Umowy-aneksy-inne

mnisw

MNiSWInformacja o zawieraniu umów o finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

 

MNiSWIuventus Plus
MNiSW

 

-w związku z Zarządzeniem nr 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych [pdf] obowiązują nowe wzory umów! Źródło: https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/obowiazujace-od-01.09.2020

patrz: https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant

MNiSW
  • RAPORT – wzór raportu jest załącznikiem do umowy!

https://www.gov.pl/nauka/informacje-o-nprh.
http://www.bip.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1693)

Poprzednio obowiązujące wzory raportów – http://www.bob.uw.edu.pl/umowy.htm


NCN Formularze do projektów badawczych
    • Raport roczny za rok kalendarzowy z realizacji projektu badawczego składa się w terminie do 31 marca następnego roku.
    • Raport roczny z pierwszego roku realizacji projektu nie jest wymagany, jeśli okres od określonej w umowie daty rozpoczęcia projektu do końca roku jest krótszy niż 8 miesięcy. Niezłożenie raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do wstrzymania dalszego finansowania projektu oraz odstąpienia przez ministra od umowy.
    • Raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. Niezłożenie raportu końcowego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do uznania umowy za niewykonaną i żądania zwrotu przekazanych środków.

 

NCN ETIUDA NCN – zalecenia na 2020 rok

KOMUNIKAT KWESTURY Kw-321-237/19: W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji  i Rozwoju z dnia 14 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1982) uprzejmie informuję, że do 31 grudnia 2020 zawiesza się wytyczne ujęte w piśmie KW-340-477/13 dotyczące wypłaty środków w ramach programu ETIUDA.

Wypłatę stypendiów ETIUDA należy przygotować na liście wg wzoru, którą należy przekazać do Działu Ewidencji Księgowej i Likwidatury.

NCN Konsorcjum w projektach NCN

Zakres danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum w projektach NCN

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/umowa-konsorcjum

 

 


NCBiRMOBILNOŚĆ PLUS

 

NCBiRLIDER

 

NCBiRKonsorcjum w projektach NCBR