Wyniki ewaluacji 2017-2021

8 dyscyplin prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim otrzymało w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej najwyższą możliwą kategorię A+, 12 – kategorię A, 4 – kategorię B+.  Ewaluacja działalności naukowej objęła 24 dyscypliny prowadzone na UW.

Ewaluacja działalności naukowej została przeprowadzona za lata 2017−2021. Parametryzacja została przeprowadzona pierwszy raz na nowych zasadach − w obrębie dyscyplin, a nie jednostek podstawowych. Ocenie na UW poddano 24 dyscypliny naukowe.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązująca od 1 października 2018 roku, wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co 4 lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych.

Dyscypliny były oceniane w 3 kategoriach: pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Uniwersytet Warszawski – ostateczne wyniki ewaluacji (po odwołaniach, stan na 6 lutego 2023):
Dziedzina: Nauki humanistyczne

Liczba dyscyplin ewaluowanych: 7

1 archeologia A
2 filozofia A
3 historia A+
4 językoznawstwo A
5 literaturoznawstwo A
6 nauki o kulturze i religii B+
7 nauki o sztuce A
Dziedzina: Nauki społeczne

Liczba dyscyplin ewaluowanych: 10

1 ekonomia i finanse A
2 geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna A
3 nauki o bezpieczeństwie A+
4 nauki o komunikacji społecznej i mediach B+
5 nauki o polityce i administracji B+
6 nauki o zarządzaniu i jakości A
7 nauki prawne A
8 nauki socjologiczne A
9 pedagogika A
10 psychologia A+
Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze

Liczba dyscyplin ewaluowanych: 7

1 astronomia A+
2 informatyka A+
3 matematyka A+
4 nauki biologiczne B+
5 nauki chemiczne A+
6 nauki fizyczne A+
7 nauki o Ziemi i środowisku A

 

 


Wstępne wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

02.08.2022, źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021

Znamy wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

W pierwszej połowie czerwca Komisja Ewaluacji Nauki podjęła uchwały w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Są one dostępne na stronie MEiN.

Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, w drodze decyzji administracyjnych, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

Decyzje zostały wydane w przewidzianym przepisami terminie i wysłane na elektroniczne skrzynki podawcze ewaluowanych podmiotów. Mogą one także zapoznać się z wynikami oceny i opiniami ekspertów w module SEDN, stanowiącym część systemu POL-on. Wraz z decyzjami w sprawie przyznania kategorii naukowych załączono instrukcję w sprawie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wyniki ewaluacji działalności naukowej na UW

Podstawa prawna

Art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).

Materiały


Posted in Wiadomości.
Skip to content