DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ PROWADZONĄ PRZEZ JEDNOSTKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Cel: wspieranie jednostek Uniwersytetu Warszawskiego w prowadzeniu działań mających na celu osiągnięcie stanu „doskonałości naukowej”.
 • Beneficjenci: jednostki naukowe Uniwersytetu Warszawskiego planujące zrealizować działanie o charakterze naukowym, przynoszące bezpośrednią korzyść uczelni (wzrost prestiżu i umiędzynarodowienia UW).
 • Okres wsparcia: do 9 miesięcy.
 • Warunki przystąpienia do konkursu: złożenie przez Wnioskodawcę wg Załącznika nr 2 wniosku obejmującego informacje o planowanym działaniu oraz harmonogram i kosztorys jego realizacji.
 • Przykłady projektów: druk monografii stanowiącej efekt projektu, w którego realizację były zaangażowane więcej niż jedna jednostka UW lub jednostka UW i jednostka innej uczelni, druk monografii w prestiżowym, branżowym wydawnictwie międzynarodowym, przyjazd i pobyt doskonałych naukowo badaczy krajowych i zagranicznych (np. jako prelegentów prestiżowych konferencji), umiędzynarodowienie czasopism naukowych (warunek: co najmniej 10 pkt. na liście B MNiSW oraz plan uzyskania wpisu na listę A lub C), wyjazd i pobyt pracowników naukowych w celu nawiązania kontaktów z uniwersytetami badawczymi (reprezentowanymi w jednym z trzech rankingów międzynarodowych – ARWU, THE, QS) itp.
 • Ocena: projekty będą weryfikowane pod względem formalnym oraz oceniane przez pracowników Biura Obsługi Badań. Ostateczna decyzja będzie podejmowana przez Prorektora ds. naukowych.
 • Kwota dofinansowania: ustalana indywidualnie w zależności od projektu. Nie powinna przekraczać 10 tys. zł. W indywidualnych przypadkach (np. umiędzynarodowienia czasopism) 15 tys. zł. Każdorazowo nie może przekraczać 100 proc. dofinansowania udzielonego przez jednostkę.
 • Rozpatrywanie wniosku: 14 dni od złożenia.

Warunek realizacji: wniosek lub poparcie ze strony dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW i zadeklarowanie dofinansowania ze strony jednostki.


INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wnioski na wszystkie typy dotacji będą przyjmowane w trybie ciągłym w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych e-mail:
  mgr Justyna Piecha, tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021
  e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl
 1. Informacja o przyznanych środkach finansowych będzie zamieszczana dwa razy do roku (w czerwcu i grudniu) na stronie BOB (http://bob.uw.edu.pl/).
 1. Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej podlegają rozliczeniu (do rozliczenia  merytorycznego należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów podpisane przez Pełnomocnika Kwestora na Wydziale/Jednostce w terminie 30 dni od  zakończenia projektu).