NPRH

Nabór wniosków w ramach NPRH: Uniwersalia

Do 4 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Uniwersalia.
Do konkursu można zgłaszać projekty, które są nie dłuższe niż 60 miesięcy. Nabór wniosków prowadzony będzie w dwóch modułach.
 • Moduł 2.1 – Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
 • obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
 • warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej
 • Moduł 2.2 – Do konkursu mogą być zgłoszone oryginalne projekty badawcze, których celem jest przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (w tym m.in. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych), które charakteryzują się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
  Projekty zgłaszane do konkursu powinny spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • obejmować pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii, dotychczasowej recepcji oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
  • obejmować pierwszą w Polsce publikację manuskryptów napisanych pierwotnie w języku obcym, zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
  • obejmować nowe przekłady z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego.

Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.

Nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że 6 czerwca 2017 r. zostanie otwarty system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2018.

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) obejmuje:
 1. promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
 2. organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
 3. upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 4. podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
 5. utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
 6. opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych;
 7. udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej;
 8. udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;
 9. udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;
 10. stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;
 11. digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;
 12. wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu osf.opi.org.pl.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-o-finansowanie-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-na-2018-r.html

Minister przyznaje środki finansowe na naukę:

 1. jednostkom naukowym – na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych. Środki finansowe mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism (jednostki naukowe), którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet;
 2. uczelniom:
  • na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
  • na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych. Środki naukowe mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism (uczelnie), którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet.;
 3. Polskiej Akademii Umiejętności – na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
 4. podmiotom działającym na rzecz nauki – na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
 5. bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, w skład jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych, w zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz działalności upowszechniającej naukę;
 6. ministrom kierującym działami administracji rządowej i kierownikom centralnych organów administracji rządowej na ich potrzeby własne dotyczące zadań:
  • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
  • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
  • upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
  • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
  • oraz zadań związanych ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych.

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż 2 lata.

 Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek w ramach każdego z celów kreślonych w art. 25 ust. 3 i 4a ustawy, a w przypadku celu określonego w art. 25 ust. 1 ustawy – nie więcej niż 1 wniosek na zadania realizowane samodzielnie i nie więcej niż 1 wniosek na zadania realizowane w grupie podmiotów. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem na realizację nie więcej niż 5 zadań.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na cele, o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 1, 3 i 4a ustawy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2 albo 3 do ww. rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań.

Jeżeli po rozpatrzeniu wniosków złożonych w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań – pozostaną niewykorzystane środki finansowe na naukę na cele określone w art. 25 ust. 1, 3 i 4a ustawy, na dany rok, minister ogłasza dodatkowy termin składania wniosków, który upływa w dniu 31 marca. Informację o dodatkowym terminie składania wniosków minister ogłasza w BIP MNiSW co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

Wniosek składa się w systemie teleinformatycznym  – w systemie OSF.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada konta w systemie składania wniosków na DUN należy użyć opcji „ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO REDAKTOR WNIOSKÓW”.

W terminach, o którym mowa powyżej, wnioskodawca składa dodatkowo informację określoną odpowiednio w części A załącznika nr 1, 2 albo 3 do rozporządzenia na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w ww. rozporządzeniu.  W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu OSF, do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 Raport z realizacji umowy

Raport z realizacji zadań z zakresu działalności finansowanej ze środków na działalność upowszechniającą naukę, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 4 i 5 do ww. rozporządzenia składa się w systemie OSF, z tym że informacje określone w części A raportów składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Raport roczny, zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wnioskodawcy przyznano środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Wnioskodawca nie składa raportu rocznego, w przypadku gdy środki finansowe na naukę na cele określone w art. 25 ust. 1, 3 i 4a ustawy zostały przyznane na okres nie dłuższy niż rok, lub na okres dłuższy niż rok, ale w roku, w którym rozpoczęła się realizacja zadań określonych w umowie lub decyzji, były one realizowane przez okres krótszy niż 8 miesięcy.

Raport końcowy, zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 5 do rozporządzenia, składa się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w decyzji lub w umowie.


Pliki do pobrania:

Archiwizacja informacji nastąpiła Wednesday November 1st, 2017 1:00am

Zaproszenie do składania ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych

Termin nadsyłania ofert: do 31 maja 2017 r. w PGNiG

W związku z przygotowaniem przez Departament Badań i Rozwoju programu działań na rok 2017 i lata następne, zapraszamy do składania ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych. Przede wszystkim interesują nas tematy, które mogą przynieść naszej firmie konkretne korzyści ekonomiczne, poprawić aspekty dotyczące ochrony środowiska lub pomogą wprowadzić nowe usługi i produkty.

Aby ułatwić przygotowanie oraz późniejszą ocenę ofert prosimy o wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zakres tematyczny ofert powinien mieścić się w opisanych w załączniku nr 2 obszarach priorytetowych dla Badań i Rozwoju w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Bylibyśmy zobowiązani za przekazanie nam wyżej wymienionych ofert w terminie do 31 maja 2017 r. w formie pisemnej i elektronicznej (skan oferty + wersja edytowalna word). Osobą koordynującą proces pozyskiwania ofert z naszej strony jest Pan Bolesław Rey tel. (022) 589- 47-64  e-mail:  boleslaw.rey@pgnig.pl

 

Załączniki:

 1. PGNiG – pismo do oferentów
 2. Obszary priorytetowe dla B+R w GK PGNiG SA
 3. Formularz oferty wykonania pracy badawczo – rozwojowej, w tym karta kryterium szczegółowego
 4. KARTA KRYTERIUM SZCZEGÓŁOWEGO – Szacowane korzyści projektu TRL 5-8

Archiwizacja informacji nastąpiła Wednesday May 31st, 2017 11:59pm

Ogłoszenie konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Termin składania wniosków w NCN – 15 czerwca, w BOB – 6 czerwca

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty otworzyło nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy mogą starać się o finansowanie w ramach łącznej puli 280 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

 • OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Badaczom na początkowym etapie kariery akademickiej, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora, dedykowany jest konkurs PRELUDIUM 13. Choć każdym ze zgłoszonych projektów opiekuje się doświadczony badacz, to doktoranci składający wnioski prowadzą swoje badania samodzielnie. Projekty badawcze mogą być realizowane przez rok, dwa lub trzy lata. Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu maksymalnego finansowania pojedynczego projektu – od tej edycji może ono wynieść odpowiednio 60, 120 lub 180 tys. zł. Całkowity budżet konkursu ustalono na 30 mln zł.

Wspieranie młodych badaczy to jeden z priorytetów Narodowego Centrum Nauki. W 2016 roku 24% łącznej kwoty na finansowanie projektów badawczych przeznaczono na projekty, staże i stypendia realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, w tym między innymi w konkursie PRELUDIUM – wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Ten konkurs stanowi pierwszy krok w poznawaniu systemu grantowego przez początkujących badaczy.

Każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego, może starać się o finansowanie w konkursie OPUS 13. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na pojedynczy projekt, a czas realizacji może wynieść 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet trzynastej edycji konkursu wyniesie 250 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 16 czerwca 2017 r. Formularze wniosków zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-15-ogloszenie-konkursow-opus-preludium

Archiwizacja informacji nastąpiła Saturday June 17th, 2017 10:05am

UOTT – konkurs na GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza

KONKURS NA GRANT

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Kwota dofinansowania: do 100 tysięcy złotych netto (szczegóły w regulaminie)

Termin naboru wniosków: do 7 kwietnia do godziny 16.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inkubator@uott.uw.edu.pl)

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu, Politechniki
i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

DOKUMENTY KONKURSOWE: www.uott.uw.edu.pl

Szczegółowe informacje o konkursie udziela Koordynator Projektu Inkubator Innowacyjności + Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska mdenkiewicz@uott.uw.edu.pl

Archiwizacja informacji nastąpiła Saturday April 8th, 2017 9:43am

Konkursy NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1, MINIATURA 1

Termin składania wniosków: 22 marca w NCN, 15 marca w BOB!
Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF – https://osf.opi.org.pl  do godz. 23:59).

 • ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie.
 • SONATINA 1 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
 • MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Archiwizacja informacji nastąpiła Wednesday March 22nd, 2017 11:50pm

Program POLONIUM na lata 2017-18

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. (Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie).

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego):

 • energia,
 • fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,
 • zrównoważony rozwój,
 • rolnictwo i bezpieczeństwo żywności,
 • nano- i biotechnologie,
 • nauki o życiu,
 • medycyna, a szczególnie badania nad rakiem,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących. Dwustronna Komisja zwróci także szczególną uwagę na projekty prezentujące potencjał dla rozwoju współpracy w ramach inicjatyw UE.

DOKUMENTY

Zgłoszenia na lata 2017-2018 przesyłane są na załączonym formularzu.

Załącznikiem do formularza jest przewodnik dobrych praktyk. Zasady zawarte w przewodniku obowiązują obie strony, zarówno polską jak i francuską.

Czas trwania konkursu (zgłoszenie na dwa lata 2017-18): 10 lutego – 3 czerwca 2016 r.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

z dopiskiem: PROGRAM POLONIUM 2017-18.

INFORMACJE DODATKOWE

Koordynatorzy francuscy dokonują zgłoszenia w Campus France we Francji. Informacje dla naukowców francuskich o Programie Polonium są dostępne tutaj.

Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po którejś ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie francuskiej. Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, projekt powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie.

Przedłużenie projektu na drugi rok ze strony polskiej następuje automatycznie. Wyjątkowo projekt może nie zostać przedłużony na drugi rok w przypadku niewykorzystania przyznanych limitów na pierwszy rok lub w wyniku rezygnacji którejś ze stron z dalszej współpracy.

Koordynator projektu po stronie polskiej zobowiązany jest złożyć końcowy raport z dwuletniej współpracy w terminie do 31 marca następnego roku. Raport ten winien zawierać syntetyczny bilans naukowy i finansowy, który w dowolnej formie opisuje wnioski, ewentualne publikacje czy rezultaty współpracy badawczej.

Warunkiem strony francuskiej jest co najmniej roczna przerwa po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu POLONIUM, przed ponownym aplikowaniem.

PROCEDURA

Projekty badawcze podlegają ocenie niezależnie w Polsce i we Francji, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. W Polsce wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, działający przy Ministrze NiSW.

