Aktualności

Laureaci FNP

Konkurs START 2023 rozstrzygnięty – dane do umowy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów i laureatki konkursu w programie START 2023. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 31. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie […]

NCN szkolenie

NCN – Zaproszenie na webinaria dotyczące danych badawczych

Zapraszamy do udziału w webinariach, podczas których poruszymy tematykę: repozytoriów danych badawczych – 19 maja 2023 r. w godz. 12:00-13:00. Szkolenie poprowadzi Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia: rodzaje repozytoriów danych badawczych, kryteria wyboru właściwego repozytorium, przykłady repozytoriów; ogólne zasady udostępniania danych w repozytoriach. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/repozytoria-danych-badawczych/register udostępniania […]

inwestycje związane z działalnością naukową

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 11 kwietnia 2023 r. uruchomiło system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2024 rok. Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje m.in. inwestycje w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł. Zapisy rozporządzenia […]

SPUB - wnioski

Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2023

W dniu 4 maja 2023 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. […]

Dni NCN we Wrocławiu 2023

Zbliżają się Dni NCN we Wrocławiu

Jak ubiegać się o grant? Jak wygląda ocena wniosków w Narodowym Centrum Nauki? Jak napisać plan zarządzania danymi badawczymi? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można poznać w trakcie Dni NCN, zaplanowanych w tym roku na 10 i 11 maja we Wrocławiu. ​ Wydarzenie jest przygotowywane we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Kolegium Prorektorów […]

Doktorat wdrożeniowy – Programy Ministra Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło siódmy nabór na Doktorat Wdrożeniowy

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z […]

MEiN Nauka dla Społeczeństwa

Ogłaszamy wewnętrzny nabór wniosków do programu „Nauka dla Społeczeństwa II” na rok 2023

Wewnętrzna procedura składania wniosków: W terminie do 26.04.2023 r. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z OSF – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez: Dziekana/Dyrektora Jednostki Pełnomocnika Kwestora Wnioski przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie. Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek. Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja […]

NPRH - nabór wniosków

Nowy nabór wniosków w ramach programu NPRH – moduł „Fundamenty”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków w ramach modułu Fundamenty w konkursie 13 NPRH Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 3 kwietnia godz. 8:00 do 05 maja godz. 16:00. Termin wewnętrzny składania wniosków to 24 kwietnia 2023 r. Składany wniosek powinien być […]

Wyniki konkursów NCN

NCN – wyniki w konkursu PRELUDIUM BIS 4

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 rozstrzygnięty. 58 laureatów otrzyma środki na stypendia doktoranckie, projekty badawcze i staże zagraniczne realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który […]

NCN Opus i Preludium - OBIEG DOKUMENTÓW

NCN – ogłoszenie konkursów OPUS 25 PRELUDIUM 22

Nabór wniosków do 5 czerwca w BOB w systemie OSF do 15 czerwca 2023 r. do godziny 16:00. OPUS 25 to flagowa pozycja w ofercie Narodowego Centrum Nauki. W konkursie można otrzymać granty na realizację projektów badawczych z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych […]

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VI konkursu INFOSTRATEG na projekty tematyczne

Od 7 kwietnia do 9 czerwca br., do godz. 16:00, będziemy prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie projektów w VI konkursie INFOSTRATEG na projekty tematyczne. Konkurs obejmuje trzy tematy z zakresu tematycznego programu: Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych Scenariusze selektywnej ochrony roślin Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich   Termin złożenia wniosków w NCBR – […]

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza III nabór do Programu DLA UKRAINY

Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów. Do programu mogą aplikować naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy […]

Programy NCBiR

Konkurs nr 12/2022 (Runda 2) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

1 marca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs nr 12/2022 (Runda 2) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa. Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym […]

Raporty z projektów NCN od 24 konkursu - OBIEG DOKUMENTÓW

Raporty roczne dot. projektów badawczych

Szanowni Państwo, W sekcji „Dla realizujących projekty” dostępna jest instrukcja sporządzania i składania raportów końcowych. Raporty roczne Jednostka przesyła do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br. na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl Raporty roczne składamy w NCN do 31 marca Raporty końcowe składamy 60 dni od dnia zakończenia projektu   Obieg dokumentów na UW: Kierownik projektu […]

Wyniki ewaluacji 2017-2021

8 dyscyplin prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim otrzymało w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej najwyższą możliwą kategorię A+, 12 – kategorię A, 4 – kategorię B+.  Ewaluacja działalności naukowej objęła 24 dyscypliny prowadzone na UW. Ewaluacja działalności naukowej została przeprowadzona za lata 2017−2021. Parametryzacja została przeprowadzona pierwszy raz na nowych zasadach − w obrębie dyscyplin, a […]

komunikat POL-on

Nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 13 stycznia 2023 r. w kontekście dziedzin i dyscyplin oraz oświadczeń pracowników

31.01.2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.Zgodnie z jej zapisami:  1) w przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na zmianie: a) nazwy dyscypliny, b) przyporządkowania dyscypliny do dziedziny osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w […]

Społeczna odpowiedzialność nauki

Program MEiN SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II

Obowiązuje wewnętrzny nabór wniosków do 15 lutego br., godz. 23:59. Przedmiot programu: Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki. W ramach modułu: Popularyzacja nauki – wspierana jest realizacja projektów polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy […]

Program Ministra Edukacji i Nauki – DOSKONAŁA NAUKA

Program MEiN DOSKONAŁA NAUKA II

Obowiązuje wewnętrzny nabór wniosków do 15 lutego br., godz. 23:59. Przedmiot programu: Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii […]

NCN Miniatura

MINIATURA 7 – siódma edycja konkursu na małe granty otwarta

NCN ogłasza konkurs MINIATURA 7 na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. Budżet konkursu wynosi 20 mln złotych. Podstawowym celem konkursu MINIATURA 7 jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który w przyszłości może zostać złożony w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub […]

NCBiR program NEON

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do II konkursu programu NEON

Jest to wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego Cel główny  realizowany jest  poprzez następujące cele szczegółowe: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej; Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy; Rozwój technologii […]