Ewaluacja 2021

Zespół wspierający parametryzację w UW

Adres e-mail: EwaluacjaUW@adm.uw.edu.pl

 



Systemy teleinformatyczne:

PYTANIA I ODPOWIEDZI
(wyjątki) –
Źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja-i-dyscypliny-naukowe

 

Co to jest oświadczenie o liczbie N?

Jest to oświadczenie upoważniające dany podmiot do zaliczenia pracownika do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N (art. 265 ust. 5 ustawy 2.0).

Zasady dotyczące składania oświadczeń N

 • Można je złożyć tylko w jednym podmiocie w danym czasie.
 • Musi obejmować przynajmniej jedną dyscyplinę reprezentowaną przez pracownika zgodnie z oświadczeniem o dyscyplinie złożonym w tym podmiocie.
 • Okres obowiązywania oświadczenia N musi zawierać się w okresie obowiązywania oświadczenia o dyscyplinie.
 • Należy je złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym pracownik został zatrudniony. W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie.
 • Oświadczenie o liczbie N można jawnie zakończyć w systemie (w przeciwieństwie do oświadczenia o dyscyplinie).

Kto może złożyć oświadczenie N?

Oświadczenie N mogą złożyć wyłącznie pracownicy prowadzący działalność naukową, zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w danym podmiocie.

Pracownicy zatrudnieni na poniższych stanowiskach są zobligowani do prowadzenia działalności naukowej:

 • nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie stanowisk badawczych lub badawczo-dydaktycznych (w przypadku uczelni);
 • pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego (w przypadku instytutu PAN lub badawczego);

– ponieważ w definicji tych stanowisk jest zawarte prowadzenie działalności naukowej.

Ustawa 2.0 nie wyklucza możliwości złożenia oświadczeń (o dyscyplinie oraz oświadczenia N) także przez pracowników uczelni i instytutów, zatrudnionych na innych niż ww. stanowiska, jeżeli faktycznie prowadzą oni działalność naukową (opisaną w art. 4 ustawy: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności w zakresie twórczości artystycznej ) i posiadają w tym zakresie osiągnięcia będące przedmiotem ewaluacji.​

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-oswiadczenie-o-liczbie-n/

 * Zmiana stanowiska z badawczo-dydaktycznego na dydaktyczne nie oznacza automatycznie konieczności wycofania oświadczenia o zgodzie na zaliczenie do liczby N. Jeśli pracownik jest obecnie zatrudniony w grupie pracowników dydaktycznych i zaprzestał prowadzenia działalności naukowej, a poprzednio, na podstawie złożonego oświadczenia, był wliczony do liczby N, powinien wycofać to oświadczenie, a informacja o zakończeniu obowiązywania oświadczenia powinna być niezwłocznie odnotowana w systemie POL-on. Wycofanie oświadczenia będzie skutkować niewliczeniem ww. osoby do liczby N począwszy od dnia złożenia oświadczenia (zatrudnienie uwzględniane jest według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją).
Zmiana stanowiska na dydaktyczne nie oznacza natomiast, że złożone przez pracownika oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie przystaje obowiązywać – oświadczenie to pozostaje ważne w podmiocie przez okres co najmniej 2 lat od jego złożenia (oświadczenie można złożyć kierownikowi zatrudniającego podmiotu nie częściej niż co 2 lata).
Aby nowy pracodawca mógł wprowadzić do systemu POL-on informacje o oświadczeniu, niezbędne jest zakończenie w systemie obowiązywania oświadczenia uprzednio złożonego w innym podmiocie.
Należy również podkreślić, iż pracownik we wszystkich zatrudniających go podmiotach może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny.

Skąd to wynika?
Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), osoba prowadząca działalność naukową oraz osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej jest zobowiązana do złożenia kierownikowi zatrudniającego podmiotu, nie częściej niż raz na 2 lata, oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie/ reprezentowanych dyscyplinach. Osoba prowadząca działalność naukową jest obowiązana ponadto do złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w co najmniej jednej z reprezentowanych dyscyplin. Z mocy ustawy, osobą prowadzącą działalność naukową jest nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie stanowisk badawczych lub badawczo-dydaktycznych. W związku z powyższym, sama zmiana stanowiska na dydaktyczne nie jest równoznaczna z zaprzestaniem prowadzenia działalności naukowej i nie powoduje automatycznego wygaszenia oświadczenia o liczbie N –  jeżeli zaś pracownik nie kontynuuje działalności badawczej, złożone uprzednio oświadczenie powinno być wycofane.
Zgodnie z art. 265 ust. 5 ww. ustawy, oświadczenie o zgodzie na zaliczenie do liczby N można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach, o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8 ustawy. Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniona (art. 343 ust. 8 ustawy).
Podstawa prawna – ustawa z dnia 20 lipca 2019 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)


Zasady dotyczące składania oświadczeń o dyscyplinie:

 • Oświadczenie o dyscyplinie pracownik składa nie częściej niż co 2 lata (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0).
  Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 343 ust. 10 ustawy 2.0).
  Oświadczenie składa się u każdego pracodawcy osobno (oświadczenie do N składa się tylko w jednym podmiocie).
  Pracownik może złożyć oświadczenie o reprezentowaniu maksymalnie 2 dyscyplin – łącznie we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniony (art. 343 ust. 8 ustawy 2.0).

Wskazując reprezentowane dyscypliny pracownik powinien wziąć pod uwagę:

 • ostatnio uzyskany stopień naukowy lub tytuł profesora lub
  aktualny dorobek naukowy (art. 343 ust. 9 ustawy 2.0).

Jest to wskazówka dla instytucji i ich pracowników, w POL-onie nie występuje tego rodzaju walidacja.

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-oswiadczenie-o-dyscyplinie/


 • Co się dzieje z osobą, która reprezentuje dwie dyscypliny, a jedna z nich nie podlega w Jednostce ewaluacji?

