Przydatne informacje

Open Access i Creative Commons
– co to jest


UCHWAŁA NR 18 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich

Uchwała  określa wysokość  oraz zasady  i  sposób  podziału kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich w pracach naukowo-badawczych i zleconych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.


Podróże krajowe i zagraniczne

 

PODRÓŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
(informacje ze strony http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne)

 

 

Pracownik, student, doktorant planujący zagraniczną podróż służbową powinien:

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne/


Diety – stawki na podróże krajowe

  • Dieta – 45 zł za dobę podróży,
  • Ryczałt za nocleg – 67,50 zł,
  • Ryczałt za dojazdy – 7,60 zł

***************
Przepisy – wyciąg:

 • 4.1. Dieta […] 2)  za niepełną dobę podróży:
  a)  do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  b)  ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,
  c)  ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
 • 5.[…] 2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:
  1)  śniadanie – 15% diety;
  2)  obiad – 30% diety;
  3)  kolację – 30% diety;
  4)  inne wydatki – 25% diety.
 • 9.[…] 2. (2) W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

Zmiana stawek na diety na podróże krajowe od 2023 roku:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży

W przypadku podróży służbowej na obszarze kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem 1 stycznia 2023 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się:
1) za czas podróży przypadający przed dniem 1 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym (38 zł);
2) za czas podróży przypadający od dnia 1 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem (45 zł).


Diety – stawki na podróże zagraniczne


ZGŁOSZENIE POBYTU GOŚCIA UW 2019
(Załącznik do Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu)Regulamin obejmuje w szczególności przyjazdy w ramach:

 1. umów o bezpośredniej współpracy naukowej i w zakresie szkolnictwa wyższego z podmiotami zagranicznymi i krajowymi;
 2. porozumień międzyrządowych;
 3. umów projektowych zawartych z podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu realizacji projektów badawczych, dydaktycznych, rozwojowych i innych zwanych dalej „projektami”;
 4. działalności badawczej i dydaktycznej uczelni, w tym udziału w konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach itp., z wyłączeniem osób uczestniczących w organizowanych przez Uniwersytet odpłatnych przedsięwzięciach.

ubezpieczenie

Ubezpieczenie – Osoba wyjeżdżająca za granicę obowiązana jest przed wyjazdem dokonać na własny koszt ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą

ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania na mocy którego: „Osoba wyjeżdżająca za granicę obowiązana jest przed wyjazdem dokonać na własny koszt ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą”


bilet

 

Kupno biletów lotniczych

Zakup biletów lotniczych komunikacji krajowej, międzynarodowej i zagranicznej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej i zagranicznej oraz usługi wizowania paszportów

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr POUZ-361/123/2023/DZP, Uniwersytet Warszawski zawarł z WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. umowę nr POUZ 362-123/2023/DZP, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Umowa została zawarta na 2 lata i obowiązuje od 18 grudnia 2023 r. do 18 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie. Od 18 grudnia 2023 r. zakupu biletów objętych umową należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem Why not TRAVEL. Zakup biletu za pośrednictwem BWZ nie będzie możliwy.

Zgodnie z § 6 ust. 3 umowy opłaty transakcyjne wynoszą odpowiednio:

 • 37,00 PLN brutto – prowizja, koszt wystawienia i dostarczenia biletu,
 • 77,00 PLN brutto za usługę wizową – w przypadku gdy załatwienie wizy jest jedyną usługą świadczoną przez wykonawcę (nie obowiązuje w przypadku zakupu bilet wraz z wizą).

UWAGA! Za sprzedaż pozostałych usług, nieobjętych umową, wykonawca naliczy opłaty zgodnie z tabelą opłat. Umowa nie obejmuje zakupu krajowych biletów autobusowych i kolejowych.

 1. Biuro WNT jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 oraz w sobotę w godz. 10-14, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Zapytania należy kierować bezpośrednio do Why not TRAVEL – wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę w ciągu 3 godzin od otrzymania zapytania z uwzględnieniem ww. godzin pracy:
  • Dział Sprzedaży Biletów Lotniczych:
   • adres email: uw@whynottravel.pl;
   • kontakt telefoniczny: (+48) 22 465 91 78, 22 465 91 85, 22 465 91 86, 22 100 56 67, 22 355 28 22;
  • Dział Logistyki Pasażerskiej – bilety autokarowe, kolejowe, promowe, pośrednictwo wizowe:
  • W sobotę – po wysłaniu e-maila na ww. adres należy skontaktować się z WNT telefonicznie – +48 570 055 600
  • Kontakt alarmowy – w nagłych sytuacjach – niecierpiących zwłoki, związanych z pilną potrzebą zorganizowania lub zmiany planu podróży. Standardowe zapytania składane poza godzinami pracy biura będą podlegały opłacie zgodnie z tabelą opłat.
 3. Zakup zostanie zrealizowany wyłącznie na podstawie wypełnionego i podpisanego właściwego zlecenia zakupu. Zlecenia niepodpisane przez kierownika jednostki i pełnomocnika kwestora lub osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe nie będą realizowane.
  Obowiązują poniższe formularze zleceń zakupu:

Wniosku wyjazdowego (na diety) nie wysyłamy do Why not TRAVEL

Faktura zostanie wystawiona na Uniwersytet Warszawski tylko w przypadku opłaty należności przelewem bankowym. W przypadku płatności kartą/przedpłaty faktura nie zostanie wystawiona na Uniwersytet Warszawski.

