Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej – punktacje i definicje (artykuł, monografia, patent)

1. DEFINICJE

§9 Artykuł naukowy (str 4 Rozporządzenia Dz.U.2019.0.392 ; §9):

 • recenzowany;
 • opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej;
 • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
 • opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.


§10 Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa (str 4 Rozporządzenia Dz.U.2019.0.392 ; §10):

 • przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
 • opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również:

 • recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
  • na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
  • na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
 • edycja naukowa tekstów źródłowych.

Publikacja naukowa jest uwzględniana w ewaluacji tylko raz bez względu na miejsce i formę wydania. Oznacza to, że na przykład ta sama monografia wydana w formie papierowej w różnych wydaniach (miękka lub twarda oprawa) posiadająca różne numery ISBN lub w formie elektronicznej (e-Book) jest traktowana jako jedna monografia („Przewodnik” str. 28).


Patent 

Zgodnie z informacją Urzędu Patentowego RP patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.

Prawo ochronne na wzór użytkowy jest to prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.

Patent udzielany jest, bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są: nowe, posiadają poziom wynalazczy, nadają się do przemysłowego zastosowania. Patent uważany jest za jeden z „najmocniejszych” praw własności intelektualnej

Więcej: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/wynalazki-i-wzory-uzytkowe/wynalazki-i-wzory-uzytkowe-informacje-podstawowe/czym-jest-patent-na-wynalazek-i-prawo-ochronne-na-wzor-uzytkowy


2. PUNKTACJE

MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY, REDAKCJE

2017-2021, Wydawnictwo zamieszczone
w wykazie wydawnictw – poziom II

Nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne
monografia 300
redakcja 150
rozdział 75

 

Nauki ścisłe i przyrodnicze, medyczne, rolnicze i inżynieryjno-techniczne
monografia 200
redakcja 100
rozdział 50

 


2017-2021, Wydawnictwo zamieszczone
w wykazie wydawnictw – poziom I

Nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne
monografia 100
redakcja 20
rozdział 20

 

Nauki ścisłe i przyrodnicze, medyczne, rolnicze i inżynieryjno-techniczne
monografia 80
redakcja 20
rozdział 20

 

2017-2021, Wydawnictwo
spoza wykazu MNiSW

Nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne
monografia 20
redakcja 5
rozdział 5

 

Nauki ścisłe i przyrodnicze, medyczne, rolnicze i inżynieryjno-techniczne
monografia 20
redakcja 5
rozdział 5

 


 

ARTYKUŁY:

Czasopismo naukowe i materiały konferencyjne
zamieszczone w wykazie 2017 – 2018

Artykuł opublikowany w czasopiśmie (liczba pkt) całkowita wartość punktowa publikacji – (Pc)
30 lub więcej 50
20 lub 25 20
mniej niż 20 15

Czasopismo naukowe i materiały konferencyjne
spoza wykazu 2017

Artykuł opublikowany w czasopiśmie (liczba pkt) całkowita wartość punktowa publikacji – (Pc)
Artykuł (5 pkt) 5

Czasopismo naukowe i materiały konferencyjne
zamieszczone w wykazie 2019 – 2020

Artykuł opublikowany w czasopiśmie (liczba pkt) całkowita wartość punktowa publikacji – (Pc)
100 – 140 – 200 140
40 – 70 70
20 20

Czasopismo naukowe i materiały konferencyjne
spoza wykazu 2019 – 2020

Artykuł opublikowany w czasopiśmie (liczba pkt) całkowita wartość punktowa publikacji – (Pc)
Artykuł (5 pkt) 5

 

 PATENTY

Patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin nie są uwzględniane w slotach publikacyjnych, można ich zgłosić maksymalnie N.

W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia, które są wynikiem działalności naukowej prowadzonej w uczelni w ramach ocenianej dyscypliny.

Zgodnie z § 19.1. Rozporządzenia za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 5, przyznaje się ewaluowanemu podmiotowi:

 • 100 pkt – przyznany uczelni patent europejski albo patent przyznany za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 75 pkt – patent przyznany uczelni przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 50 pkt – patent przyznany innemu podmiotowi niż ewaluowana uczelnia, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest osoba, która została zaliczona do liczby Nw danej dyscyplinie naukowej;
 • 50 pkt – wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny przyznane uczelni przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office);
 • 30 pkt – prawo ochronne na wzór użytkowy przyznane uczelni przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą.

W przypadku przyznania więcej niż jednego patentu na ten sam wynalazek/prawa ochronnego na ten sam wzór użytkowy/wyłącznego prawa hodowcy do tej samej odmiany rośliny w ewaluacji uwzględnia się tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji.

 

Zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

zmieniającym
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej