Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza IV nabór do Programu DLA UKRAINY

Celem programu DLA UKRAINY jest wspieranie badaczy i badaczek z Ukrainy, tak aby mogli kontynuować pracę naukową poprzez współpracę z polskimi badaczami i ośrodkami naukowymi. Program oferuje możliwość zdobycia rocznego grantu w wysokości 268,8 tys. zł na polsko-ukraiński projekt naukowy obejmujący zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Do konkursu w programie DLA UKRAINY przystąpić może para naukowców – jeden z Polski, a drugi z Ukrainy. Wnioskodawcy muszą posiadać stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku. Inaczej niż w poprzednich konkursach organizowanych w ramach programu, osoba reprezentująca stronę ukraińską musi w dniu składania wniosku być nie tylko zatrudniona w ukraińskiej instytucji prowadzącej badania, ale również przebywać i później realizować projekt w Ukrainie.

Całkowity budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Budżet przewidziany dla każdego z dwóch wnioskodawców wynosi 134 400 zł i obejmuje stawkę jednostkową na pokrycie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 8 000 zł oraz ryczałt w wysokości 38 400 zł (stanowiący 40% całkowitych kosztów wynagrodzenia) przeznaczony na pozostałe koszty związane z prowadzeniem badań (np. sprzęt, podróże, dostęp do baz danych, archiwów, tłumaczenia, promocja, wynagrodzenia dla studentów, etc.).

Dzięki środkom pozyskanym przez Fundację od darczyńców wspierających program DLA UKRAINY, w czwartym konkursie możliwe jest zawnioskowanie o dofinansowanie wynagrodzenia dodatkowej osoby – doktoranta/ doktorantki – która zostanie zaangażowana w realizację projektu.

Z wnioskiem o zwiększenie finansowania projektu mogą wystąpić wyłącznie kandydaci, którzy ubiegają się o finansowanie projektu w ramach Programu DLA UKRAINY.

Zwiększenie finansowania projektu może być przyznane na okres łącznie do 6 miesięcy (stawka jednostkowa 3500 złotych miesięcznie), a jego realizacja powinna zakończyć się nie później niż terminy zakończenia realizacji projektu.

Do formularza wniosku o zwiększenie finansowania projektu należy dołączyć uzasadnienie potrzeby zaangażowania młodego badacza w realizację projektu wraz z krótką informacją o charakterze planowanych prac.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).

 

Szczegółowe informacje

https://www.fnp.org.pl/rusza-czwarty-konkurs-w-programie-dla-ukrainy-ua-version-below/

https://www.fnp.org.pl/oferta/program-dla-ukrainy/

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

 • 3 czerwca 2024 r. do FNP
 • Termin składania wniosków do BOB: 27 maj 2024 r.

Wniosek należy wypełnić na stronie https://wnioski.fnp.org.pl

Na adres BOB@adm.uw.edu.pl należy przesłać poniższe dokumenty:

 • pobrany po „zamknięciu edycji danych” wniosek PDF z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora
 • wypełnione Oświadczenie Jednostki Goszczącej w PDF do podpisu Prorektora
 • Podpisane przez prorektora „oświadczenie jednostki goszczącej” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji: WNIOSKODAWCA Z POLSKI oraz OSOBA UPOWAŻNIONA DO ROBOCZYCH KONTAKTÓW W JEDNOSTCE NAUKOWEJ.

Plik należy załączyć do wniosku w systemie https://wnioski.fnp.org.pl wraz z pozostałymi dwoma oświadczeniami: Wnioskodawcy z Polski i Wnioskodawcy z Ukrainy i kliknąć „ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE”.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 • Zofia Ciemięga: 22 55 24 251, zofia.ciemiega@adm.uw.edu.pl
 • Marta Ambroziak: 22 55 24 252, marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl
NCN szkolenie

NCN – Zaproszenie na webinaria dotyczące danych badawczych

Zapraszamy do udziału w webinariach, podczas których poruszymy tematykę:

 1. repozytoriów danych badawczych19 maja 2023 r. w godz. 12:00-13:00. Szkolenie poprowadzi Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:
  • rodzaje repozytoriów danych badawczych,
  • kryteria wyboru właściwego repozytorium,
  • przykłady repozytoriów;
  • ogólne zasady udostępniania danych w repozytoriach.

  Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/repozytoria-danych-badawczych/register

 2. udostępniania danych badawczych w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie 22 maja 2023 r. w godz. 15:00-16:00. Szkolenie poprowadzi dr Krzysztof Siewicz z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:
  • możliwość ponownego wykorzystania danych w kontekście zasady Reusable,
  • prawna ochrona różnych rodzajów danych a ponowne wykorzystanie,
  • korzystanie z wolnych licencji.

  Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/udostepnianie-danych-badawczych-w-sposob-umozliwiajacy-ich-ponowne-wykorzystanie/register

W czasie webinariów jest przewidziany także czas na pytania i odpowiedzi.

Webinaria są organizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) we współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Nagrania z webinariów zostaną udostępnione w ramach kursu z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów, który zostanie uruchomiony na platformie Navoica.

Zadanie jest realizowane przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki dot. krajowej koordynacji partnerstwa European Open Science Cloud w latach 2022-2023.

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową.

Dni NCN we Wrocławiu 2023

Zbliżają się Dni NCN we Wrocławiu

Jak ubiegać się o grant? Jak wygląda ocena wniosków w Narodowym Centrum Nauki? Jak napisać plan zarządzania danymi badawczymi? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można poznać w trakcie Dni NCN, zaplanowanych w tym roku na 10 i 11 maja we Wrocławiu. ​

Wydarzenie jest przygotowywane we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Wrocławia i Opola.

Wrocław jest silnym ośrodkiem naukowym i akademickim. Nasze uczelnie i instytucje naukowe potwierdziły wysoki poziom badań choćby w ostatniej ewaluacji – mówi prorektor ds. nauki Politechniki Wrocławskiej, prof. Andrzej Ożyhar. – Bardzo nas cieszy, że Dni NCN odbędą się właśnie w naszym mieście, da to z jednej strony możliwość zaprezentowania osiągnięć wybitnych wrocławskich naukowców aplikujących z powodzeniem o środki z NCN, z drugiej – pozwoli zarówno badaczom, jak i pracownikom uczelni, wspomagającym proces aplikowania o granty, uzyskać wiedzę i podnieść kompetencje w tym zakresie.

