inwestycje związane z działalnością naukową

MEiN – inwestycje związane z działalnością naukową

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 20 lipca w Biurze Obsługi Badań
 • 31 lipca 2022 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji WNIOSKODAWCA:

MEiN inwestycje - dane wnioskodawcy

MEiN inwestycje – dane wnioskodawcy

 • Elektroniczna skrzynka podawcza ESP: /uwedupl/SkrytkaESP
 • Bank: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Lalaka (patrz: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/dane-do-wnioskow/):

MEiN inwestycje - osoba upoważniona do podpisania wniosku

MEiN inwestycje – osoba upoważniona do podpisania wniosku

 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 • wypełnić formularz w systemie OSF,
 • wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

Uwaga: Po wybraniu opcji „Podpis cyfrowy” należy:

 • pobrać z systemu ZSUN/OSF plik zawierający część A wniosku z podpisem elektronicznym ZSUN/OSF. Następnie należy pobrany plik podpisać podpisem elektronicznym w formacie PaDES – musi być podpisany dokładnie ten, wygenerowany z systemu, najświeższy plik. Plik może być podpisany jednym lub kilkoma podpisami elektronicznymi.
 • Następnie – po otrzymaniu podpisanego podpisem elektronicznym rektora dokumentu – w sekcji „Elektroniczna wysyłka” należy załączyć plik ze wszystkimi podpisami.

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Podczas załączania pliku System zweryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami w Dz.U. 2016 poz. 1579 tj. Dz.U. 2019 poz. 162. W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.
Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Laureaci FNP

Konkurs FNP START 2022 rozstrzygnięty – dane do umowy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, w tym 12 z Uniwersytetu Warszawskiego.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł. Jedno z trzech wyróżnień otrzymała:

 • Dr Joanna Mazur z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Źródło: https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2022-rozstrzygniety/


Jak uzupełnić dane do umowy:

 • Jako przedstawiciela Jednostki proszę wpisać:
  prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań, upoważnienie BP-015-0-397/2020
 • Numer NIP     525-001-12-66
 • Numer REGON     000001258
 • nr rachunku wpisuje się swój (nie instytucjonalny, przyznane środki wpływają bezpośrednio na konto Stypendysty)
 • Stypendysta drukuje umowę w 3 egzemplarzach i podpisuje wszystkie 3 egzemplarze umowy
 • Stypendysta daje umowę do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)
Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy w celu naniesienia podpisu prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.
Biuro Obsługi Badań przekazuje umowy do FNP.
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Komunikat MEiN o ustanowieniu VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od VI edycji

Ministerstwo Edukacji i Nauki zamieściło Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz  Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od VI edycji

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-o-ustanowieniu-vi-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy oraz  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczegolowy-zakres-informacji-zawartych-we-wniosku-skladanym-w-ramach-programu-doktorat-wdrozeniowy-od-vi-edycji

Wniosek dostępny będzie w systemie OSF od 9 maja.

Część I wniosku składa się w terminie od 9 maja do 1 czerwca.

Termin złożenia części I wniosku w BOB – 25 maja 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej pełnej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do IV edycji konkursu INFOSTRATEG na projekty tematyczne

Termin złożenia wniosków w NCBR – 18 sierpnia 2022 r., do godz. 16:00

 • Termin złożenia wniosków w BOB – 8 sierpnia 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu.

Konkurs obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu:

 • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
 • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
 • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji,
 • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej ( konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/iv-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

nabór wniosków w Działaniu I.1.1 / IV.1.1 „Program Mentor”

Informujemy, że nabór wniosków w Działaniu I.1.1 / IV.1.1 „Program Mentor” został przedłużony do 13 maja 2022 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że nabór wniosków w Działaniu I.1.1 / IV.1.1 „Program Mentor” został przedłużony do 13 maja 2022 r. do godz. 16:00.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2022/04/przedluzenie-naboru-wnioskow-w-drugim-naborze-w-1-edycji-konkursu-wizyt-mentoringowych/

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór do Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Do programu mogą aplikować naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Program realizowany jest w trybie dwóch konkursów, w których łącznie przewidywane jest przyznanie do 6 projektów, realizowanych wspólnie przez dwojga naukowców z Polski i z Ukrainy.

