NCN – konkursy MAESTRO 16 i SONATA BIS 14 otwarte

  • Ogłoszenie MAESTRO 16 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • Ogłoszenie SONATA BIS 14 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków, procedura oceny i wyniki

Wnioski w konkursach MAESTRO 16 i SONATA BIS 14 można składać do 17 września 2024 roku do godziny 16.00 za pośrednictwem systemu OSF.

Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne konkursów przechodzą dwuetapową środowiskową ocenę merytoryczną peer-review, dokonywaną przez Zespoły Ekspertów powołane przez Radę NCN.

W pierwszym etapie każdy wniosek jest opiniowany indywidualnie przez co najmniej dwóch członków zespołu. Zespół ekspertów ustala ocenę wniosku, z uwzględnieniem indywidualnych opinii, a następnie sporządza listę wniosków skierowanych do kolejnego etapu. Na drugim etapie oceny każdy wniosek jest opiniowany przez co najmniej dwóch recenzentów, a w przypadku konkursów MAESTRO i SONATA BIS dodatkowo kierownik projektu odbywa rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim w siedzibie NCN. Ostateczną ocenę wniosku ustala zespół na drugim posiedzeniu, uwzględniając wszystkie indywidualne opinie sporządzone dla wniosku oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Wtedy też zespół ustala listy rankingowe wniosków rekomendowanych do finansowania.

Rozmowy kwalifikacyjne w konkursach MAESTRO 16 i SONATA BIS 14 są zaplanowane na styczeń/luty 2025 roku, a wybrani do udziału kierownicy projektów zostaną o nich powiadomieni na co najmniej 14 dni wcześniej.

Podczas oceny wniosków eksperci biorą pod uwagę takie kryteria jak: poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub planowanych zadań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, ocena możliwości realizacji, osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych czy zasadność i sposób powołania nowego zespołu badawczego w przypadku SONATA BIS.

Wyniki konkursów zostaną opublikowane do marca 2025 roku.

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.