Nabór wniosków do konkursu START 2022

 • Termin składania wniosków: do 22 listopada br. w FNP,  (do 15 listopada w BOB)

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z

znajdującymi się stronie programu – https://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

W dokumentach tych można znaleźć m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków, a także o zasadach przyznawania stypendiów wyjazdowych.

Wnioski w konkursie START 2022 można składać od 24 września do 22 listopada br. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2022 r.

Stypendia w konkursie 2022 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków  przekazanych przez firmy, instytucje, prywatnych darczyńców oraz z wpłat  1% podatku dochodowego. Partnerami programu są: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundacja PZU.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!


Wnioski w konkursie START 2022 można składać od 24 września od godz.12:00 do 22 listopada br. (do 15 listopada w BOB) , liczy się data stempla pocztowego oraz terminowe uzupełnienie formularza i zamknięcie wniosku on-line, zgodnie z instrukcją.

Dodatkowo – w związku z pandemią Covid-19 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zezwoliła na podpisywanie przez rektora wniosków podpisem elektronicznym. Wobec tego uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów w formacie pdf na adres beatabest@adm.uw.edu.pl

 

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP, przygotowany zgodnie z Regulaminem Programu StartInstrukcją przygotowania wniosku:

 • skan wniosku w wersji pdf (podpisany przez Wnioskodawcę)
 • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
 • z podpisami:
  • opiekuna naukowego (na opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)

należy przesłać w wersji elektronicznej do Biura Obsługi Badań UW do 15 listopada br.
Przesłanie wniosku w wersji papierowej jest opcjonalne.

UWAGA:
od tego roku składanie wniosków odbywa się dwuetapowo.
Podpisaną przez rektora wersję wniosku będziecie Państwo musieli wgrać do systemu FNP,
a następnie wysłać w systemie.

Niezależnie od złożonej wersji elektronicznej,
Biuro Obsługi Badań dostarczy do FNP papierową wersję wniosków wraz z załącznikami.


Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”:

Rektor/Prorektor:
Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Dane do wniosku START FNP na 2021

Dane do wniosku START FNP na 2021

DO BOB przesyłamy na adres beatabest@adm.uw.edu.pl:

 • Wniosek (w pdf, podpisany przez Wnioskodawcę)
 • Załączniki:
  1. CV kandydata
  2. Lista max 5 wybranych najważniejszych publikacji, patentów lub wystąpień konferencyjnych
  3. Potwierdzenie przyjęcia do druku publikacji
  4. Opis oryginalności najważniejszego dokonania /najważniejszych dokonań badawczych
  5. Opis planów naukowych na najbliższy rok kalendarzowy 2021
  6. Podpisana opinia opiekuna naukowego (w przypadku doktorów – opinia kierownika zespołu badawczego, lub bezpośredniego przełożonego, a w przypadku doktorantów – promotora)
  7. Podpisane oświadczenie opiekuna naukowego kandydata (wzór oświadczeń opiekuna naukowego znajduje się w dokumentach do pobrania)

Nieobowiązkowe jeśli nie dotyczy:

 • Stypendium wyjazdowe do zagranicznego ośrodka naukowego
  Wyłącznie dla ubiegających się o dodatkowe finansowanie na Stypendium wyjazdowe.
  WYMAGANE:
  (1) uzasadnienie i program wyjazdu,
  (2) info o ośrodku zagranicznym i osobie zapraszającej
  (3) list zapraszający – może być wydruk e-maila
 • W przypadku kandydatów, których publikacje, patenty lub wystąpienia konferencyjne ukazały się pod poprzednim nazwiskiem – Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska – wzór w plikach do pobrania

UWAGA:
od tego roku składanie wniosków odbywa się dwuetapowo.
Podpisaną przez rektora wersję wniosku będziecie Państwo musieli wgrać do systemu FNP,
a następnie wysłać w systemie.

Niezależnie od złożonej wersji elektronicznej,
Biuro Obsługi Badań dostarczy do FNP papierową wersję wniosków wraz z załącznikami.

 

Szczegóły: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia w konkursie 2021 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1% podatku dochodowego. Partnerami programu są: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundacja PZU.

Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2022 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Szczegółowe informacje o programie i dokumenty do pobrania znajdują się na:

Program „Rozwój czasopism naukowych”

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 20 października 2021 w Biurze Obsługi Badań
 • 5 listopada 2021 r. godz. 16:00 w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję do podpisu” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

Informacje o programie „Rozwój czasopism naukowych” dostępne są na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych


 • W sekcji Kierownik podmiotu:

RCN wnioskodawca – Kierownik podmiotu

 • W sekcji Osoby przygotowujące wniosek:
RCN osoba do podpisu - Osoby przygotowujące wniosek

RCN osoba do podpisu – Osoby przygotowujące wniosek

 • W sekcji Elektroniczna wysyłka:

:

 • Konto bankowe: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)

 

Biuro Obsługi Badań udostępni Państwu następujące załączniki:

 1. zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie UW otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w okresie 2 poprzedzających go lat podatkowych,
 2. informacje niezbędne do przyznania pomocy, określone w przepisach dotyczących zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
 3. Upoważnienie – Pełnomocnictwo dla Prorektora do podpisywania wniosków.