Całkowity budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Budżet przewidziany dla każdego z dwóch wnioskodawców wynosi 134 400 zł i obejmuje stawkę jednostkową na pokrycie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 8 000 zł oraz ryczałt w wysokości 38 400 zł (stanowiący 40% całkowitych kosztów wynagrodzenia) przeznaczony na pozostałe koszty związane z prowadzeniem badań (np. sprzęt, podróże, dostęp do baz danych, archiwów, tłumaczenia, promocja, wynagrodzenia dla studentów, etc.).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).

Szczegółowe informacje https://www.fnp.org.pl/oferta/program-wspolpracy-polsko-ukrainskiej/

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nabór wniosków odbywa się w ramach dwóch konkursów, w terminach:

 • do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs) albo
 • do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).

Wniosek należy wypełnić na stronie https://wnioski.fnp.org.pl

Termin złożenia wniosku do BOB:

 •  I nabór – 26 kwietnia 2022 r.
 • II nabór – 23 września 2022 r.

Na adres BOB@adm.uw.edu.pl należy przesłać poniższe dokumenty:

 • pobrany po „zamknięciu edycji danych” wniosek PDF z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora
 • wypełnione Oświadczenie Jednostki Goszczącej w PDF do podpisu Prorektora

Podpisane przez prorektora „oświadczenie jednostki goszczącej” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji: WNIOSKODAWCA Z POLSKI oraz OSOBA UPOWAŻNIONA DO ROBOCZYCH KONTAKTÓW W JEDNOSTCE NAUKOWEJ.

Plik należy załączyć do wniosku w systemie https://wnioski.fnp.org.pl wraz z pozostałymi dwoma oświadczeniami: Wnioskodawcy z Polski i Wnioskodawcy z Ukrainy i kliknąć „ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE”.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Grupa Azoty ogłasza nabór do programu akceleracyjnego

Grupa Azoty ogłasza nabór do programu akceleracyjnego

Grupa Azoty realizuje Program Idea4Azoty2030, którego celem jest stworzenie dogodnych warunków do inicjowania współpracy pomiędzy Grupą Azoty, a podmiotami oferującymi innowacyjne rozwiązania  dla przemysłu.

Termin złożenia wniosków w Grupie Azoty – 15 kwietnia br.

Termin złożenia wniosków w BOB – 11 kwietnia br. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF Części V wniosku, tj.  Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora.

Więcej informacji: https://idea4azoty.grupaazoty.com/

Link do formularza zgłoszeniowego https://grupaazoty.com/i4a-formularz-zgloszeniowy

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. Rozwój Innowacji Drogowych – RID, konkurs II

Termin złożenia wniosków w NCBR – 8 lipca 2022 r., godz. 16:00

Termin złożenia wniosków w BOB –  1 lipca r. Do Biura Obsługi Badań należy przesłać PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Wspólne Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA związanej z rozwojem sieci drogowej oraz utrzymaniem i rozbudową istniejących dróg krajowych.

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR-GDDKiA jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce w perspektywie roku 2030.

Dla osiągnięcia ww. celu głównego przyjęto w ramach RID dwa cele szczegółowe tj.:

1)  wzrost innowacji w obszarze drogownictwa

2) wzrost aktywności jednostek naukowych w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby drogownictwa.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/rid-ii2

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do I edycji konkursu programu NEON

Termin złożenia wniosków w NCBR – 4 lipca 2022 r., do godz. 16:00

Termin złożenia wniosków w BOB – 27 czerwca 2022 r Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego

Cel główny  realizowany jest  poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;
 2. Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;
 3. Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym;
 4. Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/neon–i-konkurs

