Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza IV nabór do Programu DLA UKRAINY

Celem programu DLA UKRAINY jest wspieranie badaczy i badaczek z Ukrainy, tak aby mogli kontynuować pracę naukową poprzez współpracę z polskimi badaczami i ośrodkami naukowymi. Program oferuje możliwość zdobycia rocznego grantu w wysokości 268,8 tys. zł na polsko-ukraiński projekt naukowy obejmujący zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Do konkursu w programie DLA UKRAINY przystąpić może para naukowców – jeden z Polski, a drugi z Ukrainy. Wnioskodawcy muszą posiadać stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku. Inaczej niż w poprzednich konkursach organizowanych w ramach programu, osoba reprezentująca stronę ukraińską musi w dniu składania wniosku być nie tylko zatrudniona w ukraińskiej instytucji prowadzącej badania, ale również przebywać i później realizować projekt w Ukrainie.

Całkowity budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Budżet przewidziany dla każdego z dwóch wnioskodawców wynosi 134 400 zł i obejmuje stawkę jednostkową na pokrycie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 8 000 zł oraz ryczałt w wysokości 38 400 zł (stanowiący 40% całkowitych kosztów wynagrodzenia) przeznaczony na pozostałe koszty związane z prowadzeniem badań (np. sprzęt, podróże, dostęp do baz danych, archiwów, tłumaczenia, promocja, wynagrodzenia dla studentów, etc.).

Dzięki środkom pozyskanym przez Fundację od darczyńców wspierających program DLA UKRAINY, w czwartym konkursie możliwe jest zawnioskowanie o dofinansowanie wynagrodzenia dodatkowej osoby – doktoranta/ doktorantki – która zostanie zaangażowana w realizację projektu.

Z wnioskiem o zwiększenie finansowania projektu mogą wystąpić wyłącznie kandydaci, którzy ubiegają się o finansowanie projektu w ramach Programu DLA UKRAINY.

Zwiększenie finansowania projektu może być przyznane na okres łącznie do 6 miesięcy (stawka jednostkowa 3500 złotych miesięcznie), a jego realizacja powinna zakończyć się nie później niż terminy zakończenia realizacji projektu.

Do formularza wniosku o zwiększenie finansowania projektu należy dołączyć uzasadnienie potrzeby zaangażowania młodego badacza w realizację projektu wraz z krótką informacją o charakterze planowanych prac.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).

 

Szczegółowe informacje

https://www.fnp.org.pl/rusza-czwarty-konkurs-w-programie-dla-ukrainy-ua-version-below/

https://www.fnp.org.pl/oferta/program-dla-ukrainy/

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

 • 3 czerwca 2024 r. do FNP
 • Termin składania wniosków do BOB: 27 maj 2024 r.

Wniosek należy wypełnić na stronie https://wnioski.fnp.org.pl

Na adres BOB@adm.uw.edu.pl należy przesłać poniższe dokumenty:

 • pobrany po „zamknięciu edycji danych” wniosek PDF z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora
 • wypełnione Oświadczenie Jednostki Goszczącej w PDF do podpisu Prorektora
 • Podpisane przez prorektora „oświadczenie jednostki goszczącej” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji: WNIOSKODAWCA Z POLSKI oraz OSOBA UPOWAŻNIONA DO ROBOCZYCH KONTAKTÓW W JEDNOSTCE NAUKOWEJ.

Plik należy załączyć do wniosku w systemie https://wnioski.fnp.org.pl wraz z pozostałymi dwoma oświadczeniami: Wnioskodawcy z Polski i Wnioskodawcy z Ukrainy i kliknąć „ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE”.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 • Zofia Ciemięga: 22 55 24 251, zofia.ciemiega@adm.uw.edu.pl
 • Marta Ambroziak: 22 55 24 252, marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl
Gospostrateg NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do XI edycji konkurs na projekty zamawiane programu GOSPOSTRATEG

 • Termin złożenia wniosków w NCBR – 14 sierpnia 2024 r., do godz. 16:00
 • Termin złożenia wniosków w BOB – 7 sierpnia 2024 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. XI konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje zagadnienie badawcze („Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski”) zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–xi-konkurs-na-projekty-zamawiane

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Informacja NCN

Kalendarz szkoleń online dotyczących otwartej nauki w 2024 roku

Zapraszamy do udziału w szkoleniach online poświęconych otwartej nauce, które będą prowadzone w 2024 roku przez Zespół ds. Otwartej Nauki. Szkolenia są przeznaczone przede wszystkim dla:

 • naukowców wnioskujących do NCN o finansowanie projektów badawczych,
 • naukowców realizujących projekty finansowane przez NCN,
 • osób odpowiadających w jednostkach za zarządzanie otwartą nauką,
 • data stewardów,
 • pełnomocników ds. otwartej nauki,
 • kadr wspierających naukowców przy przygotowaniu wniosków składanych do NCN i w zarządzaniu projektami finansowanymi przez NCN.

Pierwsze z cyklu spotkań odbędą się w dniach 8-9 maja 2024 r.

 1. Plan Zarządzania Danymi Badawczymi (poziom podstawowy) w dniu 8 maja w godz. 10:00-12:00
 2. Polityka NCN dot. otwartego dostępu do publikacji w dniu 9 maja w godz. 10:00-12:00

Webinaria zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Nie będzie prowadzona rejestracja na szkolenia, przy czym należy mieć na uwadze, że limit uczestników jest ograniczony do 200 osób na każdym spotkaniu. Informacje o zakresie tematycznym, terminach pozostałych spotkań oraz bezpośrednich linkach do szkoleń są dostępne na stronie Kalendarz szkoleń online dotyczących otwartej nauki w 2024 roku.

Więcej informacji udziela Gabriela Czarny

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-04-22-kalenndarz-szkolen-otwarta-nauka

Informacja NCN

NCN – rozbudowa modułu aneksowego w OSF – zmiana kosztorysu (od 33 edycji konkursowej)

 

W ramach rozbudowy modułu aneksowego w systemie OSF udostępniona została nową funkcjonalność dla projektów realizowanych od 33 edycji konkursowej.

Funkcjonalność umożliwia przygotowanie i pobranie wzoru aneksu dotyczącego zmiany kosztorysu projektu badawczego dla konkursów OPUS, OPUS LAP, PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, SONATINA i MAESTRO ogłoszonych od marca 20219 r. W przypadku konieczności wprowadzania zmian w pozostałych konkursach lub zmian innego typu prosimy o kontakt z opiekunem projektu w NCN.

Wskazówki dotyczące przygotowania aneksu dotyczącego zmiany kosztorysu projektu w systemie OSF zamieszczamy w instrukcji.

 

Biblioteka Nauki

Biblioteka Nauki

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

 • AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),
 • BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
 • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),
 • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),
 • PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).

Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML.

Obecność artykułów i książek na platformie zwiększa ich widoczność w wyszukiwarkach internetowych, co pozwala szerokiemu gronu czytelników odnaleźć publikacje, zapoznać się z nimi i je zacytować.

Biblioteka Nauki prowadzona jest w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki.

Serwis internetowy Biblioteki Nauki powstał w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. (Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł; dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł).

Biblioteka Nauki

Biblioteka Nauki https://bibliotekanauki.pl/

Kursy z zarządzania danymi – tylko do końca kwietnia

Szanowni Państwo,
na platformie Navoica jeszcze do końca maja dostępne są kursy z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów.

Dwa kursy zostały przygotowane m.in. z myślą o naukowcach, którzy prowadzą projekty badawcze. Są kompendium wiedzy na temat zarządzania danymi, w tym realizowania obowiązków wynikających z umów grantowych z Narodowym Centrum Nauki czy w ramach programu Horyzont Europa. Przybliżają również kwestie związane z udostępnianiem danych badawczych na platformach takich jak nowo powstałe instytucjonalne repozytorium Dane Badawcze UW.
Informacja istotna dla badaczy i badaczek, którzy aktualnie prowadzą projekty lub przygotowują się do złożenia wniosku o finansowanie.
W związku z sugerowanym czasem realizacji kursów zapisy na nie będą możliwe tylko do końca kwietnia. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

Rejestracja:
Kurs dla naukowców – poziom podstawowy:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_03+2023_01/about
Kurs dla naukowców – poziom średnio zaawansowany:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_04+2023_01/about

Na platformie dostępne są również dwa kursy dla data stewardów – osób wspierających naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tych kursach, a także do rozpowszechnienia informacji o nich wśród osób współpracujących z naukowcami.

