Kryteria ewaluacji

Zgodnie z §8 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:

  1. artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanym dalej „wykazem czasopism”;
  2. artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism;
  3. monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanym dalej „wykazem wydawnictw”, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;
  4. monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa rozdziałów w takich monografiach;
  5. przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin.

– artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji;
– monografie naukowe, redakcje naukowe monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
– patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców od odmian roślin.

– projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także przez NCN, NCBR oraz w ramach NPRH;
– komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how;
– usługi badawcze na zlecenie podmiotów nienależących do systemu SzWiN;

– na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą, itp.

Patrz: http://bob.uw.edu.pl/ewaluacja-2021/kryterium-iii-opis-wplywu-dzialalnosci-naukowej-na-funkcjonowanie-spoleczenstwa-i-gospodarki/

Ważne! Kryteria dla każdej z grupy nauk będą miały inną wagę. To pozwoli na ocenę poszczególnych dyscyplin z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich.