Aktualności

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Biblioteka Nauki

Biblioteka Nauki

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), […]

Kursy z zarządzania danymi – tylko do końca kwietnia

Szanowni Państwo, na platformie Navoica jeszcze do końca maja dostępne są kursy z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów. Dwa kursy zostały przygotowane m.in. z myślą o naukowcach, którzy prowadzą projekty badawcze. Są kompendium wiedzy na temat zarządzania danymi, w tym realizowania obowiązków wynikających z umów grantowych z Narodowym Centrum Nauki czy w […]

Konkursy NCN Opus i Preludium

NCN – ogłoszenie konkursów Opus 27 i Preludium 23

Ogłaszamy konkursy OPUS 27 na projekty badawcze realizowane przez naukowców na każdym etapie kariery oraz PRELUDIUM 23 skierowany do badaczy bez stopnia doktora. Wnioski w konkursach OPUS 27 i PRELUDIUM 23 można składać do poniedziałku 17 czerwca za pośrednictwem systemu OSF. W konkursie OPUS 27 można ubiegać się o finansowanie projektów bez udziału partnerów zagranicznych, […]

Informacja NCN

Wysokość stypendiów doktoranckich w projektach NCN – dopuszczone zwiększenie kwoty

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra nauki z dnia 15 lutego 2024 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, a w konsekwencji wzrostem wysokości stypendium doktoranckiego, dopuszcza się wypłacenie w projektach badawczych finansowanych przez NCN stypendium doktoranckiego dla doktoranta (po miesiącu, w którym została przeprowadzona […]

NCN szkolenie

Szkolenie NCN dla wnioskodawców 9 maja 2024 r. – formularz zgłoszeniowy

Oferta skierowana jest wyłącznie do pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego! Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie NCN, które odbędzie się 9 maja 2024 w godzinach od 10:00 do 14:00. Szkolenie skierowane jest do pracowników i doktorantów UW, którzy chcieliby skorzystać z szerokiej oferty konkursowej NCN. HARMONOGRAM SZKOLENIA Oferta konkursowa NCN – krajowe (wliczając Miniaturę) i […]

ABM Agencja Badań Medycznych konkurs

ABM – Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs nr ABM/2024/1 na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych. Do głównych celów Konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia […]

Wyniki konkursów NCN

Wyniki konkursu SONATA BIS 13

W trzynastej edycji konkursu SONATA BIS na liście laureatów znalazło się 38 projektów, które zostały wyłonione przez zespoły ekspertów spośród 420 złożonych wniosków. Na ich realizację naukowcy pracujący w jednostkach na terenie całej Polski otrzymają ponad 105,2 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie wyniósł 9,05%. Lista rankingowa ze streszczeniami popularnonaukowymi Lista rankingowa SONATA BIS 13 […]

Raporty z projektów NCN od 24 konkursu - OBIEG DOKUMENTÓW

Raporty z projektów badawczych NCN

Szanowni Państwo, W sekcji „Dla realizujących projekty” dostępna jest instrukcja sporządzania i składania raportów końcowych. Raporty Jednostka przesyła do Kwestury na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl w adresie wiadomości wpisując element PSP projektu, nazwisko kierownika projektu i skrót Jednostki, np. 501-D312-66-0001234 Iksiński Józef, CNBCh – raport  Raporty roczne składamy w NCN do 31 marca Raporty końcowe składamy 60 […]

NCN Miniatura

NCN – konkursy na działania MINIATURA 8

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. Działanie naukowe może być realizowane poprzez […]

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Komunikat Ministra Nauki z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zawieszenia rozpatrzenia wniosków w programach pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i „Perły nauki II”

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005) zawiesza się rozpatrzenie wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach: 1) programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju […]

Program NCBiR LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do XV konkursu programu LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z […]

Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

05.01.2024 Minister Nauki Dariusz Wieczorek ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Załącznik – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – PDF Załącznik – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – XLSX Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji […]

Informacja NCN

Nabór NCN na projekty SONATINA 8 – wsparcie kariery młodych badaczy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: *****do 8 marca w BOB *****do 15 marca 2024 r., godz. 16:00 w NCN Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 8 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w […]

Programy NCBiR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił Konkurs nr 1/PERUN/2023

Konkurs nr 1/PERUN/2023 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa kr. PERUN obejmuje sprecyzowane zakresy tematyczne na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa. Finansowanie mogą otrzymać te […]

Polska Metrologia II - konkurs

„Polska Metrologia II” – znamy wyniki pierwszego rozstrzygnięcia w programie

Trzynaście wniosków zgłoszonych przez polskie uczelnie i instytut naukowy otrzyma dofinansowanie na realizację projektów badawczych w programie „Polska Metrologia II”. Jego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych we współpracy z Głównym Urzędem Miar w obszarach związanych z metrologią. „Polska Metrologia II” – rozstrzygnięcie Nabór wniosków do pierwszej edycji programu zakończył się 13 […]

Wyniki konkursów NCN

Wyniki konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22

Listy rankingowe wraz z opisami popularnonaukowymi projektów  Lista rankingowa OPUS 25 w .pdf Lista rankingowa PRELUDIUM 22 w .pdf Listy rezerwowe dobrze ocenionych projektów W konsekwencji starań o zwiększenie budżetu NCN w roku 2024 i kolejnych, Rada NCN po konsultacji z dyrekcją Centrum po raz pierwszy w przypadku konkursów OPUS i PRELUDIUM podjęła uchwałę umożliwiającą Zespołom […]

Stypendia dla młodych wybitnych naukowców

Wnioski o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r. (konkurs SMN19)

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2023 r. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 r. Termin wewnętrzny składania wniosków to 15 grudnia 2023 r. […]

Krzysztof Jóźwiak dyrektor NCN

Krzysztof Jóźwiak dyrektorem NCN

31 października prof. Krzysztof Jóźwiak odebrał nominację na stanowisko dyrektora NCN. Nowy dyrektor dobrze zna Centrum, był w przeszłości członkiem Rady NCN. Prof. Krzysztof Jóźwiak jest profesorem nauk farmaceutycznych, prowadzi badania z zakresu farmakologii molekularnej i chemii leków, kieruje Zakładem Biofarmacji i Katedrą Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2018 do 2022 roku był członkiem […]

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w załączniku do komunikatu wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się korekty nazwy dyscypliny naukowej „stosunki międzynarodowe”; 2) usuwa się dyscyplinę naukową „ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków”; Szczegóły: Komunikat​_o​_zmianie​_i​_sprostowaniu​_komunikatu​_​_w​_sprawie​_wykazu​_czasopism​_naukowych​_i​_recenzowanych​_materiałów​_z​_konferencji​_międzynarodowych​_.pdf 0.70MB Wykaz czasopism […]

Informacja NCN

Złagodzenie zapisów Polityki OA w Narodowym Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki mocno wspiera działania dotyczące rozwoju otwartej nauki, w tym działania dotyczące otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych. Otwarta nauka stanowi bowiem istotny kierunek w rozwoju nauki w zgodności z najwyższymi standardami rzetelności badawczej, co potwierdzają dynamiczne działania w przestrzeni międzynarodowej. Zasady otwartej nauki zostały wdrożone przez wiele instytucji kształtujących politykę […]