§ 17.2 Rozporządzenia: W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, spośród których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1, ale nie więcej niż do liczby 4.


 • Co z pracownikami, którzy zmarli i nie zdążyli przekazać oświadczenia upoważniającego do wykazania ich publikacji w ewaluacji? Jak ich rozliczyć?

Zgodnie z informacją SEDN: Osiągnięcia naukowe, które nie zostały wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w art.. 265 ust. 13 ustawy nie będą uwzględniane w ewaluacji.
https://sedn-cp.opi.org.pl/czeste-pytania/co-z-pracownikami-ktorzy-zmarli-i-nie-zdazyli-przekazac-oswiadczenia-upowazniajacego-do-wykazania-ich-publikacji-w-ewaluacji-jak-ich-rozliczyc/

Departamentowi Nauki MEiN precyzuje: Warunkiem uwzględnienia w ewaluacji publikacji autorstwa pracownika podmiotu jest złożenie przez niego oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), zwanej dalej „ustawą”, upoważniającego podmiot do ich wykazania w ramach poszczególnych dyscyplin, o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8 ustawy. Przepis ten, jak również § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wskazują jednoznacznie, że złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy jest konieczne, aby osiągnięcia danej osoby były uwzględniane w ewaluacji. Podmiot powinien najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. dysponować wszystkimi wymaganymi oświadczeniami pracownika prowadzącego działalność naukową, w tym ww. oświadczeniem upoważniającym. Nie da się jednak wykluczyć zdarzenia, że z powodu śmierci pracownika prowadzącego działalność naukową podmiot nie uzyska tego oświadczenia. W takiej sytuacji, jeżeli uda się bezspornie ustalić, że zmarły pracownik był zatrudniony wyłącznie w jednym podmiocie i reprezentował tyko jedną dyscyplinę, wydaje się możliwe, aby osiągnięcia zmarłego pracownika zostały uwzględnione na potrzeby ewaluacji w ramach danej dyscypliny naukowej. W przeciwnym wypadku osiągnięcia te nie będą mogły zostać wykazane w ewaluacji.


 • Czy osoba, która pracowała jako adiunkt do 31.10.2018, a potem przeszła na stanowisko dydaktyczne, powinna złożyć oświadczenie do N?

Pracownik dydaktyczny nie ma obowiązku składać oświadczenia do N.

Jeżeli mówimy o ocenie dorobku pracownika, należy pamiętać, że do celów ewaluacyjnych liczy się stanowisko i wymiar czasu pracy ustalony na dzień 31 grudnia poszczególnych lat objętych ewaluacją. Nawet jeśli ktoś przez 11 miesięcy pracował na stanowisku dydaktycznym, ale w grudniu zmienił stanowisko na badawczo-dydaktyczne, to będzie się liczył jako pracownik, który ma obowiązek złożyć oświadczenie do N i dyscypliny oraz wypełnić 1 slot publikacyjny. Jeśli nie złoży oświadczenia do N – daje to minus 6 slotów w dyscyplinie, jeśli nie wypełni slotu – daje to minus 3 sloty w dyscyplinie.

Jeżeli pracownik ma odpowiedni dorobek, to, będąc na stanowisku dydaktycznym – może, ale nie musi – złożyć oświadczenie do N. Jeżeli jednak płynnie i bez przerwy w zatrudnieniu zmieniła np. stanowisko ze stanowiska badawczego na stanowisko dydaktyczne, to oświadczenie nadal obowiązuje i nie trzeba składać nowego.  Jeśli osoba na stanowisku dydaktycznym nie ma dorobku, a wcześniej oświadczenie do N złożyła, to powinna złożyć Oświadczenie o cofnięciu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (do pobrania na stronie http://bob.uw.edu.pl/ewaluacja-2021/), w przeciwnym przypadku w określonych okolicznościach może generować sankcje.


 • Czy osoby przebywające na urlopie wychowawczym wliczamy do N, czy mogą złożyć oświadczenie w ustawowym terminie?

Tak. Osoby przebywające na długotrwałych urlopach prowadzące działalność naukową, a do takich osób zalicza się pracowników zatrudnionych na etacie dydaktyczno-naukowym, jeśli złożyły oświadczenie o zaliczeniu do liczby N są uwzględniane w tej liczbie. Formalnie w tych przypadkach stosunek pracy z jednostką jest zachowany. Jednakże uwaga zostanie rozważona na etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu rozporządzenia. [odp. z 7.01.2019 r.]


20%*3N – jak to jest

Zgodnie z § 11 Rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej –  w ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe osób, które złożyły oświadczenie upoważniające podmiot do 1. W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8, osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, i:

1) zostały zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie naukowej (N),
2) w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa, z wyłączeniem osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy (pula 20%3N),
3) nie zostały zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie naukowej, ale prowadziły działalność naukową w ramach tej dyscypliny i były zatrudnione w okresie objętym ewaluacją w ewaluowanym podmiocie:

a) będącym uczelnią – na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych (pula 20%3N),
b) będącym instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytutem badawczym – na stanowisku pracownika naukowego,
c) o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 albo 8 ustawy – na stanowisku naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków tych pracowników należało prowadzenie działalności naukowej

– na podstawie umowy o pracę, w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy.

Limit publikacji naukowych w danej dyscyplinie naukowej dla tych osób wynosi nie więcej niż 20%*3N. Czyli np.

 • N w dyscyplinie =  100 osób
 • 3N = 300
 • 300×20% = 60 osób.

W danej dyscyplinie liczy się więc dorobek 160 osób.


 • Publikacje wg starej i nowej punktacji – jak to będzie?