Kurs dla data stewardów – poziom podstawowy:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_01+2023_01/about
Kurs dla data stewardów – poziom średnio zaawansowany:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_02+2023_01/about

Więcej informacji można uzyskać pod adresem acybulska@uw.edu.pl oraz pod numerem telefonu 22 874 94 59.

Kursy zostały przygotowane przez ekspertów z Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki.
Zadanie realizowane przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki dot. krajowej koordynacji partnerstwa European Open Science Cloud w latach 2022-2023.
Konkursy NCN Opus i Preludium

NCN – ogłoszenie konkursów Opus 27 i Preludium 23

Ogłaszamy konkursy OPUS 27 na projekty badawcze realizowane przez naukowców na każdym etapie kariery oraz PRELUDIUM 23 skierowany do badaczy bez stopnia doktora.

Wnioski w konkursach OPUS 27 i PRELUDIUM 23 można składać do poniedziałku 17 czerwca za pośrednictwem systemu OSF.

W konkursie OPUS 27 można ubiegać się o finansowanie projektów bez udziału partnerów zagranicznych, projektów realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych lub takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Wiosenna edycja OPUS nie uwzględnia ścieżki LAP (lead agency procedure).

Projekty OPUS mogą być rozplanowane na 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze na stanowiskach typu post-doc oraz senior researcher, jak również studenci oraz doktoranci. W kosztorysie projektu można przewidzieć także środki na zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje lub gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych. Budżet pojedynczego projektu OPUS nie jest limitowany odgórnie, ale kosztorys musi być zgodny z regulacjami konkursu, a wszystkie zaplanowane wydatki muszą być zasadne i niezbędne do zrealizowania założeń projektu.

Konkurs PRELUDIUM 23 jest skierowany do naukowców bez stopnia doktora. Badaczki i badacze mogą w nim otrzymać grant na realizację w polskich jednostkach projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy w wysokości odpowiednio 70 tys. zł, 140 tys. zł lub 210 tys. zł. Temat projektu może być związany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej, ale nie jest to konieczne.

Zespół realizujący projekt PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego. Budżet grantu może obejmować środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego (z wyłączeniem opiekuna), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu pod warunkiem, że będą zgodne z katalogiem kosztów w projektach NCN.

Procedura oceny i wyniki

Wnioski w konkursach OPUS 27 i PRELUDIUM 23 można składać do poniedziałku 17 czerwca za pośrednictwem systemu OSF.

Wnioskodawcą formalnie mogą być m.in. uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, centra naukowe-przemysłowe, centra PAN, biblioteki naukowe, przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek do NCN może złożyć również osoba fizyczna, która nie jest zatrudniona w żadnym podmiocie w chwili złożenia wniosku, ale planuje takie zatrudnienie ze środków grantu.

Wnioski będą oceniane przez zespoły powołane osobno dla każdego z paneli dziedzinowych (np. HS1, NZ1, ST1). Ocena merytoryczna będzie przebiegać dwuetapowo – najpierw wnioski zostaną zaopiniowane przez ekspertów będących członkami zespołów powołanych przez Radę NCN, a w drugim etapie przez recenzentów zewnętrznych. Ocena wniosku po I i II etapie zostanie ustalona kolegialnie przez zespół, z uwzględnieniem indywidualnych opinii ekspertów i recenzentów, po przeprowadzeniu dyskusji na posiedzeniu zespołu.

Wyniki konkursów zostaną opublikowane po zakończeniu procesu oceny, najpóźniej w grudniu 2024 roku.

Źródło: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-03-15-otwarcie-wiosennych-konkursow-ncn

Informacja NCN

Wysokość stypendiów doktoranckich w projektach NCN – dopuszczone zwiększenie kwoty

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra nauki z dnia 15 lutego 2024 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, a w konsekwencji wzrostem wysokości stypendium doktoranckiego, dopuszcza się wypłacenie w projektach badawczych finansowanych przez NCN stypendium doktoranckiego dla doktoranta (po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa) w kwocie wyższej niż 5000 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach zwiększania kwot stypendiów w projektach finansowanych przez NCN znajdują się w piśmie dyrektora NCN.

Na zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa powyżej, mogą zostać przeznaczone środki zaplanowane w kosztorysie projektu badawczego jako koszty bezpośrednie. W sytuacji gdy podwyższenie ww. stypendium doktoranckiego wymagać będzie przesunięcia środków między pozycjami w kosztorysie projektu, taka zmiana wymagać będzie aneksu do umowy o realizację i finansowane projektu badawczego.

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-03-07-pismo-dyrektora-ws-stypendiow-doktoranckich

NCN szkolenie

Szkolenie NCN dla wnioskodawców 9 maja 2024 r. – formularz zgłoszeniowy

Oferta skierowana jest wyłącznie do pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego!

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie NCN, które odbędzie się 9 maja 2024 w godzinach od 10:00 do 14:00.
Szkolenie skierowane jest do pracowników i doktorantów UW, którzy chcieliby skorzystać z szerokiej oferty konkursowej NCN.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

 1. Oferta konkursowa NCN – krajowe (wliczając Miniaturę) i międzynarodowe
 2. Kalendarz konkursowy
 3. Ograniczenia w składaniu wniosków
 4. Konstrukcja wniosku
  • kosztorys
  • części merytoryczne
  • dorobek kierownika i skład zespołu
 5. Przerwa 15 minut
 6. Procedura oceny wniosku
 7. Umowa i realizacja projektu (zmiany, upowszechnianie efektów projektów)
 8. Rozliczanie projektów
 9. Plan Zarządzania danymi
 10. Pytania i odpowiedzi

Link do szkolenia zostanie Państwu udostępniony na podany podczas rejestracji adres e-mailowy.

Biuro Obsługi Badań


ABM Agencja Badań Medycznych konkurs

ABM – Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs nr ABM/2024/1 na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych.

Do głównych celów Konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych – infekcji i odporności, chorób rzadkich, pediatrii, zdrowia reprodukcyjnego, rozwiązań telemedycyny i zdrowia cyfrowego, jak również zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego).

Wnioski o finansowanie można składać od 01 marca do 16 maja 2024 r. do godz. 12:00.

Termin wewnętrzny złożenia wniosków do BOB – do 8 maja 2024 r.

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymagane oświadczenia/załączniki do podpisu Rektora UW
 4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Dziekan/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz  „Wzór Umowy o finansowanie Zespołu Badawczego.

Więcej informacji: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2534,Otwarty-konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze.html


Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych:

https://abm.gov.pl/pl/kursy/102k108,Zasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-ekspe.html?sid=4b566bba23d176b7c8ffe1ce0ae785ff

Webinarium odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. w godzinach 10.00-13.00.

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 

Wyniki konkursów NCN

Wyniki konkursu SONATA BIS 13

W trzynastej edycji konkursu SONATA BIS na liście laureatów znalazło się 38 projektów, które zostały wyłonione przez zespoły ekspertów spośród 420 złożonych wniosków. Na ich realizację naukowcy pracujący w jednostkach na terenie całej Polski otrzymają ponad 105,2 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie wyniósł 9,05%.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-02-23-wyniki-maestro15-sonata-bis13