Dni NCN 2023 rozpocznie spotkanie otwierające, podczas którego dr hab. inż. Grzegorz Soboń z Politechniki Wrocławskiej, laureat konkursów NCN wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Odnajdowanie swojej ścieżki naukowej: wyzwania i wskazówki”. Naukowiec od 2018 r. prowadzi zespół badawczy zajmujący się m.in. rozwojem optycznych grzebieni częstotliwości dla potrzeb spektroskopii laserowej oraz laserów do obrazowania biomedycznego. Podczas swojego wystąpienia opowie o tym, dlaczego warto uprawiać dobrą naukę, jak odnaleźć się w świecie badań naukowych i zwiększyć szansę na sukces w konkursach grantowych.

W pierwszym dniu programu przewidziano również prezentacje trzech laureatek i laureatów konkursów NCN, reprezentujących trzy grupy nauk:

 • prof. dr hab. Krystyny Dąbrowskiej z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (grupa nauk o życiu),
 • dra hab. Wojciecha Małeckiego, prof. UWr. z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (grupa nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce),
 • prof. dra hab. inż. Krzysztofa Sośnicy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (grupa nauk ścisłych i technicznych).

​Istotnym punktem programu będzie spotkanie Rady NCN ze środowiskiem naukowym pt. „Damy Radę!”, umożliwiające interakcję między wszystkimi uczestnikami. Członkinie i członkowie Rady w trakcie panelu będą dyskutować o warunkach uprawiania nauki w Polsce i o wyzwaniach stojących obecnie przed systemem grantowym. Nadal można zadawać radnym pytania, które będą uzupełnieniem dyskusji w tym dniu.

Jako Rada jesteśmy odpowiedzialni za kształt oferty konkursowej NCN. Reprezentujemy jednostki ze wszystkich stron Polski i różne dyscypliny naukowe. Decyzje o modyfikacji regulacji konkursowych podejmujemy kolegialnie, po uwzględnieniu wielu punktów widzenia i rozważeniu przewidywanych konsekwencji wprowadzanych zmian. Te decyzje nie zawsze są łatwe, ale nasza praca ma niezmiennie jeden cel – stymulować rozwój polskiej nauki i wpływać na jej globalną konkurencyjność – podkreśla prof. Krzysztof Fic, członek Rady NCN.

Drugiego dnia odbędą się warsztaty dotyczące procesu oceny wniosków w Narodowym Centrum Nauki. Ich uczestnicy wcielą się w rolę ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów. Warsztaty zostaną przeprowadzone w trzech grupach podzielonych ze względu na obszar badawczy: osobno dla nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Materiałem do pracy panelu będą autentyczne wnioski, których autorzy zgodzili się na wykorzystanie ich w celach szkoleniowych. Warsztaty odbywają się w języku polskim, natomiast wszystkie materiały (wnioski, recenzje) są w języku angielskim. Rejestracja na warsztaty w grupie nauk NZ jest wciąż otwarta.

W programie tego dnia znalazło się również spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z otwartą nauką. Podczas wydarzenia powiemy, dlaczego ważne jest zapewnienie otwartego dostępu do danych badawczych, omówimy politykę NCN w tym obszarze oraz odpowiemy m.in. na pytania, jak poprawnie przygotować Plan Zarządzania Danymi we wniosku skierowanym do NCN, jak będą oceniane te plany oraz jak należy sporządzić raport końcowy z realizacji tego planu. Na spotkanie wciąż można się zarejestrować.

Zarówno na 10, jak i na 11 maja zaplanowano szkolenie dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych. Celem warsztatów jest szczegółowe omówienie cyklu życia projektu badawczego: począwszy od wypełnienia wniosku, poprzez realizację projektu, aż do momentu jego rozliczenia i zamknięcia.

Spotkania będą odbywały się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego we Wrocławiu oraz w pobliskim budynku D-21 przy pl. Grunwaldzkim 11.

Dni NCN we Wrocławiu 2023

 

NCN - konkursy Maestro i Sonata Bis

NCN – konkursy na projekty Maestro 14, Sonata Bis 12

W konkursie SONATA BIS 12 można składać wnioski o finansowanie projektów, które mają na celu utworzenie nowego zespołu, prowadzącego badania o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres kwalifikacji można przedłużyć, jeśli kierownik miał przerwy w karierze naukowej. Ponadto musi posiadać w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe w przypadku działalności badawczej w zakresie sztuki.

 • Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 12 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Grant SONATA BIS to doskonała szansa dla młodych naukowców chcących stworzyć swój pierwszy zespół badawczy. Dzięki finansowaniu z NCN zyskują oni stabilność finansową pozwalającą im na zatrudnienie utalentowanych współpracowników i pracę nad nawet najbardziej skomplikowanymi tematami badawczymi – dodaje prof. Jacek Kuźnicki.

W obu konkursach uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na wynagrodzenia i stypendia dla członków zespołu badawczego (w tym doktorantów i studentów), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu. SONATA BIS 12 i MAESTRO 14 nie posiadają górnej granicy finansowania projektu, a badania mogą zostać zaplanowane na 36, 48 lub 60 miesięcy.

Wnioski w konkursach MAESTRO i SONATA BIS są ocenianie w dwóch etapach. Pierwszy etap to ocenia uzgodniona przez zespół ekspertów z uwzględnieniem ocen indywidualnych, w drugim etapie wnioski oceniane są przez recenzentów zewnętrznych, a kierownik projektu odbywa rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie oceny pod uwagę brane są takie kryteria jak: poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, a także osiągnięcia kierownika projektu.

Ogłaszane w czerwcu konkursy MAESTRO i SONATA BIS stanowią czołowe pozycje w ofercie konkursowej Narodowego Centrum Nauki. Łącznie w ciągu 11 lat działalności NCN przyznało 272 granty MAESTRO o łącznej wartości prawie 738 mln zł i 822 granty SONATA BIS na kwotę ponad 1,4 mld zł.

Nabór wniosków w systemie elektronicznym OSF trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w ogłoszeniach MAESTRO 14 i SONATA BIS 12.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 9 września w BOB
*****do 15 września w NCN (do godz. 16:00)

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-06-15-ogloszenie-maestro14-sonatabis12


Przydatne informacje:


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

Program „Rozwój czasopism naukowych”

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 20 października 2021 w Biurze Obsługi Badań
 • 5 listopada 2021 r. godz. 16:00 w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję do podpisu” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

Informacje o programie „Rozwój czasopism naukowych” dostępne są na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych


 • W sekcji Kierownik podmiotu:

RCN wnioskodawca – Kierownik podmiotu

 • W sekcji Osoby przygotowujące wniosek:
RCN osoba do podpisu - Osoby przygotowujące wniosek

RCN osoba do podpisu – Osoby przygotowujące wniosek

 • W sekcji Elektroniczna wysyłka:

:

 • Konto bankowe: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)

 

Biuro Obsługi Badań udostępni Państwu następujące załączniki:

 1. zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie UW otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w okresie 2 poprzedzających go lat podatkowych,
 2. informacje niezbędne do przyznania pomocy, określone w przepisach dotyczących zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
 3. Upoważnienie – Pełnomocnictwo dla Prorektora do podpisywania wniosków.

 

O kopię aktualnego wypisu z rejestru dzienników i czasopism, proszę się zwrócić do Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy z pisemnym wnioskiem oraz uiścić opłatę sądową.

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

 

Materiały

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych

inwestycje związane z działalnością naukową

MEiN – Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 23 lipca w Biurze Obsługi Badań
 • 31 lipca 2021 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Lalaka:

 • Osoba upoważniona do podpisania wniosku
  Tytuł: prof. dr hab.
  Imię i nazwisko: Zygmunt Lalak
  Stanowisko / Funkcja: Prorektor UW ds. badań
  Email: prorektor.nauka@adm.uw.edu.pl
  Numer telefonu służbowego: 22 55-20-350
Osoba upoważniona do podpisania wniosku SPUB 2021

Osoba upoważniona do podpisania wniosku

 

W sekcji WNIOSKODAWCA:

 • Nazwa podmiotu: Uniwersytet Warszawski
  Dane adresowe: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, mazowieckie
  Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki SA
  Numer rachunku bankowego: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP): /uwedupl/SkrytkaESP
  Telefon: (22) 552-03-55, (22) 552-03-42
  E-mail: rektor@adm.uw.edu.pl
  WWW: www.uw.edu.pl
  KRS: b.d.
  NIP: 525-001-12-66
  Regon: 000001258
  Sektor: publiczny

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

 

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 • wypełnić formularz w systemie OSF,
 • wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

Uwaga: Po wybraniu opcji „Podpis cyfrowy” należy:

 • pobrać z systemu ZSUN/OSF plik zawierający część A wniosku z podpisem elektronicznym ZSUN/OSF. Następnie należy pobrany plik podpisać podpisem elektronicznym w formacie PaDES – musi być podpisany dokładnie ten, wygenerowany z systemu, najświeższy plik. Plik może być podpisany jednym lub kilkoma podpisami elektronicznymi.
 • Następnie – po otrzymaniu podpisanego podpisem elektronicznym rektora dokumentu – w sekcji „Elektroniczna wysyłka” należy załączyć plik ze wszystkimi podpisami.

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Podczas załączania pliku System zweryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami w Dz.U. 2016 poz. 1579 tj. Dz.U. 2019 poz. 162. W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.
Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

NCN – ogłoszenie konkursów na projekty MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00 (do 8 września w BOB). Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w ogłoszeniach MAESTRO 13 i SONATA BIS 11 opublikowanych na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 13

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 to 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 13 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13


Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 11

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 to 150 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 11 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

 


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Nabór wniosków w ramach NPRH: Uniwersalia

Do 4 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Uniwersalia.
Do konkursu można zgłaszać projekty, które są nie dłuższe niż 60 miesięcy. Nabór wniosków prowadzony będzie w dwóch modułach.
 • Moduł 2.1 – Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
 • obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
 • warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej
 • Moduł 2.2 – Do konkursu mogą być zgłoszone oryginalne projekty badawcze, których celem jest przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (w tym m.in. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych), które charakteryzują się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
  Projekty zgłaszane do konkursu powinny spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • obejmować pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii, dotychczasowej recepcji oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
  • obejmować pierwszą w Polsce publikację manuskryptów napisanych pierwotnie w języku obcym, zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
  • obejmować nowe przekłady z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego.

Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.

Nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że 6 czerwca 2017 r. zostanie otwarty system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2018.

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) obejmuje:
 1. promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
 2. organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
 3. upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 4. podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
 5. utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
 6. opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych;
 7. udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej;
 8. udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;
 9. udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;
 10. stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;
 11. digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;
 12. wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu osf.opi.org.pl.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-o-finansowanie-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-na-2018-r.html

Minister przyznaje środki finansowe na naukę:

 1. jednostkom naukowym – na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych. Środki finansowe mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism (jednostki naukowe), którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet;
 2. uczelniom:
  • na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
  • na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych. Środki naukowe mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism (uczelnie), którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet.;
 3. Polskiej Akademii Umiejętności – na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
 4. podmiotom działającym na rzecz nauki – na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
 5. bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, w skład jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych, w zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz działalności upowszechniającej naukę;
 6. ministrom kierującym działami administracji rządowej i kierownikom centralnych organów administracji rządowej na ich potrzeby własne dotyczące zadań:
  • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
  • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
  • upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
  • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
  • oraz zadań związanych ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych.

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż 2 lata.

 Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek w ramach każdego z celów kreślonych w art. 25 ust. 3 i 4a ustawy, a w przypadku celu określonego w art. 25 ust. 1 ustawy – nie więcej niż 1 wniosek na zadania realizowane samodzielnie i nie więcej niż 1 wniosek na zadania realizowane w grupie podmiotów. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem na realizację nie więcej niż 5 zadań.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na cele, o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 1, 3 i 4a ustawy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2 albo 3 do ww. rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań.

Jeżeli po rozpatrzeniu wniosków złożonych w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań – pozostaną niewykorzystane środki finansowe na naukę na cele określone w art. 25 ust. 1, 3 i 4a ustawy, na dany rok, minister ogłasza dodatkowy termin składania wniosków, który upływa w dniu 31 marca. Informację o dodatkowym terminie składania wniosków minister ogłasza w BIP MNiSW co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

Wniosek składa się w systemie teleinformatycznym  – w systemie OSF.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada konta w systemie składania wniosków na DUN należy użyć opcji „ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO REDAKTOR WNIOSKÓW”.

W terminach, o którym mowa powyżej, wnioskodawca składa dodatkowo informację określoną odpowiednio w części A załącznika nr 1, 2 albo 3 do rozporządzenia na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w ww. rozporządzeniu.  W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu OSF, do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 Raport z realizacji umowy

Raport z realizacji zadań z zakresu działalności finansowanej ze środków na działalność upowszechniającą naukę, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 4 i 5 do ww. rozporządzenia składa się w systemie OSF, z tym że informacje określone w części A raportów składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Raport roczny, zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wnioskodawcy przyznano środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Wnioskodawca nie składa raportu rocznego, w przypadku gdy środki finansowe na naukę na cele określone w art. 25 ust. 1, 3 i 4a ustawy zostały przyznane na okres nie dłuższy niż rok, lub na okres dłuższy niż rok, ale w roku, w którym rozpoczęła się realizacja zadań określonych w umowie lub decyzji, były one realizowane przez okres krótszy niż 8 miesięcy.

Raport końcowy, zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 5 do rozporządzenia, składa się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w decyzji lub w umowie.


Pliki do pobrania:

Archiwizacja informacji nastąpiła środa 1 listopada, 2017 1:00am

Zaproszenie do składania ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych

Termin nadsyłania ofert: do 31 maja 2017 r. w PGNiG

W związku z przygotowaniem przez Departament Badań i Rozwoju programu działań na rok 2017 i lata następne, zapraszamy do składania ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych. Przede wszystkim interesują nas tematy, które mogą przynieść naszej firmie konkretne korzyści ekonomiczne, poprawić aspekty dotyczące ochrony środowiska lub pomogą wprowadzić nowe usługi i produkty.

Aby ułatwić przygotowanie oraz późniejszą ocenę ofert prosimy o wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zakres tematyczny ofert powinien mieścić się w opisanych w załączniku nr 2 obszarach priorytetowych dla Badań i Rozwoju w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Bylibyśmy zobowiązani za przekazanie nam wyżej wymienionych ofert w terminie do 31 maja 2017 r. w formie pisemnej i elektronicznej (skan oferty + wersja edytowalna word). Osobą koordynującą proces pozyskiwania ofert z naszej strony jest Pan Bolesław Rey tel. (022) 589- 47-64  e-mail:  boleslaw.rey@pgnig.pl

 

Załączniki:

 1. PGNiG – pismo do oferentów
 2. Obszary priorytetowe dla B+R w GK PGNiG SA
 3. Formularz oferty wykonania pracy badawczo – rozwojowej, w tym karta kryterium szczegółowego
 4. KARTA KRYTERIUM SZCZEGÓŁOWEGO – Szacowane korzyści projektu TRL 5-8

Archiwizacja informacji nastąpiła środa 31 maja, 2017 11:59pm

Ogłoszenie konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Termin składania wniosków w NCN – 15 czerwca, w BOB – 6 czerwca

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty otworzyło nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy mogą starać się o finansowanie w ramach łącznej puli 280 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

 • OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Badaczom na początkowym etapie kariery akademickiej, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora, dedykowany jest konkurs PRELUDIUM 13. Choć każdym ze zgłoszonych projektów opiekuje się doświadczony badacz, to doktoranci składający wnioski prowadzą swoje badania samodzielnie. Projekty badawcze mogą być realizowane przez rok, dwa lub trzy lata. Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu maksymalnego finansowania pojedynczego projektu – od tej edycji może ono wynieść odpowiednio 60, 120 lub 180 tys. zł. Całkowity budżet konkursu ustalono na 30 mln zł.

Wspieranie młodych badaczy to jeden z priorytetów Narodowego Centrum Nauki. W 2016 roku 24% łącznej kwoty na finansowanie projektów badawczych przeznaczono na projekty, staże i stypendia realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, w tym między innymi w konkursie PRELUDIUM – wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Ten konkurs stanowi pierwszy krok w poznawaniu systemu grantowego przez początkujących badaczy.

Każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego, może starać się o finansowanie w konkursie OPUS 13. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na pojedynczy projekt, a czas realizacji może wynieść 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet trzynastej edycji konkursu wyniesie 250 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 16 czerwca 2017 r. Formularze wniosków zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-15-ogloszenie-konkursow-opus-preludium

Archiwizacja informacji nastąpiła sobota 17 czerwca, 2017 10:05am

UOTT – konkurs na GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza

KONKURS NA GRANT

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Kwota dofinansowania: do 100 tysięcy złotych netto (szczegóły w regulaminie)

Termin naboru wniosków: do 7 kwietnia do godziny 16.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inkubator@uott.uw.edu.pl)

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu, Politechniki
i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

DOKUMENTY KONKURSOWE: www.uott.uw.edu.pl

Szczegółowe informacje o konkursie udziela Koordynator Projektu Inkubator Innowacyjności + Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska mdenkiewicz@uott.uw.edu.pl

Archiwizacja informacji nastąpiła sobota 8 kwietnia, 2017 9:43am

Konkursy NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1, MINIATURA 1

Termin składania wniosków: 22 marca w NCN, 15 marca w BOB!
Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF – https://osf.opi.org.pl  do godz. 23:59).

 • ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie.
 • SONATINA 1 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
 • MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Archiwizacja informacji nastąpiła środa 22 marca, 2017 11:50pm

MNiSW

Program POLONIUM na lata 2017-18

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. (Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie).

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego):

 • energia,
 • fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,
 • zrównoważony rozwój,
 • rolnictwo i bezpieczeństwo żywności,
 • nano- i biotechnologie,
 • nauki o życiu,
 • medycyna, a szczególnie badania nad rakiem,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących. Dwustronna Komisja zwróci także szczególną uwagę na projekty prezentujące potencjał dla rozwoju współpracy w ramach inicjatyw UE.

DOKUMENTY

Zgłoszenia na lata 2017-2018 przesyłane są na załączonym formularzu.

Załącznikiem do formularza jest przewodnik dobrych praktyk. Zasady zawarte w przewodniku obowiązują obie strony, zarówno polską jak i francuską.

Czas trwania konkursu (zgłoszenie na dwa lata 2017-18): 10 lutego – 3 czerwca 2016 r.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

z dopiskiem: PROGRAM POLONIUM 2017-18.

INFORMACJE DODATKOWE

Koordynatorzy francuscy dokonują zgłoszenia w Campus France we Francji. Informacje dla naukowców francuskich o Programie Polonium są dostępne tutaj.

Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po którejś ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie francuskiej. Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, projekt powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie.

Przedłużenie projektu na drugi rok ze strony polskiej następuje automatycznie. Wyjątkowo projekt może nie zostać przedłużony na drugi rok w przypadku niewykorzystania przyznanych limitów na pierwszy rok lub w wyniku rezygnacji którejś ze stron z dalszej współpracy.

Koordynator projektu po stronie polskiej zobowiązany jest złożyć końcowy raport z dwuletniej współpracy w terminie do 31 marca następnego roku. Raport ten winien zawierać syntetyczny bilans naukowy i finansowy, który w dowolnej formie opisuje wnioski, ewentualne publikacje czy rezultaty współpracy badawczej.

Warunkiem strony francuskiej jest co najmniej roczna przerwa po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu POLONIUM, przed ponownym aplikowaniem.

PROCEDURA

Projekty badawcze podlegają ocenie niezależnie w Polsce i we Francji, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. W Polsce wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, działający przy Ministrze NiSW.

Spotkanie dwustronnej PL-FR Komisji ds. selekcji projektów zostało zaplanowane na grudzień 2016 roku – zostanie wówczas dokonany wybór projektów przeznaczonych do finansowania (w Polsce – ze środków na działalność statutową jednostki naukowej) w kolejnych dwóch latach.

Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i we Francji. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji.

Strony zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia lub redukcji limitów na drugi rok współpracy, w przypadku ograniczeń finansowych, braku lub niewłaściwej realizacji współpracy w pierwszym roku.

FINANSOWANIE

Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach programu POLONIUM są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Francji i koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce. Strona francuska pokrywa koszty podróży naukowców francuskich oraz pobyty naukowców polskich we Francji. Wysokości finansowania na dany rok zostaną wpisane do Protokołu z posiedzenia Wspólnej Komisji ds. selekcji projektów.

Polsko-francuska Komisja ds. selekcji projektów zachowuje sobie prawo do przyznania liczby podróży i/lub dni pobytu mniejszej od wnioskowanej przez koordynatorów projektu.

Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 3 czerwca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

INSTYTUCJE KOORDYNUJĄCE PROGRAM POLONIUM

PO STRONIE POLSKIEJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
Anna Majda
ul. Wspólna 1/3
00-529 WARSZAWA
Tel: +48 22 529 22 83
Fax:+48 22 501 71 30

PO STRONIE FRANCUSKIEJ

Ministère des Affaires Étrangères – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche –  Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań
Ambassade de France en Pologne – Ambasada Francji w Polsce
Service de Coopération et d’Action Culturelle

M. Sébastien Reymond (Attaché ds. nauki i współpracy z uczelniami)
Ul. Piekna, 1
00-477 Varsovie
T +48 22 529 30 79
adres maill : Sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr
Site web : http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2017-18.html

Archiwizacja informacji nastąpiła niedziela 4 czerwca, 2017 1:00am

MNiSW

Wnioski o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, składa się w terminie do dnia 31 marca 2017 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. badań podstawowych;
 2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 3. badań na rzecz rozwoju gospodarki;

Czytaj więcej na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-o-nagrody-ministra-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-lub-naukowo-techniczne_20170117.html

Przepisy:

Archiwizacja informacji nastąpiła sobota 1 kwietnia, 2017 1:00am

MNiSW

Ogłoszenie o V edycji konkursu „Mobilność Plus”

Termin składania wniosków do MNiSW – do 15 marca 2017 r. 
Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus” (M.P. poz. 254), zmienionego Komunikatem z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Mobilność Plus” (M. P. poz. 1242) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach V edycji ww. programu.

1. Forma wsparcia

1.1. W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych, przyznawane są jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045), zwanej dalej „ustawą”.

1.2. Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:

a) w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;

b) w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a, jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;

c) w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;

d) w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit a. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą zryczałtowaną a kwotą faktycznie wydatkowaną na odbytą podróż pozostaje do dyspozycji uczestnika programu do wykorzystania na cele, o których mowa w lit. a-c. Jeśli podróż się nie odbędzie, kwota przysługująca na podróże podlega zwrotowi.

1.3. Jeżeli miejscowość, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek, zlokalizowana jest na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, kwoty zryczałtowane, o których mowa w pkt 1.2. lit. a-c, podwyższa się o 30 %.

1.4. Środki finansowe mogą być wypłacane uczestnikowi programu w okresie przerwy w realizacji przez niego badań naukowych lub prac rozwojowych w zagranicznym ośrodku, związanej z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka przez uczestnika programu, nie dłuższej niż odpowiadająca okresowi urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego, jeżeli przerwa ta, w opinii przedstawiciela zagranicznego ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna wobec uczestnika programu oraz zespołu interdyscyplinarnego powołanego na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1. ustawy, zwanego dalej „zespołem”, nie spowoduje utrudnień w uczestnictwie w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach programu.

