Program POLONIUM na lata 2017-18

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. (Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie).

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego):

  • energia,
  • fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,
  • zrównoważony rozwój,
  • rolnictwo i bezpieczeństwo żywności,
  • nano- i biotechnologie,
  • nauki o życiu,
  • medycyna, a szczególnie badania nad rakiem,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących. Dwustronna Komisja zwróci także szczególną uwagę na projekty prezentujące potencjał dla rozwoju współpracy w ramach inicjatyw UE.

DOKUMENTY

Zgłoszenia na lata 2017-2018 przesyłane są na załączonym formularzu.

Załącznikiem do formularza jest przewodnik dobrych praktyk. Zasady zawarte w przewodniku obowiązują obie strony, zarówno polską jak i francuską.

Czas trwania konkursu (zgłoszenie na dwa lata 2017-18): 10 lutego – 3 czerwca 2016 r.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

z dopiskiem: PROGRAM POLONIUM 2017-18.

INFORMACJE DODATKOWE

Koordynatorzy francuscy dokonują zgłoszenia w Campus France we Francji. Informacje dla naukowców francuskich o Programie Polonium są dostępne tutaj.

Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po którejś ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie francuskiej. Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, projekt powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie.

Przedłużenie projektu na drugi rok ze strony polskiej następuje automatycznie. Wyjątkowo projekt może nie zostać przedłużony na drugi rok w przypadku niewykorzystania przyznanych limitów na pierwszy rok lub w wyniku rezygnacji którejś ze stron z dalszej współpracy.

Koordynator projektu po stronie polskiej zobowiązany jest złożyć końcowy raport z dwuletniej współpracy w terminie do 31 marca następnego roku. Raport ten winien zawierać syntetyczny bilans naukowy i finansowy, który w dowolnej formie opisuje wnioski, ewentualne publikacje czy rezultaty współpracy badawczej.

Warunkiem strony francuskiej jest co najmniej roczna przerwa po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu POLONIUM, przed ponownym aplikowaniem.

PROCEDURA

Projekty badawcze podlegają ocenie niezależnie w Polsce i we Francji, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. W Polsce wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, działający przy Ministrze NiSW.

Spotkanie dwustronnej PL-FR Komisji ds. selekcji projektów zostało zaplanowane na grudzień 2016 roku – zostanie wówczas dokonany wybór projektów przeznaczonych do finansowania (w Polsce – ze środków na działalność statutową jednostki naukowej) w kolejnych dwóch latach.

Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i we Francji. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji.

Strony zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia lub redukcji limitów na drugi rok współpracy, w przypadku ograniczeń finansowych, braku lub niewłaściwej realizacji współpracy w pierwszym roku.

FINANSOWANIE

Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach programu POLONIUM są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Francji i koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce. Strona francuska pokrywa koszty podróży naukowców francuskich oraz pobyty naukowców polskich we Francji. Wysokości finansowania na dany rok zostaną wpisane do Protokołu z posiedzenia Wspólnej Komisji ds. selekcji projektów.

Polsko-francuska Komisja ds. selekcji projektów zachowuje sobie prawo do przyznania liczby podróży i/lub dni pobytu mniejszej od wnioskowanej przez koordynatorów projektu.

Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 3 czerwca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

INSTYTUCJE KOORDYNUJĄCE PROGRAM POLONIUM

PO STRONIE POLSKIEJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
Anna Majda
ul. Wspólna 1/3
00-529 WARSZAWA
Tel: +48 22 529 22 83
Fax:+48 22 501 71 30

PO STRONIE FRANCUSKIEJ

Ministère des Affaires Étrangères – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche –  Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań
Ambassade de France en Pologne – Ambasada Francji w Polsce
Service de Coopération et d’Action Culturelle

M. Sébastien Reymond (Attaché ds. nauki i współpracy z uczelniami)
Ul. Piekna, 1
00-477 Varsovie
T +48 22 529 30 79
adres maill : Sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr
Site web : http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2017-18.html

Archiwizacja informacji nastąpiła niedziela 4 czerwca, 2017 1:00am

Posted in Archiwum.