Ogłoszenie o V edycji konkursu „Mobilność Plus”

Termin składania wniosków do MNiSW – do 15 marca 2017 r. 
Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus” (M.P. poz. 254), zmienionego Komunikatem z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Mobilność Plus” (M. P. poz. 1242) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach V edycji ww. programu.

1. Forma wsparcia

1.1. W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych, przyznawane są jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045), zwanej dalej „ustawą”.

1.2. Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:

a) w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;

b) w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a, jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;

c) w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;

d) w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit a. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą zryczałtowaną a kwotą faktycznie wydatkowaną na odbytą podróż pozostaje do dyspozycji uczestnika programu do wykorzystania na cele, o których mowa w lit. a-c. Jeśli podróż się nie odbędzie, kwota przysługująca na podróże podlega zwrotowi.

1.3. Jeżeli miejscowość, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek, zlokalizowana jest na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, kwoty zryczałtowane, o których mowa w pkt 1.2. lit. a-c, podwyższa się o 30 %.

1.4. Środki finansowe mogą być wypłacane uczestnikowi programu w okresie przerwy w realizacji przez niego badań naukowych lub prac rozwojowych w zagranicznym ośrodku, związanej z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka przez uczestnika programu, nie dłuższej niż odpowiadająca okresowi urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego, jeżeli przerwa ta, w opinii przedstawiciela zagranicznego ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna wobec uczestnika programu oraz zespołu interdyscyplinarnego powołanego na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1. ustawy, zwanego dalej „zespołem”, nie spowoduje utrudnień w uczestnictwie w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach programu.

1.5. Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.

1.6. Do okresu, o którym mowa w pkt 1.5., mogą być wliczane okresy uzasadnionych przerw w pobycie za granicą nie dłuższe niż 21 dni na każde 6 miesięcy pobytu, liczone od daty rozpoczęcia udziału w programie, jeżeli przerwy te nie powodują utrudnień w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w których bierze udział uczestnik programu. Dni przerwy niewykorzystane w okresie 6 miesięcy nie przechodzą na kolejny okres.

1.7. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

2. Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy w rozumieniu art. 2 ust. 19  ustawy, i którzy są:

1) zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:

a) pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo

b) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo

c) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo

2) uczestnikami studiów doktoranckich.

3. Dziedziny nauki

Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki.

4. Kraje, w których uczestnictwo w programie może być realizowane

W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka.

5. Sposób, termin i miejsce składania wniosków

5.1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a–e ustawy, zwane dalej „wnioskodawcami”, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich kandydatów na uczestników programu.

5.2. Środki finansowe przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” – V edycja, zwanego dalej „wnioskiem”, sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5.3. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 2 stycznia 2017 r. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF”, na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

5.4. Złożenie wniosku potwierdza kierownik jednostki naukowej poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.5.

5.5. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wydrukowane z systemu OSF, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy przesłać w jednym egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Mobilność Plus – V edycja” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „ministerstwem”, w terminie określonym w ust. 5.3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie w formie pisemnej zostało nadane w placówce pocztowej lub złożone w biurze podawczym ministerstwa.

5.6. W danej edycji konkursu wnioskodawca może złożyć na jednego młodego naukowca tylko jeden wniosek.

5.7. Młodzi naukowcy będący laureatami poprzednich edycji programu „Mobilność Plus” nie mogą brać udziału w niniejszym konkursie.

5.8. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka na udział w planowanych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych kandydata na uczestnika programu (jeżeli dokument jest w innym języku niż język polski lub angielski, wymagane jest tłumaczenie);

2) informację na temat dorobku naukowego przedstawiciela zagranicznego ośrodka mającego pełnić funkcję opiekuna wobec kandydata na uczestnika programu z okresu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku;

3) zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony/mianowania lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich. Jeśli kandydat na uczestnika programu zatrudniony jest w jednostce naukowej na czas określony krótszy od planowanego okresu uczestnictwa w programie, do wniosku należy dołączyć promesę zatrudnienia na czas trwania uczestnictwa w programie w przypadku wygrania konkursu;

4) w przypadku uczestników studiów doktoranckich – opinię o kandydacie na uczestnika programu wydaną przez opiekuna naukowego lub promotora;

5.9. Jednostka naukowa, która nie otrzymuje dotacji na działalność statutową, dołącza do wniosku informacje dotyczące:

1)      badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;

2)      aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

5.10. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5.11. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w pkt 5.3. nie będą rozpatrywane.

5.12. Informacje o konkursie można uzyskać w ministerstwie, pod numerem telefonu: 22 52 92 490 lub 22 50 17 150 oraz na stronie internetowej ministerstwa: www.nauka.gov.pl.