Spotkanie dwustronnej PL-FR Komisji ds. selekcji projektów zostało zaplanowane na grudzień 2016 roku – zostanie wówczas dokonany wybór projektów przeznaczonych do finansowania (w Polsce – ze środków na działalność statutową jednostki naukowej) w kolejnych dwóch latach.

Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i we Francji. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji.

Strony zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia lub redukcji limitów na drugi rok współpracy, w przypadku ograniczeń finansowych, braku lub niewłaściwej realizacji współpracy w pierwszym roku.

FINANSOWANIE

Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach programu POLONIUM są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Francji i koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce. Strona francuska pokrywa koszty podróży naukowców francuskich oraz pobyty naukowców polskich we Francji. Wysokości finansowania na dany rok zostaną wpisane do Protokołu z posiedzenia Wspólnej Komisji ds. selekcji projektów.

Polsko-francuska Komisja ds. selekcji projektów zachowuje sobie prawo do przyznania liczby podróży i/lub dni pobytu mniejszej od wnioskowanej przez koordynatorów projektu.

Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 3 czerwca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

INSTYTUCJE KOORDYNUJĄCE PROGRAM POLONIUM

PO STRONIE POLSKIEJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
Anna Majda
ul. Wspólna 1/3
00-529 WARSZAWA
Tel: +48 22 529 22 83
Fax:+48 22 501 71 30

PO STRONIE FRANCUSKIEJ

Ministère des Affaires Étrangères – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche –  Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań
Ambassade de France en Pologne – Ambasada Francji w Polsce
Service de Coopération et d’Action Culturelle

M. Sébastien Reymond (Attaché ds. nauki i współpracy z uczelniami)
Ul. Piekna, 1
00-477 Varsovie
T +48 22 529 30 79
adres maill : Sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr
Site web : http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2017-18.html

Archiwizacja informacji nastąpiła Sunday June 4th, 2017 1:00am

Wnioski o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, składa się w terminie do dnia 31 marca 2017 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. badań podstawowych;
 2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 3. badań na rzecz rozwoju gospodarki;

Czytaj więcej na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-o-nagrody-ministra-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-lub-naukowo-techniczne_20170117.html

Przepisy:

Archiwizacja informacji nastąpiła Saturday April 1st, 2017 1:00am

Ogłoszenie o V edycji konkursu „Mobilność Plus”

Termin składania wniosków do MNiSW – do 15 marca 2017 r. 
Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus” (M.P. poz. 254), zmienionego Komunikatem z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Mobilność Plus” (M. P. poz. 1242) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach V edycji ww. programu.

1. Forma wsparcia

1.1. W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych, przyznawane są jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045), zwanej dalej „ustawą”.

1.2. Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:

a) w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;

b) w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a, jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;

c) w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;

d) w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit a. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą zryczałtowaną a kwotą faktycznie wydatkowaną na odbytą podróż pozostaje do dyspozycji uczestnika programu do wykorzystania na cele, o których mowa w lit. a-c. Jeśli podróż się nie odbędzie, kwota przysługująca na podróże podlega zwrotowi.

1.3. Jeżeli miejscowość, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek, zlokalizowana jest na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, kwoty zryczałtowane, o których mowa w pkt 1.2. lit. a-c, podwyższa się o 30 %.

1.4. Środki finansowe mogą być wypłacane uczestnikowi programu w okresie przerwy w realizacji przez niego badań naukowych lub prac rozwojowych w zagranicznym ośrodku, związanej z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka przez uczestnika programu, nie dłuższej niż odpowiadająca okresowi urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego, jeżeli przerwa ta, w opinii przedstawiciela zagranicznego ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna wobec uczestnika programu oraz zespołu interdyscyplinarnego powołanego na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1. ustawy, zwanego dalej „zespołem”, nie spowoduje utrudnień w uczestnictwie w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach programu.

1.5. Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.

1.6. Do okresu, o którym mowa w pkt 1.5., mogą być wliczane okresy uzasadnionych przerw w pobycie za granicą nie dłuższe niż 21 dni na każde 6 miesięcy pobytu, liczone od daty rozpoczęcia udziału w programie, jeżeli przerwy te nie powodują utrudnień w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w których bierze udział uczestnik programu. Dni przerwy niewykorzystane w okresie 6 miesięcy nie przechodzą na kolejny okres.

1.7. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

2. Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy w rozumieniu art. 2 ust. 19  ustawy, i którzy są:

1) zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:

a) pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo

b) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo

c) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo

2) uczestnikami studiów doktoranckich.

3. Dziedziny nauki

Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki.

4. Kraje, w których uczestnictwo w programie może być realizowane

W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka.

5. Sposób, termin i miejsce składania wniosków

5.1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a–e ustawy, zwane dalej „wnioskodawcami”, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich kandydatów na uczestników programu.

5.2. Środki finansowe przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” – V edycja, zwanego dalej „wnioskiem”, sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5.3. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 2 stycznia 2017 r. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF”, na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

5.4. Złożenie wniosku potwierdza kierownik jednostki naukowej poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.5.

5.5. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wydrukowane z systemu OSF, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy przesłać w jednym egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Mobilność Plus – V edycja” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „ministerstwem”, w terminie określonym w ust. 5.3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie w formie pisemnej zostało nadane w placówce pocztowej lub złożone w biurze podawczym ministerstwa.

