ZASADY FINANSOWANIA MIKROGRANTÓW W RAMACH PROGRAMU „STRATEGIA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA”

UWAGA – obowiązuje od 1 grudnia 2018 r.

 • Cel: wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów.
 • Warunek podstawowy: zadeklarowanie ubiegania się o grant na prowadzenie badań naukowych finansowanego ze środków zewnętrznych (NCN, NCBiR, MNiSW, H2020 itp.; termin i nazwa konkursu). Termin złożenia wniosku do 12 miesięcy od daty wystąpienia o mikrogrant.
 • Beneficjenci: pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w jednostkach podstawowych Uniwersytetu Warszawskiego zaliczani do liczby N oraz doktoranci planujący podjąć działanie mające na celu zwiększenie ich potencjału naukowego i rozpoznawalności międzynarodowej, służące uzyskaniu grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.
 • Wnioski doktorantów będą stanowiły oddzielną pulę wniosków, a w skład  komisji konkursowej rozpatrującej wnioski będzie wchodził przedstawiciel samorządu doktorantów.
 • Okres wsparcia: do 15 maja 2019 r. Może zostać udzielone raz na 12 miesięcy (decyduje data rozliczenia projektu). Nie dotyczy pokrycia kosztów wykupu „wolnego dostępu” w czasopismach z IF.
 • Warunki przystąpienia do konkursu: złożenie wniosku wg Załącznika nr 3a  obejmującego informacje o dorobku naukowym Wnioskodawcy oraz plan, harmonogram oraz nakłady finansowe planowanego działania.
 • Przykłady projektów: pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego, który ma być skierowany do opublikowania w czasopiśmie z IF, pokrycie kosztów wykupienia otwartego dostępu do opublikowanego tekstu naukowego w czasopiśmie z IF (po przyjęciu tekstu do publikacji), krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych (np. udział w prestiżowej konferencji międzynarodowej pod warunkiem przyjęcia referatu, kwerenda biblioteczna), zaproszenie na UW uznanego międzynarodowo badacza, badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych itp.
 • Dofinansowanie pobytu na konferencjach/seminariach (należy dołączyć program konferencji/seminarium i/lub potwierdzenie przyjęcia referatu): dofinansowanie może być przyznane tylko na czas odbywania się konferencji/seminarium, ewentualne koszty opłaty konferencyjnej muszą być pokryte z innych źródeł, preferowane dofinansowanie dotyczy kosztu zakupu biletów.
 • Ocena: projekty będą weryfikowane pod względem formalnym oraz oceniane przez komisję konkursową.
 • Kwota dofinansowania: ustalana indywidualnie w zależności od projektu. Nie powinna przekraczać 10 tys. zł.
 • Terminy nadsyłania wniosków: do 14 grudnia 2018 r., do 15 stycznia, do 15 lutego i do 15 marca 2019 r.
 • Rozpatrywanie wniosku: w ciągu 14 dni od daty zamknięcia konkursu.
 • Warunek realizacji: uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację projektu wraz z informacją o niemożliwości całkowitego sfinansowania działania ze środków wydziału/jednostki.
 • Kompletne wnioski – wypełniony i podpisany skan formularza – należy przesyłać e-mailowo do Pani Justyny Piechy z Sekretariatu Prorektora ds. naukowych na adres: prorektornauka@adm.uw.edu.pl. Wszelkie pytania dot. wniosków proszę kierować do Sekretariatu Prorektora ds. naukowych, tel. 22 55 20 350
 • Rozliczenie środków: Przyznane środki finansowe podlegają rozliczeniu w Biurze Obsługi Badań (do rozliczenia merytorycznego należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów podpisane przez Pełnomocnika Kwestora na Wydziale/Jednostce w  nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r.

Informacje uzupełniające: 

 • W ramach dotacji może być dofinansowane pojedyncze działanie naukowe.
 • Nie może być dofinansowywane wynagrodzenie dla kierownika działania.
 • W przypadku dofinansowania publikacji należy zamieścić napis: „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018-2019 nr 0009/SDU/2018/18 kwota finansowania 968 000 PLN ” lub jej odpowiednikiem w języku obcym.
 • Wystąpienie o dofinansowanie działań nie mieszczących się w podanych kategoriach wymagają rozszerzonego uzasadnienia.