ZASADY DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W RAMACH PROGRAMU „STRATEGIA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA”

UWAGA – obowiązuje od 1 grudnia 2018 r.

 • Cel: wspieranie jednostek Uniwersytetu Warszawskiego w prowadzeniu działań mających na celu osiągnięcie stanu „doskonałości naukowej”.
 • Beneficjenci: jednostki naukowe Uniwersytetu Warszawskiego planujące zrealizować działanie o charakterze naukowym, przynoszące bezpośrednią korzyść uczelni (wzrost prestiżu i umiędzynarodowienia UW).
 • Okres realizacji : do 15 maja 2019 r.
 • Warunki przystąpienia do konkursu: złożenie przez Wnioskodawcę wg Załącznika nr 2a wniosku obejmującego informacje o planowanym działaniu oraz harmonogram i nakłady finansowe jego realizacji.
 • Przykłady projektów: druk monografii w prestiżowym wydawnictwie międzynarodowym lub krajowym[uwaga – zmiana] , przyjazd i pobyt doskonałych naukowo badaczy krajowych i zagranicznych (np. jako prelegentów prestiżowych konferencji), umiędzynarodowienie czasopism naukowych (warunek: co najmniej 10 pkt. na liście B MNiSW oraz plan uzyskania wpisu na listę A lub C), wyjazd i pobyt pracowników naukowych w celu nawiązania kontaktów z uniwersytetami badawczymi (reprezentowanymi w jednym z trzech rankingów międzynarodowych – ARWU, THE, QS), prowadzenie badań wstępnych niezbędnych do złożenia wniosku o grant badawczy.
 • Ocena: projekty będą weryfikowane pod względem formalnym oraz oceniane przez komisję konkursową.
 • Kwota dofinansowania: ustalana indywidualnie w zależności od projektu. Nie powinna przekraczać 15 tys. zł. Wymagane jest 25% wsparcie jednostki wnioskującej.
 • Terminy nadsyłania wniosków: do 14 grudnia 2018 r., do 15 stycznia, do 15 lutego i do 15 marca 2019 r.
 • Rozpatrywanie wniosków: w ciągu 14 dni od daty zamknięcia konkursu
 • Warunek realizacji: wniosek lub poparcie ze strony dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW i zadeklarowanie dofinansowania ze strony jednostki (25% planowanej kwoty).
 • Kompletne wnioski – wypełniony i podpisany skan formularza – należy przesyłać e-mailowo do Pani Justyny Piechy z Sekretariatu Prorektora ds. naukowych na adres: prorektornauka@adm.uw.edu.pl. Wszelkie pytania dot. wniosków proszę kierować do Sekretariatu Prorektora ds. naukowych, tel. 22 55 20 350.
 • Rozliczenie dofinansowania: Przyznane środki finansowe podlegają rozliczeniu w Biurze Obsługi Badań (do rozliczenia merytorycznego należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów podpisane przez Pełnomocnika Kwestora na Wydziale/Jednostce w  nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r.

Informacje uzupełniające: 

 • W ramach dotacji może być dofinansowane pojedyncze działanie naukowe.
 • Przy wnioskach publikacyjnych wymagane jest dołączenie do wniosku. kalkulacji wydania publikacji przygotowanej przez wydawnictwo. Musi ono zawierać wszystkie niezbędne informacje pozwalające ocenić zasadność przewidzianych kosztów. W przypadku wątpliwości podstawą kalkulacji jest wzór stosowany przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Nie może być dofinansowywane wynagrodzenie dla kierownika działania oraz innych uczestników działania.
 • Preferowane będą działania realizowane przez więcej niż jedną jednostkę.
 • W przypadku dofinansowania publikacji należy zamieścić napis: „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości-Uczelnia Badawcza” w latach 2018-2019 nr 0009/SDU/2018/18 kwota finansowania 968 000 PLN ” lub jej odpowiednikiem w języku obcym
 • Wystąpienie o dofinansowanie działań nie mieszczących się w podanych kategoriach wymagają rozszerzonego uzasadnienia.

[1] 

UWAGA: Zmiana zasad dofinansowania monografii z dotacji w ramach wewnętrznego systemu grantowego

Uprzejmie informujemy, że w związku z opublikowaniem przez MNiSW nowego wykazu wydawnictw,
od dnia 28 stycznia 2019 możecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie wydania publikacji w ramach wewnętrznego systemu grantowego tylko w wydawnictwach,  które znalazły się na pierwszej liście wykazu MNiSW (Poziom II – 200 pkt), jak również w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego (lub w innym wydawnictwie, którego właścicielem jest UW).

W związku z powyższym zmianie ulegają dotychczasowe zasady dofinansowania monografii z dotacji w ramach wewnętrznego systemu grantowego (lista wydawnictw umieszczona w załączniku nr 4 zostaje anulowana).