Wynagrodzenia z projektów

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

Wynagrodzenia dla pracowników UW realizujących projekty badawcze NCN:

Dodatki do wynagrodzeń

 1. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego – dokument docx.
  UWAGA: Wysokość dodatku zadaniowego nie może przekroczyć 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
 2. Kwestionariusz rejestracyjny dla pracowników Uniwersytetu z niepełnosprawnością oraz polecenie wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności pracownika dostępne są na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych – link do strony zewnętrznej.

Wynagrodzenie uzupełniające


Dla osoby niezatrudnionej na UW, która zaplanowała zatrudnienie na UW w ramach realizacji projektu badawczego

Dla kandydata do pracy / For the person applying for employment
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dokument docx. / Personal questionnaire for the person applying for employment – document docx.
 2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy – dokument docx. / Information on personal data processing – document docx.
 3. Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy – dokument doc. / Statement on primary place of employment – document doc.

Związane z nawiązaniem stosunku pracy

 1. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – dokument doc.
 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika – dokument docx. / Employee’s personal data forma – document docx.
 3. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – dokument doc. / Statement on the allowance for the length of employment – document doc.
 4. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – dokument docx. / Statement concerning the designation of periods of employment authorizing to the allowance for the length of employment – document docx.
 5. Oświadczenie o pobieraniu zasiłku w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna – dokument pdf.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy, regulaminem wynagradzania oraz procedurą antymobbingową – dokument docx. / Statement about reading the rules of work and the remuneration rules and the anti-mobbing procedure – document docx.
 7. Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy – dokument doc. / Statement on primary place of employment – document doc.
 8. Oświadczenie pracownika w związku art. 113 ustawy z dnia 20 lipca z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dokument docx. / Statement – pursuant to article 113 of the Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science – document docx.
 9. Oświadczenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy o podstawowym miejscu pracy – dokument docx. / Statement by the part-time employee about their primary place of employment – document docx.
 10. Oświadczenie pracownika, dla którego NIP pozostaje identyfikatorem do celów podatkowych – dokument pdf.
 11. PIT- 2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – druk obowiązujący od 24 marca 2022 r. – dokument pdf.22 / TŁUMACZENIE POMOCNICZE – Statement by the employee for the purpose of calculating monthly personal income tax – file pdf.
 12. Wniosek do Działu Płac o przekazywanie wynagrodzenie na konto – dokument docx. / Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych – dokument docx.
 13. Skierowanie na badania lekarskie – dokument doc.
 14. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych – dokument doc.
 15. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim w ramach umowy nielimitowanej – dokument docx.
 16. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – dokument docx.
 17. Wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – dokument docx.
 18. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego – dokument doc.
 19. Informacja Dziekana Wydziału/Dyrektora OJO w sprawie opinii Rady Wydziału/Rady OJO dotyczącej zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego – dokument docx.
 20. Wniosek o pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych bez stosowania zwolnienia – dokument pdf.
 21. ZUS ZUA – dokument pdf.
 22. ZUS ZCNA – dokument pdf.

Komunikat Kwestora nr 5/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach realizowanych projektów badawczych

Źródło: https://kwestura.uw.edu.pl/komunikat-kwestora-nr-5-2023/