5.6. W danej edycji konkursu wnioskodawca może złożyć na jednego młodego naukowca tylko jeden wniosek.

5.7. Młodzi naukowcy będący laureatami poprzednich edycji programu „Mobilność Plus” nie mogą brać udziału w niniejszym konkursie.

5.8. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka na udział w planowanych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych kandydata na uczestnika programu (jeżeli dokument jest w innym języku niż język polski lub angielski, wymagane jest tłumaczenie);

2) informację na temat dorobku naukowego przedstawiciela zagranicznego ośrodka mającego pełnić funkcję opiekuna wobec kandydata na uczestnika programu z okresu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku;

3) zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony/mianowania lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich. Jeśli kandydat na uczestnika programu zatrudniony jest w jednostce naukowej na czas określony krótszy od planowanego okresu uczestnictwa w programie, do wniosku należy dołączyć promesę zatrudnienia na czas trwania uczestnictwa w programie w przypadku wygrania konkursu;

4) w przypadku uczestników studiów doktoranckich – opinię o kandydacie na uczestnika programu wydaną przez opiekuna naukowego lub promotora;

5.9. Jednostka naukowa, która nie otrzymuje dotacji na działalność statutową, dołącza do wniosku informacje dotyczące:

1)      badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;

2)      aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

5.10. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5.11. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w pkt 5.3. nie będą rozpatrywane.

5.12. Informacje o konkursie można uzyskać w ministerstwie, pod numerem telefonu: 22 52 92 490 lub 22 50 17 150 oraz na stronie internetowej ministerstwa: www.nauka.gov.pl.

6. Sposób i kryteria oceny wniosków

6.1. Wnioski przyjęte do konkursu oceniane będą przez Zespół interdyscyplinarny do spraw programu „Mobilność Plus”, zwany dalej „zespołem”, według kryteriów określonych
w pkt 6.2.

6.2. Wniosek ocenia się w skali od 0-10 pkt, uwzględniając następujące kryteria i wagi:

a) wartość naukową planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój nauki w danej dziedzinie lub możliwości praktycznego zastosowania ich wyników w kraju (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);

b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata na uczestnika programu (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);

c) rangę naukową zagranicznego ośrodka, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tego ośrodka, mającego pełnić funkcję opiekuna wobec kandydata na uczestnika programu, z okresu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);

d) wpływ uczestnictwa w programie na dalszy rozwój naukowy kandydata na uczestnika programu (zakres punktacji 0-10, waga 10%, maksymalna liczba punktów 1).

6.3. Na podstawie dokonanej oceny zespół przedstawia Ministrowi listę rankingową wniosków wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do finansowania i rekomendację dotyczącą wysokości środków finansowych na uczestnictwo w programie.

6.4. Na podstawie listy rankingowej wniosków, o której mowa w pkt 6.3., Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na uczestnictwo w programie.

6.5. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej, na podstawie umowy; wzór umowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa.

6.6. Jednostka naukowa jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na uczestnictwo w programie, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki jego realizacji, finansowania i rozliczania, w trzech egzemplarzach podpisanych po stronie jednostki. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem projekt umowy w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej bądź złożony w biurze podawczym ministerstwa. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie i w takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji przyznającej środki finansowe.

6.7. Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu.

7. Rozstrzygnięcie konkursu

7.1. Minister na podstawie oceny, o której mowa w pkt 6.1. w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków przyznaje albo odmawia przyznania środków finansowych na uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” – V edycja.

7.2. W uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w pkt 7.1. może zostać wydłużony o 2 miesiące.

8. Informacje dodatkowe

 1. Dopuszcza się zatrudnienie uczestnika programu w zagranicznym ośrodku naukowym
  w minimalnym miesięcznym wymiarze czasu pracy lub za minimalne miesięczne wynagrodzenie, jeżeli jest to warunkiem koniecznym do uzyskania przez uczestnika programu ubezpieczenia zdrowotnego, OC lub NNW za granicą
 2.  W trakcie uczestnictwa w programie nie dopuszcza się otrzymywania przez uczestnika programu środków finansowych na pokrycie tych samych kosztów z innego źródła (np. inne programy, granty).
 3. Podjęcie pracy zarobkowej przez współmałżonka wyjeżdżającego z uczestnikiem programu do zagranicznego ośrodka naukowego jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanych na niego środków finansowych w ramach programu w trakcie okresu jego zatrudnienia.
 4. W przypadku otrzymania przez wnioskodawcę decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu środków finansowych na uczestnictwo kandydata w programie w zagranicznym ośrodku naukowym prowadzącym badania naukowe na najwyższym światowym poziomie (z czołówki listy szanghajskiej), który zlokalizowany jest w rejonie, w którym koszty utrzymania należą do najdroższych, dopuszcza się możliwość zawnioskowania przez jednostkę o zwiększenie kwot zryczałtowanych, o których mowa
  w pkt 1.2. lit. a-c ogłoszenia, do 30%. Wniosek jednostki zostanie zaopiniowany przez Zespół oraz przedstawiony do decyzji Ministra.