W ewaluacji przeprowadzanej w roku 2021 za autorstwo artykułu opublikowanego w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie ujętym w wykazie czasopism ustalonym na podstawie przepisów uzfn i ogłoszonym komunikatem Ministra z dnia 25 stycznia 2017 r. przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie – ALE ważona liczba uwzględnianych w ewaluacji artykułów naukowych, wydanych w latach 2019 – 2020 oraz monografii naukowych, redakcji monografii oraz rozdziałów w monografiach nie może być większa niż2N


 • Co w przypadku, kiedy pracownik złożył oświadczenie, ale nie publikuje

Suma udziałów punktowych publikacji uwzględnianych w ewaluacji w ramach dyscypliny (3N) zmniejsza się o 3 w przypadku każdego pracownika prowadzącego działalność naukową uwzględnionego w liczbie N, który w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 24 miesiące i nie był autorem ani współautorem żadnego z osiągnięć naukowych w danej dyscyplinie

Pracownik badawczy/badawczo-dydaktyczny, zatrudniony w Jednostce na dodatkowym miejscu pracy przez co najmniej 24 miesiące, spełnia warunki postawione w § 11.3 Rozporządzenia, czyli – czyli pomimo braku oświadczenia o N – MUSI przypisać do tej Jednostki jakąś publikację w czasopiśmie/w wydawnictwie z listy ministerialnej (§ 17 pkt 8 ust. 1a). Jeżeli tego nie zrobi: sankcja -3 pkt do dyscypliny.

Patrz: § 17. 8.   rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej


 • Wybór dyscypliny i liczba N. Co z tego wynika w kontekście ewaluacji? Kto powinien składać oświadczenia o liczbie N?

Ewaluacja obejmuje osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową.

Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej nie częściej niż raz na 2 lata składa oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje. Oświadczenie takie składane jest osobie kierującej podmiotem (tj. m.in. rektorowi, dyrektorowi instytutu PAN lub dyrektorowi instytutu badawczego.

Ponadto każdy pracownik prowadzący działalność naukową jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, które upoważnia zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do grupy pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, czyli do tzw. liczby N. Osobami prowadzącymi działalność naukową są z definicji wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych (dotychczas odpowiednio: naukowych i naukowo-dydaktycznych) oraz pracownicy naukowi zatrudnieni w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych.

Ustawa nie wyklucza możliwości złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N także przez pracownika uczelni lub instytutu zatrudnionego na innych niż ww. stanowiska, jeżeli faktycznie prowadzi oni działalność naukową. Jeśli taki pracownik złoży oświadczenie o reprezentowaniu dyscypliny lub dyscyplin z racji prowadzenia działalności naukowej (a nie z racji brania udziału w prowadzeniu działalności naukowej), powinien także złożyć oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w tych dyscyplinach.

W przypadku, gdy pracownik prowadzi działalność naukową w więcej niż jednym podmiocie, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w jednym z tych podmiotów.

Dodatkowe informacje na temat oświadczeń: https://konstytucjadlanauki.gov.pl//komunikat-w-sprawie-oswiadczen[odp. z 08.11.2018 r.]


  • ORCID – identyfikator, który powinien mieć każdy naukowiec (opublikowane 9 marca 2020)
   UWAGA: zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on  – identyfikator ORCID nie jest w tej ewaluacji obowiązkowy.

Jak otrzymać ORCID?

Jedyną instytucją, która może nadawać ORCID ID jest organizacja ORCID. Rejestrację konta można przeprowadzić bezpośrednio na stronie głównej: www.orcid.org. Konto w ORCID można również zarejestrować za pośrednictwem istniejącego konta użytkownika w PBN.

Aby numer ORCID został wysłany do rejestru pracowników w POL-on, do konta PBN należy podłączyć również profil POL-on. Synchronizacja tych trzech systemów da możliwość:

 1. Zaimportować publikacje z ORCID do PBN (oraz za zgodą autora – z PBN do ORCID),
 2. Pobrać dyscypliny autorów z POL-on, co pozwoli przypisać publikacje do odpowiednich dyscyplin,
 3. Wysłać numer ORCID osoby do rejestru pracowników w POL-on.

Jak uzyskać ORCID iD za pośrednictwem PBN?

 1. Należy zalogować się na swoje konto użytkownika w systemie PBN.
 2. W prawym górnym rogu należy kliknąć na swoje imię i nazwisko, a następnie wybrać „Twój profil”.
 3. W zakładce „Twój profil” po prawej stronie ekranu znajduje się sekcja „Połączone konta” – tam należy wybrać przycisk „Stwórz lub podłącz ORCID ID”.
 4. Wyświetli się okno systemu ORCID, w którym należy wybrać opcję „Register now”.
 5. Należy wypełnić obowiązkowe pola formularza i kliknąć „Register”, a następnie zaakceptować autoryzację systemu PBN wybierając przycisk „Authorize” – dzięki temu po rejestracji ORCID iD zostanie automatycznie powiązany z kontem użytkownika w PBN.
 6. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana prośba o aktywację konta. Po jej dokonaniu profil ORCID jest gotowy (można się logować na stronie tego systemu i uzupełnić tam informacje o sobie).
 7. Po aktywacji, nowo zarejestrowany numer ORCID jest widoczny w zakładce „Twój profil” w PBN.

Jak powiązać konto w PBN z istniejącym kontem w ORCID?

 1. Należy zalogować się na swoje konto użytkownika w systemie PBN.
 2. W prawym górnym rogu należy kliknąć na swoje imię i nazwisko, a następnie wybrać „Twój profil”.
 3. W zakładce „Twój profil” po prawej stronie ekranu znajduje się sekcja „Połączone konta” – tam należy wybrać przycisk „Stwórz lub podłącz ORCID ID”.
 4. Wyświetli się okno logowania systemu ORCID gdzie należy wprowadzić dane swojego konta w ORCID (email/ORCID iD oraz hasło) i kliknąć „Sign into ORCID.
 5. ORCID został podłączony – od tej chwili ORCID ID jest widoczny w zakładce „Twój profil” w PBN.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/orcid-identyfikator-ktory-powinien-miec-kazdy-naukowiec


 • Przed badaczami stoi wybór dwóch dyscyplin naukowych, które mają reprezentować w miejscu zatrudnienia. Czy ta deklaracja sprawi, że naukowiec nie będzie już mógł pracować nad publikacjami, które wykraczają poza te dwie zadeklarowane dyscypliny? Czy dotychczasowe publikacje wykraczające poza wskazane dyscypliny będą się liczyły do jego dorobku naukowego?