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do XIII edycji programu LIDER

Termin złożenia wniosków w NCBR – 30 czerwca 2022 r., do godz. 16:15

Termin złożenia wniosków w BOB – 23 czerwca 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy przesłać PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Gospostrateg NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VIII edycji programu GOSPOSTRATEG

Termin złożenia wniosków w NCBR – 31 maja 2022 r., do godz. 16:00

Termin złożenia wniosków w BOB – 24 maja 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Ósmy konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG obejmuje jedno zagadnienie badawcze  pn. Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów – BAT.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–viii-konkurs-na-projekty-zamawiane

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs na Nowe technologie w zakresie energii

Termin złożenia wniosków w NCBR – 30 czerwca 2022 r., godz. 16:00

Termin złożenia wniosków w BOB –  20 czerwca br. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe  Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

 • C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);
 • C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);
 • C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii-ii-konkurs

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Nowe idee - Ukraina

Nowe Idee – Ukraina

Wzmocnienie współpracy badaczy z UW z ukraińskim środowiskiem naukowym jest celem konkursu organizowanego w ramach „Nowych Idei”.

„Nowe Idee – Ukraina” poprzez realizację wspólnych projektów naukowych przyczyniających się do osiągania doskonałości naukowej oraz zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności badań realizowanych na UW pozwolą na wzmocnienie współpracy z ukraińskim środowiskiem naukowym.

Przyznana kwota dofinansowania w wysokości do 90 000 zł będzie mogła zostać wykorzystana na projekt badawczy, którego efektem powinno być złożenie publikacji lub złożenie wniosku o grant naukowy finansowany ze źródeł zewnętrznych. Dofinansowanie w konkursie może być wydatkowane też na zatrudnienie naukowca z Ukrainy oraz na pokrycie kosztów związanych z badaniami naukowymi i wynagrodzenie dla kierownika projektu.

Nabór wniosków trwa w dniach 01 – 19.04.2022.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2022/04/nowe-idee-ukraina/

NCN dla badaczy z Ukrainy - program specjalny

Program specjalny NCN dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna nabór wniosków w specjalnym programie dla badaczek i badaczy z Ukrainy. Naukowcy uciekający przed wojną będą mogli kontynuować pracę w polskich ośrodkach.

Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy będzie mogło skorzystać około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania.

W programie mogą wziąć udział osoby, które mają co najmniej stopień doktora (w systemie ukraińskim kandydat nauk/Candidate of Science) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych. Program obejmuje badania podstawowe i stosowane.

Procedura składania i oceny wniosków w konkursie jest maksymalnie uproszczona i szybka. Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne jednostki naukowe. Wnioski powinny zawierać podanie przygotowane przez jednostkę oraz CV kandydatki lub kandydata. Oceniać je będą koordynatorzy dyscyplin NCN, a ostateczną decyzję podejmie dyrektor Centrum. Także formalności związane z rozliczeniem przekazanych środków będą ograniczone do minimum.

Jednostki naukowe uczestniczące w programie są zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów będących specjalistami w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.

Budżet programu specjalnego wynosi 6 mln złotych. Nabór wniosków rozpoczyna się 28 marca. Będą one rozpatrywane w tygodniowych odstępach. Podania przyjmowane są przez ePUAP.

Program specjalny NCN jest realizowany jako zadanie zlecone Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Termin składania wniosków: nabór w programie rozpoczyna się 28 marca 2022 r. i zakończy się w dniu wstrzymania naboru przez dyrektora NCN, o czym wnioskodawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez komunikat na stronie internetowej NCN.

Wyniki: rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do NCN. W uzasadnionych przypadkach termin zostanie wydłużony do 3 miesięcy.