Odnośniki

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html


Zmiana zasad finansowania programu „Mobilność Plus”

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 1933) ogłasza się, co następuje:

Z dniem 27 grudnia 2016 r. wprowadza się następującą zmianę zasad finansowania programu pod nazwą „Mobilność Plus”[1]):

Uczestnikiem programu może być również młody naukowiec zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący pracownikiem badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UZASADNIENIE

Program „Mobilność Plus” został ustanowiony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. poz. 254). Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych, pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Dotychczas aplikacje mogły dotyczyć młodych naukowców zatrudnionych w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będących:

a) pracownikami naukowymi lub naukowo dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

b) pracownikami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Projektowana zmiana rozszerza katalog młodych naukowców objętych programem, w zakresie o którym mowa w lit b., co oznacza, że programem zostaną objęci, poza pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, także jej pracownicy badawczo-techniczni. Zmiana zrównuje w tym zakresie możliwości udziału w programie pracowników instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych. Jest ona ponadto zgodna z postulatem Rady Młodych Naukowców, przedstawionym w uchwale nr 28/2013
z dnia 14 maja 2015 r.


[1]) Program pod nazwą „Mobilność Plus” został ustanowiony z dniem 27 kwietnia 2012 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus” został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. poz. 254).

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zmiana-zasad-finansowania-programu-mobilnosc-plus.html

Archiwizacja informacji nastąpiła Thursday March 16th, 2017 5:00am

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się  3 kwietnia 2017 r. Konkurs zaplanowany jest do 31 grudnia 2017 z możliwością kontynuacji w 2018 r. Nabór wniosków w trybie ciągłym.


Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta ważna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zapewniło dodatkowe środki finansowe na obsługę tego konkursu, możliwe będzie znaczące poszerzenie grona osób korzystających z finansowania badań naukowych przez NCN.

Uchwała Rady NCN

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie MINIATURA była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich. W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Szczegółowe regulacje zamieszczone są w uchwale Rady NCN oraz w jej załącznikach.

Nowością w konkursie MINIATURA jest ciągły nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się  3 kwietnia 2017 r. Konkurs zaplanowany jest do 31 grudnia 2017 z możliwością kontynuacji w 2018 r. Rezygnacja z papierowej wersji wniosku na rzecz wniosku podpisanego podpisem elektronicznym oraz uproszczona procedura oceny gwarantują wydanie decyzji dotyczącej finasowania proponowanego działania w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wprowadzone w miejsce tradycyjnych umów Ogólne Warunki Umowy znacząco skrócą czas od wydania decyzji do przekazania wnioskodawcy środków finansowych.

Jesteśmy przekonani, że 20 mln złotych, które Rada NCN przeznaczyła na wsparcie naukowców w konkursie MINIATURA, pozwoli jego laureatom odnosić sukcesy w przyszłości również w pozostałych konkursach Narodowego Centrum Nauki.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Punkt Informacyjny NCN, tel. +48 12 341 90 00

dr Szymon Walczak, tel. +48 12 341 9157

 

Archiwizacja informacji nastąpiła Sunday December 31st, 2017 4:00pm

Ogłoszenie VI edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Termin składania wniosków do MNiSW 16.01.2017

Termin wewnętrzny BOB 9.01.2017

Wszystkie wnioski przed złożeniem w BOB należy przesłać w wersji roboczej PDF na adres e-mail:  marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl


diamentowy_grant

Na podstawie art. 26 ust. 3a-3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1818), zwanego dalej „rozporządzeniem” ogłasza się konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VI edycji Programu.

 1. Forma wsparcia

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

 1. Adresaci konkursu
 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się jednostka naukowa określona w art. 2 ust. 9 pkt a-d ustawy, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, zwana dalej „Wnioskodawcą”, w której wybitnie uzdolniona osoba, o której mowa w art. 26 ust. 3b ustawy, będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie projektu w ramach programu „Diamentowy Grant” i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę.
 2. W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:
  1. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.
 3. Osoby, o których mowa w pkt II.2 muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  1. nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  2. nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
  3. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  4. prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.
 4. W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.

