku 2019 stają się subwencją.
  ……………………
 3. Jednostki, które wydatkowały w 2018 roku środki dotacji na restrukturyzację jednostek naukowych, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni, działalności jednostek naukowych lub uczelni związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki są zobowiązane do złożenia raportu rocznego w systemie ZSUN/OSF w terminie do dnia 31 marca 2019 r.
Dotacja na utrzymanie potencjału oznacza utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej;
Dotacja na młodych naukowców oznacza działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2435), zwanej dalej „ustawą okołobudżetową”. Zgodnie z art. 24 pkt 1 ww. ustawy wyłączenie, o którym mowa w art. 316 ust. 1  ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), zwane dalej „Przepisami wprowadzającymi”, nie obejmuje środków finansowych przyznanych na finansowanie działalności statutowej w zakresie:

 1. kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych,
 2. utrzymania specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej,
 3. utrzymania specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni,
 4. działalności jednostek naukowych lub uczelni związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Zatem z wykorzystania tych środków finansowych należy złożyć raport na zasadach dotychczasowych zgodnie z § 13  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1462).
Zgodnie z art. 24 pkt 2 ustawy okołobudżetowej,  art. 316 ust. 2  Przepisów wprowadzających stosuje się wyłącznie w odniesieniu do środków przyznanych na:

 1. utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej,
 2. działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym – i niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przepis ten ma zastosowanie do ww. dotacji przyznanych w 2018 r. oraz przyznanych w 2017 r. i przeniesionych na 2018 r.
Środki te stają się subwencją i stosuje się do nich przepis art. 407 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245).

Środki wydatkowane do dnia 31 grudnia 2018 r. powinny być rozliczone zgodnie z § 13  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495). W myśl tego przepisu jednostka naukowa, której przyznano środki finansowe na utrzymanie potencjału badawczego lub na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, składa raport roczny z ich wykorzystania.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-w-sprawie-rozliczania-srodkow-finansowych-przyznanych-na-dzialalnosc-statutowa

MONOGRAFIE – konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 25 maja 2019

Cele

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zobacz stronę serii MONOGRAFIE FNP.

Adresaci

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Oferta

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Autorzy i autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

Procedura

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

 • dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione
 • wypełniony i podpisany wniosek – link 
 • wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie.
 • zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami).

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą:

 • Tomasz Kizwalter (przewodniczący)
 • Szymon Wróbel (wiceprzewodniczący)
 • Andrzej Borowski
 • Michał Buchowski
 • Antoni Ziemba
Kontakt

dr Karolina Marcinkowska – Koordynatorka programu
tel.: 22 311 84 31
karolina.marcinkowska@fnp.org.pl

Dodatkowe Informacje

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

 • wysokim poziomem naukowym,
 • odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,
 • integralnością tematyki i formy,
 • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Fundacja począwszy od 2012 r. wyłącza z programu MONOGRAFIE finansowanie przekładu na język obcy prac opublikowanych poza serią Monografie FNP – możliwość taka istnieje obecnie w ramach powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki zawierającego moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie (Moduł C). Więcej informacji o NPRH.

Zgodnie ze standardami promowanymi przez Komisję Europejską, wprowadzanymi w Polsce w wielu dyscyplinach naukowych, Fundacja włącza się w projekt upowszechniania najwybitniejszych prac polskich uczonych w formule Open Access, tak aby mogły być one dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Pełne teksty wydanych w serii monografii będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej http://monografie.fnp.org.pl.

Fundacja, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowuje drugie wydania tytułów, które ukazały się w serii Monografie FNP w poprzednich latach, a obecnie są trudno dostępne w księgarniach. Książki te będą się ukazywać w nowej serii wydawniczej Res humanae.

Wydawcy i dystrybutorzy książek z serii Monografie FNP:

 • tytuły wydawane od 2011 roku – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa tel./fax 056 611 42 38, e-mail: books@umk.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.kopernikanska.pl.
 • tytuły wydane do końca 2010 roku – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa, tel./faks (+71) 341-14-98, 341-12-41, e-mail: marketing@wuwr.com.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.wuwr.com.pl.

Sprzedaż książek prowadzą także księgarnie naukowe na terenie całego kraju.

 

Czytaj więcej: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków w ramach programu „DIALOG”

 1. Termin składania wniosków – do 8 kwietnia br. w sekretariacie Biura Obsługi Badań.
 2. Wniosek (wydruk roboczy) z systemu OSF musi zawierać :
  • Informacje ogólne,
  • Opis projektu wraz z uzasadnieniem,
  • Działania,
  • Zespół realizujący projekt.
 1. Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek, wniosek musi być podpisany przez Dziekana/Dyrektora.
 2. W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru, Prorektor ds. naukowych poinformuje o wybraniu 2 wniosków, które zostaną złożone przez Uniwersytet Warszawski.
 3. Do złożenia w Ministerstwie zostaną wybrane 2 wnioski z 2 dziedzin.
 4. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG” : Wnioskodawca, również jako członek konsorcjum, może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym”.

„Wsparcie dla czasopism naukowych” – komunikat w sprawie wyników oceny przez Zespół doradczy wniosków złożonych w konkursie

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces oceny przez Zespół doradczy wniosków złożonych w konkursie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Wyniki oceny dokonanej przez Zespół są obecnie udostępniane wnioskodawcom w systemie ZSUN/OSF. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”(Dz.U. poz. 1832, 2198) przedsiębiorca niezadowolony z wyników oceny, może złożyć, w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o jej wynikach, umotywowane zastrzeżenia do tych wyników. Zastrzeżenia składa się za pośrednictwem systemu.

Równocześnie informujemy, że liczba projektów pozytywnie ocenionych przez Zespół jest większa niż liczba wniosków, które mogą zostać objęte finansowaniem. W związku z powyższym, Zespół rekomendował objęcie finansowaniem wniosków, które uzyskały:

 • w dziedzinie nauk humanistycznych – 75 pkt i więcej,
 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych – 75 pkt i więcej,
 • w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 70 pkt i więcej,
 • w dziedzinie nauk rolniczych – 59 pkt i więcej,
 • w dziedzinie nauk społecznych – 75 pkt i więcej,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – 59 pkt i więcej,
 • w dziedzinie nauk teologicznych – 70 pkt i więcej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-w-sprawie-wynikow-oceny-przez-zespol-doradczy-wnioskow-zlozonych-w-konkursie-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych