Przydatne informacje

Open Access i Creative Commons
– co to jest

 


Otwarta Nauka – https://www.buw.uw.edu.pl/dla-nauki/otwarta-nauka/


UCHWAŁA NR 18 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich

Uchwała  określa wysokość  oraz zasady  i  sposób  podziału kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich w pracach naukowo-badawczych i zleconych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.


Podróże krajowe i zagranicznePODRÓŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
(informacje ze strony http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne)

Informacja KWESTURY UW: Procedura postępowania podczas organizowania i rozliczana ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

 

Pracownik, student, doktorant planujący zagraniczną podróż służbową powinien:

Diety – stawki na podróże krajowe
Dieta – 30 zł , Ryczałt za nocleg – 45,00 zł , Ryczałt za dojazdy – 6,00 zł
Kalkulator diet krajowych
OŚWIADCZENIE DO DELEGACJI KRAJOWEJ w sprawie wyżywienia
Diety – stawki na podróże zagraniczne
Kalkulator diet zagranicznych
Formularz na diety zagraniczne: WNIOSEK WYJAZDOWY [doc]
ZGŁOSZENIE POBYTU GOŚCIA UW 2019
(Załącznik do Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu)

Diety – stawki na podróże zagraniczne

Jak nalicza się diety zagraniczne?

Naliczanie diet zagranicznych opiera się na następujących zasadach:

 • Za pełną dobę przebywania w zagranicznej podróży służbowej przysługuje 100% diety.
 • Za niepełną dobę podróży, trwającą:
  • mniej niż 8 godzin – przysługuje ⅓ wysokości diety zagranicznej,
  • od 8 do 12 godzin – przysługuje ½ wysokości diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje pełna dieta.

Czas przebywania za granicą, potrzebny do wyliczenia należnej diety zagranicznej, określa moment przekroczenia granicy, a jest on inaczej określany, zależnie od środka transportu, jakim przemieszcza się delegowany:

 • środek transportu lądowego – czas podróży zagranicznej liczony jest od momentu przekroczenia granicy państwa w drodze za granicę do momentu przekroczenia jej w drodze powrotnej do kraju
 • środek transportu lotniczego – czas podróży liczony jest od chwili, kiedy samolot wystartuje z ostatniego lotniska w kraju w drodze za granicę, do momentu wylądowania na pierwszym lotnisku w kraju w drodze powrotnej.

Dodatkowo pracownikowi, któremu pracodawca zapewnił bezpłatne wyżywienie w podróży zagranicznej, przysługuje 25% wysokości pełnej diety.

Inaczej traktuje się również pracownika, który miał zapewnione częściowe wyżywienie – w takiej sytuacji wysokość diety zagranicznej obniża się odpowiednio o zapewnione wyżywienie:

 • 15% diety, jeśli zapewnione jest śniadanie,
 • 30%, jeśli zapewniony jest obiad,
 • 30%, jeśli zapewniona jest kolacja.

Ryczałt na dojazdy według diet zagranicznych

Na pokrycie kosztów przejazdów komunikacją miejską przysługuje 10% kwoty dziennej diety za każdą rozpoczętą dobę w podróży zagranicznej.

Diety – stawki na podróże krajowe
ZGŁOSZENIE POBYTU GOŚCIA UW 2019 – diety dla gościa zagranicznego
(diety ustalane indywidualnie przez Jednostki Wydziałowe przyjmujące Gościa, zgodnie z możliwościami finansowymi)

Regulamin obejmuje w szczególności przyjazdy w ramach:

   1. umów o bezpośredniej współpracy naukowej i w zakresie szkolnictwa wyższego z podmiotami zagranicznymi i krajowymi;
   2. porozumień międzyrządowych;
   3. umów projektowych zawartych z podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu realizacji projektów badawczych, dydaktycznych, rozwojowych i innych zwanych dalej „projektami”;
   4. działalności badawczej i dydaktycznej uczelni, w tym udziału w konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach itp., z wyłączeniem osób uczestniczących w organizowanych przez Uniwersytet odpłatnych przedsięwzięciach.

ubezpieczenie

Ubezpieczenie – Osoba wyjeżdżająca za granicę obowiązana jest przed wyjazdem dokonać na własny koszt ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą

ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania na mocy którego: „Osoba wyjeżdżająca za granicę obowiązana jest przed wyjazdem dokonać na własny koszt ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą”

 


bilet

 

Kupno biletów lotniczych

 

Biuro WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(ul. Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

W związku z wyczerpaniem kwoty zamówienia objętego umową przetargową nr DZP-362/88/2016,  w dniu 5 marca 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa z wolnej ręki nr DZP-362-166/2019

1. W wyniku negocjacji uzgodnione zostały opłaty transakcyjne
w dotychczasowej wysokości, to znaczy:

 • 0,01 PLN brutto za wystawienie i dostarczenie jednego biletu,
 • 1 PLN brutto za pośrednictwo wizowe w przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca nie kupuje biletu w Biurze WhyNotTravel.

2. Nie zmienia się procedura zakupu biletów i wiz ani zasady postępowania w przypadku znalezienia oferty o min. 3% tańszej.