Należy rozdzielić możliwość prowadzenia badań w różnych dyscyplinach i publikowania ich wyników od oświadczenia, w którym osoba prowadząca działalność naukową wskazuje dziedzinę i dyscyplinę, którą reprezentuje. To ostatnie służy określeniu, czy dany podmiot (uczelnia lub instytut) może być poddany ewaluacji. Zgodnie z nową ustawą podmiot może być oceniany w ramach konkretnej dyscypliny, jeśli zatrudnia co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie. Składane przez badaczy oświadczenia pomagają w ustaleniu, czy uczelnia lub instytut spełnia ten warunek, czy też nie. Wybór dyscyplin wskazywanych w oświadczeniu jest autonomiczną decyzją osoby prowadzącej działalność naukową.

Konstytucja dla Nauki nie ogranicza możliwości prowadzenia badań w różnych dyscyplinach. Pozostawia naukowcom również pełną swobodę wyboru czasopism naukowych, w których będą publikowali wyniki swoich badań. Swobody tej nie ogranicza przypisanie dyscyplin do czasopism naukowych, ponieważ do ewaluacji będzie można zgłosić wszystkie publikacje mające merytoryczny związek z ewaluowaną dyscypliną, niezależnie od tego, jakie dyscypliny przypisano czasopismom, w których te publikacje się ukazały. Przypisanie dyscyplin do czasopism będzie służyło usprawnieniu procesu ewaluacji jakości działalności naukowej. W związku z tym, że artykuły naukowe będą zdecydowanie najczęściej zgłaszanymi do ewaluacji osiągnięciami, przyjęta zostanie zasada, zgodnie z którą artykuły w czasopismach, którym przypisano ewaluowaną dyscyplinę, będą automatycznie uznawane jako mające związek z tą dyscypliną. Jednocześnie, nie zostanie ograniczona możliwość uwzględnienia w ewaluacji artykułu opublikowanego w czasopiśmie, do którego ewaluowana dyscyplina nie jest przypisana (o ile osiągnięcie będzie związane tematycznie z badaniami prowadzonymi w tej dyscyplinie!). [odp. z 08.11.2018 r.]


 • W jakim terminie uczelnie i instytuty będą wiedzieć, w których dyscyplinach będą poddawane ewaluacji jakości działalności naukowej?

Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniającym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie. [odp. z 08.11.2018 r.]

 • Jakie są różnice między pracownikiem dydaktyczno-naukowym a badawczym w ewaluacji?

Pracownika zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym obowiązują takie same „normy” jak dla pracownika badawczego tzn. w ewaluacji będą uwzględniane maks. 4 tzw. „sloty publikacyjne”. Pracownik prowadzący działalność naukową będzie zaliczony do N) w przypadku gdy nie będzie miał żadnego osiągnięcia naukowego, przy czym wystarczy, że będzie współautorem nawet jednej publikacji z wykazu czasopism lub monografii z wykazu wydawnictw. Nie będzie uwzględniany procent czasu poświęcanego na dydaktykę.

Nowy przewodnik po ewaluacji zostanie opublikowany po jego dostosowaniu do projektu rozporządzenia w sprawie ewaluacji, które to rozporządzenie znajduje się na końcowym etapie prac legislacyjnych. Jednakże zwracamy uwagę, że pracowników badawczo-dydaktycznych w ewaluacji będą obowiązywać takie same zasady jak wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową. [odp. z 7.01.2019 r.]


 • Czy studia z kulturoznawstwa zostaną zlikwidowane, skoro kulturoznawstwo jako dyscyplina będzie włączona do nauki o kulturze i sztuce?

Nie. Kierunki studiów nie są tożsame z dyscyplinami naukowymi. Możliwe jest zatem tworzenie kierunków studiów, których zakres odnosi się do różnych dyscyplin naukowych, czy też do określonego obszaru zagadnień w ramach jednej z dyscyplin.

Zwracamy uwagę, że dotychczas  także istniało wiele kierunków studiów, których program nie był tożsamy z zakresem jednej dyscypliny wynikającej z dotychczasowej klasyfikacji. Dotyczy to np. stosunków międzynarodowych czy mechatroniki, dla których nie ma i nie było wyodrębnionych dyscyplin naukowych.

Trzeba zaznaczyć, że nowa systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych nie determinuje również klasyfikacji zawodów medycznych. [odp. z 08.11.2018 r.]


 • W jaki sposób mam określić swój udział czasu pracy, który poświęcam na prowadzenie badań w miejscu zatrudnienia w przypadku, gdy w oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej wskazałem dwie dyscypliny?

Ministerstwo przewiduje, że informacje o udziale czasu pracy w dyscyplinie będą podawane w zaokrągleniu do ¼, w związku z czym są możliwe dwie relacje: 50/50 oraz 75/25. Informacje o udziale czasu pracy są wprowadzane do POL-on przez rektora lub dyrektora instytutu. Nie są one obowiązkowym elementem oświadczenia składanego przez pracownika, gdyż do określenia tego udziału jest uprawniony kierownik podmiotu. Dobrą praktyką będzie natomiast uzgadnianie tego udziału między pracodawcą a zainteresowanym pracownikiem przed zaraportowaniem informacji o udziale czasu pracy. [odp. z 08.11.2018 r.]