1.5. Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.

1.6. Do okresu, o którym mowa w pkt 1.5., mogą być wliczane okresy uzasadnionych przerw w pobycie za granicą nie dłuższe niż 21 dni na każde 6 miesięcy pobytu, liczone od daty rozpoczęcia udziału w programie, jeżeli przerwy te nie powodują utrudnień w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w których bierze udział uczestnik programu. Dni przerwy niewykorzystane w okresie 6 miesięcy nie przechodzą na kolejny okres.

1.7. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

2. Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy w rozumieniu art. 2 ust. 19  ustawy, i którzy są:

1) zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:

a) pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo

b) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo

c) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo

2) uczestnikami studiów doktoranckich.

3. Dziedziny nauki

Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki.

4. Kraje, w których uczestnictwo w programie może być realizowane

W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka.

5. Sposób, termin i miejsce składania wniosków

5.1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a–e ustawy, zwane dalej „wnioskodawcami”, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich kandydatów na uczestników programu.

5.2. Środki finansowe przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” – V edycja, zwanego dalej „wnioskiem”, sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5.3. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 2 stycznia 2017 r. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF”, na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

5.4. Złożenie wniosku potwierdza kierownik jednostki naukowej poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.5.

5.5. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wydrukowane z systemu OSF, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy przesłać w jednym egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Mobilność Plus – V edycja” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „ministerstwem”, w terminie określonym w ust. 5.3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie w formie pisemnej zostało nadane w placówce pocztowej lub złożone w biurze podawczym ministerstwa.

5.6. W danej edycji konkursu wnioskodawca może złożyć na jednego młodego naukowca tylko jeden wniosek.

5.7. Młodzi naukowcy będący laureatami poprzednich edycji programu „Mobilność Plus” nie mogą brać udziału w niniejszym konkursie.

5.8. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka na udział w planowanych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych kandydata na uczestnika programu (jeżeli dokument jest w innym języku niż język polski lub angielski, wymagane jest tłumaczenie);

2) informację na temat dorobku naukowego przedstawiciela zagranicznego ośrodka mającego pełnić funkcję opiekuna wobec kandydata na uczestnika programu z okresu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku;

3) zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony/mianowania lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich. Jeśli kandydat na uczestnika programu zatrudniony jest w jednostce naukowej na czas określony krótszy od planowanego okresu uczestnictwa w programie, do wniosku należy dołączyć promesę zatrudnienia na czas trwania uczestnictwa w programie w przypadku wygrania konkursu;

4) w przypadku uczestników studiów doktoranckich – opinię o kandydacie na uczestnika programu wydaną przez opiekuna naukowego lub promotora;

5.9. Jednostka naukowa, która nie otrzymuje dotacji na działalność statutową, dołącza do wniosku informacje dotyczące:

1)      badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;

2)      aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

5.10. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5.11. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w pkt 5.3. nie będą rozpatrywane.

5.12. Informacje o konkursie można uzyskać w ministerstwie, pod numerem telefonu: 22 52 92 490 lub 22 50 17 150 oraz na stronie internetowej ministerstwa: www.nauka.gov.pl.

6. Sposób i kryteria oceny wniosków

6.1. Wnioski przyjęte do konkursu oceniane będą przez Zespół interdyscyplinarny do spraw programu „Mobilność Plus”, zwany dalej „zespołem”, według kryteriów określonych
w pkt 6.2.

6.2. Wniosek ocenia się w skali od 0-10 pkt, uwzględniając następujące kryteria i wagi:

a) wartość naukową planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój nauki w danej dziedzinie lub możliwości praktycznego zastosowania ich wyników w kraju (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);

b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata na uczestnika programu (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);

c) rangę naukową zagranicznego ośrodka, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tego ośrodka, mającego pełnić funkcję opiekuna wobec kandydata na uczestnika programu, z okresu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);

d) wpływ uczestnictwa w programie na dalszy rozwój naukowy kandydata na uczestnika programu (zakres punktacji 0-10, waga 10%, maksymalna liczba punktów 1).

6.3. Na podstawie dokonanej oceny zespół przedstawia Ministrowi listę rankingową wniosków wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do finansowania i rekomendację dotyczącą wysokości środków finansowych na uczestnictwo w programie.

6.4. Na podstawie listy rankingowej wniosków, o której mowa w pkt 6.3., Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na uczestnictwo w programie.

6.5. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej, na podstawie umowy; wzór umowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa.

6.6. Jednostka naukowa jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na uczestnictwo w programie, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki jego realizacji, finansowania i rozliczania, w trzech egzemplarzach podpisanych po stronie jednostki. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem projekt umowy w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej bądź złożony w biurze podawczym ministerstwa. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie i w takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji przyznającej środki finansowe.

6.7. Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu.

7. Rozstrzygnięcie konkursu

7.1. Minister na podstawie oceny, o której mowa w pkt 6.1. w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków przyznaje albo odmawia przyznania środków finansowych na uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” – V edycja.

7.2. W uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w pkt 7.1. może zostać wydłużony o 2 miesiące.

8. Informacje dodatkowe

 1. Dopuszcza się zatrudnienie uczestnika programu w zagranicznym ośrodku naukowym
  w minimalnym miesięcznym wymiarze czasu pracy lub za minimalne miesięczne wynagrodzenie, jeżeli jest to warunkiem koniecznym do uzyskania przez uczestnika programu ubezpieczenia zdrowotnego, OC lub NNW za granicą
 2.  W trakcie uczestnictwa w programie nie dopuszcza się otrzymywania przez uczestnika programu środków finansowych na pokrycie tych samych kosztów z innego źródła (np. inne programy, granty).
 3. Podjęcie pracy zarobkowej przez współmałżonka wyjeżdżającego z uczestnikiem programu do zagranicznego ośrodka naukowego jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanych na niego środków finansowych w ramach programu w trakcie okresu jego zatrudnienia.
 4. W przypadku otrzymania przez wnioskodawcę decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu środków finansowych na uczestnictwo kandydata w programie w zagranicznym ośrodku naukowym prowadzącym badania naukowe na najwyższym światowym poziomie (z czołówki listy szanghajskiej), który zlokalizowany jest w rejonie, w którym koszty utrzymania należą do najdroższych, dopuszcza się możliwość zawnioskowania przez jednostkę o zwiększenie kwot zryczałtowanych, o których mowa
  w pkt 1.2. lit. a-c ogłoszenia, do 30%. Wniosek jednostki zostanie zaopiniowany przez Zespół oraz przedstawiony do decyzji Ministra.