W konkursie SONATA BIS Narodowe Centrum Nauki przyznało środki na realizację dwunastu projektów zgłoszonych przez badaczy z UW:
 • Uznawanie świętych w pełnym średniowieczu. Nowe spojrzenie na lokalną i papieską formalizację kultów, kierownik: Grzegorz Leszek Pac (Wydział Historii), przyznane finansowanie: 3 355 413 zł;
 • Prawo do integralności fizycznej i psychicznej w dobie biomedycyny i neurotechnologii – integracyjna analiza bioetyczna, kierownik: dr Joanna Karolina Różyńska (Wydział Filozofii), przyznane finansowanie: 1 405 928 zł;
 • Pracowite skowronki, leniwe sowy? Stereotypizacja osób o zróżnicowanych preferencjach dobowych i jej konsekwencje w kulturach mono- i polichronicznych, kierownik: prof. Maciej Stanisław Stolarski (Wydział Psychologii), przyznane finansowanie: 1 887 462 zł;
 • Prawo konkurencji w świetle konstytucyjnym. Uwzględnienie wartości społeczno-ekonomicznych i środowiskowych w czasach sprawiedliwej transformacji, kierownik: dr hab. Maciej Piotr Bernatt (Wydział Zarządzania), przyznane finansowanie: 1 884 386 zł;
 • Badania strukturalno-funkcjonalne białek mitochondrialnych z rodziny FASTK, kierownik: dr Katarzyna Justyna Bandyra (Wydział Chemii), przyznane finansowanie: 5 026 400 zł;
 • Pochodzenie i ewolucja endosymbiozy: poszukiwanie stadiów przejściowych wśród mikroorganizmów eukariotycznych (SYMBIOSTART), kierownik: prof. Anna Ewa Karnkowska (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 3 907 843 zł;
 • Matematyka gazu Bosego – dynamika, korelacje i fluktuacje, kierownik: dr hab. Marcin Marek Napiórkowski (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 1 595 760 zł;
 • Łączenie kropek: analiza centralności z perspektywy teorii gier i teorii wyboru społecznego, kierownik: dr Oskar Skibski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 1 509 000 zł;
 • Sensory kwantowe działające w skrajnych scenariuszach: nowatorskie zastosowania wnioskowania statystycznego, uczenia maszynowego i metod teorii sterowania, kierownik: dr Jan Kołodyński (Centrum Nowych Technologii UW), przyznane finansowanie: 3 020 110 zł;
 • Ultra-wysokoprzepustowe badania konsorcjów mikrobiologicznych za pomocą kodowania DNA oraz mikroprzepływów dwufazowych, kierownik: dr inż. Tomasz Stanisław Kamiński (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 3 572 700 zł;
 • Niskowymiarowe materiały do konwersji i waloryzacji paliw słonecznych (SOLAR2VAL), kierownik: dr hab. Silvio Osella (Centrum Nowym Technologii UW), przyznane finansowanie: 2 517 470 zł;
 • Struktury geometryczne tensorów, kierownik: dr hab. Joachim Jelisiejew (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 1 951 400 zł.
Raporty z projektów NCN od 24 konkursu - OBIEG DOKUMENTÓW

Raporty z projektów badawczych NCN


Szanowni Państwo,

W sekcji „Dla realizujących projekty” dostępna jest instrukcja sporządzania i składania raportów końcowych.

 • Raporty Jednostka przesyła do Kwestury na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl
  w adresie wiadomości wpisując element PSP projektu, nazwisko kierownika projektu i skrót Jednostki,
  np. 501-D312-66-0001234 Iksiński Józef, CNBCh – raport 
  • Raporty roczne składamy w NCN do 31 marca
  • Raporty końcowe składamy 60 dni od dnia zakończenia projektu

Raport z grantu NCN należy przygotować w systemie OSF – https://osf.opi.org.pl/


Obieg dokumentów na UW:

Kierownik projektu wysyła raport do Sekcji Obsługi Badań lub Sekcji Finansowej jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt.

Uwaga: raporty od 24 konkursu powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika projektu (w formacie PAdES)  – patrz: Instrukcja nanoszenia podpisu elektronicznego

Po weryfikacji przez Jednostkę raport powinien zostać podpisany przez:

 • Kierownika Jednostki (podpisem elektronicznym) i
 • Pełnomocnika Kwestora (skan strony z podpisem Pełnomocnika)

W przypadku, gdy kierownik jednostki nie dysponuje podpisem elektronicznym, możliwe jest wydrukowanie dokumentu (tylko ostatniej strony), odręczne podpisanie przez kierownika jednostki oraz zeskanowanie podpisanej strony.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest także zrobienie dobrej jakości zdjęcia podpisanego dokumentu (w przypadku raportów – tylko ostatniej strony z potwierdzeniem podpisu elektronicznego kierownika projektu i podpisem kierownika jednostki lub jego zastępcy).

Jednostka przesyła raport do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br. na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl celem weryfikacji danych finansowych z księgami Uczelni do Kwestury UW. Zaleca się wysyłanie raportów z poczty służbowej.

W przypadku wykonania skanu lub zdjęcia dokumenty są przesyłane w jednym e-mailu z dwoma załącznikami: raportem w PDF (podpisanym elektronicznie przez kierownika grantu) oraz skanem lub zdjęciem ostatniej strony raportu z podpisami.