[CASE] W miejscu zatrudnienia zadeklarowałem dwie dyscypliny. Wybrałem jedną dyscyplinę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i jedną z dziedziny nauk społecznych. Razem z pracodawcą ustaliliśmy, że badaniom w ramach pierwszej dyscypliny poświęcę 75% swojego czasu pracy, a w ramach drugiej – 25% czasu pracy. Czy wobec tego muszę mieć odpowiednio 75% publikacji z dyscypliny inżynieryjno-technicznej i 25% ze społecznej? Obecnie nie wiem, jakie dyscypliny zostaną przypisane do poszczególnych czasopism, co może skutkować tym, że stosunek publikacyjny będzie inny, np. publikacje z dyscypliny inżynieryjno-technicznej będą stanowiły 40% wszystkich moich publikacji, a z dyscypliny społecznej – 60%.
Konstytucja dla Nauki oraz projektowane rozporządzenia pozostawiają badaczom pełną swobodę wyboru czasopism naukowych, w których będą publikowali wyniki swoich badań. Swobody tej nie ogranicza przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism naukowych, ani przesłane do systemu POL-on przez kierownika podmiotu zatrudniającego informacji dotyczących wymiaru czasu, który poszczególne osoby przeznaczają na prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinach naukowych. Należy zauważyć, że informacje te będą wykorzystywane na potrzeby ewaluacji działalności naukowej, której podlegają podmioty sektora nauki i szkolnictwa wyższego (ewaluacja ta nie jest oceną poszczególnych badaczy).

Naukowiec nie musi więc publikować w czasopismach z wybranych przez niego dyscyplin zgodnie z deklarowanym czasem pracy. Osoba, która np. 75% swojego czasu pracy poświęca badaniom nad ekonomią i finansami, a 25% – badaniom nad naukami o zarządzaniu i jakości, będzie mogła publikować wyniki swoich badań np. po połowie w czasopismach z dyscyplin: „ekonomia i finanse” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości”. Co więcej, osoba ta wyniki swoich badań będzie mogła ogłosić również w czasopiśmie, któremu nie przypisano żadnej z tych dwóch dyscyplin (np. w czasopiśmie zajmującym się wyłącznie naukami socjologicznymi). Wszystkie artykuły naukowca – niezależnie od profilu czasopisma, w których się ukazały – będą mogły zostać zgłoszone przez podmiot go zatrudniający do ewaluacji działalności naukowej, jeśli mają merytoryczny związek z ewaluowaną dyscypliną naukową. [odp. z 08.11.2018 r.]


 • Czy oświadczenie o zaliczeniu do liczby N traci ważność w przypadku ustania zatrudnienia? Czy składane jest na dany rok akademicki, raz do roku?

Nowy pracownik prowadzący działalność naukową musi złożyć oświadczenie upoważniające pracodawcę do zaliczenia go w poczet liczby N w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia. Zmiana miejsca pracy wymusza więc złożenie kolejnego oświadczenia. Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniającym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przeprowadzenie ewaluacji 12 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie. Ewaluacja obejmuje osiągnięcia, które powstały w związku z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w podmiocie (nie ma przy tym znaczenia, czy jest to podstawowe, czy dodatkowe miejsce pracy). Jeżeli zatem publikacje pracownika powstały w związku z zatrudnieniem w podmiocie A, to nawet w przypadku podjęcia przed datą przeprowadzenia ewaluacji zatrudnienia w podmiocie B – osiągnięcia sprzed tej zmiany nie mogą być uwzględnione w ewaluacji w podmiocie B. Osiągnięcia z okresu zatrudnienia w podmiocie A będą uwzględniane w tym podmiocie, a pracownik będzie uwzględniony w podmiocie A do ustalania liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji w tych latach, gdyż liczbę tę (osiągnięć naukowych) ustala się w kolejnych latach wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.

W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe osób, które zostały uwzględnione przy określeniu liczby N w danej dyscyplinie naukowej oraz złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, a w przypadku publikacji naukowych dodatkowo wskazały podmiot jako miejsce prowadzenia działalności naukowej, której wyniki stanowiły podstawę do ich opracowania. Pierwsze oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w dyscyplinach będą składane na podstawie nowej ustawy w terminie do terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Osoba, która już nie jest pracownikiem, nie może złożyć „wstecz” żadnych oświadczeń, wobec czego osiągnięcia takiej osoby nie będą uwzględniane. [odp. z 7.01.2019 r.]


 • Posiadam znaczący dorobek w dwóch dziedzinach: naukowej i artystycznej. Czy powinnam podać dwie dyscypliny z dwóch różnych dziedzin? Czy istnieje taka możliwość? Jeśli nie to jaką powinnam podjąć decyzję?

Przepisy nie ograniczają możliwości wskazania przez pracownika dyscyplin naukowych w dwóch różnych dziedzinach nauki. [odp. z 7.01.2019 r.]

 • Czy zostaną uwzględnione w ewaluacji publikacje pracownika z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych, który złożył wszystkie wymagane oświadczenia a przebywa na urlopach wymienionych w § 17 ust. 10 przez cały okres zaliczenia do Liczby N?

Tak, przebywanie na urlopach nie wyklucza z możliwości uwzględnienia jego osiągnięć w ewaluacji.


 • Czy data 30.06.2021, która widnieje w rozporządzeniu* jest datą raportowania danych o patentach, projektach, wpływach z tytułu komercjalizacji oraz opisach wpływu? Jeśli tak, to czy po tej dacie nadal będzie można uzupełniać te dane na potrzeby ewaluacji? Jak to się ma do terminu 15.01.2022, do którego można wprowadzać dowody wpływu?

