Wymogi formalne jednostki dot. ewaluacji

  • Zatrudnienie co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie;
  • Brane pod uwagę osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową.

Pracownik prowadzący działalność naukową to:

  1. nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych;
  2. pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego w instytucie naukowym PAN, lub w instytucie badawczym;
  3. pracownik zatrudniony w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 (prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły), posiadającym siedzibę na terytorium RP, na stanowisku naukowym, badawczym lub innym, jeżeli do obowiązków pracownika należy prowadzenie działalności naukowej;
  4. pracownik zatrudniony na stanowisku innym niż powyższe jeżeli faktycznie prowadzi działalność naukową oraz złoży oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach i o zaliczeniu do liczby N.