Po sprawdzeniu przez Kwesturę UW zgodności wydatków opisanych w raporcie z księgami Uczelni, raport roczny lub końcowy jest przesyłany ze skrzynki raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl do Biura Obsługi Badań na adres bob.raporty@adm.uw.edu.pl.
Treść e-maila zawiera informację o zgodności danych zawartych w raporcie z księgami Uczelni:
Dane w raporcie o numerze …, którego kierownikiem jest ….są zgodne z księgami Uczelni”.
W przypadku braku podpisów elektronicznych e-mail zawiera dwa dokumenty: raport w formacie PDF oraz skan lub zdjęcie z dwoma podpisami: kierownika projektu oraz kierownika jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy.UWAGA!
Prosimy nie przesyłać plików z raportami na indywidualne adresy mailowe pracowników BOB!
Po sprawdzeniu formalnym w Biurze Obsługi Badań dokument jest przekazywany do Prorektora ds. Badań, który podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po podpisie Biuro Obsługi Badań przekazuje dokument w wersji elektronicznej do Narodowego Centrum Nauki za pomocą skrzynki ePUAP.
Kopia podpisanego dokumentu jest wysyłana do kierownika projektu wraz z potwierdzeniem wysyłki przez ePUAP

Gdzie znaleźć nr konkursu?
– w numerze umowy.
UMO-ROK / NR_KONKURSU / RODZAJ KONKURSU / PANEL / NR_UMOWY
np. UMO     –     2020     / 24 /       B        /      HS1          /          01234

A MAESTRO Informacja NCN:

Raport należy złożyć poprzez system OSF oraz zależnie od konkursu w wersji papierowej/elektronicznej. Wersja papierowa raportu obowiązuje włącznie do konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 1-23 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje). Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF oraz opatrzoną odpowiednimi pieczęciami i podpisami należy przesłać na adres Narodowego Centrum Nauki lub dostarczyć osobiście. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli wpłynął do Centrum lub został nadany drogą pocztową do dnia 31 marca danego roku. Raport roczny w wersji drukowanej wymagany jest w jednym egzemplarzu.

Począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje) dane raportu należy przekazać przez system OSF, a także wygenerowany plik PDF należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu, a następnie dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP.

Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP do dnia 31 marca danego roku.


B OPUS
C SONATINA
D SONATA
E SONATA BIS
G BEETHOVEN
M HARMONIA
N PRELUDIUM
P POLONEZ
R TANGO
S FUGA
T ETIUDA
W SYMFONIA
NCN Miniatura

NCN – konkursy na działania MINIATURA 8

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form wymienionych powyżej pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 8 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Instrukcja składania wniosków znajduje się w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 8 w systemie OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00 CEST.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 8 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, wiele wniosków nie otrzymało finansowania ze względu na brak wystarczających środków w tym miesiącu. Dlatego, zwracamy uwagę na możliwość składania wniosków w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o zwrócenie uwagi na treść zakładki Najważniejsze zmiany, gdzie znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentacji konkursowej w porównaniu do poprzedniej edycji konkursu.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Więcej na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura8


Przydatne informacje:


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


OMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek (ostateczna wersja do NCN),
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Wniosek” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • wniosek (ostateczna wersja do NCN) – dokument podpisany przez Rektora

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Komunikat Ministra Nauki z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zawieszenia rozpatrzenia wniosków w programach pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i „Perły nauki II”

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005) zawiesza się
rozpatrzenie wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach:

 • 1) programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” ustanowionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu pod
  nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków zmienionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. o zmianie komunikatu
  o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków, złożonych w ramach naboru trwającego od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31
  października 2023 r., ogłoszonego dla modułów „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”;
 • 2) programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r.
  o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków zmienionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 września 2021 r.
  o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków, złożonych w ramach naboru trwającego od dnia 9 października
  2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r.;
 • 3) programu pod nazwą „Perły nauki II” ustanowionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Perły nauki II” i naborze wniosków zmienionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Perły nauki II” i naborze wniosków,
  złożonych w ramach naboru trwającego od dnia 1 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r.

Termin wznowienia rozpatrzenia wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach ww. programów Minister Nauki ogłosi odrębnym komunikatem w Biuletynie Informacji Publicznej na
swojej stronie podmiotowej.

 

Materiały

Treść komunikatu
20240111​_KOMUNIKAT​_-​_zawieszenie​_rozpatrzenia​_wniosków​_w​_programach.pdf 0.36MB

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-10-stycznia-2024-r-w-sprawie-zawieszenia-rozpatrzenia-wnioskow-w-programach-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje-i-perly-nauki-ii

Program NCBiR LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do XV konkursu programu LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Termin złożenia wniosków w NCBR – 30 czerwca 2024 r., do godz. 16:00

Termin złożenia wniosków w BOB – 21 czerwca 2024 r.