Na stronach POL-on opublikowano komunikat dot. uzupełniania danych w tym zakresie. Ostateczny termin uzupełnienia danych to 15 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 22 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Komunikat: https://polon2.opi.org.pl/informacje/aktualnosci/o/20/terminy-wprowadzania-danych-do-pol-on-ewaluacja-komunikat-mein/493738


 • Pracownik w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych przez cały okres ewaluacji, zaliczony do Liczby N, złożył oświadczenie do dyscypliny A – 100%, przypisał publikacje do dyscypliny A i wypełnił 4 udziały jednostkowe z dyscypliny A. Jednocześnie złożył oświadczenie o przypisaniu innej publikacji do dyscypliny B. Czy ta publikacja może zostać ujęta w ewaluacji dyscypliny B?

Publikacje mogą zostać uwzględnione jedynie dla dyscyplin reprezentowanych przez pracownika (art.. 343 ust. 7 oraz 265 ust. 5 ustawy)


 • Pracownik uzupełniał publikacje na koncie ORCID. W 2021 roku odszedł na emeryturę lub odszedł z pracy i skasował konto ORCID. Jak uwzględnić jego publikacje w ewaluacji? Konto ORCID jest przecież jego prywatnym kontem i mógł to zrobić.

Publikacje, które w trakcie ewaluacji nie będą ujęte w ORCID, nie będą uwzględniane w ewaluacji.


 • Czy publikacja osoby bez stopnia naukowego, zatrudnionej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, posiada takie samo znaczenie jak publikacja autora ze stopniem lub tytułem?

Tak, brak jest uzależnienia publikacji i jej punktacji od faktu posiadania stopnia czy tytułu naukowego.


 • Do jakiej instytucji są przypisywane publikacje w przypadku zmiany pracodawcy? Przykładowo w przypadku zatrudnienia np. od 1.11.2019? czy publikacje są przypisywane do instytucji, w której zatrudnienie ustało w 2019 czy do instytucji, w której stosunek pracy został nawiązany w 2019?

Publikacja zostanie przypisana do podmiotu wskazanego przez pracownika w oświadczeniu wynikającym z art. 265 ust. 13 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prawidłowym działaniem pracownika, pracującego np. do końca października 2019 r. w podmiocie A, byłoby przypisanie publikacji z 2019 r. do podmiotu A (pracownik może złożyć oświadczenie nawet po ustaniu zatrudnienia).

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik zatrudniony od listopada 2019 r. w podmiocie B przypisuje publikację za 2019 r. do tego podmiotu. Technicznie jest to możliwe, jednak KEN może zakwestionować taką publikację. Zgodnie z przepisami, w ewaluacji uwzględnia się te osiągnięcia naukowe, które powstały w związku z zatrudnieniem w danym podmiocie.


 • Jaka jest metodologia importu z PBN do SEDN?

Z sytemu PBN do systemu SEDN zaimportowane będą wszystkie publikacje z lat 2017-2021, w których wprowadzono oświadczenia autora/autorów upoważniające podmiot do wykazania osiągnięcia w ramach poszczególnych dyscyplin, a więc wszystkie publikacje z Profilu Instytucji.


 • Czy dorobek uczestników obecnych studiów doktoranckich może zostać uwzględniony w najbliższej ewaluacji? Czy uczestnicy studiów doktoranckich mogą złożyć oświadczenie np. z dniem zakończenia studiów?

W ewaluacji uwzględnia się te osiągnięcia artystyczne, których autorzy albo współautorzy: byli pracownikami podmiotu zatrudnionymi na umowę o pracę i zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N w danej dyscyplinie artystycznej lub też jeżeli w okresie objętym ewaluacją odbywali kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez dany podmiot. Nie dotyczy to uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na dotychczasowych zasadach. [odp. z 7.01.2019 r.]


 • Jaką dyscyplinę powinien zadeklarować pracownik, jeżeli jego główna dyscyplina nie będzie parametryzowana na uczelni?

Wybór dyscyplin wskazywanych w oświadczeniu jest autonomiczną decyzją osoby prowadzącej działalność naukową. Oświadczenie o reprezentowanych dyscyplinach naukowych składa się, biorąc pod uwagę ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora aktualny dorobek naukowy lub artystyczny. Ponadto, istotną wskazówką przy wyborze dyscyplin jest część uzasadnienia do rozporządzenia ws. wykazu dziedzin i dyscyplin, która wskazuje m.in. na zakres poszczególnych dyscyplin odniesiony do dotychczasowej klasyfikacji obszarów, dziedzin i dyscyplin. Pracownik może także wskazać drugą dyscyplinę, jeżeli prowadzona działalność naukowa ma także związek z tą dyscypliną. [odp. z 7.01.2019 r.]


 • Jaki będzie status osób prowadzących badania w dyscyplinie, która nie będzie poddana ewaluacji na mojej uczelni?

Status takich osób nie ulegnie zmianie. Mogą nadal prowadzić działalność naukową, a osoby takie będą uwzględniane w składniku kadrowym w algorytmie. [odp. z 7.01.2019 r.]


 • Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w przypadku podziału dotychczasowej jednej dyscypliny na dwie odrębne dyscypliny przyporządkowane do różnych dziedzin. Do 31 stycznia rektorzy uczelni składają do CK oświadczenia o przyporządkowaniu posiadanych uprawnień do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin według nowej klasyfikacji. Jeżeli geografia została rozbita na dwie dyscypliny, czy posiadane dotychczas uprawnienia z geografii przechodzą na obie dyscypliny, czy mogą przejść wyłącznie na wskazaną jedną z nich?

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi Konstytucję dla Nauki posiadane dotychczas uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego mogą zostać przyporządkowane wyłącznie do jednej dyscypliny (art. 177 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).

Równocześnie jednak należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 174 ust. 2 powyższego aktu normatywnego uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), stały się ‒ 1 października 2018 r. ‒ uprawnieniami uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). W myśl art. 177 ust. 1 Przepisów wprowadzających  […], to uczelnia ‒ a nie jej jednostki organizacyjne ‒ składa do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oświadczenie w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej nowej dyscypliny, określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818).

