Ogłoszenie konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 i POLONEZ 2

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2.

Termin składania wniosków – 15 czerwca 2016 r., w BOB – do 8 czerwca

  • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • POLONEZ 2 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

******

Przydatne informacje:

uwaga

 

Na dobry początek – Instrukcja OSF krok po kroku

 

Impact factor (IF) – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez Instytut Filadelfijski (Institute of Scientific Information, obecnie części koncernu wydawniczego Thomson), na podstawie prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań publikacji naukowych.

 


Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych

 


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA

 

Archiwizacja informacji nastąpiła Thursday June 16th, 2016 7:00am

mnisw

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – propozycje najważniejszych obszarów tematycznych

NPRH_sTermin zgłaszania propozycji upływa 20 maja 2016!

W załączeniu znajdą Państwo skan pisma prof. Włodzimierza Boleckiego, Przewodniczącego Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, z prośbą o przekazanie propozycji najważniejszych obszarów tematycznych, które powinny zostać uwzględnione na liście obszarów priorytetowych objętych Narodowym Programem Rozwoju Humanistyki do 20 maja 2016 r. na adres nprh@nauka.gov.pl. oraz Cc: bob@adm.uw.edu.pl

Archiwizacja informacji nastąpiła Wednesday May 25th, 2016 3:20pm

fnp

Stypendia START 2016 przyznane i wręczone

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 121 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w 2016 roku, wynosi niemal 3,5 mln złotych.

Lista laureatów konkursu START 2016 znajduje się na stronie: http://www.fnp.org.pl/?page_id=26212&preview=true.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. W programie START co roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów. Mają one wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Laureaci mogą przeznaczyć stypendia na dowolny cel. Jak mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP To jest dla młodego człowieka pomoc w tym, żeby nie chałturzył, nie dawał korepetycji, nie mył okien w sobotę i niedzielę, tylko żeby rzeczywiście pracował naukowo.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 1291 kandydatów. Są to naukowcy przed trzydziestym rokiem życia (lub do 32. roku życia, jeśli korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych), tuż przed zrobieniem doktoratu lub tuż po doktoracie, pracujący w ośrodkach badawczych w całej Polsce.
Średni wiek tegorocznych laureatów programu START wynosi 29 lat, a 67% laureatów posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat). Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2700 osób.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. W tym roku wyróżnienia otrzymało trzech laureatów. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 000 zł ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podwyższone stypendium otrzymał dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego prace dotyczą fundamentalnych zagadnień informatyki teoretycznej. Dr Pilipczuk ma niezwykle znaczące, również międzynarodowe osiągnięcia w zakresie algorytmiki (stopień doktora uzyskał w wieku 25 lat). Dr Pilipczuk został wyróżniony w programie START już po raz drugi.

Wyróżnienie otrzymał też dr Piotr Rzymski z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, badacz o imponującym dorobku naukowym z zakresu biologii środowiskowej i aktywny popularyzator nauki. Wyniki prowadzonych przez dra Rzymskiego prac znacznie przyczyniają się do zrozumienia działania toksyn produkowanych przez sinice występujące w wodach Europy, Australii, Azji, Antarktydy i Ameryki Północnej.

Podwyższone stypendium trafiło także do dra Krzysztofa Sośnicy z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dr Sośnica jest współautorem empirycznego modelu orbit dla satelitów geodezyjnych i oprogramowania do precyzyjnych analiz obserwacji satelitarnych. Jest również współautorem koncepcji misji badawczej na Wenus.

Lista laureatów konkursu START 2016 znajduje się tutaj.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

**********************************************************

21 maja br., na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom tegorocznej edycji programu START. Stypendyści odebrali dyplomy z rąk prof. Andrzeja Jerzmanowskiego, przewodniczącego Rady FNP i prof. Macieja Żylicza, prezesa Zarządu FNP. Stypendia zostały przyznane po raz 24.

W uroczystości, która zgromadziła ponad 350 osób, wzięli udział laureaci wraz z zaproszonymi przez nich gośćmi, przedstawiciele instytucji naukowych, w których pracują tegoroczni stypendyści, przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych, a także osoby reprezentujące środowisko naukowe. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju oraz prof. Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Listy do laureatów skierowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia prof. Macieja Żylicza, który podkreślił, że dokonana przez FNP ocena programu START wykazała, iż laureaci programu osiągają samodzielność naukową wyrażoną poprzez uzyskanie habilitacji dziesięć razy szybciej niż średnio ma to miejsce w naszym kraju. Należycie  Państwo do elity, mają Państwo buławę w plecaku i teraz trzeba tylko wykorzystać te dużą szansę – powiedział prof. Żylicz zwracając się do stypendystów.

Po przemówieniu prof. Żylicza goście obejrzeli prezentację i film o programie START. Następnie rozpoczęła cię ceremonia wręczania dyplomów. W pierwszej kolejności dyplomy odebrali stypendyści wyróżnieni, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu: dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego prace dotyczą fundamentalnych zagadnień informatyki teoretycznej; dr Piotr Rzymski z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, badacz o imponującym dorobku naukowym z zakresu biologii środowiskowej i aktywny popularyzator nauki; dr hab. Krzysztof Sośnica z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który jest współautorem empirycznego modelu orbit dla satelitów geodezyjnych i oprogramowania do precyzyjnych analiz obserwacji satelitarnych.

W tym roku po raz pierwszy przyznane zostało specjalne wyróżnienie w ramach utworzonego w 2015 r. Funduszu im. prof. Adama Sobiczewskiego. Jego celem jest dofinansowanie wybranych stypendiów, najwyżej ocenionych laureatów programu START, zajmujących się dziedzinami bliskimi zainteresowaniom Fundatora  –  fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią.  Pierwszą beneficjentką Funduszu została Bogumiła Świeżewska z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, która odebrała nagrodę z rąk prof. Adama Sobiczewskiego. Laureatka zajmuje się fizyką cząstek elementarnych i oddziaływań fundamentalnych, w tym zagadnieniami ciemnej materii. Wśród jej najistotniejszych osiągnięć naukowych są wyniki badań dotyczące konsekwencji odkrycia bozonu Higgsa. Prace doskonale wykorzystują obecny stan wiedzy, pozwalają rozwijać  rozszerzenia Modelu Standardowego, równocześnie konfrontując je z nowymi danymi doświadczalnymi, m.in. pochodzącymi z akceleratora LHC w CERN’ie.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2016 r. włącznie FNP przyznała 3336 stypendiów na kwotę 72 500 000 zł. 121 laureatów tegorocznej edycji konkursu zostało wyłonionych spośród 1291 kandydatów. Są to naukowcy przed trzydziestym rokiem życia (lub do 32. roku życia, jeśli korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych), tuż przed zrobieniem doktoratu lub tuż po doktoracie, pracujący w ośrodkach badawczych w całej Polsce. Średni wiek tegorocznych laureatów programu START wynosi 29 lat, a 67% laureatów posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat). Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2700 osób.

Archiwizacja informacji nastąpiła Wednesday June 1st, 2016 3:00pm

mnisw

Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

Ogłoszono: środa, 25 listopada 2015
Termin składania wniosków w MNiSW – 29 lutego 2016 r.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące:

  • opracowanie i publikację wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i myślicieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;
  • badania nad polską myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z myślą europejską i światową;
  • zachowanie polskiej spuścizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu myśli społecznej w domenie publicznej;
  • prace badawcze powiązane z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 stycznia 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 r.

Archiwizacja informacji nastąpiła Tuesday March 1st, 2016 7:00am