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną ankietę znajdującą się na http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

05.01.2024

Minister Nauki Dariusz Wieczorek ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) z dnia 29 czerwca 2023 r. Tym samym, usunięto zmiany dotyczące czasopism naukowych, które nie zostały zaproponowane przez KEN w uchwale, a zostały dodane przez Ministra w 2023 r.

Głównym celem publikacji nowego wykazu na początku 2024 roku jest zapewnienie, że zmiana wykazu nie przyniesie negatywnych skutków dla naukowców, którzy w 2023 r. opublikowali już artykuły w czasopismach znajdujących się w wykazie sporządzonym przez Ministra w roku 2023 r., a jednocześnie zakończenie ręcznej modyfikacji zawartości wykazu i oparcie go na stanowisku ekspertów.

W celu ujęcia aktualnych wartości wskaźników bibliograficznych czasopism naukowych, które od 2019 r. uległy zmianie, Minister podjął decyzję o konieczności przygotowania w 2024 r. wykazu od podstaw przez zespół ekspertów pochodzących ze środowiska naukowego reprezentujących poszczególne dyscypliny naukowe. Powołane zespoły ekspertów dokonają oceny czasopism na podstawie wartości wybranych wskaźników wpływu.

Następnie KEN, w oparciu o przekazane przez zespoły listy czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów sporządzi projekt nowego wykazu czasopism.

Cel wykazu:

Wykaz czasopism naukowych przygotowany jest na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

Z wykorzystaniem wykazu dokonywana jest ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Punkty w wykazie wynikają z zasad zawartych w aktach prawnych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005),
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. (Dz.U. 2020 poz. 349);

Ustalanie liczby punktów w wykazie:

Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa, a jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz – zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich – zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewaluacji.

Oznacza to, że na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej dla osiągnięć naukowych opublikowanych w roku 2023 właściwy będzie wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r., ze zmianami i sprostowaniem z dnia 3 listopada 2023 r.

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-5-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Informacja NCN

Nabór NCN na projekty SONATINA 8 – wsparcie kariery młodych badaczy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 8 marca w BOB
*****do 15 marca 2024 r., godz. 16:00 w NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 8 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w uchwale.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 8 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową dołączoną do ogłoszenia.

WAŻNE! Począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2023 r. wykaz literatury NIE wlicza się do limitów stron w skróconym i szczegółowym opisie projektu badawczego.

WAŻNE! W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina8


Przydatne informacje:


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

 

Programy NCBiR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił Konkurs nr 1/PERUN/2023

Konkurs nr 1/PERUN/2023 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa kr. PERUN obejmuje sprecyzowane zakresy tematyczne na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.

Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-1perun2023

Termin złożenia wniosku w NCBiR: 31 stycznia 2024 r. godz. 16:00

Termin złożenia wniosku w BOB UW: 24 stycznia 2024 r.


Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.
 4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „ZAKRES MINIMALNY UMOWY KONSORCJUM/UMOWY O UTWORZENIU CENTRUM NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Polska Metrologia II - konkurs

„Polska Metrologia II” – znamy wyniki pierwszego rozstrzygnięcia w programie

Trzynaście wniosków zgłoszonych przez polskie uczelnie i instytut naukowy otrzyma dofinansowanie na realizację projektów badawczych w programie „Polska Metrologia II”. Jego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych we współpracy z Głównym Urzędem Miar w obszarach związanych z metrologią.

„Polska Metrologia II” – rozstrzygnięcie

Nabór wniosków do pierwszej edycji programu zakończył się 13 października 2023 r. Wyłonionych zostało 13 wniosków zakwalifikowanych do finansowania. W gronie zwycięzców znalazły się uniwersytety, politechniki, a także Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Najwyższe dofinansowanie w programie – 1 mln zł – otrzyma Politechnika Śląska na projekt „Opracowanie dawkomierza dla radioterapii w technologii optyki zintegrowane”. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów przeznaczymy blisko 10,5 mln zł.

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Polska Metrologia II”

„Polska Metrologia II” – informacje o programie

Celem programu „Polska Metrologia II”  jest podniesienie poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych i wzmocnienie ich kapitału intelektualnego. Incijatywa ma za zadanie zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach oraz przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii i metrologii – w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych.

Więcej informacji o programie

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polska-metrologia-ii–znamy-wyniki-pierwszego-rozstrzygniecia-w-programie