Umowy-aneksy-inne

MNiSWInformacja o zawieraniu umów o finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-zawieraniu-umow-o-finansowanie-stypendiow-naukowych-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-20181009


MNiSWIuventus Plus


MNiSWGRANT DIAMENTOWY

UWAGA -w związku z Zarządzeniem nr 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych [pdf] obowiązują nowe wzory umów!

Archiwalne:


MNiSWNarodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH)NPRH_s

  • RAPORT – wzór raportu jest załącznikiem do umowy!

Materiały dla wnioskodawców i jednostek realizujących projekty (piątek, 2 marca 2018)
Materiały pomocnicze Rady NPRH (https://www.archiwum.nauka.gov.pl/dla-wnioskodawcow_nprh/):

https://www.gov.pl/nauka/informacje-o-nprh

http://www.bip.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

 


MNiSWInwestycje – https://www.gov.pl/web/nauka/inwestycje

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1693)

Poprzednio obowiązujące wzory raportów – http://www.bob.uw.edu.pl/umowy.htm


NCN

Formularze do projektów badawczych

Od 14 konkursu: WNIOSEK o wyodrębnienie rachunku bankowego do projektu (doc)

Raport roczny za rok kalendarzowy z realizacji projektu badawczego składa się w terminie do 31 marca następnego roku.

Raport roczny z pierwszego roku realizacji projektu nie jest wymagany, jeśli okres od określonej w umowie daty rozpoczęcia projektu do końca roku jest krótszy niż 8 miesięcy.

Niezłożenie raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do wstrzymania dalszego finansowania projektu oraz odstąpienia przez ministra od umowy.

Raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

Niezłożenie raportu końcowego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do uznania umowy za niewykonaną i żądania zwrotu przekazanych środków.

Po uzupełnieniu niezbędnych podpisów raport należy przesłać na adres:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków


NCN

 

UMOWY NCN

  • ! Procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne
    Z uwagi na pojawiające się wątpliwości i szereg pytań, dotyczących warunków formalnych, jakie powinien spełniać dokument potwierdzający zatrudnienie przyszłego kierownika projektu, po uzyskaniu przez niego promesy finansowania, uprzejmie informuję, że: kierownik projektu po uzyskaniu decyzji promesy finansowania projektu badawczego powinien przedstawić w Narodowym Centrum Nauki w okresie miesiąca od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji, potwierdzenie zatrudnienia go przez stosowny podmiot, uprawniony na podstawie art. 10 pkt. 1-8 oraz pkt. 10 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 615, z późn. zm.), do otrzymania ze strony NCN środków pieniężnych na finansowanie projektów badawczych. Przez stosunek zatrudnienia NCN rozumie umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne: zlecenia i umowę o dzieło. Pozwoli to Narodowemu Centrum Nauki wydać decyzję o przyznaniu środków finansowych na rzecz owego podmiotu, a następnie po otrzymaniu z jego strony podpisanego również przez kierownika projektu badawczego projektu umowy, złożyć pod nim podpis przez Dyrektora w imieniu NCN.

Jednakże Narodowe Centrum Nauki będzie również akceptowało, pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się jednego z ww. podmiotów do zatrudnienia kierownika projektu. Po otrzymaniu takiego dokumentu wydana zostanie decyzja o przyznaniu środków na finansowanie projektu i następnie w terminie 14 dni jednostka zobowiązana będzie dostarczyć do NCN podpisany projekt umowy wraz z dokumentem potwierdzającym już istniejący stosunek zatrudnienia, z podaniem informacji w jakiej formie prawnej i od jakiego terminu zatrudnienie będzie obowiązywać.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 617 z późn. zm.) warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie osoby, która uzyskała promesę finansowania przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt. 1-8 i 10 ustawy o zasadach finansowania nauki. Zgodnie z powyższym przepisem termin początkowy zatrudnienia musi więc wyprzedzać termin zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Poniżej zamieszczony jest wzór oświadczenia, które wypełnione i podpisane przez stosowny podmiot a także doręczone Narodowemu Centrum Nauki w terminie miesięcznym od otrzymania promesy finansowania, pozwoli wydać decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego.


NCN

 

ANEKSY NCN


NCN

 

Konsorcjum w projektach NCN

Zakres danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum w projektach NCN

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/umowa-konsorcjum


NCBiRMOBILNOŚĆ PLUS


NCBiRLIDER


NCBiRKonsorcjum w projektach NCBR


Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.