Aktualności

Nabór wniosków do konkursu START 2021

Deadline składania wniosków: w BOB: 27 października 2020 w FNP: 2 listopada 2020 Od  23 września do 2 listopada br.  młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2021). Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą […]

Komunikat Ministra o ustanowieniu programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 września 2020 r. podpisał komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków. Pierwszy nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 25 września 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. Drugi nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 21 grudnia […]

Informacja dotycząca zmian w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” w projektach badawczych

Informujemy, że dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r., w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych, w raportach rocznych i końcowych, będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”. W tej kategorii („Inne koszty bezpośrednie”), analogicznie jak w składanym wniosku, zostaną wyodrębnione następujące podkategorie: materiały i drobny […]

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł Uniwersalia 2.1 (2019)

kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty. W konkursie udział wzięło 35 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikował do finansowania 12 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 1 200 519,00 zł. Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF. Na Uniwersytecie Warszawskim […]

Dane do umowy w konkursie „Diamentowy Grant”

1 Nazwa i adres podmiotu Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 2 Osoba reprezentująca podmiot Prof. dr hab. Zygmunt Lalak – Prorektor UW ds. badań 3 Numer NIP 525-001-12-66 4 Numer REGON 000001258 5 Nr pełnomocnictwa  BP-015-0-397/2020 6 Nr rachunku bankowego 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA) […]

Ogłoszenie konkursów OPUS 20 +LAP, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: ***** 7 grudnia w BOB ***** 15 grudnia w NCN (do godz. 16:00) OPUS 20 +LAP – Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 20 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 20 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez […]

Prace nad nowelizacją ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało prace nad nowelizacją ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To kolejny etap wprowadzonych już w latach 2016-2020 licznych zmian, które zrealizowaliśmy w trosce o najwyższe standardy i najlepsze efekty pilotowanych przez NCBR projektów. Nowelizacja stanowi odpowiedź na postulaty różnych środowisk, w szczególności przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz inwestorów. […]

Komunikat NCN – decyzje dot. wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 4 w lipcu br.

Informujemy, że zostały wysłane decyzje dotyczące wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 4 w lipcu, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz Elektronicznych Skrzynek Podawczych ESP (ePUAP). Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany […]

MINIATURA 4 – konkurs na działanie naukowe

Nabór wniosków w BOB do 23 września, w NCN do 30 września 2020 r. UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie […]

Blokowanie rejestracji oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N po upływie 21 dni

W dniu 22 lipca 2020 na stronach POL-on ukazała się informacja: Blokowanie rejestracji oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N po upływie 21 dni Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. POL-on, w module Pracownicy została nałożona walidacja terminu wprowadzania oświadczeń: o reprezentowanej przez pracownika dyscyplinie, o zaliczeniu do liczby N […]

Grant Naukowy Fundacji DKMS

Termin składania wniosków w drugiej edycji Grantu Naukowego Fundacji DKMS upływa 31 lipca 2020. Serdecznie zachęcam do przekazywania informacji wszystkim, którzy mogą być zainteresowani udziałem. Przypominam, że wszystkie niezbędne informacje oraz wzór wniosku można znaleźć na naszej stronie: www.dkms.pl/grant lub pod adresem edukacja@dkms.pl Katarzyna Szymańska Koordynator Projektów Medycznych / Medical Project Coordinator Fundacja DKMS ul. Altowa […]

wyniki ósmej edycji konkursu ETIUDA

Znamy wyniki ósmej edycji konkursu ETIUDA. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje 84 stypendia dla doktorantów realizujących badania podstawowe, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej. Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN) 1 Przyroda w polskich sztukach wizualnych w latach 2000-2020 – analiza filozoficzna. mgr Agata Zuzanna Kowalewska Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii […]

Dyżury oraz zdalny system pracy Biura Obsługi Badań

Biuro pracuje w formie dyżurów w godzinach 9:00 – 14:00 oraz w formie pracy zdalnej. Biuro Obsługi Badań nie przyjmuje interesantów. Więcej informacji: http://bob.uw.edu.pl/zdalny-system-pracy-biura-obslugi-badan/

inwestycje MNiSW

MNiSW – inwestycje

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową. Termin na składanie wniosków upływa: 20 lipca w Biurze Obsługi Badań 31 lipca 2020 r. w MNiSW – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF. Aby złożyć wniosek o […]

Wstrzymanie naboru 15.07 – 15.09 wniosków w ramach systemu grantów wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego

W dniach 15 lipca – 15 września 2020 zostaje wstrzymane przyjmowanie wniosków w ramach systemu grantów wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego. https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/        

Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej)

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF od 8 czerwca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi). Termin na składanie wniosków upływa: 17 sierpnia w Biurze Obsługi Badań 31 sierpnia 2020 r. w MNiSW – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku […]

Informacja o zawieraniu umów w sprawie wypłacania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 r.

Zgodnie z art. 360 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) podmiot prowadzący szkołę doktorską (studia doktoranckie) lub podmiot zatrudniający przekazuje młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców na podstawie umowy. […]

Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki

W nawiązaniu do stanowiska Rady NCN popierającego dążenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do wprowadzenia Polityki dotyczącej publikowania w otwartym dostępie wyników będących efektem realizacji badań finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych (zwanej dalej Polityka OA) miło nam poinformować, że Polityka OA została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 40/2020 w dniu 31 maja br. Polityka OA została […]

NCN ogłasza konkursy MAESTRO 12 i SONATA BIS 10

MAESTRO 12 to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, […]

Raporty z projektów badawczych NCN w czasie pandemii

Szanowni Państwo, W sekcji „Dla realizujących projekty” dostępna jest instrukcja sporządzania i składania raportów końcowych.   UWAGA! Prosimy nie przesyłać plików z raportami na indywidualne adresy mailowe pracowników BOB!   Obieg dokumentów na UW: Kierownik projektu wysyła raport do Sekcji Obsługi Badań lub Sekcji Finansowej jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt. Uwaga: raporty od […]