Ze względu na istotne różnice i uproszczenia w stosunku do regulacji w standardowych konkursach Narodowego Centrum Nauki, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami i dokumentacją programu.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/program-dla-naukowcow-z-ukrainy


Procedura składania wniosków na UW:

1. W celu przygotowania wniosku należy POBRAĆ i wypełnić formularz wniosku (docx).
Dane wnioskodawcy znajdą Państwo tutaj: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/dane-do-wnioskow/

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  • załącznik nr 1 – CV naukowca (w języku polskim lub angielskim, bez limitu stron): lista najważniejszych publikacji; najważniejsze dokonania artystyczne lub artystyczno-naukowe (o ile dotyczy); informacje o miejscach pracy, stażach naukowych, realizowanych projektach, wyróżnieniach i nagrodach; inne ważne informacje związane z karierą naukową;
  • załącznik nr 2 – plan integracji i dotychczasowa współpraca (w języku polskim lub angielskim, limit 1 strona): plan działań mających na celu integrację naukowca ze środowiskiem naukowym wnioskodawcy, w tym włączenie naukowca w badania prowadzone w podmiocie; opis dotychczasowej współpracy naukowca z wnioskodawcą (o ile dotyczy); szczegółowe uzasadnienie zaplanowania dodatkowych środków na badania w wysokości do 20 000 PLN (o ile dotyczy).

UWAGA: do oceny merytorycznej mogą być skierowane wyłącznie wnioski kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek wypełniany jest poza systemem OSF, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawdzenie kompletności wniosku przed jego wysłaniem.

UWAGA: wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu. Podpis elektroniczny musi być zgodny z rozporządzeniem eIDAS, powinien zawierać ważny certyfikat kwalifikowany i rozszerzenie w formacie PAdES. Podpisany wniosek wraz z załącznikami (załącznik nr 1: CV naukowca i załącznik nr 2: plan integracji i dotychczasowa współpraca) należy przesłać do NCN zgodnie z procedurą składania wniosków.

2. Gdy wniosek jest kompletny proszę postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi na UW przedstawionymi poniżej (obieg dokumentów):

Obieg dokumentów na UW:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (CV + plan integracji) należy zapisać w formacie PDF.

Do BOB należy przesłać:

 • Ostateczną wersję wniosku w pdf  bez podpisów władz Jednostki
  – do podpisu Prorektora UW ds. badań.

oraz

 • Ostateczną wersję wniosku w pdf z podpisami władz Jednostki:
  – z podpisem Dziekana/Kierownika Jednostki i
  – z podpisem Pełnomocnika Kwestora na Wydziale pod sekcją KOSZTY

Oba dokumenty prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie wniosek podpisany przez Prorektora UW ds. badań Biuro Obsługi Badań prześle do NCN przez platformę ePUAP (zgodnie z procedurą składania wniosków).


Potwierdzenie wysłania wniosku Biuro Obsługi Badań prześle na adresy e-mailowe podane we wniosku.

 

 

NCN dla Ukrainy

Laureaci grantów NCN mogą w swoich projektach zatrudnić naukowczynie i naukowców z Ukrainy

Kilka dni po agresji Rosji na Ukrainę – z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki – Narodowe Centrum Nauki przygotowało projekt specjalnego programu skierowanego do Ukrainek i Ukraińców oraz innych naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce.  Do uruchomienia programu, który umożliwiłby im kontynuowanie badań w polskich ośrodkach, niezbędne jest oficjalne zlecenie ministerstwa. W oczekiwaniu na to zlecenie i uruchomienie finansowania przez MEiN, NCN otwiera dodatkową możliwość wsparcia naukowczyń i naukowców uciekających przed wojną. Kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z NCN.

Od pierwszych dni tych dramatycznych wydarzeń było dla nas oczywiste, że polskie środowisko naukowe nie zostawi ukraińskich badaczy samych – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów.

Jednostki naukowe będą zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów z tej samej lub pokrewnej dyscypliny i do podjęcia działań służących ich integracji ze środowiskiem naukowym.

