Otwarcie naboru wniosków w III konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl  – termin składania wniosków przedłużono do 14 października!

Pytania formalne dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg@ncbr.gov.pl, natomiast pytania finansowe prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg-finanse@ncbr.gov.pl.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.
Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:
  1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  4. Leśnictwo i przemysł drzewny.
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.
Efekty realizacji Programu powinny przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach Programu, pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach Programu oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:biostrateg@ncbr.gov.pl
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 16 sierpnia 2016 r., do 14 października 2016 r. (do godziny 15:00).
Pliki do pobrania:
Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo—biostrateg/biostrateg-iii-konkurs/aktualnosci/

Archiwizacja informacji nastąpiła sobota 15 października, 2016 10:29am

Posted in Archiwum.