 

O kopię aktualnego wypisu z rejestru dzienników i czasopism, proszę się zwrócić do Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy z pisemnym wnioskiem oraz uiścić opłatę sądową.

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

 

Materiały

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych

NCN WNIOSKI - OBIEG DOKUMENTÓW

NCN – OPUS 22, Preludium Bis 3, Sonata 17 – nabór wniosków

 • OPUS–OPUS 22 + LAP/Weave, – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców
  • ogłoszenie
   Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2011 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.
 • PRELUDIUM BIS 3– konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich
  • ogłoszenie
   Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która spełnia wymagania dla promotora określone w art. 190 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie) oraz będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy.
 • SONATA 17– konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
  • ogłoszenie
   Kierownikiem projektu składanego w konkursie SONATA może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.Osoba ta w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00 – do 3 grudnia w BOB

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

Wdrożenie funkcjonalności migracji danych o projektach naukowych z POL-on 1 – jak zaczytać projekty z POL-on 1 do POL-on 2

Szanowni Państwo,

w związku z informacja OPI – https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/wdrozenie-funkcjonalnosci-migracji-danych-o-projektach-naukowych-z-pol-on-1/493800 mamy możliwość zaczytania danych o projektach.

Zaczytanie projektów z POL-on 1

Projekty, których nie ma w zbiorze danych POL-on 1 należy wprowadzić ręcznie.

UWAGA: Czym są projekty dotyczące upowszechniania nauki? Jakie są konsekwencje zaznaczenia tego pola w formularzu?

Interpretacja MEIN: Projekty dotyczące upowszechniania nauki, to projekty dotyczące organizacji konferencji, sympozjum, warsztatów naukowych albo np. wydania monografii. Ich głównym celem są działania popularyzujące i upowszechniające naukę. Z całą pewnością będą to projekty finansowane w ramach programów Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka.

Projekty dotyczące upowszechniania nauki nie są uwzględniane w ewaluacji, gdyż nie są projektami badawczymi.

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/projekty/– na stronie znajdą Państwo również odpowiedzi na wiele pytań dot. wypełniania danych o projektach w POL-on:


Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/projekty/
Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Czy wszystkie projekty mają mieć dyscypliny obowiązujące od 01.10.2018? (również te z 2017?)

Tak, w formularzu podczytuje się nowa klasyfikacja dyscyplin.


Mamy 40 partnerów z zagranicy. Czy należy wprowadzić wszystkich do sekcji podmioty realizujące projekt i podać środki finansowe dla nich?

Rozporządzenie nakłada obowiązek rejestracji „c) nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej„. Jeśli lider pochodzi z zagranicy, zaznaczamy to w odpowiednim atrybucie. Wprowadzanie danych dla podmiotów współrealizujących jest fakultatywne.


Jeden projekt posiada kilka źródeł finansowania. Jeśli zarejestruję każdą umowę jako oddzielny projekt, to w którym wpisać kwotę wkładu własnego?

Jeśli wkład własny w obu umowach jest wskazany, wartości wykazujemy w obu rekordach.


Czy do POL-onu wprowadzamy wszystkie projekty, które realizowaliśmy w latach 2017-2021, w których byliśmy liderem, czy także mamy obowiązek wprowadzenia tych, w których byliśmy konsorcjantem?

Tak wprowadzamy wszystkie projekty niezależnie od tego czy jesteśmy liderem, czy też jesteśmy konsorcjantem. Każda Instytucja odpowiada za swoje dane.

Zobacz także:

Czy lider wpisuje wszystkie jednostki współrealizujące projekt? Jeżeli tak, to w jaki sposób pozyskiwać informacje o dyscyplinach danych jednostek?


Jak wprowadzić jednostkę będącą podmiotem gospodarczym? Podmiot gospodarczy nie ma konieczności wykazywania dyscypliny. Czy w takim przypadku system nie będzie pokazywał błędów?

Można wprowadzić podmiot gospodarczy.  Dla takich podmiotów nie ma obowiązku wprowadzania informacji o dyscyplinach, taki podmiot nie podlega bowiem ewaluacji.


Czy lider wpisuje wszystkie jednostki współrealizujące projekt? Jeżeli tak, to w jaki sposób pozyskiwać informacje o dyscyplinach danych jednostek?

Obowiązek rejestracji projektów nie dotyczy tyko lidera. Dane nie są współdzielone. Obowiązek wprowadzenia danych współrealizatorów dotyczy „Nazwy współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium RP”.


W jaki sposób dokonać korekty zwiększenia wysokości środków finansowych jeżeli konsorcjum w międzyczasie otrzyma zwiększenie środków na realizację projektu?

Korekty przyznanych środków dokonuje się za pośrednictwem akcji „Edytuj” odpowiednio w zakładkach Instytucji finansujących i Podmiotów realizujących projekt.


Jak wprowadzić projekt, który trwa od 2015 i jest finansowany etapami/latami np. 2016, 2018 itp.? Jak zarejestrować dane dotyczące finansowania?

Nie wprowadzamy informacji o projektach, których realizacja rozpoczęła się przed 2017 rokiem.


Jako partner w projekcie mamy kierownika z zagranicy. Czy oprócz niego mam także dodać „kierownika zespołu badawczego z naszego Instytutu”? Czy może mam tylko zarejestrować naszego „kierownika zespołu badawczego”?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, podmiot współrealizujący projekt wprowadza informacje o kierowniku zespołu badawczego.

Zobacz także:

Czy Lider mógłby wykazać w POL-on również kierowników zespołów badawczych?


Czy do POL-on wprowadzamy wszystkie projekty naukowe, nawet te, które realizują pracownicy należący do dyscyplin nieewaluowanych?

Tak. Obowiązek rejestracji projektów nie jest warunkowany udziałem w ewaluacji.


Czy do POL-on w zakładce „Projekty naukowe” można wpisać projekty, które uzyskały finansowanie przed okresem objętym ewaluacją, a jedynie częściowo były realizowane w okresie objętym ewaluacją. Na przykład: pracownik otrzymał finansowanie w 2015 roku, a projekt był realizowany w latach 2015-2018.

Nie.

Zobacz odpowiedź:

W jakim zakresie czasowym uzupełniamy dane w systemie w przypadku projektów, które trwają już od kilku lat? Czy uzupełniamy dane od 2017 r. projektów, które w 2017 roku się jeszcze kończyły, czy tylko te, które się zaczynały od tego roku?


Wprowadzając projekt należy podać środki: krajowe, zagraniczne i własne. Czy wszystkie formatki dotyczą tylko środków przyznanych ogółem, czy należy je rozbić na środki dla ewaluowanego podmiotu? Które kwoty i w jakim miejscu należy podać?

W zakładce „Instytucje finansujące” wprowadzamy informacje o środkach przyznanych przez podmiot finansujący wprowadzając środki przyznane na cały projekt. W tym przypadku podajemy w wartość ogółem, w tym wartości z podziałem na krajowe i zagraniczne.

W zakładce „Podmioty realizujące” wprowadzamy informacje o środkach przyznanych poszczególnym instytucjom realizującym projekt, tj.: środki ogółem, w tym środki krajowe i zagraniczne oraz dodatkowo wprowadzamy informacje o środkach własnych.

W danych podstawowych, środki ogółem w projekcie wyliczane są przez system na podstawie danych zawartych w zakładce instytucji finansujących oraz projektów współfinansowanych.


Czy Lider mógłby wykazać w POL-on również kierowników zespołów badawczych?

Rozporządzenie jasno wskazuje zakres do rejestracji:

„f) imiona i nazwisko oraz – jeżeli jest znany – numer ORCID:

– kierownika projektu oraz okres kierowania projektem – w przypadku podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt,

– kierownika zespołu badawczego w tym podmiocie – w przypadku podmiotu współrealizującego projekt”.


Jak uzupełnić atrybut „jednostka finansująca” w przypadku, gdy NCN ogłasza konkurs, a projekt finansuje fundusz norweski?

Interpretacja MEIN: Co do zasady, w polu Instytucja finansująca wprowadzana jest nazwa instytucji, z którą podpisujemy umowę.


Czy po 30 czerwca 2021 r. będzie można poprawiać dane w rekordach sprzed 30 czerwca 2021 r.? Czy ta część danych będzie już tylko do odczytu? W jaki sposób i do kiedy będzie można uzupełniać dane o projektach przyznanych po 30 czerwca 2021 r.?

Zgodnie z komunikatem MEIN: Termin uzupełnienia danych w projektach naukowych został przedłużony do 15.01.2022 r.

Użytkownicy mają możliwość korygowania danych i zgodnie z zapisami rozporządzenia, mają na to czas 21 dni od momentu zaistnienia zdarzenia.


Czy w module należy rejestrować stypendia Start finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)?

Nie, stypendium nie jest projektem badawczym.


Czy projekty Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) oraz inne projekty finansowane przez MNISW/MEiN powinny być wpisywane w aplikacji?

Tak, wskazane projekty należy rejestrować w module.


