Ogłoszenie konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Termin składania wniosków w ww. konkursach to: 8 września w BOB15 września 2016 r w NCN, 
  • MAESTRO 8 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,

  • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

  • SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2016 r w NCN, 8 września w BOB

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-06-15-ogloszenie-konkursow


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA BIS 6. W odpowiedzi na postulaty środowiska naukowego Rada NCN zdecydowała się na wprowadzenie zmian do dwóch z konkursów.

Adresatami ogłaszanego po raz ósmy konkursu MAESTRO są wybitni naukowcy, którzy chcą się podjąć realizacji pionierskich, w tym interdyscyplinarnych, badań naukowych, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może być uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który w ostatnich 10 latach publikował w renomowanych czasopismach naukowych, a także kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych. W tym prestiżowym konkursie do rozdysponowania jest 40 mln zł.

W konkursie HARMONIA 8 finansowanie przyznawane jest na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej – z partnerami z innego kraju lub przy użyciu zagranicznej aparatury. Budżet konkursu również wynosi 40 mln zł.

SONATA BIS 6 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od dwóch do dwunastu lat temu. Na badania zwycięskich zespołów przeznaczone zostanie 90 mln zł.

Od tej edycji konkursów MAESTRO i SONATA BIS możliwe będzie zatrudnienie osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym typu lab-manager albo senior-technician.

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego i możliwie najlepiej dostosowywać ofertę konkursową do jego potrzeb. Dlatego też Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o utworzeniu nowego typu stanowiska, dzięki któremu możliwe będzie dodatkowe wsparcie kierownika projektu, a także lepsze zarządzanie procesem realizacji projektu – mówi prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

Zadaniem osoby zatrudnionej na specjalistycznym stanowisku pomocniczym będzie współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych związanych z realizacją projektu. W konkursach MAESTRO 8 i SONATA BIS 6 dozwolone będzie utworzenie jednego stanowiska tego typu, ale w jego ramach będzie można przewidzieć zatrudnienie więcej niż jednej osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. Łączny okres zatrudnienia wszystkich pracowników na tym stanowisku nie może jednak przekroczyć długości zaplanowanego czasu trwania projektu. Ponadto okres zatrudnienia jednej osoby na tym stanowisku musi wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami tegoroczna SONATA BIS będzie zawierać rozwiązanie znane już z konkursu SONATA 11 – możliwość zmniejszenia liczby godzin dydaktycznych, do przepracowania których zobowiązany jest badacz zatrudniony na uczelni. W związku z tym, od szóstej edycji konkursu SONATA BIS jednostka naukowa będzie mogła otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym. Dzięki takiemu wsparciu możliwe będzie opłacenie zastępstwa za kierownika projektu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, co pozwoli mu na większe zaangażowanie się w pracę związaną z realizacją projektu badawczego.

– Chcemy zapewnić naszym grantobiorcom jak najlepsze warunki realizacji projektów, stąd decyzja o możliwości obniżenia pensum. Wprowadzamy to rozwiązanie na razie tylko w konkursach SONATA i SONATA BIS, ale liczymy, że uczelnie, na których realizowane są inne projekty NCN, będą bardziej niż dotychczas skłonne do redukowania pensum dydaktycznego kierownikom grantów. Dydaktyka stanowi oczywiście ważną część pracy akademickiej, jednak wiadomo, że polscy naukowcy, szczególnie młodzi, są pod tym względem znacznie bardziej obciążeni niż ich koledzy na Zachodzie. Niestety często jest to zbyt duży ciężar, co może obniżać efektywność prowadzonych badań naukowych – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Wnioski w konkursach ogłoszonych w tej edycji można składać do 15 września 2016 r. Łączny budżet trzech konkursów wynosi 170 mln zł.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2016-06-15-ogloszenie-maestro8-harmonia8-sonatabis6

 

Archiwizacja informacji nastąpiła piątek 16 września, 2016 7:00am

Posted in Archiwum.