Oświadczenia dotyczące liczby N i dyscypliny

UWAGA – komunikat ze strony POL-on:

Zmiany dotyczące oświadczeń o dyscyplinie i o liczbie N
(2020-10-16, https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/60/zmiany-dotyczace-oswiadczen-o-dyscyplinie-i-o-liczbie-n/493643)

W dniu 15 października 2020 r. wdrożono zunifikowane walidacje na wprowadzanie oświadczeń o dyscyplinie i o liczbie N w module Pracownicy – na 30 dni od dnia złożenia oświadczenia. Tym samym, walidacje na 21 dni od daty złożenia oświadczenia oraz na 30 dni od daty zatrudnienia pracownika zostały wyłączone i nie będą już stosowane.

Przypominamy, że wprowadzenie oświadczenia po terminie wymaga zgody MNiSW. Podmiot musi wystąpić do MNISW z pisemną, uzasadnioną prośbą w tym kontekście. Pisma w tej sprawie lub w sprawie korekt oświadczeń należy przekazywać do MNiSW wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez ePUAP.

Wyrażenie zgody przez MNiSW powoduje odblokowanie możliwości wprowadzenia pracownikowi oświadczeń do systemu. Oświadczenia mogą zostać wprowadzone w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody przez MNiSW.

W związku z powyższym komunikatem uprzejmie prosimy
o przesyłanie do Biura Obsługi Badań
oświadczenia o zaliczeniu do liczby N
i oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie
w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika w Państwa Jednostce
.

W momencie, gdy pracownik chce:

  • dodać dodatkową dyscyplinę
  • zrezygnować z jednej z dyscyplin
  • zmienić zupełnie dyscypliny

należy złożyć nowe oświadczenie do liczby N i do dyscypliny.


Oświadczenia dotyczące liczby N i dyscypliny:

Declarations regarding the N number and discipline

 

(zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy)   Patrz: NOWY PODZIAŁ DYSCYPLIN

UWAGA: dyscypliny uzupełniamy tylko w proporcjach:
100%
lub 75%/25%
lub 50%/50%

 

Dyscypliny – Oświadczenie doktoranta szkoły doktorskiej/Disciplines – Declaration of the PhD student of the doctoral school

 

 

UWAGA: Komunikat MEiN dotyczący wprowadzania po terminie oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i oświadczeń o zaliczeniu do liczby N
z dnia 2021-07-15:

  • Oświadczenia złożone w latach ubiegłych (przed rokiem bieżącym), które nie zostały do tej pory wprowadzone do systemu, mogą zostać sprawozdane wyłącznie z datą bieżącą (tj. do 30 dni wstecz licząc od dnia wprowadzenia tych danych do Systemu POL-on) – w odniesieniu do osób pozostających w dalszym ciągu w stosunku pracy z podmiotem.
  • Brak jest możliwości uzupełnienia oświadczeń z lat ubiegłych w odniesieniu do osób niezatrudnionych już w podmiocie.
  • W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia brakującego oświadczenia w obrębie bieżącego roku (np. wniosek o uzupełnienie oświadczenia złożonego przez pracownika w 2021 r., przekazany do MEiN w tym samym roku), dla którego minął termin uzupełnienia danych w Systemie POL-on – w takich przypadkach należy przez ePUAP przesłać do MEiN pismo z uzasadnieniem i wyjaśnieniem przyczyny niedochowania terminu wprowadzania danych oraz skanem niewprowadzonego oświadczenia.

Oświadczenia uzupełniające:

Wersja polska

 

Oświadczenie do zgłoszenia publikacji do oceny eksperckiej w ewaluacji 2022

Oświadczenie do zgłoszenia publikacji do oceny eksperckiej w ewaluacji 2022

Oświadczenie do zgłoszenia publikacji do oceny eksperckiej w ewaluacji 2022

 

English version

 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-oswiadczenie-o-liczbie-n/