W jakim zakresie czasowym uzupełniamy dane w systemie w przypadku projektów, które trwają już od kilku lat? Czy uzupełniamy dane od 2017 r. projektów, które w 2017 roku się jeszcze kończyły, czy tylko te, które się zaczynały od tego roku?

Uzupełnić należy projekty, na realizację których zawarto umowę w 2017 r. lub później, (albo wydano decyzję w sprawie przyznania środków).


Czy będziemy uzupełniać dane o projektach dydaktycznych, edukacyjnych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych?

Można uzupełniać jedynie projekty dotyczące upowszechniania nauki. Projekty inwestycyjne sprawozdawać się będzie w module „Inwestycje” (po udostępnieniu modułu w POL-on 2.0).


W jaki sposób sprawozdać lidera – instytucję z Polski, która nie sprawozdaje się w POL-on?

W opisywanym przypadku, lidera należy oznaczyć jako podmiot nietworzący system szkolnictwa wyższego i nauki.


Czy i w jaki sposób wykazujemy partnerów międzynarodowych i krajowych spoza POL-on?

Odpowiedź MEIN: W systemie wskazuje się jedynie nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmioty zarejestrowane w POL-on, to podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, Podmioty spoza bazy traktuje się jako nietworzące system szkolnictwa wyższego i nauki (mogą tworzyć, ale nie jest to potwierdzone).


Co w przypadku jeżeli członkiem zespołu jest doktorant/student lub pracownik instytucji spoza polskich uczelni?

Interpretacja MEIN: W module Projekty naukowe wskazuje się jedynie kierownika zespołu lub kierownika zespołu badawczego. Członkowie zespołu nie podlegają rejestracji.


Jakiej odpowiedzi należy udzielić, jeżeli liderem projektu jest podmiot zagraniczny i w swoim kraju jest on zakwalifikowany jako należący do systemu szkolnictwa wyższego (albo analogicznej kategorii)?

Interpretacja MEIN: Pytanie „Czy lider grupy podmiotów realizującej projekt jest podmiotem należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki” dotyczy „polskiego” systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W opisanym przypadku należy udzielić odpowiedzi „Nie”.


Czy do modułu Projekty naukowe będzie trzeba wprowadzać „opis efektów”?

Nie, w module projekty naukowe nie będą wprowadzane informacje o opisie efektów.


Jak należy rozumieć pytanie „Czy projekt jest finansowany albo współfinansowany w trybie konkursowym”?

Interpretacja MEIN: Tryb konkursowy, to tryb, w którym w określonym terminie składa się wnioski (nie jest to więc nabór ciągły), a instytucja finansująca wybiera najlepsze do sfinansowania.


Według rozporządzenia z 22 grudnia 2020 r. w module Projekty wpisujemy „informacje o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki”. Czy oznacza to konieczność umieszczania w tym module informacji o wszystkich projektach bez względu na źródło finansowania?

Interpretacja MEIN: Należy wprowadzić wszystkie projekty, niezależnie od źródła finansowania.


Czym są projekty dotyczące upowszechniania nauki? Jakie są konsekwencje zaznaczenia tego pola w formularzu?

Interpretacja MEIN: Projekty dotyczące upowszechniania nauki, to projekty dotyczące organizacji konferencji, sympozjum, warsztatów naukowych albo np. wydania monografii. Ich głównym celem są działania popularyzujące i upowszechniające naukę. Z całą pewnością będą to projekty finansowane w ramach programów Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka.

Projekty dotyczące upowszechniania nauki nie są uwzględniane w ewaluacji, gdyż nie są projektami badawczymi.


Czy tytuł i streszczenie mogą być wpisane w języku angielskim, jeżeli wniosek jest w całości po angielsku?

Według interpretacji MEIN: Język polski jest językiem urzędowym. W systemie można wprowadzić nazwy własne w języku obcym jeśli nie podlegają tłumaczeniu.

W przypadku projektów naukowych, tytuł oraz streszczenie w języku polskim są polami obowiązkowymi. Tytuł i streszczenie w języku angielskim są polami fakultatywnymi.


Czy w systemie należy wpisywać dane pochodzące z umowy w jej pierwotnym brzmieniu czy też każdorazowo aktualizować je po zawarciu aneksu do umowy o finansowanie lub po rozliczeniu projektu?

Dane dotyczące projektów naukowych wprowadzamy na podstawie umowy w jej pierwotnym brzmieniu.

Informacje należy aktualizować po każdej zmianie wynikającej z innych dokumentów np. aneksu. Dane które mogą się zmienić w związku z aneksem to np. data zakończenia projektu, wielkość przyznanych środków, zmiana partnera itp.

