WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy.

W związku z tym od 1 lutego 2017 r. został wprowadzony nowy model przyznawania wsparcia potencjału naukowego UW ze środków centralnych, podzielony na trzy typy:

 • MIKROGRANTY – Wstrzymane przyjmowanie wniosków w dniach 27 grudnia 2017 – 31 stycznia 2018     

 


INFORMACJE DODATKOWE

   1. Wnioski na wszystkie typy dotacji będą przyjmowane w trybie ciągłym w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych:
    mgr Justyna Piecha, tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021
    e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl
   2. Informacja o przyznanych środkach finansowych będzie zamieszczana dwa razy do roku (w czerwcu i grudniu) na stronie BOB (http://bob.uw.edu.pl/).
   3. Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej podlegają rozliczeniu (do rozliczenia  merytorycznego należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów podpisane przez Pełnomocnika Kwestora na Wydziale/Jednostce w terminie 30 dni od  zakończenia projektu).

 

Granty przyznane
do dnia 8 lipca 2017
[pdf]

 

 

 


SUPPORTING RESEARCH ACTIVITY AND INTERNATIONALISATION OF THE UNIVERSITY OF WARSAW

Transforming the University of Warsaw into an internationally recognised research university is one of the strategic objectives of this institution.

Therefore, on 1 February 2017 a new model of allocating subsidies from central funds was introduced. They are divided into three categories:

   1. SUBSIDIES FOR INCREASING THE CAPACITY TO OBTAIN PRESTIGIOUS INTERNATIONAL GRANTS
   2. SUBSIDIES FOR RESEARCH CONDUCTED BY UNITS OPERATING WITHIN THE UNIVERSITY OF WARSAW
   3. MICROGRANTS

ADDITIONAL INFORMATION

  1. Applications for all types of subsidies will be accepted on an ongoing basis at the Office of the Vice Rector for Research, email address:
   Justyna Magdalena Piecha, M.A., tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021
   e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl
  1. Information about awarded funds will be posted twice a year (in June and December) on the website of the Research Administration Office (http://bob.uw.edu.pl/).
  1. Funds awarded as part of designated subsidies must be accounted for (substantive settlements are to be accompanied by a list of expenditure signed by the Bursar’s plenipotentiary at the Faculty/in the Unit within 30 days of project completion).