USTAWA 2.0

1 października 2018 weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze akademickiej.

 

Rozporządzenia:

0 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Dz.U. 2022 poz. 661
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Dz.U. 2021 poz. 2364
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Dz.U. 2021 poz. 1994
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Dz.U. 2021 poz. 71
4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

D.U. 2020 r. poz. 1352
5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Dz.U. 2019 poz. 392
6 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
oraz dyscyplin artystycznych

Dz.U. 2018 poz. 1818
7 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Dz.U. 2018 poz. 1832
8 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

(Dz.U. 2018 poz. 2508)
9 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dz.U. 2018 poz. 2152
10 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
[pdf]
Dz.U. 2019 poz. 496
11 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie współczynników kosztochłonności
[pdf]
Dz.U. 2019, poz. 202
12 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania

Dz.U. 2019 poz. 893
  1. Wszystkie Dzienniki Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU

2021 Ważne strony:

UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


http://konstytucjadlanauki.gov.pl/

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki część 1 [pdf]


 

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-nauka-bip/