WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniach 15 lipca – 15 września 2020 zostaje wstrzymane
przyjmowanie wniosków w ramach systemu grantów wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego

Mikrogranty IDUB UW skierowane są do doktorantów i pracowników planujących następujące działania:

 

 • aktywny udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez sieci zrzeszające pracowników naukowych;
 • organizacja konferencji przez UW;
 • kwerendy w zagranicznych instytucjach naukowych lub wspierających naukę (archiwa, biblioteki, bazy danych itp.);
 • wydanie publikacji w wydawnictwie mającym prawo umieszczania swoich tytułów w Scopus (w ramach mikrograntu IDUB finansowana jest różnica w kosztach wydania publikacji oraz planowanego zwrotu ze sprzedaży);
 • wyjazdy studyjne do prestiżowych zagranicznych instytucji naukowych, w tym uniwersytetów w celu rozpoczęcia lub intensyfikacji współpracy naukowej;
 • badania wstępne mające na celu przygotowanie projektu grantu, który byłby prowadzony na UW oraz finansowany ze źródeł zewnętrznych;
 • korekta językowa tekstu naukowego przyjętego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii przez native speakera.

Obieg dokumentów

Skan wypełnionego i podpisanego przez kierownika jednostki wniosku należy wysłać na adres: idub@uw.edu.pl

Ze wsparcia IDUB można skorzystać dwukrotnie w ciągu roku, jednak nie wcześniej niż po pozytywnym rozliczeniu poprzednio realizowanego zadania. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację zadania oraz potwierdzeniem wkładu własnego jednostki. Dotyczy on organizacji konferencji przez UW, dofinansowania wydawania publikacji, wizyt studyjnych lub badań wstępnych.

Więcej na stronie: http://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/


Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych
Pałac Kazimierzowski,  Kampus Centralny, I piętro, pok. 13 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00).

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że
z dniem 11 kwietnia 2020
zawieszamy przyjmowanie wniosków
o DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ PROWADZONĄ PRZEZ JEDNOSTKI UW
oraz na MIKROGRANTY.

 • DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ PROWADZONĄ PRZEZ JEDNOSTKI UW
 • MIKROGRANTY

  • Wzór kalulacji kosztów wydania publikacji [xls] – załącznik 2, 3

Nadal aktualne:


Zasady konkursów dot. współpracy międzynarodowej:
http://bmpb.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/