Jestem przekonany, że ta inicjatywa będzie świadectwem solidarności polskiego środowiska akademickiego z narodem ukraińskim w tym dramatycznym okresie i pozwoli wszystkim zespołom realizującym granty NCN wykorzystać wiedzę, energię i potencjał naszych przyjaciół, którzy przybyli do Polski w ostatnich tygodniach – dodaje dyrektor.

Z możliwości zatrudnienia naukowczyń i naukowców z Ukrainy będą mogli skorzystać laureaci grantów MAESTRO, OPUS, SONATA BIS, SONATA, HARMONIA, SYMFONIA oraz programów międzynarodowych OPUS LAP, SHENG, BEETHOVEN, DAINA, MOZART, ALPHORN, DIOSCURI i UNISONO. Zatrudnienie badaczy nie powinno spowodować niewykonania zaplanowanych wcześniej zadań.

Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego grantu nie może przekroczyć stu tysięcy złotych. W ramach tego limitu możliwe będzie zatrudnienie jednej osoby na rok, można także zatrudnić większą liczbę osób na krótszy czas lub z niższym wynagrodzeniem.

Centrum nie będzie wymagało zawierania aneksów do umów grantowych. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zatrudniania badaczy z Ukrainy zostały opisane w liście przewodniczącego Rady i dyrektora NCN do jednostek naukowych. Pismo zostanie przesłane także bezpośrednio do jednostek.

NCN – Opus 23, Preludium 21 – otwarte konkursy na projekty badawcze

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 6 czerwca w BOB
*****do 15 czerwca w NCN (do godz. 16:00)

OPUS – dla młodych i doświadczonych badaczy

OPUS 23 to konkurs skierowany do naukowców i naukowczyń na każdym etapie kariery, w tym osób przed doktoratem.

Kierownikami projektu mogą być badaczki lub badacze, którzy mają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki. W badania prowadzone w ramach projektów mogą być zaangażowani m.in. badacze na stanowiskach senior researcher, doktoranci i studenci oraz osoby na stanowiskach typu post-doc.

W konkursie można realizować projekty bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem.

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich

Konkurs umożliwia finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, a także realizowanie badań z użyciem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu OPUS 23 wynosi 400 mln zł.

Formularze wniosków w konkursach zostaną udostępnione w systemie OSF w późniejszym terminie.
Wnioski można będzie składać do 15 czerwca do godziny 16:00 (CEST).


PRELUDIUM – dla początkujących naukowców

PRELUDIUM 21 to konkurs przeznaczony dla naukowczyń i naukowców, którzy nie mają stopnia doktora. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową oraz umożliwienie im zakupu lub wytworzenia aparatury specjalistycznej, urządzeń i oprogramowania, których koszt nie przekracza 30% wartości projektu.

Zespół badawczy w projekcie może składać się co najwyżej z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich

W konkursie można uzyskać finansowanie projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy o wysokości odpowiednio: 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł, a cały budżet konkursu PRELUDIUM 21 wynosi 30 mln zł.

Formularze wniosków w konkursach zostaną udostępnione w systemie OSF w późniejszym terminie.
Wnioski można będzie składać do 15 czerwca do godziny 16:00 (CEST).

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-15-polonezbis-opus-preludium


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” druk „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI). Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)
Raporty z projektów NCN od 24 konkursu - OBIEG DOKUMENTÓW

Przypominamy o raportach rocznych z projektów badawczych NCN

Szanowni Państwo,

Raport roczny za dany okres sprawozdawczy należy złożyć w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Pierwszy raport roczny należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu wyniósł co najmniej 8 miesięcy (realizacja projektu rozpoczyna się z dniem wskazanym w umowie). Jeżeli realizacja projektu zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, to raport roczny za rok poprzedzający nie jest wymagany.

Raporty składamy w systemie OSF – https://osf.opi.org.pl

W sekcji „Dla realizujących projekty” dostępna jest instrukcja sporządzania i składania raportów końcowych.

