Odwołania od decyzji

W przypadku otrzymania decyzji odmawiającej przyznania finansowania możliwe jest wniesienie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy według pouczenia znajdującego się na decyzji.

MNiSW Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych przy przyznawaniu środków na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 4, 6-10b i 11a wnioskodawca może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji albo pisemnej informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1a.
Podobny zapis przewiduje art. 33 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, zgodnie z którym odwołanie od decyzji dyrektora NCN przysługuje stronie (wnioskodawcy) wyłącznie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

Zgodnie z definicją NCN przez uchybienia natury formalnej należy rozumieć błędy w postępowaniu konkursowym oparte na niezastosowaniu lub błędnym zastosowaniu przepisów określających sposób przeprowadzenia oceny wniosków w konkursach NCN tj. zapisów stosownych ustaw, uchwał Rady NCN i zarządzeń dyrektora NCN. Złożenie odwołania z innej przyczyny będzie skutkowało wydaniem postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania.
Więcej informacji na temat odwołań od decyzji NCN 

Po otrzymaniu negatywnej decyzji, Kierownik projektu, który uważa, że doszło do naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, zgłasza się niezwłocznie do Biura Obsługi Badań i przygotowuje pismo kierowane do organu odwoławczego, zawierające merytoryczne uzasadnienie odwołania. Merytoryczne odwołanie od decyzji powinno być złożone w BOB z podpisem Kierownika projektu oraz Kierownika Jednostki, w której projekt miał być realizowany (Dziekana/Prodziekana/Dyrektora). Pismo zostaje przekazane do Prorektora ds. badań.

Do odwołania Kierownika projektu dołącza się pismo przewodnie wystosowane przez Prorektora, które wraz z merytorycznym uzasadnieniem Kierownika projektu przesyła się do właściwej instytucji.

Prosimy pamiętać, że odwołanie wysłane po upływie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę będzie uznane za złożone z uchybieniem terminu i będzie skutkowało wydaniem stosownego postanowienia, dlatego też dla sprawnego procedowania odwołania ważne jest, by przygotowanie przez Kierownika projektu merytorycznego uzasadnienia nastąpiło nie późnij niż do 7 dni od otrzymania decyzji.