MIKROGRANTY

 • Cel: wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów.
 • Beneficjenci: pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w jednostkach podstawowych Uniwersytetu Warszawskiego zaliczani do liczby N oraz doktoranci, planujący w przeciągu maks. 9 miesięcy działanie mające na celu zwiększenie ich potencjału naukowego i rozpoznawalności międzynarodowej, służące uzyskaniu grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.
 • Okres wsparcia: do 9 miesięcy.
 • Warunki przystąpienia do konkursu: złożenie wniosku wg Załącznika nr 3 obejmującego informacje o dorobku naukowym Wnioskodawcy oraz plan i harmonogram planowanego działania.
 • Przykłady projektów: pokrycie kosztów weryfikacji językowej tłumaczenia tekstu naukowego przyjętego do opublikowania w czasopiśmie z IF, pokrycie kosztów wykupienia otwartego dostępu do opublikowanego tekstu naukowego w czasopiśmie z IF, krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych (np. udział w prestiżowej konferencji międzynarodowej pod warunkiem przyjęcia referatu, kwerenda biblioteczna), zaproszenie na UW uznanego międzynarodowo badacza, badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych itp.
 • Ocena: projekty będą weryfikowane pod względem formalnym oraz oceniane przez pracowników Biura Obsługi Badań. Ostateczną decyzję będzie podejmować Prorektor ds. naukowych.
 • Kwota dofinansowania: ustalana indywidualnie w zależności od projektu. Nie powinna przekraczać 5 tys. zł za wyjątkiem wykupu wolnego dostępu, gdzie maksymalne dofinansowanie może wynieść 8 tys. zł.
 • Rozpatrywanie wniosku: 14 dni od złożenia.
 • Warunek realizacji: uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację projektu wraz z informacją o niemożliwości całkowitego sfinansowania działania ze środków wydziału/jednostki.
 • Liczba grantów: 50 rocznie.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wnioski na wszystkie typy dotacji będą przyjmowane w trybie ciągłym w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych e-mail:
  mgr Justyna Piecha, tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021
  e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl
 1. Informacja o przyznanych środkach finansowych będzie zamieszczana dwa razy do roku (w czerwcu i grudniu) na stronie BOB (http://bob.uw.edu.pl/).
 1. Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej podlegają rozliczeniu (do rozliczenia  merytorycznego należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów podpisane przez Pełnomocnika Kwestora na Wydziale/Jednostce w terminie 30 dni od  zakończenia projektu).