Repozytoria

UWAGA – liczące się repozytoria (uznawane przez agencje krajowe takie jak np. NCN) znajdują się na liście OpenDOAR. Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi podczas wyboru repozytorium. Np. Academia nie znajduje się na tej liście.

OA-przewodniki

 

Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych [pdf]
Pierwsza wersja broszury powstała w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i jest dostępna na stronie projektu (https://drodb.icm.edu.pl/materialy-2/).

Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik [pdf]
Pierwsza wersja broszury powstała w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i jest dostępna na stronie projektu (https://drodb.icm.edu.pl/materialy-2/).

 

 

 


Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

https://depot.ceon.pl/


Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD działa od 2015. Prowadzone jest przez zespół Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego..

RepOD jest pierwszym polskim repozytorium otwartych danych badawczych (nie dla pojedynczych publikacji, do tego celu służy w/w CEON RepOD), powstałym z myślą o wszystkich naukowcach i instytucjach zainteresowanych udostępnieniem swoich zasobów.

Każdy zdeponowany w nim zbiór danych opatrzony zostaje numerem DOI. Korzystanie z repozytorium nie wiąże się z żadnymi opłatami dla użytkownika końcowego.

Od połowy 2020 roku repozytorium działa w oparciu o zmodyfikowane oprogramowanie Dataverse, opracowane w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Repozytorium: https://repod.icm.edu.pl/


Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2022:

Szczegóły na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/


Program publikowania otwartego Elsevier

Ostatnia aktualizacja 20.01.2022: programy A i B działają na razie zgodnie z komunikatem z 20 stycznia 2022 r. Afiliacja autorów w programie A i B jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach. Artykuły pochodzące z instytucji, które nie założyły konta administracyjnego są odrzucane z programu i mogą być publikowane tylko na pełny koszt autora. Instytucje zainteresowane założeniem konta będą to mogły zrobić po uruchomieniu nowej umowy z wydawcą pod adresem wbn@icm.edu.pl. Pod tym samym adresem można uzyskać kontakt do lokalnych administratorów w instytucjach.

Czasopisma hybrydowe oraz gold open access objęte programem w 2021 r. (aktualizacja 24.08.2021)
Lista instytucji uprawnionych do programów A i B (aktualizacja 23.08.2021)
Prezentacja formularza Rights and Access dla programu A (aktualizacja 25.10.2021)
Prezentacja formularza Rights and Access dla programu B (aktualizacja 25.10.2021)

Program publikowania otwartego Springer

Ostatnia aktualizacja 24.01.2022: program działa na razie w ramach puli z 2021 r. (2154±22 art.), z której pozostało do wykorzystania ok. 60 artykułów. Nowa pula programu na 2022 r. zostanie określona w trakcie negocjacji nowej umowy z wydawcą i zostanie uruchomiona po przyznaniu finansowania przez MEiN i podpisaniu nowej umowy, prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2022 r. Afiliacja autorów w programie jest weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Artykuły pochodzące z instytucji, które nie założyły swojego konta administracyjnego, są odrzucane z programu i mogą być publikowane tylko w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na pełny koszt autora. Instytucje zainteresowane założeniem konta będą to mogły zrobić po uruchomieniu nowej umowy z wydawcą pod adresem wbn@icm.edu.pl

Program publikowania otwartego Science Advances

Program wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencję krajową Science i podpisania nowej umowy z wydawcą.

Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science. Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MNiSW pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances do 10 artykułów z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, ale autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo kontaktować się z ICM na adres wbn@icm.edu.pl w celu skorzystania z programu.


Program międzynarodowy Scoap3
Program jest kontynuowany w 2022 r. bez ograniczeń na liczbę artykułów.

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące 3 czasopisma APS (finansowane częsciowo ze SCOAP3 oraz subskrypcji), 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego, patrz scoap3.org. Czasopisma te są w całości lub w części finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować naukowcy z całego świata i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. W przygotowaniu SCOAP3 uczestniczyły polskie grupy badawcze tworzące krajowe konsorcjum „Polska Fizyka Cząstek”, którego koordynatotem jest IFJ PAN. ICM działając na wniosek tego konsorcjum oraz we współpracy z CERN wynegocjował obniżki kosztów licencji Elsevier, Springer, IOP oraz APS z tytułu zmiany modelu czasopism SCOAP3, podpisuje umowy z CERN (obecnie na lata 2020-2022) oraz finansuje składkę Polski na program ze środków MNiSW w ramach WBN.


Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022

Ostatnia aktualizacja 24.01.2022: zostało wykorzystane 20 artykułów z puli 346 artykułów. Program działa od 1 stycznia 2022 r. z nową roczną pulą, poprzednia roczna pula 324 artykułów została wyczerpana 28.12.2021.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. W 2021 roku program obejmuje 78 czasopism wydawanych przez ACS, w tym 66 czasopism hybrydowych i 12 czasopism otwartych. Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku (uwaga: decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana czasem w artykułach jako “Revised”). W 2020 r. dostępna była pula 300 artykułów wyczerpana 9.12.2020, a w 2021 r. pula 324 artykułów wyczerpana 28.12.2021. W roku 2022 dostępna jest pula 346 artykułów. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Autorzy, którzy wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, ale nie obowiązkowe, podanie adresu email z domeny tej instytucji. Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji autor wypełnia formularz Journal Publishing Agreement (JPA). Formularz automatycznie rozpoznaje na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji, czy artykuł jest uprawniony do programu i oferuje autorowi publikację OA w ramach programu z zachowaniem praw autorskich. Autor może także zrezygnować z praw autorskich, co nie wyklucza z programu, ale nie jest rekomendowane przez ICM, lub wybrać publikację w modelu tradycyjnym. W przypadku wyboru przez autora publikacji OA, system przesyła informację o artykule do ICM, który sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz potwierdza włączenie artukułu do programu. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu, a jeśli ten link nie jest aktywny, to stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.

Uczestnicy konsorcjum ACS w roku 2021:

   • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
   • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
   • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
   • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
   • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
   • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
   • Instytut Chemii Fizycznej PAN
   • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
   • Instytut Chemii Organicznej PAN
   • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
   • Instytut Fizyki Molekularnej PAN
   • Instytut Fizyki PAN
   • Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
   • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
   • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
   • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
   • Politechnika Gdańska
   • Politechnika Krakowska
   • Politechnika Łódzka
   • Politechnika Poznańska
   • Politechnika Rzeszowska
   • Politechnika Śląska
   • Politechnika Warszawska
   • Politechnika Wrocławska
   • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
   • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
   • Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
   • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
   • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
   • Uniwersytet Gdański
   • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
   • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Uniwersytet Jagielloński
   • Uniwersytet Łódzki
   • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
   • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
   • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
   • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
   • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
   • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
   • Uniwersytet Opolski
   • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
   • Uniwersytet Śląski w Katowicach
   • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
   • Uniwersytet w Białymstoku
   • Uniwersytet Warszawski
   • Uniwersytet Wrocławski
   • Uniwersytet Zielonogórski
   • Warszawski Uniwersytet Medyczny
   • Wojskowa Akademia Techniczna
   • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP

Program wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencje 2022 i podpisania nowej umowy z wydawcą.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 376 otwartych i hybrydowych czasopism CUP, ale autor z danej instytucji jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z tej kolekcji, którą subskrybuje ta instytucja, patrz spis czasopism w kolekcjach z informacją o dostępności w programie. Autor może to sprawdzić na dedykowanej stronie na serwerze wydawcy. Autor otrzymuje email z wiadomością, że instytucja potencjalnie może pokryć APC w momencie akceptacji artykułu do druku, ale autor sam musi sprawdzić, czy tak jest w jego przypadku. Wyjatek stanowią czasopisma będące w Ironclad (nowy system do kontraktów), które informują autora o pokryciu kosztów APC przez instytucję. W momencie przesłania artykułu do czasopisma nie ma automatycznej informacji o możliwości skorzystania z depozytu OA. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów artykułów przyjętych do publikacji w biążacym roku. W 2020 r. zostało opublikowane 48 artykułów, a w 2021 r. nie ma ograniczenia liczby artykułów.

Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną, np. podając swój identyfikator Orcid. Zalecane jest także korzystanie z emaila instytucjonalnego, co ułatwi identyfikakcję instytucji autora. Po recenzjach oraz po zaakceptowaniu artykułu przez zespół redakcyjny czasopisma, autor otrzyma wiadomość email wraz z linkiem do strony danego czasopisma, na której znajdują się formularze niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej. Autor, który chce opublikować artykuł otwarty, powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji „Open Access Articles” oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Wybór formularza zależy od tego, czy właścicielem praw autorskich danej publikacji jest autor/autorzy publikacji, czy też jego/ich pracodawcy. Po wypełnieniu i złożeniu formularza przez autora, artykuł jest kierowany do zatwierdzenia publikacji w ramach programu przez koordynatora, a po zakończeniu procesu autor otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem, że artykuł zostanie opublikowany w otwartym dostępie. Cały proces opisany jest krok po kroku w przewodniku „Step-by-step guide to publishing Open Access in Cambridge Journals”. Koordynatorem licencji i programu CUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

Uczestnicy konsorcjum CUP w roku 2021:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  • Główny Instytut Górnictwa
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
  • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
  • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
  • Instytut Matematyczny PAN
  • Instytut Matki i Dziecka
  • Instytut Nauk Prawnych PAN
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • Instytut Slawistyki PAN
  • Instytut Studiów Politycznych PAN
  • Kolegium Europejskie
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Wrocławska
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald

Program wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencje 2022 i podpisania nowej umowy z wydawcą.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Autor z danej instytucji jest uprawniony do publikowania w ramach programu w tych czasopismach, które subskrybuje ta instytucja, patrz lista subskrybowanych kolekcji oraz lista czasopism w kolekcjach. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. została wykorzystana cała pula 35 artykułów, a w 2021 r. przewidziana jest pula 39 artykułów (aktualizacja z 2.03.2021). Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

Autor, który wysyła artykuł do recenzji, wypełnia formularz on-line w systemie ScholarOne, w którym wskazuje swoją instytucję w rubryce “primary affiliation” (do programu Emerald uprawnia tylko ta główna afiliacja) i adres email w domenie tej instytucji oraz zaznacza wybór ‘Yes. I want to publish open access’, jak pokazano w broszurze. Po zaakceptowaniu artukułu do publikacji Emerald skontaktuje się z autorem w sprawie licencji. Jeśli artykuł będzie uprawniony do programu i pula programu nie będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje licencję CC-BY na publikację owartą w ramach programu bez kosztów dla autora (tzw. voucher). Jeśli artykuł nie będzie uprawniony lub pula będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje wybór: bezpłatną publikację w module subskrypcyjnym (Emerald Copyright) lub publikację otwartą na koszt autora. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali z Emerald propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w Emerald pod adresem APC@emerald.com . Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.

Uczestnicy konsorcjum Emerald w roku 2021:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Politechnika Białostocka
  • Politechnika Częstochowska
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Lubelska
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Wrocławska
  • Sopocka Szkoła Wyższa
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet Opolski
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IEEE

Program na razie kontynuowany w 2022 r. tylko dla tych instytucji, które nie wykorzystały jeszcze swojej przedpłaconej puli z 2021 r. Nowe pule zostaną uruchomione po przyznaniu przez MEiN środków na licencje 2022.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, które zamówiły i przedpłaciły dla siebie publikację określonej liczby artykułów. Program obejmuje wszystkie czasopisma otwarte i hybrydowe IEEE, patrz strona IEEE Open. W 2020 r. zostało zamówione łącznie 121 artykułów, z których wykorzystano 30. Pozostałe 91 artykułów może być wykorzystane do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W 2021 zostały zamówione kolejne 93 artykuły.

Autorzy zainteresowani udziałem w programie powinni wskazać odpowiednią afiliację na etapie wysyłania artykułu do recenzji (autor nie otrzymuje automatycznych powiadomień o możliwości wzięcia udziału w programie), a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink, w którym można wybrać finansowanie w ramach puli artykułów finansowanych przez swoją instytucję, patrz przewodnik dla autorów. Informacja o artykule jest kierowana do lokalnego administratora programu w instytucji, który zatwierdza publikację artykułu w ramach programu. Licencja IEEE wraz z programem publikowania jest koordynowana przez wyłącznego przedstawiciela wydawcy – firmę Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

Dodatkowe linki:

Uczestnicy konsorcjum IEEE, którzy uczestniczą w programie publikowania w roku 2021:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Instytut Badań Systemowych PAN
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Lubelska
  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Wrocławska
  • Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Wojskowy Instytut Łączności
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP

Ostatnia aktualizacja 24.01.2022: zostało wykorzystane 7 artykułów z puli 60 artykułów. Program działa od 1 stycznia 2022 r. z nową roczną pulą, poprzednia roczna pula 60 artykułów została wyczerpana 14.12.2021.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP. Program obejmuje 42 hybrydowe czasopisma IOP oraz typy publikacji: research paper, special issue paper, letter. Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. zostało opublikowane 58 art., w 2021 r. 60 artykułów, a w 2022 r. dostępna jest ponownie pula 60 artykułów. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