Zobacz pytanie:

Jeśli podmiot w trakcie trwania projektu bierze na siebie nowe zadania i w związku z tym dostaje więcej pieniędzy, podpisuje aneks do umowy, czy wówczas datę podpisania aneksu należy wpisać w polu „Data przyznania – data zawarcia umowy lub data decyzji” i zwiększyć kwotę przyznanych środków?


Jeśli podmiot w trakcie trwania projektu bierze na siebie nowe zadania i w związku z tym dostaje więcej pieniędzy, podpisuje aneks do umowy, czy wówczas datę podpisania aneksu należy wpisać w polu „Data przyznania – data zawarcia umowy lub data decyzji” i zwiększyć kwotę przyznanych środków?

Według interpretacji MEIN: W polu „Data przyznania – Data zawarcia umowy lub Data decyzji” należy wprowadzić dane na podstawie umowy/decyzji w jej pierwotnym brzmieniu.

Inne dane powinno się zaktualizować zgodnie z informacjami z aneksu.


Po jakim kursie należy przeliczać środki przyznane w obcej walucie?

Interpretacja MEIN: Wszystkie wartości powinny być podane w złotych. Obcą walutę należy przeliczyć po kursie z dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy lub wydania decyzji o finansowanie z bazy NBP.


Jak należy rozumieć datę “zakończenie realizacji projektu”?

Jest to data faktycznego jego zakończenia, nie wliczając w to okresu rozliczenia projektu.


Jaką należy przyjąć datę rozliczenia środków finansowych? Czy to data uzyskania informacji, że instytucja finansująca zatwierdziła rozliczenie? Co w sytuacji, gdy instytucja finansująca nie przesyła (nie przesłała) oficjalnego pisma informującego o rozliczeniu projektu?

To wszystko zależy od rodzaju projektu, bo każda instytucja finansująca może mieć inne zasady. Najwłaściwszą datą byłaby data pisma informującego o przyjęciu rozliczenia. Jeśli nie ma takiego pisma, należy posłużyć się inną datą, np. data zwrotu niewykorzystanych środków.

W systemie nie ma walidacji na wymienione pole, jego wymagalność opiera się tylko i wyłącznie na zapisach rozporządzenia.


Jeśli data zawarcia umowy różni się od daty wydania decyzji przez instytucję finansującą, to którą należy zarejestrować?

Według interpretacji MEIN: Co do zasady, w systemie wprowadza się wcześniejszą datę.


Jak rozumieć datę rozpoczęcia realizacji projektu naukowego?

Data rozpoczęcia realizacji projektu powinna wynikać bezpośrednio z zapisów zawartych w umowie na finansowanie lub innym dokumencie. Zakłada się, że jest to faktyczna data rozpoczęcia projektu.


Jak rozumieć pojęcie „projekt naukowy”?

Ogólna definicja projektu naukowego wynika bezpośrednio z zapisów rozporządzenia ds. POL-on § 5 ust. 3 pkt 8) informacje o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki.


Do kiedy należy uzupełnić informacje o projektach i komercjalizacjach?

Dane o działalności naukowej instytucji (tj. projekty) należy aktualizować w ciągu 21 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Dane o przychodach z komercjalizacji wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami należy aktualizować do dnia 15 stycznia następnego roku, według stanu na dzień 31 grudnia.

(Podstawa prawna: § 12 ust. 1 pkt 2 a) i c) rozporządzenia ws. POL-on.)

Należy pamiętać , że dane te są gromadzone również na potrzeby ewaluacji.


 

Życzymy wiele cierpliwości.

UWAGA ZMIANA – wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2021

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 20 sierpnia w Biurze Obsługi Badań
 • 31 sierpnia 2021 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.

 • Nr rachunku bankowego do wniosku: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

W sekcji Kierownik podmiotu:

Kierownik podmiotu - wniosek SPUB

Kierownik podmiotu – wniosek SPUB

 

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:
lub

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r., pozostaną bez rozpoznania.

 

Materiały

Wyniki konkursu Sonatina 5

Laureaci piątej edycji SONATINY przyjrzą się różnorodnym zagadnieniom badawczym.

Po zakończeniu realizacji grantów naukowcy będą mogli starać się o finansowanie projektów w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego.

Polityka otwartego dostępu – Open Access

Zgodnie z przyjętą przez Narodowe Centrum Nauki polityką otwartego dostępu (Open Access), wyniki przeprowadzonych w ramach konkursów NCN badań zostaną upowszechnione za pomocą różnych ścieżek publikacyjnych. Będą to spełniające określone warunki czasopisma i platformy otwartego dostępu. Dzięki temu efekty realizacji projektów będą mogły zostać wykorzystane przez społeczeństwo w sposób natychmiastowy i bezpłatny.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-08-05-ogloszenie-wynikow-konkursu-sonatina-5

Publikacja podręcznika dotyczącego opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Komisja Ewaluacji Nauki przyjęła dokument pn. „Podręcznik dla ekspertów oraz dla ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki”.