Zamierzona przez ustawodawcę komasacja uprawnień do doktoryzowania i habilitacji na poziomie uczelni ma na celu m.in. umożliwić jej elastyczne dysponowanie tymi uprawnieniami w procesie przyporządkowywania do nowych dyscyplin. W tym kontekście zwrócić należy szczególną uwagę na uzasadnienie do powyższego rozporządzenia (dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314504/katalog/12525413#12525413), przedstawiające zależności między nową klasyfikacją a obecnie obowiązującym wykazem i systematyką OECD. Stanowi ono istotną wskazówkę w procesie przyporządkowywania uprawnień do nowej klasyfikacji. Zgodnie z przedmiotowym dokumentem, dotychczasowa dyscyplina geografia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej oraz ekonomia w zakresie gospodarki przestrzennej odpowiadają zakresowi nowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, natomiast pozostałe zagadnienia wchodzące dotychczas w zakres dyscypliny geografia stanowią część nowej dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku, w której zakres wejdą również zagadnienia związane z dotychczasowymi dyscyplinami: geofizyka (dziedzina nauk o Ziemi), geofizyka (dziedzina nauk fizycznych), geologia i oceanologia. W świetle powyższego nie można wykluczyć możliwości przyporządkowania przez uczelnię jednego z posiadanych uprawnień w zakresie ekonomii zgodnie z powyższym wskazaniem, albo przyporządkowania uprawnień do nadawania stopni w dyscyplinie geografia do dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna przy jednoczesnym przyporządkowaniu uprawnień w jednej z ww. dyscyplin związanej z naukami o Ziemi do dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku.

Abstrahując od powyższego, w celu uniknięcia ryzyka utraty uprawnień do nadawania stopnia w odniesieniu do części zagadnień stanowiących zakres dotychczasowej dyscypliny naukowej geografia, wskazane może być wystąpienie przez uczelnię do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z wnioskiem o nadanie nowego uprawnienia w zakresie odpowiednio: nauk o Ziemi i środowisku albo geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, na podstawie art. 176 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. [odp. 7.01.2019 r.]


 • Co należy rozumieć przez „monografię naukową”?

Przez „monografię naukową” należy z kolei na potrzeby ewaluacji rozumieć recenzowaną publikację książkową, przedstawiającą określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, posiadającą aparat naukowy. Monografią jest również recenzowany i opatrzony aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekład takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny.


 • Co należy rozumieć przez „artykuł naukowy”?

Przez „artykuł naukowy” na potrzeby ewaluacji należy rozumieć recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, posiadający aparat naukowy. Warto przy tym zaznaczyć, że na potrzeby ewaluacji uwzględniane są artykuły opublikowane w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej pod warunkiem, że te materiały z konferencji znajdują się w międzynarodowej bazie bibliometrycznej Scopus.

Artykułem naukowym niejestnatomiast z pewnością:

  • edytorial,
  • abstrakt,
  • rozszerzony abstrakt,
  • list,
  • recenzja,
  • errata
  • nota redakcyjna.

 • Co należy zrobić, jeśli nauczyciel zatrudniony na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym jest nieobecny w terminie, do którego powinien złożyć oświadczenie (długotrwałe zwolnienia lekarskie, urlopy bezpłatne, naukowe, delegacje zagraniczne)? Czy w systemie POL-on będzie można skomentować tego typu przypadki? Czy brak oświadczeń będzie traktowany jako niewypełnienie obowiązków?

Pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny na uczelni zobowiązany jest złożyć pierwsze oświadczenie o dyscyplinach (z art. 343 ust. 7) do 30 listopada 2018 r., natomiast oświadczenie o zaliczeniu do liczby N (art. 265 ust. 5) do 31 grudnia 2018 r. W przypadku gdy pracownik przebywa nieprzerwanie w tym czasie na urlopie i nie jest możliwe uzyskanie od niego oświadczenia, powinien złożyć oświadczenie niezwłocznie po powrocie do pracy. Jeśli uzyskanie oświadczenia od tej osoby jest możliwe, należy je przyjąć i wykazać w systemie. Należy jednak zwrócić uwagę, że oświadczenie złożone po 31 grudnia 2018 r. spowoduje, że osoba ta nie zostanie uwzględniona w liczbie N za rok 2018. [odp. z 8.02.2019 r.]

Dodatkowo w związku z art. 324 ust. 5 przy ewaluacji działalności naukowej za 2017 r. uwzględnia się osiągnięcia pracowników zaliczonych według stanu na 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów uchylonej ustawy o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych. Osiągnięcia tych pracowników uwzględnia się w dyscyplinach wskazanych w pierwszym oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11. W związku z tym może być problem z zaliczeniem do ewaluacji osiągnięć za 2017 r. pracowników, którzy z różnych względów nie złożą w roku 2018 oświadczenia o dyscyplinach. [odp. z 7.01.2019 r.]


 • Czy jest możliwe wskazanie innego niż 75/25 i 50/50 procentowego udziału czasu pracy na dwie dyscypliny? Czy system POL-on zablokuje wpisanie innej relacji np. 20/80, 0/100? 

Ministerstwo przewiduje, że informacje o udziale czasu pracy w dyscyplinie będą podawane z dokładnością do ¼, w związku z czym są możliwe dwie relacje: 50/50 oraz 75/25. Relacja 0/100 wskazywałaby na to, że badacz prowadzi faktycznie badania tylko w jednej dyscyplinie. [odp. z 7.01.2019 r.]


