Wynagrodzenia z projektów

http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

Wynagrodzenia dla pracowników UW realizujących projekty badawcze NCN:

Dodatki do wynagrodzeń
 1. Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu wieloletniej pracy na Uniwersytecie Warszawskim pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy [doc]
 2. Wniosek o przyznanie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych [doc]
 3. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego [WNIOSEK]
 4. Kwestionariusz rejestracyjny dla pracowników Uniwersytetu z niepełnosprawnością oraz polecenie wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności pracownika dostępne są na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wynagrodzenie uzupełniające

 1. Oświadczenie dotyczące zaangażowania czasowego w programach, projektach lub przedsięwzięciach [OŚWIADCZENIE]
 2. Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego w programach, projektach, przedsięwzięciach [WNIOSEK]
 3. Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego poza programami, projektami lub przedsięwzięciami [WNIOSEK]
 4. Wniosek o oddelegowanie pracownika do realizacji zadań w programie, projekcie lub przedsięwzięciu [WNIOSEK]
 5. Zakres zadań powierzonych pracownikowi [ZAKRES_ZADAŃ]
 6. Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego określonego stawką godzinową lub dzienną [ZLECENIE_WYPŁATY]

Tabela stawek kwotowych oraz szczegółowe kryteria stanowiące podstawę obliczania wynagrodzenia uzupełniającego- Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 75 Rektora UW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego.

Tabela stawek godzinowych osób zatrudnionych w programach, projektach lub przedsięwzięciach w trybie § 2 ust. 5 pkt 3, według ról, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 14-22 zarządzenia – Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 75 Rektora UW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego.


Dla osoby niezatrudnionej na UW, która zaplanowała zatrudnienie na UW w ramach realizacji projektu badawczego

Dla kandydata do pracy / For the person applying for employment
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [KWESTIONARIUSZ] / Personal questionnaire for the person applying for employment [QUESTIONNAIRE]
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy/  Information on personal data processing [KLAUZULA]/[CLAUSE]
 • Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy [OŚWIADCZENIE] /Statement on primary place of employment [STATEMENT]

Związane z nawiązaniem stosunku pracy

 1. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [doc]
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [KANDYDAT_PL][KANDYDAT_EN]
  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [RODO_PL][RODO_EN]
 3. Kwestionariusz osobowy dla pracownika [PRACOWNIK] [PRACOWNIK_EN]
  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [RODO_PL]/[RODO_EN]
 4. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – dokumenty [PL][EN]
 5. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – [PL][EN]
 6. Oświadczenie o pobieraniu zasiłku w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna [pdf]
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy, regulaminem wynagradzania oraz procedurą antymobbingową [PL] [EN]
 8. Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy [PL][EN]
 9. Oświadczenie pracownika w związku art. 113 ustawy z dnia 20 lipca z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [PL], [EN]
 10. Oświadczenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy o podstawowym miejscu pracy [PL][EN]
 11. Oświadczenie pracownika, dla którego NIP pozostaje identyfikatorem do celów podatkowych [pdf]
 12. PIT- 2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – druk obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. [PDF] [EN_Tłum_pomocnicze], Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia na podstawie art. 13 RODO [RODO_PIT]
 13. Wniosek do Działu Płac o przekazywanie wynagrodzenie na konto/ Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych [doc]
 14. Skierowanie na badania lekarskie [doc][pdf]
 15. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych – [doc]
 16. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim w ramach umowy nielimitowanej [WNIOSEK]
 17. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim [WNIOSEK]
 18. Wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim [doc]
 19. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego [WNIOSEK]
 20. Wniosek o pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych bez stosowania zwolnienia [WNIOSEK]
 21. ZUS ZUA [pdf]
 22. ZUS ZCNA [pdf]