Celem autorów prezentowanego Podręcznika jest przedstawienie założeń, definicji oraz zasad oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, która zostanie przeprowadzona przez Komisję Ewaluacji Nauki w ramach instytucjonalnej ewaluacji jakości działalności naukowej w 2022 r.

Podręcznik kierowany jest w szczególności do kadry zarządzającej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, odpowiedzialnej za przygotowanie opisów wpływu społecznego oraz do ekspertów, którzy zostaną powołani przez Ministra Edukacji i Nauki na wniosek Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki do oceny opisu wpływu społecznego.

Podręcznik dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w zakładce dedykowanej Komisji Ewaluacji Nauki:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

inwestycje związane z działalnością naukową

MEiN – Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 23 lipca w Biurze Obsługi Badań
 • 31 lipca 2021 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Lalaka:

 • Osoba upoważniona do podpisania wniosku
  Tytuł: prof. dr hab.
  Imię i nazwisko: Zygmunt Lalak
  Stanowisko / Funkcja: Prorektor UW ds. badań
  Email: prorektor.nauka@adm.uw.edu.pl
  Numer telefonu służbowego: 22 55-20-350
Osoba upoważniona do podpisania wniosku SPUB 2021

Osoba upoważniona do podpisania wniosku

 

W sekcji WNIOSKODAWCA:

 • Nazwa podmiotu: Uniwersytet Warszawski
  Dane adresowe: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, mazowieckie
  Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki SA
  Numer rachunku bankowego: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP): /uwedupl/SkrytkaESP
  Telefon: (22) 552-03-55, (22) 552-03-42
  E-mail: rektor@adm.uw.edu.pl
  WWW: www.uw.edu.pl
  KRS: b.d.
  NIP: 525-001-12-66
  Regon: 000001258
  Sektor: publiczny

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

 

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 • wypełnić formularz w systemie OSF,
 • wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

Uwaga: Po wybraniu opcji „Podpis cyfrowy” należy:

 • pobrać z systemu ZSUN/OSF plik zawierający część A wniosku z podpisem elektronicznym ZSUN/OSF. Następnie należy pobrany plik podpisać podpisem elektronicznym w formacie PaDES – musi być podpisany dokładnie ten, wygenerowany z systemu, najświeższy plik. Plik może być podpisany jednym lub kilkoma podpisami elektronicznymi.
 • Następnie – po otrzymaniu podpisanego podpisem elektronicznym rektora dokumentu – w sekcji „Elektroniczna wysyłka” należy załączyć plik ze wszystkimi podpisami.

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Podczas załączania pliku System zweryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami w Dz.U. 2016 poz. 1579 tj. Dz.U. 2019 poz. 162. W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.
Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – nowy program Ministra Edukacji i Nauki”

Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – nowy program Ministra Edukacji i Nauki”

Cel

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) oraz wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 374 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dla kogo

W ramach programu dofinansowanie na realizację projektów mogą uzyskać uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w ramach programu rozpoczyna się w dniu 2 lipca 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego:

 1. na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Edukacji i Nauki, albo
 2. na informatycznym nośniku danych, na adres urzędu obsługującego Ministra Edukacji i Nauki: Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Materiały

 

Osoby do kontaktu:

BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH
mgr Bartosz Brach
tel.: +48 22 55 24 215
e-mail: Bartosz.Brach@adm.uw.edu.pl

BIURO OBSŁUGI BADAŃ
Agata Polkowska
tel: 22 55 20 615
e-mail: Agata.Polkowska@adm.uw.edu.pl

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcie-udzialu-polskich-zespolow-naukowych-w-miedzynarodowych-projektach-infrastruktury-badawczej

MEiN Nauka dla Społeczeństwa

Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

Cel

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym

Trzy filary

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

 • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in. podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Dla kogo

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa dofinansowanie na realizację projektów, mogą uzyskać uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP, Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, inne podmioty prowadzące działalność naukową oraz inne jednostki działające na rzecz upowszechniania nauki.

Nabór wniosków

Nabór wniosków do programu zostanie otwarty w sierpniu 2021 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie osf.opi.org.pl.

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 4 wnioski w każdym roku kalendarzowym


Materiały


Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 10 września 2021 br. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z osf – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez:

 • Dziekana/Dyrektora Jednostki
 • Pełnomocnika Kwestora.

Wnioski przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w terminie 21 dni od zakończenia wewnętrznego naboru.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana pocztą elektroniczną przez Biuro Obsługi Badań.

