DOTACJE NA PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO UZYSKIWANIA PRESTIŻOWYCH GRANTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 • Cel: zwiększenie potencjału Uniwersytetu Warszawskiego do uzyskiwania prestiżowych, międzynarodowych grantów badawczych.
 • Beneficjenci: badacze krajowi i zagraniczni (zatrudnieni i niezatrudnieni na UW), o uznanym dorobku naukowym, planujący uzyskanie w przeciągu maks. 24 miesięcy prestiżowego grantu międzynarodowego (preferowane wystąpienie o grant ERC lub koordynowanie projektu w ramach Horizon 2020). Grant będzie realizowany w jednostce podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Okres wsparcia: do 24 miesięcy.
 • Warunki przystąpienia do konkursu: złożenie wniosku wg Załącznika nr 1 (zmiana załącznika od pażdziernika 2018) obejmującego informacje o dorobku Wnioskodawcy oraz plan i harmonogram działań mających na celu uzyskanie prestiżowego grantu międzynarodowego.
 • Przykłady projektów: pobyt zagraniczny w celu uzyskania wsparcia merytorycznego od doskonałych naukowo badaczy, obniżenie pensum dydaktycznego, finansowanie części etatu w jednostce Uniwersytetu Warszawskiego, badania wstępne konieczne do uzasadnienia merytorycznego wniosku, pokrycie kosztów uzyskania opinii dla wniosku itp.
 • Ocena: projekty będą oceniane przez ekspertów będących w przeszłości laureatami prestiżowych, międzynarodowych programów badawczych. Ocena będzie dwuetapowa: ocena informacji zawartych w Załączniku nr 1 oraz rozmowa kwalifikacyjna. Ostateczna decyzja będzie podejmowana przez Prorektora ds. naukowych.
 • Kwota dofinansowania: ustalana indywidualnie w zależności od projektu. Nie powinna przekraczać 50 tys. zł rocznie.
 • Rozpatrywanie wniosku: 60 dni od złożenia.
 • Warunek realizacji: po przyznaniu środków, uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację projektu przez Wnioskodawcę w danej jednostce.
 • Uwaga: zatrudnienie na czas określony  finansowane z grantu nie może być dłuższe niż 33 miesiące (łącznie zatrudnienie w ramach Uniwersytetu Warszawskiego) – szczegóły  w przygotowywanym załączniku.
 • Liczba grantów: 10 rocznie.

Perspektywa: po zakończeniu grantu może zostać przedstawiona oferta dalszej współpracy z UW, w tym w indywidualnych przypadkach, zatrudnienie na czas nieokreślony.


INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wnioski na wszystkie typy dotacji będą przyjmowane w trybie ciągłym w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych e-mail:
  mgr Justyna Piecha, tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021
  e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl
 1. Informacja o przyznanych środkach finansowych będzie zamieszczana dwa razy do roku (w czerwcu i grudniu) na stronie BOB (http://bob.uw.edu.pl/).
 1. Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej podlegają rozliczeniu (do rozliczenia  merytorycznego należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów podpisane przez Pełnomocnika Kwestora na Wydziale/Jednostce w terminie 30 dni od  zakończenia projektu).