Komunikat Ministra o ustanowieniu programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 września 2020 r. podpisał komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków.

 • Pierwszy nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 25 września 2020 r. do dnia 30 października 2020 r.
 • Drugi nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-ustanowieniu-programu-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow

Informacja dotycząca zmian w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” w projektach badawczych

Informujemy, że dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r., w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych, w raportach rocznych i końcowych, będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”.

W tej kategorii („Inne koszty bezpośrednie”), analogicznie jak w składanym wniosku, zostaną wyodrębnione następujące podkategorie:

 1. materiały i drobny sprzęt,
 2. usługi obce,
 3. wyjazdy służbowe,
 4. wizyty, konsultacje,
 5. wykonawcy zbiorowi,
 6. inne koszty,

w ramach których w raportach rocznych i końcowych dla wyżej wymienionych projektów badawczych będzie konieczne uzupełnienie poniesionych kosztów w poszczególnych latach.

W związku z powyższym Narodowe Centrum Nauki zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia ww. sposobu raportowania poniesionych kosztów w ramach kategorii „Inne koszty bezpośrednie” w sposobie ewidencjonowania kosztów w podmiotach realizujących ww. projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie projektów badawczych, w których obowiązek złożenia pierwszych raportów rocznych rozpocznie się w 2021 r. lub później tj. projektów badawczych począwszy od konkursów OPUS17, PRELUDIUM 17, MOZART, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1, SONATINA 4, CEUS-UNISONO, DAINA 2.

Zmiana w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” nie dotyczy raportów rocznych już złożonych i nie będą one wymagały korekty w tym zakresie.

Jednocześnie Narodowe Centrum Nauki przypomina, że zgodnie z zapisami umów o realizację i finansowanie ww. projektów badawczych, Kierownik projektu może wprowadzić w okresie realizacji projektu badawczego zmiany w ww. podkategoriach w ramach kategorii „Inne koszty bezpośrednie” w stosunku do kosztów zaplanowanych we wniosku.

Pismo Dyrektora NCN

Wyniki NPRH

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł Uniwersalia 2.1 (2019)

kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty.

W konkursie udział wzięło 35 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikował do finansowania 12 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 1 200 519,00 zł.

Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

Na Uniwersytecie Warszawskim realizowane będą dwa projekty:

 • Tłumaczenie na język niemiecki i wydanie w Niemczech monografii naukowej Piotra Szlanty pt.”Polakożerca kontra wrogowie Rzeszy. Cesarz Wilhelm II i Polacy 1888-1918″
 • Tłumaczenie na język angielski książki autorstwa Bartosza Kontnego, pt. „Archeologia wojny. Studia nad uzbrojeniem barbarzyńskiej Europy okresów wpływów rzymskich i wędrówek ludów”, wyd. Napoleon V, Oświęcim 2019 oraz wydanie jej drukiem

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-konkursu-nrph-w-module-uniwersalia-21-2019

Dane do umowy w konkursie „Diamentowy Grant”

1 Nazwa i adres podmiotu Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
2 Osoba reprezentująca podmiot Prof. dr hab. Zygmunt Lalak – Prorektor UW ds. badań
3 Numer NIP 525-001-12-66
4 Numer REGON 000001258
5 Nr pełnomocnictwa  BP-015-0-397/2020
6 Nr rachunku bankowego 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)
 

Umowę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres bob@adm.uw.edu.pl.

Proszę dołączyć skan pierwszej strony umowy z podpisem:

 • Dziekana Wydziału oraz
 • Pełnomocnika Kwestora.

Ogłoszenie konkursów OPUS 20 +LAP, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
***** 7 grudnia w BOB
***** 15 grudnia w NCN (do godz. 16:00)


OPUS 20 +LAP – Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 20 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 20 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20


SONATA 16 – Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 16 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16


PRELUDIUM BIS 2 – Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 2 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 2 może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2

Prace nad nowelizacją ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało prace nad nowelizacją ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To kolejny etap wprowadzonych już w latach 2016-2020 licznych zmian, które zrealizowaliśmy w trosce o najwyższe standardy i najlepsze efekty pilotowanych przez NCBR projektów.

Nowelizacja stanowi odpowiedź na postulaty różnych środowisk, w szczególności przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz inwestorów. To także realizacja  zobowiązań artykułowanych wielokrotnie przez Kierownictwo MNiSW.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wskazania propozycji zmian w zakresie funkcjonowania NCBR, które pozwoliłyby, jeszcze lepiej niż dotychczas, inwestować publiczne środki we wsparcie dla polskich wynalazców, badaczy, uczonych i przedsiębiorców.

Jest to szczególnie istotne w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 oraz w dobie przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Usprawnione funkcjonowanie NCBR pozwoli w sposób bardziej efektywny wykorzystać środki, które służyć powinny innowacyjności polskiego przemysłu i doskonałości polskiej nauki.

Propozycje prosimy zgłaszać w poniższych kategoriach:

 • Obsługa wnioskodawcy i beneficjenta;
 • Działalność kontrolna realizacji projektów;
 • Proces wyboru projektów;
 • Działanie NCBR jako agencji wykonawczej, w tym rola organów Centrum – Dyrektora oraz Rady NCBR;
 • Planowanie programów strategicznych.

Propozycje prosimy przesyłać mailowo do 11 września 2020 roku na adres: propozycjezmianNCBR@mnisw.gov.pl, w temacie podając nazwę odpowiedniej kategorii.

Przesłane przez Państwa wskazówki zostaną wykorzystane zarówno do bieżącego usprawnienia funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak i będą przyczynkiem do podjęcia prac legislacyjnych. Uprzejmie dziękujemy Państwu za współpracę i zaangażowanie.

Komunikat NCN – decyzje dot. wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 4 w lipcu br.

Informujemy, że zostały wysłane decyzje dotyczące wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 4 w lipcu, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz Elektronicznych Skrzynek Podawczych ESP (ePUAP).

Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP) wnioskodawcy. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-09-02-decyzje-miniatura-4-lipiec