Oświadczenia dotyczące liczby N i dyscypliny

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) art. 265 pkt 5. Pracownik prowadzący działalność naukową, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony, składa oświadczenie upoważniające zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby pracowników, o których mowa w ust. 4. W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie. Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach, o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8.

W momencie, gdy pracownik chce:

  • dodać dodatkową dyscyplinę
  • zrezygnować z jednej z dyscyplin
  • zmienić zupełnie dyscypliny

ma obowiązek złożyć nowe oświadczenie do liczby N i do dyscypliny.


Nauczyciel akademicki

(zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy)   Patrz: NOWY PODZIAŁ DYSCYPLIN

UWAGA: dyscypliny uzupełniamy tylko w proporcjach:
100%
lub 75%/25%
lub 50%/50%


UWAGA: Komunikat MEiN dotyczący wprowadzania po terminie oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i oświadczeń o zaliczeniu do liczby N
z dnia 2021-07-15:

  • Oświadczenia złożone w latach ubiegłych (przed rokiem bieżącym), które nie zostały do tej pory wprowadzone do systemu, mogą zostać sprawozdane wyłącznie z datą bieżącą (tj. do 30 dni wstecz licząc od dnia wprowadzenia tych danych do Systemu POL-on) – w odniesieniu do osób pozostających w dalszym ciągu w stosunku pracy z podmiotem.
  • Brak jest możliwości uzupełnienia oświadczeń z lat ubiegłych w odniesieniu do osób niezatrudnionych już w podmiocie.
  • W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia brakującego oświadczenia w obrębie bieżącego roku (np. wniosek o uzupełnienie oświadczenia złożonego przez pracownika w 2021 r., przekazany do MEiN w tym samym roku), dla którego minął termin uzupełnienia danych w Systemie POL-on – w takich przypadkach należy przez ePUAP przesłać do MEiN pismo z uzasadnieniem i wyjaśnieniem przyczyny niedochowania terminu wprowadzania danych oraz skanem niewprowadzonego oświadczenia.

Oświadczenia uzupełniające:

Wersja polska

 

English version

 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-oswiadczenie-o-liczbie-n/


Archiwalne informacje:

Oświadczenie do zgłoszenia publikacji do oceny eksperckiej w ewaluacji 2022

Oświadczenie do zgłoszenia publikacji do oceny eksperckiej w ewaluacji 2022

Oświadczenie do zgłoszenia publikacji do oceny eksperckiej w ewaluacji 2022