OSF-raporty

UWAGA:

konieczność wpisania w sekcji INFORMACJE PODSTAWOWE: prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds badań:

Raporty 2022 - konieczność wpisania nazwiska prorektora ds badań

Raporty 2022 – konieczność wpisania nazwiska prorektora ds badań

Zwracamy uwagę, że – począwszy od konkursu 33 – w systemie OSF nie ma możliwości pobrania raportu w wersji do NCN inaczej, niż po wysłaniu go do NCN. Pobranie wydruku do podpisu jest możliwe tylko po uprzedniej wysyłce raportu do NCN. W razie konieczności poprawienia raportu będzie konieczne zwrócenie się do opiekuna projektu w NCN z prośba o odblokowanie raportu do ponownej edycji. Dlatego uprzejmie prosimy o jak najstaranniejsze uzupełnianie raportu rocznego (najlepiej po konsultacji wydruku roboczego z Państwa Sekcją Obsługi Badań lub Sekcją Finansową w Jednostce).

Gdzie znaleźć nr konkursu?
– w numerze umowy.
UMO-ROK / NR_KONKURSU / RODZAJ KONKURSU / PANEL / NR_UMOWY
np. UMO – 2017 /33/ B / HS1 / 01234


 • Raporty roczne Jednostka przesyła do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br. na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl
 • Raporty roczne składamy w NCN do 31 marca
 • Raporty końcowe składamy 60 dni od dnia zakończenia projektu

 

Obieg dokumentów na UW:

Kierownik projektu wysyła raport do Sekcji Obsługi Badań lub Sekcji Finansowej Jednostki Organizacyjnej, w której realizowany jest projekt.

Uwaga: raporty od 24 konkursu powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika projektu (w formacie PAdES) – patrz: Instrukcja nanoszenia podpisu elektronicznego.


Po weryfikacji przez Jednostkę raport powinien zostać podpisany przez:

 • Kierownika Jednostki, tzn. np. dziekan, dyrektor (podpisem elektronicznym) i
 • Pełnomocnika Kwestora (z podpisem elektronicznym lub skan strony z podpisem Pełnomocnika)

W przypadku, gdy kierownik jednostki nie dysponuje podpisem elektronicznym, możliwe jest wydrukowanie dokumentu (tylko ostatniej strony), odręczne podpisanie przez kierownika jednostki oraz zeskanowanie podpisanej strony.


Jednostka przesyła raport do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br. na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl celem weryfikacji danych finansowych z księgami Uczelni do Kwestury UW. Zaleca się wysyłanie raportów z poczty służbowej.

W przypadku wykonania skanu dokumenty są przesyłane w jednym e-mailu z dwoma załącznikami: raportem w PDF (podpisanym elektronicznie przez kierownika grantu) oraz skanem ostatniej strony raportu z podpisami.


Po sprawdzeniu przez Kwesturę UW zgodności wydatków opisanych w raporcie z księgami Uczelni, raport roczny lub końcowy jest przesyłany ze skrzynki raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl do Biura Obsługi Badań na adres bob.raporty@adm.uw.edu.pl.
Treść e-maila zawiera informację o zgodności danych zawartych w raporcie z księgami Uczelni:
Dane w raporcie o numerze …, którego kierownikiem jest ….są zgodne z księgami Uczelni”.

UWAGA!
Prosimy nie przesyłać plików z raportami na indywidualne adresy mailowe pracowników BOB!


Po sprawdzeniu formalnym w Biurze Obsługi Badań dokument jest przekazywany do Prorektora ds. Badań, który podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po podpisie Biuro Obsługi Badań przekazuje dokument w wersji elektronicznej do Narodowego Centrum Nauki za pomocą skrzynki ePUAP.