III. Sposób i termin składania wniosków

 1. Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzanego wg wzoru dostępnego na stronie osf.opi.org.pl (Obsługa Systemów Finansowania, dalej „OSF”).
 2. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej określonej w pkt II.1 ogłoszenia.
 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się pomyślnie jest obowiązkiem Wnioskodawcy. Wniosek wysłany po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 4. Dodatkowo w terminie, o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia, jednostka naukowa składa informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej. Informacja wysłana po terminie powoduje, że wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
 5. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się jednostkę naukową, za pośrednictwem systemu OSF, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie następujących dokumentów dotyczących wybitnie uzdolnionej osoby:
  1. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego ukończenie trzeciego (czwartego w przypadku studiów trwających 6 lat) roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły za granicą dołącza się elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, uprawniającego do kontynuacji kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z poźn. zm.). W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły w ośrodkach zagranicznych, do dokumentu potwierdzającego ich ukończenie należy dołączyć również tłumaczenie dyplomu na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
  2. dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, o których mowa w art. 26 ust 3c pkt 4 ustawy;
  3. dokumentu potwierdzającego znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, chyba że wybitnie uzdolniona osoba studiuje lub posiada dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku obcym, lub posiada dyplom ukończenia studiów uzyskany w zagranicznych szkołach wyższych;
  4. opinii opiekuna naukowego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnioną osobę;
  5. ankiety dorobku naukowego opiekuna naukowego, za okres ostatnich 4 lat,
  6. oświadczenia wybitnie uzdolnionej osoby o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego oraz o nieotrzymaniu środków finansowych we wcześniejszych edycjach programu „Diamentowy Grant”.
 7. We wniosku Wnioskodawca wskazuje wybitnie uzdolnioną osobę oraz jej opiekuna naukowego.
 8. W ramach programu mogą być przyznane środki finansowe na realizację przez wybitnie uzdolnioną osobę tylko jednego projektu.
 9.  W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych  przez jednostkę, w której wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania finansowane ze środków finansowych na naukę.
 10.  Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż:
 1. 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
 2. 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
 •  Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie realizującej badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.
 1. Tryb przeprowadzenia konkursu
 1. Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach programu, spełniające wymogi formalne, zwane dalej „projektami”, kierowane są do oceny merytorycznej, według kryteriów określonych w art. 13 b ustawy oraz wskazanych w pkt IV.2-6 przez Zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwany dalej „zespołem”, po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów zewnętrznych.
 2. Ocena projektów jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zespół ocenia osiągnięcia naukowe lub artystyczne wybitne uzdolnionej osoby. Osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby oceniane są w skali 0-50 pkt i obejmują:
  1. osiągnięcia naukowe:
   • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
   • udział w projektach  badawczych prowadzonych przez jednostkę naukową, lub we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
   • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   • wystąpienia na konferencjach naukowych,
   • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
   • aktywny udział w pracach w kole naukowym,
   • udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
   • udział w praktykach zagranicznych,
   • inne;
  2. osiągnięcia artystyczne(dotyczą kierunków studiów artystycznych):
   • nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
   • udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub instytucjami kultury,
   • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   • autorstwo lub współautorstwo utworu artystycznego, w tym plastycznego, muzycznego i słowno-muzycznego, scenicznego, sceniczno-muzycznego, choreograficznego i pantomimicznego oraz audiowizualnego (w tym filmowego), o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu,
   • udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej między uczelniami,
   • udział w praktykach zagranicznych,
   • inne.
 3. Po dokonaniu oceny osiągnięć naukowych/artystycznych, zespół rekomenduje do oceny w drugim etapie nie więcej niż 70% najwyżej ocenionych wniosków. Lista rankingowa wniosków ocenionych w pierwszym etapie przedkładana jest ministrowi do zatwierdzenia.
 4. W przypadku niezakwalifikowania projektu do drugiego etapu oceny, wydawana jest decyzja o odmowie przyznania środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”.
 5. Każdy projekt zakwalifikowany do drugiego etapu oceniany jest w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych przez dwóch recenzentów. Wartość naukowa projektu oraz przewidywany sposób upowszechnienia wyników badań naukowych oceniane są w skali 0-40 pkt.
 6. Ostatecznej oceny wniosku dokonuje zespół, uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 13b ustawy oraz:
 1. ocenę osiągnięć naukowych, o której mowa w pkt IV. 2 – ocena w skali 0-50 pkt;
 2. recenzje w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych – ocena w skali 0-40 pkt;
 3. zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań – ocena w skali 0-5 pkt;
 4. możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje opiekuna naukowego oraz wyposażenie Wnioskodawcy – ocena w skali 0-5 pkt.
 • Zespół sporządza listę rankingową wniosków, którą wraz z propozycją dotyczącą wysokości przyznania środków finansowych lub odmowy ich przyznania przedkłada Ministrowi.
 • Na podstawie listy rankingowej Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 1. Tryb finansowania projektów
 1. Środki finansowe w ramach programu „Diamentowy Grant są przekazywane jednostce naukowej raz na kwartał na podstawie umowy zawartej między Ministrem a jednostką naukową, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu, zwanej dalej „umową”. Wzór umowy zamieszczany jest na stronie podmiotowej Ministra.
 2. Jednostka naukowa jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez osoby reprezentujące jednostkę.
 3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt V.2 uznaje się za rezygnację jednostki naukowej z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 4. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
  1. koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach,
  2. koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
  3. prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
  4. prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,
   – jednostka naukowa, przed zawarciem umowy, przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 5. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz oceny wniosków.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od terminu zamknięcia naboru wniosków, określonego w pkt III.3 ogłoszenia.
 7. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-452 lub drogą elektroniczną – zofia.kajak@nauka.gov.pl.

 

Termin składania wniosków do MNiSW 16.01.2017

Termin wewnętrzny BOB 9.01.2017

Wszystkie wnioski przed złożeniem w BOB należy przesłać w wersji roboczej PDF na adres e-mail:  marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html

Archiwizacja informacji nastąpiła Tuesday January 17th, 2017 5:25am

Ogłoszenie konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r. w NCN, 9 grudnia w BOB

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12– na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12– na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy (formularz wniosku w systemie OSF zostanie udostępniony około 17 października),
 • BEETHOVEN 2 – na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r. w NCN, 9 grudnia w BOB

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl . Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Instrukcje przygotowania wniosków


 1. Koszty w projektach NCN – poradnik dla wnioskodawców
 2. Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 września 2016 r.:
 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 1. Instrukcja pomocnicza sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną

******

Przydatne informacje:

uwaga

Na dobry początek – Instrukcja OSF krok po kroku

Impact factor (IF) – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez Instytut Filadelfijski (Institute of Scientific Information, obecnie części koncernu wydawniczego Thomson), na podstawie prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań publikacji naukowych.


Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA

mnisw

Diamentowy Grant – rozstrzygnięcie V edycji

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W V edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 76 pkt.

W konkursie rozpatrzono 277 wniosków o finansowanie projektów autorstwa wybitnych studentów.

Nowością V edycji konkursu jest :

 1. Dwuetapowa procedura oceny wniosków – na I etapie konkursu ocenie podlegały osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane były do zaopiniowania do dwóch recenzentów oraz do oceny przez zespół interdyscyplinarny.
 2. Zróżnicowanie maksymalnych kosztów projektów: 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej  oraz 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu.

Lista laureatów – plik PDF Lista Laureatów ranking DG V.pdf [53.61Kb]

Otwarcie naboru wniosków w III konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl  – termin składania wniosków przedłużono do 14 października!

Pytania formalne dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg@ncbr.gov.pl, natomiast pytania finansowe prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg-finanse@ncbr.gov.pl.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.
Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:
 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 4. Leśnictwo i przemysł drzewny.
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.
Efekty realizacji Programu powinny przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach Programu, pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach Programu oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:biostrateg@ncbr.gov.pl
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 16 sierpnia 2016 r., do 14 października 2016 r. (do godziny 15:00).
Pliki do pobrania:
Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo—biostrateg/biostrateg-iii-konkurs/aktualnosci/

Archiwizacja informacji nastąpiła Saturday October 15th, 2016 10:29am

Wnioski na BST, DSM, SPUB – termin składania wniosków w MNiSW upływa 15 września!

Uprzejmie przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (BST), na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM) (Dz.U. Z 2015 poz.1443), a także przyznawania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek Naukowych (SPUB) (Dz.U. Z 2015 poz.1462).

Formularz wniosku na 2017 rok należy wypełnić w systemie OSF i przesłać w wersji elektronicznej i papierowej podpisanej przez Dziekana/Dyrektora Jednostki bezpośrednio do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do dnia 15 września 2016 r.

Kopię wniosku – wraz z wersją roboczą – należy przekazać do Biura Obsługi Badań.

UWAGA: W punkcie „POTENCJAŁ BADAWCZY” – liczba osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby – podajemy stan na dzień składania wniosków! 

Archiwizacja informacji nastąpiła Friday September 16th, 2016 5:00am

Wyniki konkursu SYMFONIA 4

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2015 r.

Jednym spośród pięciu zwycięzców konkursu jest prof. dr hab. Robert Moszyński z Wydziału Chemii UW.

Źródło: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-07-21-symfonia4

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2016 r. MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6.

 • MAESTRO 8 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
 • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych,
 • SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-07-19-instrukcje-przygotowania-wnioskow

mnisw

V edycja „Iuventus Plus” rozstrzygnięta

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał  kwotę 15 milionów zł na finansowanie projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym.

W V edycji konkursu wyłoniono 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 86 pkt.

W konkursie rozpatrzono 894 wnioski młodych naukowców.

Laureaci z UW:

 1. Tomasz Kazimierczuk – Wydział Fizyki
 2. Marek Lewicki – Wydział Fizyki
 3. Piotr Piotrowski – Wydział Chemii
 4. Tomasz Jagielski – Wydział Biologii
 5. Karolina Safarzynska – Wydział Nauk Ekonomicznych
 6. Piotr Połczyński – Wydział Chemii
 7. Konrad Jankowski – Wydział Psychologii
 8. Piotr Maszczyk – Wydział Biologii

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/v-edycja-iuventus-plus-rozstrzygnieta.html

mnisw

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 do 15 października 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 84 stypendia. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy dokonują uczelnie.

III. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku

 1. W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2016 r.
 2. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2016 r.
 3. W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2016 r.

Przykład: Student otrzymał stypendium na rok akademicki 2014/2015. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r.

IV. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów

– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się:

 • autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych
  w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw

– o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskichlub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

V. Tryb ubiegania się o stypendium przez studenta

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – bezpośrednio rektorowi uczelni. Termin przedstawiania kandydatur do stypendium określa uczelnia.

Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, w szczególności mogą to być:

 • w przypadku osiągnięć naukowych:
  • kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,
  • zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego,
  • kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
  • potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego albo złożenia wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
  • kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
  • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;
 • w przypadku osiągnięć artystycznych:
  • kopia stron książki lub albumu zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawcy, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISAN lub numer ISBN, jeżeli został nadany, albo kopia okładki płyty wraz z informacją o nakładzie i nazwą wydawcy, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę książki, albumu, płyty lub innego dzieła artystycznego,
  • kopia broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu, albo zaświadczenie wystawione przez organizatora prezentacji filmu, utworu muzycznego, pracy plastycznej, sztuki teatralnej lub innego dzieła artystycznego,
  • kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy lub świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego,
  • potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;
 • w przypadku osiągnięć w sporcie:
  • zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy,
  • zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek Sportowy.

Student przedstawia również oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków, na którym studiuje, z tym że może otrzymać tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku. Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z odbywanymi równocześnie innymi studiami albo realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.

VI. Tryb składania wniosków przez uczelnie

Zgodnie z art. 178 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

W tym celu rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć ww. organom kolegialnym, które wyrażą opinię, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami odbywanymi przez studenta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy student przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Wnioski o stypendia ministra są przekazywane w terminie do 15 października 2016 r.
W przypadku:

 • uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – wnioski przesyła uczelnia na adres ministerstw nadzorujących daną uczelnię (odpowiednio: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej).

VII. Sposób oceny wniosków o stypendium ministra

Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. W celu oceny wniosków minister może powołać ekspertów. Po zakończeniu oceny Minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymają studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu; dany minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu.

VIII. Wysokość i liczba stypendiów ministra

Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 000 zł. Limit liczby stypendiów jest określony dla każdego z ministrów nadzorujących uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów w danym roku kalendarzowym.

IX. Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium. Następnie do uczelni oraz studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra, który przyznał stypendium. Wypłata stypendium następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez studenta albo w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.

X. Wniosek o przyznanie stypendium

 1. Wniosek przygotowuje uczelnia na podstawie kandydatury przedstawionej przez studenta.
 2. Wniosek składa się z części formalnej (A) oraz części zawierającej wykaz wybitnych osiągnięć (B).
 3. Osiągnięcia w części B wniosku – w ramach danej kategorii – powinny być oznaczone literami alfabetu.
 4. Przez datę uzyskania osiągnięcia rozumie się dzień, miesiąc i rok.
 5. Do wniosku przekazywanego właściwemu ministrowi nie dołącza się dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć.

Pliki do pobrania

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Termin składania wniosków w ww. konkursach to: 8 września w BOB15 września 2016 r w NCN, 
 • MAESTRO 8 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,

 • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

 • SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2016 r w NCN, 8 września w BOB

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-06-15-ogloszenie-konkursow


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA BIS 6. W odpowiedzi na postulaty środowiska naukowego Rada NCN zdecydowała się na wprowadzenie zmian do dwóch z konkursów.

Adresatami ogłaszanego po raz ósmy konkursu MAESTRO są wybitni naukowcy, którzy chcą się podjąć realizacji pionierskich, w tym interdyscyplinarnych, badań naukowych, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może być uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który w ostatnich 10 latach publikował w renomowanych czasopismach naukowych, a także kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych. W tym prestiżowym konkursie do rozdysponowania jest 40 mln zł.

W konkursie HARMONIA 8 finansowanie przyznawane jest na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej – z partnerami z innego kraju lub przy użyciu zagranicznej aparatury. Budżet konkursu również wynosi 40 mln zł.

SONATA BIS 6 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od dwóch do dwunastu lat temu. Na badania zwycięskich zespołów przeznaczone zostanie 90 mln zł.

Od tej edycji konkursów MAESTRO i SONATA BIS możliwe będzie zatrudnienie osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym typu lab-manager albo senior-technician.

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego i możliwie najlepiej dostosowywać ofertę konkursową do jego potrzeb. Dlatego też Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o utworzeniu nowego typu stanowiska, dzięki któremu możliwe będzie dodatkowe wsparcie kierownika projektu, a także lepsze zarządzanie procesem realizacji projektu – mówi prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

Zadaniem osoby zatrudnionej na specjalistycznym stanowisku pomocniczym będzie współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych związanych z realizacją projektu. W konkursach MAESTRO 8 i SONATA BIS 6 dozwolone będzie utworzenie jednego stanowiska tego typu, ale w jego ramach będzie można przewidzieć zatrudnienie więcej niż jednej osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. Łączny okres zatrudnienia wszystkich pracowników na tym stanowisku nie może jednak przekroczyć długości zaplanowanego czasu trwania projektu. Ponadto okres zatrudnienia jednej osoby na tym stanowisku musi wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami tegoroczna SONATA BIS będzie zawierać rozwiązanie znane już z konkursu SONATA 11 – możliwość zmniejszenia liczby godzin dydaktycznych, do przepracowania których zobowiązany jest badacz zatrudniony na uczelni. W związku z tym, od szóstej edycji konkursu SONATA BIS jednostka naukowa będzie mogła otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym. Dzięki takiemu wsparciu możliwe będzie opłacenie zastępstwa za kierownika projektu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, co pozwoli mu na większe zaangażowanie się w pracę związaną z realizacją projektu badawczego.

– Chcemy zapewnić naszym grantobiorcom jak najlepsze warunki realizacji projektów, stąd decyzja o możliwości obniżenia pensum. Wprowadzamy to rozwiązanie na razie tylko w konkursach SONATA i SONATA BIS, ale liczymy, że uczelnie, na których realizowane są inne projekty NCN, będą bardziej niż dotychczas skłonne do redukowania pensum dydaktycznego kierownikom grantów. Dydaktyka stanowi oczywiście ważną część pracy akademickiej, jednak wiadomo, że polscy naukowcy, szczególnie młodzi, są pod tym względem znacznie bardziej obciążeni niż ich koledzy na Zachodzie. Niestety często jest to zbyt duży ciężar, co może obniżać efektywność prowadzonych badań naukowych – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Wnioski w konkursach ogłoszonych w tej edycji można składać do 15 września 2016 r. Łączny budżet trzech konkursów wynosi 170 mln zł.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2016-06-15-ogloszenie-maestro8-harmonia8-sonatabis6

 

Archiwizacja informacji nastąpiła Friday September 16th, 2016 7:00am