Odnośniki

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html


Zmiana zasad finansowania programu „Mobilność Plus”

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 1933) ogłasza się, co następuje:

Z dniem 27 grudnia 2016 r. wprowadza się następującą zmianę zasad finansowania programu pod nazwą „Mobilność Plus”[1]):

Uczestnikiem programu może być również młody naukowiec zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący pracownikiem badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UZASADNIENIE

Program „Mobilność Plus” został ustanowiony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. poz. 254). Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych, pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Dotychczas aplikacje mogły dotyczyć młodych naukowców zatrudnionych w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będących:

a) pracownikami naukowymi lub naukowo dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

b) pracownikami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Projektowana zmiana rozszerza katalog młodych naukowców objętych programem, w zakresie o którym mowa w lit b., co oznacza, że programem zostaną objęci, poza pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, także jej pracownicy badawczo-techniczni. Zmiana zrównuje w tym zakresie możliwości udziału w programie pracowników instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych. Jest ona ponadto zgodna z postulatem Rady Młodych Naukowców, przedstawionym w uchwale nr 28/2013
z dnia 14 maja 2015 r.


[1]) Program pod nazwą „Mobilność Plus” został ustanowiony z dniem 27 kwietnia 2012 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus” został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. poz. 254).

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zmiana-zasad-finansowania-programu-mobilnosc-plus.html

Archiwizacja informacji nastąpiła czwartek 16 marca, 2017 5:00am

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się  3 kwietnia 2017 r. Konkurs zaplanowany jest do 31 grudnia 2017 z możliwością kontynuacji w 2018 r. Nabór wniosków w trybie ciągłym.


Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta ważna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zapewniło dodatkowe środki finansowe na obsługę tego konkursu, możliwe będzie znaczące poszerzenie grona osób korzystających z finansowania badań naukowych przez NCN.

Uchwała Rady NCN

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie MINIATURA była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich. W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Szczegółowe regulacje zamieszczone są w uchwale Rady NCN oraz w jej załącznikach.

Nowością w konkursie MINIATURA jest ciągły nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się  3 kwietnia 2017 r. Konkurs zaplanowany jest do 31 grudnia 2017 z możliwością kontynuacji w 2018 r. Rezygnacja z papierowej wersji wniosku na rzecz wniosku podpisanego podpisem elektronicznym oraz uproszczona procedura oceny gwarantują wydanie decyzji dotyczącej finasowania proponowanego działania w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wprowadzone w miejsce tradycyjnych umów Ogólne Warunki Umowy znacząco skrócą czas od wydania decyzji do przekazania wnioskodawcy środków finansowych.

Jesteśmy przekonani, że 20 mln złotych, które Rada NCN przeznaczyła na wsparcie naukowców w konkursie MINIATURA, pozwoli jego laureatom odnosić sukcesy w przyszłości również w pozostałych konkursach Narodowego Centrum Nauki.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Punkt Informacyjny NCN, tel. +48 12 341 90 00

dr Szymon Walczak, tel. +48 12 341 9157

 

Archiwizacja informacji nastąpiła niedziela 31 grudnia, 2017 4:00pm

Ogłoszenie VI edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Termin składania wniosków do MNiSW 16.01.2017

Termin wewnętrzny BOB 9.01.2017

Wszystkie wnioski przed złożeniem w BOB należy przesłać w wersji roboczej PDF na adres e-mail:  marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl


diamentowy_grant

Na podstawie art. 26 ust. 3a-3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1818), zwanego dalej „rozporządzeniem” ogłasza się konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VI edycji Programu.

 1. Forma wsparcia

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

 1. Adresaci konkursu
 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się jednostka naukowa określona w art. 2 ust. 9 pkt a-d ustawy, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, zwana dalej „Wnioskodawcą”, w której wybitnie uzdolniona osoba, o której mowa w art. 26 ust. 3b ustawy, będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie projektu w ramach programu „Diamentowy Grant” i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę.
 2. W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:
  1. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.
 3. Osoby, o których mowa w pkt II.2 muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  1. nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  2. nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
  3. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  4. prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.
 4. W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.

