Archiwum wpisy

NCN szkolenie

NCN – Zaproszenie na webinaria dotyczące danych badawczych

Zapraszamy do udziału w webinariach, podczas których poruszymy tematykę: repozytoriów danych badawczych – 19 maja 2023 r. w godz. 12:00-13:00. Szkolenie poprowadzi Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia: rodzaje repozytoriów danych badawczych, kryteria wyboru właściwego repozytorium, przykłady repozytoriów; ogólne zasady udostępniania danych w repozytoriach. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/repozytoria-danych-badawczych/register udostępniania […]

Dni NCN we Wrocławiu 2023

Zbliżają się Dni NCN we Wrocławiu

Jak ubiegać się o grant? Jak wygląda ocena wniosków w Narodowym Centrum Nauki? Jak napisać plan zarządzania danymi badawczymi? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można poznać w trakcie Dni NCN, zaplanowanych w tym roku na 10 i 11 maja we Wrocławiu. ​ Wydarzenie jest przygotowywane we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Kolegium Prorektorów […]

NCN - konkursy Maestro i Sonata Bis

NCN – konkursy na projekty Maestro 14, Sonata Bis 12

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 14 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe W konkursie SONATA BIS 12 można składać wnioski o finansowanie projektów, które mają na celu utworzenie nowego zespołu, […]

Program „Rozwój czasopism naukowych”

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym. Termin na składanie wniosków upływa: 20 października 2021 w Biurze Obsługi Badań 5 listopada 2021 r. godz. 16:00 w […]

inwestycje związane z działalnością naukową

MEiN – Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową. Termin na składanie wniosków upływa: 23 lipca w Biurze Obsługi Badań 31 lipca 2021 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF. Aby złożyć wniosek o […]

NCN – ogłoszenie konkursów na projekty MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł. Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00 (do 8 […]

NPRH

Nabór wniosków w ramach NPRH: Uniwersalia

Do 4 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Uniwersalia. Do konkursu można zgłaszać projekty, które są nie dłuższe niż 60 miesięcy. Nabór wniosków prowadzony będzie w dwóch modułach. Moduł 2.1 – Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, […]

Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.

Nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że 6 czerwca 2017 r. zostanie otwarty system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2018. Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i […]

Zaproszenie do składania ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych

Termin nadsyłania ofert: do 31 maja 2017 r. w PGNiG W związku z przygotowaniem przez Departament Badań i Rozwoju programu działań na rok 2017 i lata następne, zapraszamy do składania ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych. Przede wszystkim interesują nas tematy, które mogą przynieść naszej firmie konkretne korzyści ekonomiczne, poprawić aspekty dotyczące ochrony środowiska lub pomogą wprowadzić […]

Ogłoszenie konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Termin składania wniosków w NCN – 15 czerwca, w BOB – 6 czerwca Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty otworzyło nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy mogą starać się o finansowanie w ramach łącznej puli 280 mln zł. Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy: OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu […]

UOTT – konkurs na GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (LIDER PROJEKTU) UWRC sp. z o.o. OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NANO TECH IP sp. z o. o. realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza KONKURS NA GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku […]

Konkursy NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1, MINIATURA 1

Termin składania wniosków: 22 marca w NCN, 15 marca w BOB! Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF – https://osf.opi.org.pl  do godz. 23:59). ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie. SONATINA 1 […]

MNiSW

Program POLONIUM na lata 2017-18

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza […]

MNiSW

Wnioski o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, składa się w terminie do dnia 31 marca 2017 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane […]

MNiSW

Ogłoszenie o V edycji konkursu „Mobilność Plus”

Termin składania wniosków do MNiSW – do 15 marca 2017 r.  Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu […]

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się  3 kwietnia 2017 r. Konkurs zaplanowany jest do 31 grudnia 2017 z możliwością kontynuacji w 2018 r. Nabór wniosków w trybie ciągłym. Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta ważna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki ma wesprzeć […]

Ogłoszenie VI edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Termin składania wniosków do MNiSW 16.01.2017 Termin wewnętrzny BOB 9.01.2017 Wszystkie wnioski przed złożeniem w BOB należy przesłać w wersji roboczej PDF na adres e-mail:  marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl Na podstawie art. 26 ust. 3a-3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), zwanej dalej […]

Ogłoszenie konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r. w NCN, 9 grudnia w BOB Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2: OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, PRELUDIUM 12– na […]

mnisw

Diamentowy Grant – rozstrzygnięcie V edycji

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W V edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 76 […]

Otwarcie naboru wniosków w III konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl  – termin składania wniosków przedłużono do 14 października! Pytania formalne dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg@ncbr.gov.pl, natomiast pytania finansowe prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg-finanse@ncbr.gov.pl. Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i […]