Narodowe Centrum Nauki

https://www.ncn.gov.pl/OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów


PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora


SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem


SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem


SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem


HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej


MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe


SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych


MINIATURA – konkurs na działanie naukowe


ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie


FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora


TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych


POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy


 

Przydatne informacje:

uwaga

 

Na dobry początek – Instrukcja OSF krok po kroku

Dane o Jednostce przydatne przy wypełnianiu wniosków

Informacje dla wnioskodawców przygotowane przez NCN

Impact factor (IF) – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez Instytut Filadelfijski (Institute of Scientific Information, obecnie części koncernu wydawniczego Thomson), na podstawie prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań publikacji naukowych.


Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

 


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych

 


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA


UCHWAŁA NR 18 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich

Uchwała  określa wysokość  oraz zasady  i  sposób  podziału kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich w pracach naukowo-badawczych i zleconych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.


Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.