6. Sposób i kryteria oceny wniosków

6.1. Wnioski przyjęte do konkursu oceniane będą przez Zespół interdyscyplinarny do spraw programu „Mobilność Plus”, zwany dalej „zespołem”, według kryteriów określonych
w pkt 6.2.

6.2. Wniosek ocenia się w skali od 0-10 pkt, uwzględniając następujące kryteria i wagi:

a) wartość naukową planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój nauki w danej dziedzinie lub możliwości praktycznego zastosowania ich wyników w kraju (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);

b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata na uczestnika programu (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);

c) rangę naukową zagranicznego ośrodka, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tego ośrodka, mającego pełnić funkcję opiekuna wobec kandydata na uczestnika programu, z okresu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);

d) wpływ uczestnictwa w programie na dalszy rozwój naukowy kandydata na uczestnika programu (zakres punktacji 0-10, waga 10%, maksymalna liczba punktów 1).

6.3. Na podstawie dokonanej oceny zespół przedstawia Ministrowi listę rankingową wniosków wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do finansowania i rekomendację dotyczącą wysokości środków finansowych na uczestnictwo w programie.

6.4. Na podstawie listy rankingowej wniosków, o której mowa w pkt 6.3., Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na uczestnictwo w programie.

6.5. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej, na podstawie umowy; wzór umowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa.

6.6. Jednostka naukowa jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na uczestnictwo w programie, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki jego realizacji, finansowania i rozliczania, w trzech egzemplarzach podpisanych po stronie jednostki. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem projekt umowy w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej bądź złożony w biurze podawczym ministerstwa. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie i w takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji przyznającej środki finansowe.

6.7. Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu.

7. Rozstrzygnięcie konkursu

7.1. Minister na podstawie oceny, o której mowa w pkt 6.1. w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków przyznaje albo odmawia przyznania środków finansowych na uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” – V edycja.

7.2. W uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w pkt 7.1. może zostać wydłużony o 2 miesiące.

8. Informacje dodatkowe

  1. Dopuszcza się zatrudnienie uczestnika programu w zagranicznym ośrodku naukowym
    w minimalnym miesięcznym wymiarze czasu pracy lub za minimalne miesięczne wynagrodzenie, jeżeli jest to warunkiem koniecznym do uzyskania przez uczestnika programu ubezpieczenia zdrowotnego, OC lub NNW za granicą
  2.  W trakcie uczestnictwa w programie nie dopuszcza się otrzymywania przez uczestnika programu środków finansowych na pokrycie tych samych kosztów z innego źródła (np. inne programy, granty).
  3. Podjęcie pracy zarobkowej przez współmałżonka wyjeżdżającego z uczestnikiem programu do zagranicznego ośrodka naukowego jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanych na niego środków finansowych w ramach programu w trakcie okresu jego zatrudnienia.
  4. W przypadku otrzymania przez wnioskodawcę decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu środków finansowych na uczestnictwo kandydata w programie w zagranicznym ośrodku naukowym prowadzącym badania naukowe na najwyższym światowym poziomie (z czołówki listy szanghajskiej), który zlokalizowany jest w rejonie, w którym koszty utrzymania należą do najdroższych, dopuszcza się możliwość zawnioskowania przez jednostkę o zwiększenie kwot zryczałtowanych, o których mowa
    w pkt 1.2. lit. a-c ogłoszenia, do 30%. Wniosek jednostki zostanie zaopiniowany przez Zespół oraz przedstawiony do decyzji Ministra.

Odnośniki

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html


Zmiana zasad finansowania programu „Mobilność Plus”

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 1933) ogłasza się, co następuje:

Z dniem 27 grudnia 2016 r. wprowadza się następującą zmianę zasad finansowania programu pod nazwą „Mobilność Plus”[1]):

Uczestnikiem programu może być również młody naukowiec zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący pracownikiem badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UZASADNIENIE

Program „Mobilność Plus” został ustanowiony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. poz. 254). Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych, pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Dotychczas aplikacje mogły dotyczyć młodych naukowców zatrudnionych w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będących:

a) pracownikami naukowymi lub naukowo dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

b) pracownikami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Projektowana zmiana rozszerza katalog młodych naukowców objętych programem, w zakresie o którym mowa w lit b., co oznacza, że programem zostaną objęci, poza pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, także jej pracownicy badawczo-techniczni. Zmiana zrównuje w tym zakresie możliwości udziału w programie pracowników instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych. Jest ona ponadto zgodna z postulatem Rady Młodych Naukowców, przedstawionym w uchwale nr 28/2013
z dnia 14 maja 2015 r.


[1]) Program pod nazwą „Mobilność Plus” został ustanowiony z dniem 27 kwietnia 2012 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus” został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. poz. 254).

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zmiana-zasad-finansowania-programu-mobilnosc-plus.html

Archiwizacja informacji nastąpiła czwartek 16 marca, 2017 5:00am

Posted in Archiwum.