PUBLIKACJE w kosztorysie NCN

Zgodnie z uchwałą Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 (stro 52-53), wszelkie koszty związane z opłatami wydawniczymi/publikacyjnymi w tym submission fees/publication charges nie mogą znaleźć się w kosztach bezpośrednich:

8) koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce Narodowego Centrum Nauki dotyczącej otwartego dostępu do publikacji (dalej: Polityka otwartego dostępu),
9) koszty opłat wydawniczych (np. redakcyjnych, translatorskich, edytorskich, odbitek, kolorowych rysunków w wersji drukowanej, submission fees) w przypadku publikacji objętych Polityką otwartego dostępu, z wyjątkiem kosztów Article Processing Charges w czasopismach zgodnych ze ścieżkami 1 i 3 opisanymi w tej polityce.

Jedynie jasne i precyzyjne wskazanie kosztów wydania monografii (patrz uchwała Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 str 63, 2.5.6. Inne – koszty wydania monografii, które mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.) nie wyklucza wniosków z dalszej oceny.

UWAGA: koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 392) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.


Publikacja rezultatów badań w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji, w ramach której wymagane jest, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu.

Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką Otwartego Dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

  1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
  2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line,
  3. W czasopismach transformacyjnych i objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Prace należy udostępniać na licencji CC-BY (w przypadku czasopism transformacyjnych dopuszczana jest licencja CC-BY-SA). Ponadto, można zastosować licencję CC-BY-ND (bez względu na wybraną ścieżkę dostępu).

Więcej informacji na temat zasad/instrukcji publikowania w trybie Open Access znajduje się w treści polityki dotyczącej Otwartego Dostępu do publikacji oraz w instrukcji dot. polityki Otwartego Dostępu.


Czy można opłacić koszty, związane z wydaniem publikacji po dacie zakończenia projektu?

Za koszty kwalifikowalne uznaje się wydatki dotyczące publikacji, o ile zdarzenie polegające na zawarciu z wydawcą umowy, której przedmiotem jest publikacja, nastąpi w trakcie trwania projektu, jak również będące konsekwencją tej umowy operacje (zapłata zaliczki, zapłata zobowiązania), będą miały miejsce w trakcie trwania projektu lub w okresie raportowania projektu.

O przyjęciu publikacji do druku, jak również o jej opublikowaniu jednostka jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić Centrum. W przypadku nieprzyjęcia publikacji do druku, jak również nieopublikowaniu publikacji, wydatki poniesione na publikacje podlegają zwrotowi na rachunek Centrum.*

* Od 38 edycji koszty publikacji mogą być poniesione z kosztów pośrednich Open Access które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie, Koszty pośrednie OA związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie rozliczane są ryczałtem i traktowane są jako poniesione.

Koszty bezpośrednio związane z udostępnieniem publikacji w otwartym dostępie powinny być udokumentowane (do wglądu w podmiocie realizującym projekt)) i wykazane w raporcie rocznym/ końcowym.