Nowy podział dyscyplin

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych/
Classification of fields and disciplines of science and disciplines of the arts

Tłumaczenie nowej klasyfikacji [pdf]

Dyscypliny naukowe/artystyczne Disciplines of science
and disciplines of the arts
 .
1) Dziedzina nauk humanistycznych / Humanities
1) archeologia archaeology
2) etnologia i antropologia kulturowa ethnology and cultural anthropology
3) filozofia philosophy
4) historia history
5) językoznawstwo linguistics
6) literaturoznawstwo literary studies
7) nauki o kulturze i religii culture and religion studies
8) nauki o sztuce arts studies
9) polonistyka polish studies
.
2) Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / Engineering and technology
1) architektura i urbanistyka architecture and urban planning
2) automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne automation, electronics, electrical engineering and space technologies
3) informatyka techniczna i telekomunikacja information and communication technology
4) inżynieria bezpieczeństwa safety engineering
5) inżynieria biomedyczna biomedical engineering
6) inżynieria chemiczna chemical engineering
7) inżynieria lądowa, geodezja i transport civil engineering, geodesy and transport
8) inżynieria materiałowa materials engineering
9) inżynieria mechaniczna mechanical engineering
10) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka environmental engineering, mining and energy
11) ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
usunięte na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023 (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001958)
heritage protection and conservation of monuments
.
3) Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / Medical and health sciences
1) biologia medyczna medical biology
2) nauki farmaceutyczne pharmacology and pharmacy
3) nauki medyczne medical  sciences
4) nauki o kulturze fizycznej physical culture science
5) nauki o zdrowiu health sciences
.
4) Dziedzina nauk o rodzinie / Family studies
nauki o rodzinie family studies
.
5) Dziedzina nauk rolniczych / Agricultural sciences
1) nauki leśne forestry
2) rolnictwo i ogrodnictwo agriculture and horticulture
3) technologia żywności i żywienia food and nutrition technology
4) zootechnika i rybactwo animal science and fisheries
.
6) Dziedzina nauk społecznych / Social sciences
1) ekonomia i finanse economics and finance
2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna socio-economic geography and spatial management
3) nauki o bezpieczeństwie security studies
4) nauki o komunikacji społecznej i mediach social communication and media studies
5) nauki o polityce i administracji political and administrative sciences
6) nauki o zarządzaniu i jakości management and quality studies
7) nauki prawne law
8) nauki socjologiczne sociology
9) pedagogika educational sciences
10) prawo kanoniczne canon law
11) psychologia psychology
12) stosunki międzynarodowe international relations
.
7) Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/ Natural sciences
1) astronomia astronomy
2) biotechnologia biotechnology
3) informatyka computer and information sciences
4) matematyka mathematics
5) nauki biologiczne biological sciences
6) nauki chemiczne chemical sciences
7) nauki fizyczne physical sciences
8) nauki o Ziemi i środowisku earth and related environmental
sciences
 .
8) Dziedzina nauk teologicznych / Theology
1) nauki biblijne biblical studies
2) nauki teologiczne theology
.
9) Dziedzina nauk weterynaryjnych / Veterinary science
weterynaria veterinary science
.
10) Dziedzina sztuki / The arts
1) sztuki filmowe i teatralne film and theatre
2) sztuki muzyczne music
3) sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki fine arts and art conservation

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tlumaczenie-nowej-klasyfikacji-dziedzin-nauki-i-dyscyplin-naukowych-oraz-dyscyplin-artystycznych-na-jezyk-angielski2


 

NIEAKTUALNE:

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski

Źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/?post_type=post&p=1429