W Biurze Obsługi Badań programem będzie zajmowała się Pani Joanna Kukawka, tel. 22 55 24 211;  e-mail: Joanna.Kukawka@adm.uw.edu.pl

NCN – ogłoszenie konkursów na projekty MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00 (do 8 września w BOB). Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w ogłoszeniach MAESTRO 13 i SONATA BIS 11 opublikowanych na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 13

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 to 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 13 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13


Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 11

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 to 150 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 11 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

 


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

FNP – instrukcja do umowy 2021

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy procedurę dotyczącą postępowania z umowami START FNP.

 • FNP przesyła do stypendysty umowę

Stypendysta:

 • uzupełnia umowę
 • podpisuje wszystkie egzemplarze umowy
 • Przedstawiciela Jednostki proszę wpisać:
  prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań, upoważnienie BP-015-0-397/2020
 • daje do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)

Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy w celu naniesienia podpisu prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.

Biuro Obsługi Badań przekazuje umowę do FNP.

Szkolenie Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji

Szkolenie „Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji” 16-17 czerwca 2021

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach działania I.2.1 „Poprawa zdolności publikacyjnych”, organizowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pt.:

„Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji”

Szkolenie skierowane jest do pracowników UW: redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, a także do osób, które zamierzają założyć nowe czasopismo naukowe lub reaktywować periodyk, którego wydawanie zostało przerwane.

Szkolenie poprowadzi redaktor Dorota Dziedzic, która kieruje redakcją czasopism naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Szczegółowy opis szkolenia

Czasopisma odgrywają ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań. O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artykułów, ale muszą też sprostać wymaganiom stawianym przez Ustawę 2.0 MEiN i bazy bibliometryczne. Duże znaczenie ma również promocja w środowisku naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione elementy, a także specyfikę jego wydawania. Z kolei redakcje istniejących już periodyków dowiedzą się jakie zmiany należy wprowadzić, by zdobyły silną pozycję wśród badaczy i znalazły się na liście czasopism punktowanych. Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji.

Uczestnicy kursu poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą uwzględnić. Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość ukazywania się, sposób finansowania, dystrybucję. Prześledzą jakich formalności należy dopełnić, by zarejestrować czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN, DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju licencji.

Członkowie redakcji czasopism dowiedzą się, jak ważne dla upowszechnienia treści artykułów są jego konstrukcja, zamieszczone w nim informacje dotyczące autora i wydawcy, kompozycja abstraktu, wybór słów kluczowych, zapis bibliograficzny. Dlaczego nowoczesne czasopismo naukowe nie może istnieć bez dedykowanej mu strony internetowej, jak powinna wyglądać i jakie treści zawierać. Co to są bazy bibliometryczne i jakie trzeba spełnić warunki, by aplikować do baz wskazanych przez MNiSW – Scopus i Web of Science.

Specyfika procesu wydawniczego, w którym redakcja czasopisma jest autonomiczna względem wydawnictwa wymaga dokładnego podziału odpowiedzialności za poszczególne etapy prac. Słuchacze zaznajomią się  z etapami prac i tworzeniem ich harmonogramu. Precyzyjne przypisanie zadań i praca wedle harmonogramu ułatwia współpracę oraz komunikację między redakcjami a wydawcami i pozwoli uniknąć nieporozumień w miejscach, w których kompetencje mogą się  zazębiać.

Dostępne opracowania dotyczące wydawania czasopism naukowych opisują przede wszystkim warunki i wymagania stawiane czasopismom. Nie odpowiadają na pytania jak w praktyce je wprowadzić, jak radzić sobie ze sprzecznościami między wytycznymi MEiN i baz indeksacyjnych, jak zorganizować współpracę między redakcjami czasopism a wydawcami, która może być źródłem licznych konfliktów.

 • Program szkolenia

I dzień szkolenia

 1.  Czasopismo naukowe
 2. Specyfika wydawania czasopisma
 3. Koncepcja czasopisma naukowego
  1. wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych
  2. zakres tematyczny
  3. tytuł czasopisma
 4. Sposób finansowania czasopisma
  1. dotacja
  2. subskrypcja płatna
 5. Dystrybucja czasopisma
  1. prenumerata
  2. otwarty dostęp (open access)
  3. czasopisma hybrydowe
 6. Rejestracja czasopisma
 7. Identyfikatory w czasopiśmie
  1. ISSN, e-ISSN
  2. DOI
  3. ORCID
 8. Prawo autorskie (podstawy)
  1. umowy licencyjne dotyczące tekstów, ilustracji, dozwolony użytek
  2. open access – rodzaje licencji dotyczących wolnego dostępu
  3. domena publiczna
 9. Organizacja czasopisma
  1. Rada Naukowa
  2. Redakcja
  3. Recenzenci
  4. Wydawca
 10. Nowoczesne czasopismo
  1. layout
  2. struktura artykułu
  3. abstrakt
  4. słowa kluczowe
  5. bibliografia czy References