3. Druki zleceń zakupu biletów pozostają bez zmian

4. Umowa wchodzi w życie od dnia jej podpisania, tj. od 5 marca 2020 r. do dnia 02.09.2020 r. lub do dnia zawarcia umowy z postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019,  lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy (5.000.000 PLN brutto).

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi przy wpisywanie numeru umowy DZP-362-166/2019 przy wypełnianiu dokumentów finansowych.

Zasady rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem Firmy WhyNotTRAVEL

Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie prosi o stosowanie poniższych zasad przy rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem WhyNotTRAVEL:

 • Najdogodniejszą formą rezerwacji biletu jest wysłanie e-maila na adres: uw@whynottravel.pl
 • Dla osób, które preferują kontakt telefoniczny pracownicy biura WhyNotTRAVEL  są dostępni pod numerami telefonów podanymi w liście kontaktowej.
 • Po otrzymaniu przez pracownika/studenta UW  informacji dot. ostatecznej wersji rezerwacji i jej sprawdzeniu, należy  przesłać zlecenie na zakup biletu najpóźniej w ostatnim dniu ważności rezerwacji.
 • Zakup biletów na loty tanimi liniami lotniczymi realizowany jest bez rezerwacji, po przesłaniu przez pracownika/studenta UW zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą.
 • Zlecenia zakupu biletu należy wysyłać drogą elektroniczną (skan zlecenia).
 • Po otrzymaniu biletu należy sprawdzić zgodność danych (imię i nazwisko pasażera, trasa, rozkład lotów, bagaż)
 • W przypadku zamawiania biletu dla cudzoziemca należy wyraźnie zaznaczyć, co jest imieniem (imionami), co nazwiskiem.
 • Osoby, które nie otrzymają biletu w wersji elektronicznej w dniu wysłania zlecenia, proszone są o bezzwłoczne skontaktowanie się z biurem WhyNotTRAVEL.
 • Osoby, które same opłacają podróż i otrzymują fakturę na nazwisko (nie na UW), proszone są o przesłanie potwierdzenia opłaty kosztów podróży przelewem w godzinach pracy biura w dni robocze  od 9:00 do 17:00.

Jednocześnie Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z Firmą WhyNotTRAVEL (§6 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez WhyNotTRAVEL.

UWAGA! Porównując ceny biletów należy uwzględniać standard podróży. Nie należy zatem porównywać ceny biletów oferowanej przez przewoźnika regularnego z ceną biletów oferowaną przez przewoźnika nisko kosztowego.

Źródło: http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe


paszportWizy

Firma WhyNotTravel sp. z o.o. sp.k. wygrała przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

Dział wiz:
p. Barbara Micał i p. Marianna Giefert – tel. 22 465 91 88. lub  22 465 91 89, e-mail: uw@whynottravel.pl

Wizy do Rosji
Od dn.01.08.12 uzyskanie wizy rosyjskiej wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 105,14 PLN wprowadzonej przez Ambasadę Rosji.
Dotyczy to każdej wizy, także do tej pory bezpłatnej wizy naukowej.
Powyższa opłata nie jest pobierana jedynie w przypadku samodzielnej organizacji wizy, bez pośrednictwa biura podróży.


carPodróż samochodem

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 61 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2017 r.w sprawie przeprowadzania dodatkowych badań pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim – Pracownicy kierujący pojazdami służbowymi oraz pracownicy występujący o zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych zobowiązani są do wykonania dodatkowych badań z zakresu medycyny pracy i przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia w Biurze Spraw Pracowniczych.


pracownikOświadczenie w sprawie refundacji rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu ebiletu
Zgodnie z zawartymi umowami Uniwersytet Warszawski może być zobowiązany do sfinansowania kosztów podróży przyjeżdżających do Uczelni gości zagranicznych oraz w związku z brakiem możliwości zatrzymania w dokumentach księgowych Uczelni oryginałów biletów, dopuszcza się w takich przypadkach dokonania rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu ebiletu, z których to dokumentów wynika kwota do refundacji. W takich przypadkach wymagane jest złożenie stosownego Oświadczenia, zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zatwierdzania dokumentów finansowych w jednostce.


zwrotUMOWA FINANSOWANIA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI UW

W związku z Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r.  w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz trybie ich rozliczania”, udostępniamy wzór umowy zawieranej z osobami nie będącymi pracownikami, doktorantami i studentami UW.
Zgodnie z pismem Kwestora UW Kw-559/2011 z 12-10-2011 – nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu. Jednostka macierzysta zatrudniająca tą osobę pokrywa koszty jej wyjazdu i obciąża notą UW.

Niezależnie od ww. umowy udział takich osób w zadaniach Uniwersytetu następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej regulującej zakres wykonywanych prac oraz wysokość wynagrodzenia. Oznacza to, że z osobą niebędącą pracownikiem/doktorantem/studentem UW należy zawierać obie umowy – cywilno-prawną zawierającą zakres czynności w danym projekcie badawczym (umowa może być na 0,00 zł) oraz umowę finansowania wyjazdów krajowych/zagranicznych

Innym rozwiązaniem może być dodanie do umów cywilno-prawnych zawieranych z tymi osobami zobowiązania UW do pokrycia kosztów wyjazdu – treści §1, §2 i §3 z wzoru umowy.