Kopia podpisanego dokumentu jest wysyłana do kierownika projektu wraz z potwierdzeniem wysyłki przez ePUAP

 

W przypadku grantów do 23 konkursu, w których kierownik projektu nie był zobligowany do posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowalnego, raport można

 • przesłać do Sekcji Obsługi Badań lub Sekcji Finansowej Jednostki Organizacyjnej, w której realizowany jest projekt, w pliku pdf w którym naniesiony będzie podpis Kierownika Projektu – najczęściej jest to skan raportu podpisanego przez Kierownika Projektu w miejscach do tego wyznaczonych w raporcie pobranym z OSF.

lub/albo – jeżeli Kierownik Projektu zdecyduje się na przekazanie raportu w formie papierowej (uwaga: możliwe TYLKO dla projektów do 23 konkursu NCN) – :

 • wydrukować 4 egzemplarze raportu;
 • każdy z egzemplarzy musi być podpisany przez Kierownika Projektu;
 • wszystkie egzemplarze w formie papierowej Kierownik Projektu przesyła do Sekcji Obsługi Badań lub Sekcji Finansowej Jednostki Organizacyjnej, w której realizowany jest projekt – prosimy Kierowników o uzgadnianie terminów wewnętrznych ze swoimi Jednostkami;
 • po weryfikacji w Jednostce raporty zostaną podpisane przez Pełnomocnika Kwestora i Kierownika Jednostki (dziekana, dyrektora itp.);
 • Jednostka (tj. np. wydział, centrum, ośrodek itp.) do 15 marca 2022 przekaże 4 egzemplarze raportu do Sekcji Kosztów Kwestury;
 • Kwestura, po sprawdzeniu zgodności wydatków opisanych w raporcie z księgami Uczelni, przesyła wszystkie egzemplarze do BOB;
 • Po sprawdzeniu formalnym w Biurze Obsługi Badań dokument jest przekazywany do podpisu do Prorektora ds. Badań. Po uzyskaniu podpisu BOB wysyła raport do NCN.

 

Informacja NCN:

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn


 

Gdzie znaleźć nr konkursu?
– w numerze umowy.
UMO-ROK / NR_KONKURSU / RODZAJ KONKURSU / PANEL / NR_UMOWY
np. UMO – 2017 / 24 / B / HS1 / 01234

A MAESTRO Informacja NCN:

Raport należy złożyć poprzez system OSF oraz zależnie od konkursu w wersji papierowej/elektronicznej. Wersja papierowa raportu obowiązuje włącznie do konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 1-23 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje). Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF oraz opatrzoną odpowiednimi pieczęciami i podpisami należy przesłać na adres Narodowego Centrum Nauki lub dostarczyć osobiście. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli wpłynął do Centrum lub został nadany drogą pocztową do dnia 31 marca danego roku. Raport roczny w wersji drukowanej wymagany jest w jednym egzemplarzu.

Począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje) dane raportu należy przekazać przez system OSF, a także wygenerowany plik PDF należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu, a następnie dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP.

Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP do dnia 31 marca danego roku.


B OPUS
C SONATINA
D SONATA
E SONATA BIS
G BEETHOVEN
M HARMONIA
N PRELUDIUM
P POLONEZ
R TANGO
S FUGA
T ETIUDA
W SYMFONIA

 

MEiN Nauka dla Społeczeństwa

Ogłaszamy wewnętrzny nabór wniosków do programu „Nauka dla Społeczeństwa” na rok 2022

Program „Nauka dla Społeczeństwa” – przedłużenie terminu oceny wniosków złożonych w ramach wewnętrznej procedury naboru wniosków do 16 maja 2022

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 31 marca 2022 br. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z osf – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez:

 • Dziekana/Dyrektora Jednostki
 • Pełnomocnika Kwestora.

Wnioski przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w terminie 21 dni od zakończenia wewnętrznego naboru.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana pocztą elektroniczną przez Biuro Obsługi Badań.

