DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ PROWADZONĄ PRZEZ JEDNOSTKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZAWIESZONE!

 • Cel: wspieranie jednostek Uniwersytetu Warszawskiego w prowadzeniu działań mających na celu osiągnięcie stanu „doskonałości naukowej”.
 • Beneficjenci: jednostki naukowe Uniwersytetu Warszawskiego planujące zrealizować działanie o charakterze naukowym, przynoszące bezpośrednią korzyść uczelni (wzrost prestiżu i umiędzynarodowienia UW).
 • Okres wsparcia: do 9 miesięcy.
 • Warunki przystąpienia do konkursu: złożenie przez Wnioskodawcę wg Załącznika nr 2 (zmiana załącznika od czerwca 2018) wniosku obejmującego informacje o planowanym działaniu oraz harmonogram i nakłady finansowe jego realizacji.
 • Przykłady projektów: druk monografii w prestiżowym wydawnictwie międzynarodowym lub krajowym (lista wydawnictw znajduje się w Załącznik nr 4[1] NOWA LISTA, lipiec 2018), przyjazd i pobyt doskonałych naukowo badaczy krajowych i zagranicznych (np. jako prelegentów prestiżowych konferencji), umiędzynarodowienie czasopism naukowych (warunek: co najmniej 10 pkt. na liście B MNiSW oraz plan uzyskania wpisu na listę A lub C), wyjazd i pobyt pracowników naukowych w celu nawiązania kontaktów z uniwersytetami badawczymi (reprezentowanymi w jednym z trzech rankingów międzynarodowych – ARWU, THE, QS), prowadzenie badań wstępnych niezbędnych do złożenia wniosku o grant badawczy.
 • Ocena: projekty będą weryfikowane pod względem formalnym oraz oceniane przez pracowników Biura Obsługi Badań. Ostateczna decyzja będzie podejmowana przez Prorektora ds. naukowych.
 • Kwota dofinansowania: ustalana indywidualnie w zależności od projektu. Nie powinna przekraczać 10 tys. zł. W indywidualnych przypadkach (np. umiędzynarodowienia czasopism) 15 tys. zł. Każdorazowo nie może przekraczać 100 proc. dofinansowania udzielonego przez jednostkę.
 • Rozpatrywanie wniosku: 14 dni od złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.
 • Warunek realizacji: wniosek lub poparcie ze strony dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW i zadeklarowanie dofinansowania ze strony jednostki (max. dofinansowanie – 100% kwoty wskazanej w pkt. 6 wniosku).
 • Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych, w Pałacu Kazimierzowskim na Kampusie Centralnym, I piętro, pok. 13 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00). Wszelkie pytania dot. wniosków proszę kierować do p. Justyny Piecha z Sekretariatu Prorektora ds. naukowych (e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl , tel. 22 55 20 350).
 • Rozliczenie dotacji: Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej podlegają rozliczeniu w Biurze Obsługi Badań (do rozliczenia merytorycznego należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów podpisane przez Pełnomocnika Kwestora na Wydziale/Jednostce w terminie 30 dni od zakończenia projektu).

Informacje uzupełniające: 

 • W ramach dotacji może być dofinansowane pojedyncze działanie naukowe.
 • Przy wnioskach publikacyjnych wymagane jest dołączenie do wniosku. kalkulacji wydania publikacji przygotowanej przez wydawnictwo. Musi ono zawierać wszystkie niezbędne informacje pozwalające ocenić zasadność przewidzianych kosztów. W przypadku wątpliwości podstawą kalkulacji jest wzór stosowany przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Nie może być dofinansowywane wynagrodzenie dla kierownika działania.
 • Preferowane będą działania realizowane przez więcej niż jedną jednostkę.
 • Wystąpienie o dofinansowanie działań nie mieszczących się w podanych kategoriach wymagają rozszerzonego uzasadnienia.

[1] Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają monografie, które zostaną wydane w wydawnictwach znajdujących się na liście w Załącznik nr 4 lub w prestiżowych, międzynarodowych lub krajowych wydawnictwach branżowych – konieczne dodatkowe uzasadnienie