Ponadto, w związku z tym, że nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu, jednostka macierzysta zatrudniająca tę osobę może pokryć koszty jej wyjazdu i obciążyć notą Uniwersytet.

Wzór zobowiązania UW do sfinansowania kosztów poniesionych przez osoby nie będące pracownikami, doktorantami i studentami UW w ramach realizacji zadań Uniwersytetu Warszawskiego.

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne/


forsa

 

 


komputery

ZAKUP KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA

JAK ZGŁOSIĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZĘT
Z pomocą formularza (http://dsi.it.uw.edu.pl/dsi/formularze/) możemy składać zapotrzebowanie na:

 1. Sprzęt standardowy. Wybierając sprzęt standardowy, formularz sam automatycznie wycenia i wylicza wartość (zakup w ramach umowy na sukcesywną sprzedaż sprzętu komputerowego);
 2. Sprzęt wg własnej specyfikacji. W formularzu należy podać maksymalną cena jednostkową, a formularz wyliczy wartość. Specyfikację techniczną (zgodną z wymogami Prawa Zamówień Publicznych! oraz Rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. zasad formułowania wymagań Zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego!) należy dołączyć do zapotrzebowania
 3. DWI dokonuje rejestracji zapotrzebowań na podstawie ceny netto.

Formularz z załączoną specyfikacją należy przekazać do Działu Wsparcia Informatycznego UW.
Dodatkowo specyfikację techniczną w formie edytowalnej (najlepiej w formacie MS Word) należy przesłać na adres: zakupypc@adm.uw.edu.pl .

Zobacz więcej na stronie http://dwi.it.uw.edu.pl/, w tym:

Uwaga: w związku z ZARZĄDZENIEM NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji  urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:
1) jednostka centralna;
2) monitor;
3) drukarka;
4) skaner;
5) nagrywarka zewnętrzna;
6) urządzenie wielofunkcyjne, np. łączące funkcje drukarki, skanera, itp.

Nie będzie to natomiast dysk zewnętrzny o wartości nieprzekraczającej 1.000,00 PLN, który w takim przypadku należy uznać za materiał.

Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury lub składnika niskocennego)
obowiązujące od 9 września 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 94 REKTORA UW z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji [pdf]

Za podstawową jednostkę podlegającą ewidencji jako środek trwały przyjmuje się pojedynczy składnik majątku trwałego spełniający określone funkcje. Dla sprzętu komputerowego urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:

  • jednostka centralna;
  • monitor;
  • drukarka;
  • skaner;
  • nagrywarka zewnętrzna;
  • urządzenie wielofunkcyjne, np. łączące funkcje drukarki, skanera, itp

Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy proszę składać za pośrednictwem ujednoliconego druku zamówienia na sprzęt komputerowy {http://dwi.it.uw.edu.pl/sprzet-komputerowy/zglaszanie-zapotrzebowania/}

Opis jak wypełnić formularz znajduje się w zakładce zgłaszanie zapotrzebowania- instrukcja. Zaakceptowany formularz należy przekazać:

 • drogą elektroniczną (skan dokumentu oraz specyfikacja w wersji edytowalnej) na adres: zakupyPC@adm.uw.edu.pl ,
 • faksem: 22 55 20 837
 • lub za pośrednictwem Kancelarii UW.

Kontakt:
Anna Mieszkowska
zakupyPC@adm.uw.edu.pl
Tel. 22 55 20 387
Dział Wsparcia Informatycznego
Kampus Centralny, budynek d. CIUW, II piętro, pok. 206

WAŻNE!!! Typowe licencje jak np. MS Office, czy oprogramowanie antywirusowe należy  zamawiać równolegle razem ze sprzętem komputerowym na istniejących już formularzach DWI, więcej informacji w linku: http://dwi.it.uw.edu.pl/


materialy

 • Zamówienie papieru
  W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-6/2020  na sukcesywne dostawy papieru ekologicznego  dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana firma:  IBEX International Sp. Jawna E. Wojdyło , W Kapitan 02-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4, tel. (22) 620-15-8   na okres  od dnia 25.11.2019 r. lub do wyczerpania kwoty  na którą została zawarta umowa [Pismo przewodnie] [Formularz-zamówienia – wersja edytowalna]

Źródło: http://dzp.uw.edu.pl/dla-pracownikow-uw/

 • Artykuły biurowe
  W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-127/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2020 r.” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2020 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa
  . [Pismo przewodnie] [Katalog 2020] [Formularz zamówienia 2020]

Źródło: http://dzp.uw.edu.pl/dla-pracownikow-uw/

 • Tonery

Umowa nr. DZP-362-81/2019, na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została zawarta z firmą Automatyka Biurowa Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj. do 24 września 2020 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

 

Źródło: http://www.bg.uw.edu.pl

Posted in Informacje.