IOP rozpoznaje artykuły uprawnione do programu na podstawie afiliacji podanej przez autora korespondencyjnego w formularzu przy wysyłaniu manuskryptu do czasopisma i po przyjęciu artykułu do publikacji przesyła informację o artykule do ICM. Po sprawdzeniu, czy w artykule podana jest odpowiednia afiliacja, ICM potwierdza włączenie artukułu do programu. W ramach nowego systemu wprowadzonego przez IOP w 2021 r. autor wypełnia dodatkowy formularz w trakcie recenzji albo zaraz po akceptacji artykułu. W tym formularzu autor ma możliwość wyboru publikacji OA w ramach programu i z zachowaniem praw autorskich. Jeżeli autor zrezygnuje z publikacji OA lub powiadomi wydawcę, że chce pokryć koszty z innego źródła, artykuł nie jest włączany do programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji publikacji OA w ramach programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Dostępna jest także broszura o programie przygotowana przez wydawcę oraz informacja o programie na stronie wydawcy, ale informacje te będą jeszcze aktualizowane na 2021 r.

Uczestnicy konsorcjum IOP w roku 2021:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  • Instytut Chemii Fizycznej PAN
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  • Instytut Fizyki Molekularnej PAN
  • Instytut Fizyki PAN
  • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
  • Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
  • Instytut Matematyczny PAN
  • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Wrocławska
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Uniwersytet Opolski
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej LWW

Program wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencje 2022 i podpisania nowej umowy z wydawcą.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 244 czasopisma hybdrydowe LWW. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów do 20 artykułów rocznie przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Autor, który chce skorzystać z programu powinien, po otrzymaniu od akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się emailowo z koordynatorem licencji LWW, przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. Koordynator zweryfikuje afiliację autora (powinna być zgodna z listą instytucji w konsorcjum) oraz uwidocznienie jej na artykule. W przypadku pozytywnej weryfikacji koordynator przekaże autorowi kod do bezpłatnej publikacji OA. Licencja LWW wraz z programem publikowania jest koordynowana od 2021 r. bezpośrednio przez przez wydawcę, osoba kontaktowa: Beata Fidzinska Beata.Fidzinska@wolterskluwer.com. Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.

Uczestnicy konsorcjum LWW w roku 2021:

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Główna Biblioteka Lekarska
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  • Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
  • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  • Instytut Matki i Dziecka
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
  • Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
  • Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
  • Narodowy Instytut Kardiologii
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Uniwersytet Opolski
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Wojskowy Instytut Medyczny

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP

Program wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencje 2022 i podpisania nowej umowy z wydawcą.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania. Program obejmuje 348 czasopism hybrydowych OUP (uwaga: lista zawiera również czasopisma, które nie są włączone do programu, patrz opis w 4. kolumnie). Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. pula artykułów wynosiła 204, z czego wykorzystano 30 plus artykuły, które są jeszcze w trakcie retroaktywacji (pełna liczba zostanie podana w późniejszym terminie). W 2021 r. pula wynosi 100 artykułów. Pula ta nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinień wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorjcum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Dostępna będzie także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy.

Uczestnicy programu publikowania OUP w roku 2021:

  • Centrum Badań Kosmicznych PAN
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
  • Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  • Instytut Matematyczny PAN
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
  • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
  • Instytut Podstaw Informatyki PAN
  • Muzeum i Instytut Zoologii PAN
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Wrocławska
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Szkoła Główna Handlowa
  • Śląski Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet Zielonogórski

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej T&F

Program na razie kontynuowany w 2022 r. tylko dla tych instytucji, które nie wykorzystały jeszcze swojej przedpłaconej puli z 2021 r. Nowe pule zostaną uruchomione po przyznaniu przez MEiN środków na licencje 2022.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum T&F, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania otwartego. Program obejmuje publikowanie w czasopismach T&F Open Select (czasopisma hybrydowe) i T&F Open (OA). Na stronie wydawcy można sprawdzić aktualne informacje odnośnie tytułów objętych programem i kosztach APC. Każda instytucja deklaruje kwotę depozytu do wykorzystania przez autorów ze swojej instytucji i nim administruje (niewykorzystane środki z depozytu są przenoszone na kolejny rok). Instytucje uczestniczące korzystają z określonego procentowego rabatu na APC odliczonego od ceny katalogowej (rabat wynosi od 15 do 25 %). Instytucje uczestniczące w programie otrzymają dostęp do konta administracyjnego Research Dashboard (instrukcja).

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konta w jego macierzystej instytucji. Koordynatorem licencji i programu T&F od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Informacje dla autorów znajdują się także na stronie wydawcy.

Uczestnicy programu publikowania T&F w roku 2021:

  • Instytut Badań Systemowych PAN
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Wrocławska
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Warszawski