III. Sposób i termin składania wniosków

 1. Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzanego wg wzoru dostępnego na stronie osf.opi.org.pl (Obsługa Systemów Finansowania, dalej „OSF”).
 2. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej określonej w pkt II.1 ogłoszenia.
 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się pomyślnie jest obowiązkiem Wnioskodawcy. Wniosek wysłany po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 4. Dodatkowo w terminie, o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia, jednostka naukowa składa informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej. Informacja wysłana po terminie powoduje, że wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
 5. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się jednostkę naukową, za pośrednictwem systemu OSF, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie następujących dokumentów dotyczących wybitnie uzdolnionej osoby:
  1. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego ukończenie trzeciego (czwartego w przypadku studiów trwających 6 lat) roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły za granicą dołącza się elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, uprawniającego do kontynuacji kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z poźn. zm.). W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły w ośrodkach zagranicznych, do dokumentu potwierdzającego ich ukończenie należy dołączyć również tłumaczenie dyplomu na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
  2. dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, o których mowa w art. 26 ust 3c pkt 4 ustawy;
  3. dokumentu potwierdzającego znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, chyba że wybitnie uzdolniona osoba studiuje lub posiada dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku obcym, lub posiada dyplom ukończenia studiów uzyskany w zagranicznych szkołach wyższych;
  4. opinii opiekuna naukowego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnioną osobę;
  5. ankiety dorobku naukowego opiekuna naukowego, za okres ostatnich 4 lat,
  6. oświadczenia wybitnie uzdolnionej osoby o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego oraz o nieotrzymaniu środków finansowych we wcześniejszych edycjach programu „Diamentowy Grant”.
 7. We wniosku Wnioskodawca wskazuje wybitnie uzdolnioną osobę oraz jej opiekuna naukowego.
 8. W ramach programu mogą być przyznane środki finansowe na realizację przez wybitnie uzdolnioną osobę tylko jednego projektu.
 9.  W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych  przez jednostkę, w której wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania finansowane ze środków finansowych na naukę.
 10.  Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż:
 1. 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
 2. 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
 •  Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie realizującej badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.
 1. Tryb przeprowadzenia konkursu
 1. Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach programu, spełniające wymogi formalne, zwane dalej „projektami”, kierowane są do oceny merytorycznej, według kryteriów określonych w art. 13 b ustawy oraz wskazanych w pkt IV.2-6 przez Zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwany dalej „zespołem”, po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów zewnętrznych.
 2. Ocena projektów jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zespół ocenia osiągnięcia naukowe lub artystyczne wybitne uzdolnionej osoby. Osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby oceniane są w skali 0-50 pkt i obejmują:
  1. osiągnięcia naukowe:
   • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
   • udział w projektach  badawczych prowadzonych przez jednostkę naukową, lub we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
   • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   • wystąpienia na konferencjach naukowych,
   • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
   • aktywny udział w pracach w kole naukowym,
   • udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
   • udział w praktykach zagranicznych,
   • inne;
  2. osiągnięcia artystyczne(dotyczą kierunków studiów artystycznych):
   • nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
   • udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub instytucjami kultury,
   • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   • autorstwo lub współautorstwo utworu artystycznego, w tym plastycznego, muzycznego i słowno-muzycznego, scenicznego, sceniczno-muzycznego, choreograficznego i pantomimicznego oraz audiowizualnego (w tym filmowego), o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu,
   • udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej między uczelniami,
   • udział w praktykach zagranicznych,
   • inne.
 3. Po dokonaniu oceny osiągnięć naukowych/artystycznych, zespół rekomenduje do oceny w drugim etapie nie więcej niż 70% najwyżej ocenionych wniosków. Lista rankingowa wniosków ocenionych w pierwszym etapie przedkładana jest ministrowi do zatwierdzenia.
 4. W przypadku niezakwalifikowania projektu do drugiego etapu oceny, wydawana jest decyzja o odmowie przyznania środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”.
 5. Każdy projekt zakwalifikowany do drugiego etapu oceniany jest w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych przez dwóch recenzentów. Wartość naukowa projektu oraz przewidywany sposób upowszechnienia wyników badań naukowych oceniane są w skali 0-40 pkt.
 6. Ostatecznej oceny wniosku dokonuje zespół, uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 13b ustawy oraz:
 1. ocenę osiągnięć naukowych, o której mowa w pkt IV. 2 – ocena w skali 0-50 pkt;
 2. recenzje w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych – ocena w skali 0-40 pkt;
 3. zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań – ocena w skali 0-5 pkt;
 4. możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje opiekuna naukowego oraz wyposażenie Wnioskodawcy – ocena w skali 0-5 pkt.
 • Zespół sporządza listę rankingową wniosków, którą wraz z propozycją dotyczącą wysokości przyznania środków finansowych lub odmowy ich przyznania przedkłada Ministrowi.
 • Na podstawie listy rankingowej Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 1. Tryb finansowania projektów
 1. Środki finansowe w ramach programu „Diamentowy Grant są przekazywane jednostce naukowej raz na kwartał na podstawie umowy zawartej między Ministrem a jednostką naukową, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu, zwanej dalej „umową”. Wzór umowy zamieszczany jest na stronie podmiotowej Ministra.
 2. Jednostka naukowa jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez osoby reprezentujące jednostkę.
 3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt V.2 uznaje się za rezygnację jednostki naukowej z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 4. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
  1. koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach,
  2. koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
  3. prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
  4. prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,
   – jednostka naukowa, przed zawarciem umowy, przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 5. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz oceny wniosków.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od terminu zamknięcia naboru wniosków, określonego w pkt III.3 ogłoszenia.
 7. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-452 lub drogą elektroniczną – zofia.kajak@nauka.gov.pl.

 

Termin składania wniosków do MNiSW 16.01.2017

Termin wewnętrzny BOB 9.01.2017

Wszystkie wnioski przed złożeniem w BOB należy przesłać w wersji roboczej PDF na adres e-mail:  marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html

Archiwizacja informacji nastąpiła wtorek 17 stycznia, 2017 5:25am

Ogłoszenie konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r. w NCN, 9 grudnia w BOB

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12– na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12– na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy (formularz wniosku w systemie OSF zostanie udostępniony około 17 października),
 • BEETHOVEN 2 – na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r. w NCN, 9 grudnia w BOB

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl . Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Instrukcje przygotowania wniosków


 1. Koszty w projektach NCN – poradnik dla wnioskodawców
 2. Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 września 2016 r.:
 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 1. Instrukcja pomocnicza sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną

******

Przydatne informacje:

uwaga

Na dobry początek – Instrukcja OSF krok po kroku

Impact factor (IF) – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez Instytut Filadelfijski (Institute of Scientific Information, obecnie części koncernu wydawniczego Thomson), na podstawie prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań publikacji naukowych.


Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA

mnisw

Diamentowy Grant – rozstrzygnięcie V edycji

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W V edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 76 pkt.

W konkursie rozpatrzono 277 wniosków o finansowanie projektów autorstwa wybitnych studentów.

Nowością V edycji konkursu jest :

 1. Dwuetapowa procedura oceny wniosków – na I etapie konkursu ocenie podlegały osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane były do zaopiniowania do dwóch recenzentów oraz do oceny przez zespół interdyscyplinarny.
 2. Zróżnicowanie maksymalnych kosztów projektów: 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej  oraz 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu.

Lista laureatów – plik PDF Lista Laureatów ranking DG V.pdf [53.61Kb]