 1. Zakupu biletów, objętych umową, poza Why not TRAVEL można dokonać wyłącznie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie, po uzyskaniu zgody BWZ – szczegółowe zasady występowania o zgodę.
 2. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji umowy lub współpracy z firmą Why not TRAVEL prosimy kierować do koordynatora umowy w BWZ: Ireneusz Grejcz, e-mail: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008;

Promocje specjalne

Firma Why not TRAVEL nie ma możliwości zakupu biletów oferowanych przez poszczególne linie lotnicze w ramach ich własnych promocji specjalnych. Promocje te polegają na wpisaniu w trakcie rezerwacji kodu zniżkowego (np. z okazji Walentynek, Dnia Kobiet) i są dostępne jedynie dla klientów indywidualnych na stronie internetowej przewoźnika.

Wizowanie paszportów

Usługa wizowania paszportów dotyczy uzyskiwania wiz z obowiązkiem złożenia dokumentów w przedstawicielstwie konsularnym lub centrum obsługi wiz. Nie dotyczy wiz uzyskiwanych drogą elektroniczną (e-wizy) lub w miejscach przekroczenia granicy danego państwa.

Why not TRAVEL

Siedziba Firmy WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k.:
Kielnarowa 108 A
36-020 Tyczyn

Biuro Why not TRAVEL w Warszawie:
ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa
pon. – pt.: 8.00– 18.00, sob.: 10.00 – 14.00

Numer alarmowy dostępny codziennie w godzinach 18.00 – 8.00:
+48 570 055 600
oraz podczas dyżurów w soboty.

Źródło: http://bwz.uw.edu.pl/whynottravel/


paszportWizy

Firma WhyNotTravel sp. z o.o. sp.k. wygrała przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

Dział wiz:
p. Barbara Micał i p. Marianna Giefert – tel. 22 465 91 88. lub  22 465 91 89, e-mail: uw@whynottravel.pl


carPodróż samochodem

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 61 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2017 r.w sprawie przeprowadzania dodatkowych badań pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim – Pracownicy kierujący pojazdami służbowymi oraz pracownicy występujący o zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych zobowiązani są do wykonania dodatkowych badań z zakresu medycyny pracy i przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia w Biurze Spraw Pracowniczych.


pracownikOświadczenie w sprawie refundacji rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu ebiletu
Zgodnie z zawartymi umowami Uniwersytet Warszawski może być zobowiązany do sfinansowania kosztów podróży przyjeżdżających do Uczelni gości zagranicznych oraz w związku z brakiem możliwości zatrzymania w dokumentach księgowych Uczelni oryginałów biletów, dopuszcza się w takich przypadkach dokonania rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu ebiletu, z których to dokumentów wynika kwota do refundacji. W takich przypadkach wymagane jest złożenie stosownego Oświadczenia, zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zatwierdzania dokumentów finansowych w jednostce.


zwrotUMOWA FINANSOWANIA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI UW

W związku z Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r.  w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz trybie ich rozliczania”, udostępniamy wzór umowy zawieranej z osobami nie będącymi pracownikami, doktorantami i studentami UW.
Zgodnie z pismem Kwestora UW Kw-559/2011 z 12-10-2011 – nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu. Jednostka macierzysta zatrudniająca tą osobę pokrywa koszty jej wyjazdu i obciąża notą UW.

Innym rozwiązaniem może być dodanie do umów cywilno-prawnych zawieranych z tymi osobami zobowiązania UW do pokrycia kosztów wyjazdu – treści §1, §2 i §3 z wzoru umowy.

Ponadto, w związku z tym, że nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu, jednostka macierzysta zatrudniająca tę osobę może pokryć koszty jej wyjazdu i obciążyć notą Uniwersytet.

Wzór zobowiązania UW do sfinansowania kosztów poniesionych przez osoby nie będące pracownikami, doktorantami i studentami UW w ramach realizacji zadań Uniwersytetu Warszawskiego.

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne/


forsa

 

 


komputery

 

UWAGA – DSI nie realizuje zakupów sprzętu audiowizualnego (rzutników, projektorów, itp.).

Uwaga: w związku z ZARZĄDZENIEM NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji  urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:
1) jednostka centralna;
2) monitor;
3) drukarka;
4) skaner;
5) nagrywarka zewnętrzna;
6) urządzenie wielofunkcyjne, np. łączące funkcje drukarki, skanera, itp.

Nie będzie to natomiast dysk zewnętrzny o wartości nieprzekraczającej 1.000,00 PLN, który w takim przypadku należy uznać za materiał.

Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury lub składnika niskocennego) obowiązujące od 9 września 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 94 REKTORA UW z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji [pdf]

Do formularzy przydatna będzie informacja nt. odliczeń VAT:  Pismo z 23 lutego 2022 r.  w sprawie wskaźnika proporcji stosowanego przy odliczeniu podatku VAT na rok 2022  (https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/pisma-i-wytyczne)


materialy

  • Zamówienie papieru W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/162/2022 prowadzonego w trybie podstawowym na “Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma: EKO-BIURO  Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 15 listopada 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

   Umowa nr DZP-362/162/2022 została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/


 • Artykuły biurowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/118/2021 prowadzonego w trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/


 • Tonery

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/114/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego”  została wybrana firma AUTOMATYKA BIUROWA SP. Z O.O. z siedzibą w Warsza2wie, Ul. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, tel./ 22 120 22 00, Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy tj. od dnia  4 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa nr DZP-362/114/2022 została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/

 

Posted in Informacje.