Aktualności

Raporty roczne za 2021 r. w ramach Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Doskonała Nauka, inwestycje i SPUB zostaną udostępnione w dniu 24 stycznia, w ramach INWEST i SPUB – w dniu 31 stycznia br

Uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej nie ma możliwości składania raportów rocznych za 2021 r. w ramach konkursów SON/DN, INWEST i SPUB. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że formularze raportów dla konkursów SON/DN zostaną udostępnione w dniu 24 stycznia, w ramach INWEST i SPUB – w dniu 31 stycznia br. Raporty, które aktualnie są utworzone w systemie […]

Wyniki NPRH

Wyniki konkursu Dziedzictwo narodowe NPRH – konkurs 9

Rozstrzygnięto kolejny konkurs w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Do konkursu zgłoszono 268 wniosków. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 39 projektów na łączną kwotę prawie 40 mln zł, w tym 7 z UW. Pełny wykaz wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Dziedzictwo narodowe – konkurs 9 […]

Perły Nauki MEiN

„Perły nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki – procedura składania wniosków

Pierwszy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia potrwa od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej […]

Program Wsparcia Działalności Naukowej Pracowników UW

Zakończenie I edycji Programu Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni

W dniu 31 grudnia 2021 roku zakończona została I edycja Program Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni. Informacja o formie dofinansowywania publikacji w 2022 roku ukaże się do końca I kwartału br. Zapraszamy do składania wniosków dot. wydawania publikacji w ramach Mikrograntów IDUB – https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/

Stypendia w ramach projektów

Stypendia NCN a zwolnienie z podatku dochodowego

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) do art. 21 ust. 1  ustawy o podatku dochodowym został dodany punkt 39f, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego […]

Projekty badawcze w POL-on – aktualizacja danych kierownika projektu

Informacja OPI: Przypomnienie o konieczności uzupełnienia danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się alertami przy osobach i publikacjach w Państwa podmiocie w SEDN, przesyłamy ponownie zestawienie komunikatów oraz najczęstszych przyczyn wyświetlania się ich w systemie. Link do pobrania materiałów: Sankcje i alerty – przyczyny wyświetlania komunikatów w SEDN.  Mamy nadzieję, że załączone zestawienie pomoże zidentyfikować przyczyny pojawiających się alertów i sankcji […]

NCN SONATINA – wnioski na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o […]

Aktualizacja wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z  2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Treść komunikatu 20211201​_KOMUNIKAT​_w​_sprawie​_wykazu​_czasopism​_naukowych​_i​_recenzowanych​_materiałów​_z​_konferencji​_międzynarodowych.pdf 0.39MB Załącznik do komunikatu – wykaz czasopism […]

Stypendia w ramach projektów

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2021 r.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. Termin wewnętrzny składania wniosków to 20 grudnia 2021 r. Składany wniosek powinien być zaakceptowany przez Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale. Szczegółowe informację: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r Do wniosku należy dołączyć skan pełnomocnictwa Prorektor UW […]

MEiN – program Polska Metrologia

Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. W ramach programu przewidziane jest wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w […]

OPUS 17, PRELUDIUM 17 – formularze raportów końcowych będą udostępnione w systemie OSF 1 lutego 2022

Informacja ws. raportów końcowych dla projektów realizowanych w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2019 roku (OPUS 17, PRELUDIUM 17, MOZART) oraz późniejszych W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych Narodowe Centrum Nauki informuje, że formularze raportów końcowych będą udostępnione w systemie OSF 1 lutego 2022 r. Czas […]

OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9 – informacja ws. raportów rocznych za rok 2020

W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9, Narodowe Centrum Nauki informuje, że formularz raportu rocznego za rok 2020 w ww. konkursach będzie udostępniony w systemie OSF łącznie z formularzem raportu za rok 2021 (w formie […]

Otwarty dostęp do publikacji – instrukcja NCN

W 2020 roku przyjęliśmy „Politykę NCN dotyczącą otwartego dostępu do publikacji”. Instrukcję, która ten dokument doprecyzowuje, publikujemy właśnie na stronie. NCN wspólnie z innymi europejskimi agencjami zrzeszonymi w organizacji Science Europe od lat angażuje się w zapewnienie otwartego dostępu do danych naukowych oraz publikacji, które są efektem badań finansowanych ze środków publicznych, w celu umożliwienia […]

Program „Rozwój czasopism naukowych”

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym. Termin na składanie wniosków upływa: 20 października 2021 w Biurze Obsługi Badań 5 listopada 2021 r. godz. 16:00 w […]

Komunikat MEiN w sprawie zniesienia obligatoryjności posiadania ORCID dla celów ewaluacyjnych 2021-09-03

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812222#12812222) znosi wymóg rejestrowania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w systemie POL-on-PBN. Jak wskazują dane, do tej pory co 4 osoba, której osiągnięcia podlegać będą ewaluacji jakości działalności naukowej, nie powiązała swojego konta ORCID […]

Wdrożenie funkcjonalności migracji danych o projektach naukowych z POL-on 1 – jak zaczytać projekty z POL-on 1 do POL-on 2

Szanowni Państwo, w związku z informacja OPI – https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/wdrozenie-funkcjonalnosci-migracji-danych-o-projektach-naukowych-z-pol-on-1/493800 mamy możliwość zaczytania danych o projektach. Projekty, których nie ma w zbiorze danych POL-on 1 należy wprowadzić ręcznie. UWAGA: Czym są projekty dotyczące upowszechniania nauki? Jakie są konsekwencje zaznaczenia tego pola w formularzu? Interpretacja MEIN: Projekty dotyczące upowszechniania nauki, to projekty dotyczące organizacji konferencji, sympozjum, warsztatów […]

UWAGA ZMIANA – wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2021

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi). Termin na składanie wniosków upływa: 20 sierpnia w Biurze Obsługi Badań 31 sierpnia 2021 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF. […]

Wyniki konkursu Sonatina 5

Laureaci piątej edycji SONATINY przyjrzą się różnorodnym zagadnieniom badawczym. Po zakończeniu realizacji grantów naukowcy będą mogli starać się o finansowanie projektów w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego. Pełna lista nagrodzonych projektów (PDF) Polityka otwartego dostępu – Open Access Zgodnie z przyjętą przez Narodowe Centrum Nauki […]

Publikacja podręcznika dotyczącego opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Komisja Ewaluacji Nauki przyjęła dokument pn. „Podręcznik dla ekspertów oraz dla ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki”. Celem autorów prezentowanego Podręcznika jest przedstawienie założeń, definicji oraz zasad oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, która zostanie przeprowadzona przez Komisję Ewaluacji Nauki w ramach instytucjonalnej ewaluacji jakości […]