Nowy podział dyscyplin

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818)

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych/ Classification of fields and disciplines of science and disciplines of the arts 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe oraz dyscypliny artystyczne Fields and disciplines of science and disciplines of the arts
Dziedzina nauk humanistycznych Humanities
 • archeologia
 • archaeology
 • filozofia
 • philosophy
 • historia
 • history
 • językoznawstwo
 • linguistics
 • literaturoznawstwo
 • literary studies
 • nauki o kulturze i religii
 • culture and religion studies
 • nauki o sztuce
 • arts studies
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych Engineering and technology
 • architektura i urbanistyka
 • architecture and urban planning
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • automation, electronic and electrical engineering
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • information and communication technology
 • inżynieria biomedyczna
 • biomedical engineering
 • inżynieria chemiczna
 • chemical engineering
 • inżynieria lądowa i transport
 • civil engineering and transport
 • inżynieria materiałowa
 • materials engineering
 • inżynieria mechaniczna
 • mechanical engineering
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • environmental engineering, mining and energy
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu Medical and health sciences
 • nauki farmaceutyczne
 • pharmacology and pharmacy
 • nauki medyczne
 • medical sciences
 • nauki o kulturze fizycznej
 • physical culture science
 • nauki o zdrowiu
 • health sciences
Dziedzina nauk rolniczych Agricultural sciences
 • nauki leśne
 • forestry
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • agriculture and horticulture
 • technologia żywności i żywienia
 • nutrition and food technology
 • weterynaria
 • veterinary science
 • zootechnika i rybactwo
 • animal science and fisheries
Dziedzina nauk społecznych Social sciences
 • ekonomia i finanse
 • economics and finance
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • social and economic geography and spatial management
 • nauki o bezpieczeństwie
 • security studies
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • communication and media studies
 • nauki o polityce i administracji
 • political science and public administration
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • management and quality studies
 • nauki prawne
 • law
 • nauki socjologiczne
 • sociology
 • pedagogika
 • education
 • prawo kanoniczne
 • canon law
 • psychologia
 • psychology
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Natural sciences
 • astronomia
 • astronomy
 • informatyka
 • computer and information sciences
 • matematyka
 • mathematics
 • nauki biologiczne
 • biological sciences
 • nauki chemiczne
 • chemical sciences
 • nauki fizyczne
 • physical sciences
 • nauki o Ziemi i środowisku
 • Earth and related environmental sciences
Dziedzina nauk teologicznych Theology
 • nauki teologiczne
 • theology
Dziedzina sztuki The arts
 • sztuki filmowe i teatralne
 • film and theatre
 • sztuki muzyczne
 • music
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • fine arts and art conservation

Źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/?post_type=post&p=1429