Terminy wprowadzania danych do POL-on

Mając na uwadze opóźnienia w dostarczaniu modułów w systemie POL-on, dot.:
1) danych finansowych,
2) osiągnięć artystycznych,
3) projektów naukowych – Wdrożenie funkcjonalności migracji danych o projektach naukowych z POL-on 1 – jak zaczytać projekty z POL-on 1 do POL-on 2

4) wpływu badań na otoczenie-społeczno-gospodarcze,

spowodowane m.in. przygotowaniem w systemie POL-on procesu zgłaszania nauczycieli akademickich na szczepienia przeciwko COVID-19, a także koniecznością dostosowania systemu POL-on do ostatnich zmian w prawodawstwie dotyczącym ewaluacji naukowej,

uprzejmie informujemy, że dane na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 będą mogły być sprawozdawane:

  1. po 31 marca 2021 r. (w zakresie przychodów z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how oraz w zakresie przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie);
  2. po 30 czerwca (w zakresie osiągnięć artystycznych, projektów naukowych oraz wpływu badań na otoczenie-społeczno-gospodarcze),
    jednak nie później niż do 15 stycznia 2022 r.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, za uzupełnienie danych po powyższych terminach (jednak nie później niż do 15 stycznia 2022 r.), nie będą stosowane sankcje, o których mowa w art. 431 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), a wszystkie dane uzupełnione do 15 stycznia 2022 r. zostaną uwzględnione w ewaluacji.

  • Harmonogram POL-on na 2021 rok można znaleźć TUTAJ

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30/terminy-wprowadzania-danych-do-pol-on-ewaluacja-komunikat-mein/493738

Patenty i prawa ochronne

Zakres danych o osiągnięciach wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. (§ 9 ust. 3; § 11 ust. 1) powinien być wprowadzony do systemu POL-on w terminie do dnia 31.12 roku następującego po roku zaistnienia zmiany.

W przypadku osiągnięć naukowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć wprowadza się w terminie do dnia 15.01 roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.

Wsteczne uzupełnianie danych za okres od 1.01.2017 roku należy wykonać do 30.06.2021 roku.

Ze względu na zmieniony zakres danych i na słabą jakość danych zgromadzonych w starej aplikacji – dane wprowadzone do POL-on 1.0 nie będą migrowane!

Źródło informacji: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wyglad-i-zawartosc-modulu-patenty-i-prawa-ochronne/