Jak uzyskać ORCID iD za pośrednictwem PBN?
1. Należy zalogować się na swoje konto użytkownika w systemie PBN.
2. W prawym górnym rogu należy kliknąć na swoje imię i nazwisko, a następnie wybrać „Twój profil”.
3. W zakładce „Twój profil” po prawej stronie ekranu znajduje się sekcja „Połączone konta” – tam należy wybrać przycisk „Stwórz lub podłącz ORCID ID”.
4. Wyświetli się okno systemu ORCID, w którym należy wybrać opcję „Register now”.
5. Należy wypełnić obowiązkowe pola formularza i kliknąć „Register”, a następnie zaakceptować autoryzację systemu PBN wybierając przycisk „Authorize” – dzięki temu po rejestracji ORCID iD zostanie automatycznie powiązany z kontem użytkownika w PBN.
6. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana prośba o aktywację konta. Po jej dokonaniu profil ORCID jest gotowy (można się logować na stronie tego systemu i uzupełnić tam informacje o sobie).
7. Po aktywacji, nowo zarejestrowany numer ORCID jest widoczny w zakładce „Twój profil” w PBN.

Jak powiązać konto w PBN z istniejącym kontem w ORCID?
1. Należy zalogować się na swoje konto użytkownika w systemie PBN
2. W prawym górnym rogu należy kliknąć na swoje imię i nazwisko, a następnie wybrać „Twój profil”.
3. W zakładce „Twój profil” po prawej stronie ekranu znajduje się sekcja „Połączone konta” – tam należy wybrać przycisk „Stwórz lub podłącz ORCID ID”.
4. Wyświetli się okno logowania systemu ORCID gdzie należy wprowadzić dane swojego konta w ORCID (email lub ORCID iD oraz hasło) i kliknąć „Sign into ORCID.
5. ORCID został podłączony – od tej chwili ORCID ID jest widoczny w zakładce „Twój profil” w PBN.


 • Limit osiągnięć publikacyjnych  – sloty publikacyjne – jak je liczyć
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej § 17. 1. Suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w:
1) § 11 ust. 1 pkt 1 i 3, nie może być większa niż 4-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej wskazanego zgodnie z przepisem art. 343 ust. 1 pkt 16 ustawy ze wszystkich lat z okresu objętego ewaluacją, ustalonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z czego nie więcej niż 2-krotność tej wartości może przypadać na monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach;
Limit ten nie obejmuje publikacji za 200 punktów (czyli z poziomu II wykazu http://bob.uw.edu.pl/wykaz_wydawnictw_2020/)
*****************************

W systemie ewaluacji został wprowadzony limit dotyczący liczby publikacji naukowych autorstwa lub współautorstwa pracownika naukowego, które przy ewaluacji jednostki będą uwzględniane w ramach pierwszego kryterium.

Slot publikacyjny (udział jednostkowy) – sposób obliczenia

Średnią wartość iloczynu ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją.

Suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób, które w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez uczelnię i przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa nie może być większa niż 4.

W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, spośród których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1, ale nie więcej niż do liczby 4.

W przypadku gdy 4-krotność średniej wartości iloczynu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
> mniejsza niż 1, przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 1 – wszystkie końcowe wartości niższe od 1 przyjmują wartość 1
> większa niż 4, przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 4.

ŚREDNIA WARTOŚĆ ILOCZYNU = WYMIAR CZASU PRACY x %  UDZIAŁU CZASU PRACY w DYSCYPLINIE.

Np.:

Rok Wymiar etatu % udział w dyscyplinie
2017 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20171
100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

2018 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20181
100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

2019 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20191
100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

2020 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20201
100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

1*1(2017 r.)  +1*1 (2018 r.)  +  1*1 (2019 r.)  +  1*1 (2o2o r.) = 4 / 4 (lata) = 1(średnia wartość iloczynu).

Wymiar czasu pracy ustalamy na dzień 31 grudnia poszczególnych lat objętych ewaluacją

Przykład 1

 • 2017-2020 : pełny etat.
 • Udział czasu pracy w dyscyplinie: 100%.
 • Średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie: 1.

4 (lata) x 1 (pełny etat) x 1 (udział czasu pracy w dyscyplinie) = 4 sloty publikacyjne.

 

Przykład 2

 • 2017-2020 : 0,75 etatu.
 • Udział czasu pracy w dyscyplinie: 100%.
 • Średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie: 0,75.

4 (lata) x 0,75 (etatu) x 1 (dyscyplina) = 3 sloty publikacyjne,

 

Przykład 3

 • 2017-2020 : 0,5 etatu.
 • Udział czasu pracy w dyscyplinie: 100%.
 • Średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie: 0,5.

4 (lata) x 0,50 (etatu) x 1 (dyscyplina) = 2 sloty publikacyjne.

itd

Przykład 4

Pracownik prowadzący działalność naukową w dwóch dyscyplinach, np.:

 • Nauki fizyczne 75%;
 • Nauki matematyczne 25%.

I zatrudniony np.: dwa lata na pełny etat i 2 lata na ¾ etatu

Rok Wymiar etatu % udział w dyscyplinie I % udział w dyscyplinie II
2017 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20171
75% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,25

2018 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20181
75% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,25

2019 0,75 etatu
wymiar czasu pracy w 20190,75
75% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,25

2020 0,75 etatu
wymiar czasu pracy w 20200,75
75% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,25

1*0,75 (2017 r.)  + 1*0,75  (2018 r.)  +  0,75*0,75 (2019 r.)  + 0,75*0,75 (2020 r.) = 10,5 / 4 (lata) = 2,63
slotu publikacyjnego dla dyscypliny Nauki fizyczne, czyli 3.

1*0,25 (2017 r.)  +  1*0,25  (2018 r.)  +  0,75*0,25 (2019 r.)  + 0,75*0,25 (2020 r.) = 3,48 / 4 (lata) = 0,87
slotu publikacyjnego dla dyscypliny Nauki matematyczne
, czyli mniej niż 1,
a w takim przypadku przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 1.