W Biurze Obsługi Badań programem zajmuje się Pani Joanna Kukawka, tel. 22 55 24 211;  e-mail: Joanna.Kukawka@adm.uw.edu.pl

 • UWAGA: komunikat MEiN z 29.03.2022

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków do programu „Nauka dla Społeczeństwa”
Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi zmianami w programie „Nauka dla Społeczeństwa” nabór wniosków do programu zostaje wstrzymany z dniem 31.03.2022 r. od godz. 16:00.
Informacja o terminie wznowienia naboru wniosków do programu zostanie podana odrębnym komunikatem.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-wstrzymaniu-naboru-wnioskow-do-programu-nauka-dla-spoleczenstwa2


Cel programu

Celem programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym

Trzy filary

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

 • Doskonałość naukowa– wsparcie projektów, które mają na celu m.in. podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności– wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość– wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Nabór wniosków

Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie osf.opi.org.pl.

Wnioskodawca (uczelnia) może złożyć nie więcej niż 4 wnioski w każdym roku kalendarzowym

Materiały

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 6

Na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy można otrzymać od 5 000 do 50 000 zł. O środki może ubiegać się podmiot, w którym na podstawie umowy o pracę zatrudniony jest badacz posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Osoba realizująca działanie musi mieć stopień naukowy, jednak uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich. Regulamin konkursu dopuszcza składanie wniosków również przez badaczy, którzy uzyskali stopień doktora wcześniej, jeśli mieli oni dłuższe przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci lub dłuższą niezdolnością do pracy.

Naukowiec wskazany jako osoba realizująca działanie naukowe nie może kierować (obecnie lub w przeszłości) realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Nie może również być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki, nie może być także laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN.

Laureatem konkursu MINIATURA można zostać tylko raz.

Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 6 w systemie ZSUN/OSF.

Wnioski o finansowanie działań naukowych w konkursie MINIATURA można składać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. do godziny 16.00 za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Zachęcamy do przygotowania wniosku jak najwcześniej, ponieważ środki dostępne w konkursie są rozdzielane proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których trwa nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru. Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Ocena merytoryczna wniosków w konkursie MINIATURA jest jednoetapowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie NCN w terminie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-01-szosta-edycja-miniatura-otwarta


Procedura składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka.

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem.


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek (ostateczna wersja do NCN),
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Wniosek” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • wniosek (ostateczna wersja do NCN) – dokument podpisany przez Rektora

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)
Program Ministra Edukacji i Nauki – DOSKONAŁA NAUKA

Program Ministra Edukacji i Nauki – DOSKONAŁA NAUKA – nabór wniosków 2022

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Program składa się z modułów:

 1. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 20 000 do 400 000 zł.
 2. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. Do wniosku dołącza się w formie dokumentu elektronicznego tekst monografii i recenzję monografii sporządzonej przez specjalizującego się w danej tematyce recenzenta. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 15 000 do 80 000 zł.

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w ramach każdego z modułów.
Termin składania wniosków do MEiN będzie trwał od  od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r.

 • Sposób składania wniosków:

Ministerstwo Edukacji i Nauki wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz częścią A wniosku z danymi wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą Ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 • Wewnętrzna procedura składania wniosków:W terminie do 22 lutego br. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl propozycję wniosku podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora.

  Wnioski przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

  Wniosek powinien zawierać :

  -moduł „Wsparcie konferencji naukowych” – tytuł konferencji, termin realizacji, kwotę wnioskowaną z uwzględnieniem wkładu własnego, rodzaj planowanych kosztów, konkretne       i weryfikowalne rezultaty projektu, merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, zasięg oddziaływania projektu, zobowiązanie Jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

  – moduł „Wsparcie monografii naukowych” – opis merytoryczny projektu, konkretne                          i weryfikowalne rezultaty projektu, planowane koszty z uwzględnieniem wkładu własnego, nowatorski charakter tematyki monografii naukowej, znaczenie monografii dla rozwoju danej dziedziny nauki w kraju lub za granica, miejsce i formę udostępnienia, zobowiązanie Jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

  Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek do każdego modułu.

  Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w przewidywanym terminie do 4 marca br.

  Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań i poproszona o wypełnienie wniosku w systemie ZSUN/OSF.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka