Umowy-aneksy-inne

MNiSWInformacja o zawieraniu umów o finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców


MNiSWIuventus Plus


MNiSWGRANT DIAMENTOWY

UWAGA -w związku z Zarządzeniem nr 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych [pdf] obowiązują nowe wzory umów!

Archiwalne:


MNiSWNarodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH)NPRH_s

  • RAPORT – wzór raportu jest załącznikiem do umowy!

Materiały dla wnioskodawców i jednostek realizujących projekty (piątek, 2 marca 2018)
Materiały pomocnicze Rady NPRH (https://www.archiwum.nauka.gov.pl/dla-wnioskodawcow_nprh/):

https://www.gov.pl/nauka/informacje-o-nprh

http://www.bip.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

 


MNiSWInwestycje – https://www.gov.pl/web/nauka/inwestycje

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1693)

Poprzednio obowiązujące wzory raportów – http://www.bob.uw.edu.pl/umowy.htm


NCN

Formularze do projektów badawczych

Od 14 konkursu: WNIOSEK o wyodrębnienie rachunku bankowego do projektu (doc)

Raport roczny za rok kalendarzowy z realizacji projektu badawczego składa się w terminie do 31 marca następnego roku.

Raport roczny z pierwszego roku realizacji projektu nie jest wymagany, jeśli okres od określonej w umowie daty rozpoczęcia projektu do końca roku jest krótszy niż 8 miesięcy.

Niezłożenie raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do wstrzymania dalszego finansowania projektu oraz odstąpienia przez ministra od umowy.

Raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

Niezłożenie raportu końcowego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do uznania umowy za niewykonaną i żądania zwrotu przekazanych środków.

Po uzupełnieniu niezbędnych podpisów raport należy przesłać na adres:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków


NCN

UMOWY NCN


NCN

ETIUDA NCN – zalecenia na 2020 rok

KOMUNIKAT KWESTURY Kw-321-237/19: W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji  i Rozwoju z dnia 14 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1982) uprzejmie informuję, że do 31 grudnia 2020 zawiesza się wytyczne ujęte w piśmie KW-340-477/13 dotyczące wypłaty środków w ramach programu ETIUDA.

Wypłatę stypendiów ETIUDA należy przygotować na liście wg wzoru, którą należy przekazać do Działu Ewidencji Księgowej i Likwidatury.


NCN

Konsorcjum w projektach NCN

Zakres danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum w projektach NCN

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/umowa-konsorcjum


NCBiRMOBILNOŚĆ PLUS


NCBiRLIDER


NCBiRKonsorcjum w projektach NCBR

 

 


Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.