II dzień szkolenia

 1. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące do baz Scopus i Web of Science
 2. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science
  1. dyscyplina naukowa czasopisma
  2. tytuł a tematyka czasopisma
  3. dostępność tekstów
  4. wymagania wobec recenzentów
  5. wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma
  6. wymagania wobec Redakcji czasopisma
  7. artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu
  8. abstrakt
  9. słowa kluczowe
  10. bibliografia załącznikowa – References
 3. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz bibliometrycznych Scopus i Web of Science
  1. adres strony internetowej czasopisma
  2. język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej
  3. hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma
  4. konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność
  5. strona artykułu
  6. format plików z artykułami
  7. inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma
 4. Sposób aplikowania
  1. Scopus
  2. Web of Science
 5. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora Naukowego, Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa
  1. pozyskiwanie materiałów
  2. etapy procesu wydawniczego
  3. dystrybucja czasopisma
 6. Promocja czasopisma naukowego

Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17.06.2021, godz. 9.00-14.00 za pośrednictwem Google Meet.
 Link do spotkania zostanie udostępniony na podany podczas rejestracji adres e-mailowy  w dniu 15.06.2021.

Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kampus: rejestracja

W jednej edycji szkolenia może wziąć udział maksymalnie 15 osób. W przypadku dużego zainteresowania zaproponujemy kolejny termin.

Osobą kontaktową w sprawie szkolenia jest p. redaktor Dorota Dziedzic, d.dziedzic@uw.edu.pl.

 

Szczegóły: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/06/szkolenie-czasopismo-naukowe-od-pomyslu-do-publikacji/

FNP Start – znamy wyniki konkursu

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Ośmioro badaczy z UW otrzyma stypendium START:

 • Marek Baranowski, dziedzina: chemia,
 • Aleksandra Bilska, dziedzina: biologia molekularna,
 • dr Anna Dżabagina, dziedzina: literaturoznawstwo,
 • Wojciech Górecki, dziedzina: fizyka,
 • Dorota Grzelak, dziedzina: chemia fizyczna,
 • dr Jacek Lewkowicz, dziedzina: ekonomia,
 • Mateusz Mazelanik, dziedzina: fizyka,
 • Piotr Szustakiewicz, dziedzina: chemia fizyczna.

Więcej: https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2021-rozstrzygniety/

Wyniki NPRH

Ogłoszenie wyników konkursu Uniwersalia 2.2 /2019

Informujemy, że kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.2  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty.

W konkursie udział wzięły 53 wnioski. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 10 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 3 173 688,00 zł.

Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

Wnioskodawcy otrzymają pisemne informacje o wynikach oceny, a po ich otrzymaniu będą mogli przystąpić do sporządzania projektów umów.

Spośród dziesięciu przyjętych do realizacji wniosków, Uniwersytet Warszawski będzie realizował dwa:

 • 22H 20 0071 88 –  Kategorie’ Arystotelesa. Opracowanie naukowe, przekład, komentarz, 139 187,00 pln
 • 22H 20 0085 88 –  Genji monogatari, czyli Opowieść o księciu Genjim, 432 804,00 pln

Lista wszystkich wniosków zakwalifikowanych do finansowania – Uniwersalia 2.2

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-konkursu-uniwersalia-22-2019

 

MINIATURA 5 – „Małe granty” czekają na rozdanie

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł.

UWAGA ZMIANY!

Środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.
O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 5 w kwocie 15 mln zł.

 • Koszty pośrednie  -10% kosztów bezpośrednich.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 5 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r. (w BOB – do 27 września 2021). 

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Zakres tematyczny wniosku powinien dotyczyć realizacji pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerendy,
 • stażu naukowego,
 • wyjazdu badawczego albo
 • wyjazdu konsultacyjnego.

Najważniejsze zmiany

 1. Uszczegółowiono zakres informacji wymaganych we wniosku (rozdz. III § 4 w Warunkach oraz regulaminie przeprowadzania konkursu MINIATURA). Poszerzono zakres informacji wymaganych we wniosku w części dotyczącej osiągnięć naukowych osoby wskazanej do realizacji działania naukowego.
 2. Zmieniono kryteria oceny wniosków (rozdz. VIII § 24 w Warunkach oraz regulaminie przeprowadzania konkursu MINIATURA oraz zasady oceny wniosków).
 3. Zmieniono warunki, które musi spełniać wniosek rekomendowany do finansowania (rozdz. VIII § 26 w Warunkach oraz regulaminie przeprowadzania konkursu MINIATURA).
 4. Dopuszczono możliwość finansowania z kosztów pośrednich wydatków związanych z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie (§ 2, 4 i 5 w katalogu kosztów w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA).

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursu MINIATURA 5https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5


Informacje praktyczne:

 • Numer konta dla projektów badawczych  NCN: 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386, (Bank Polska Kasa Opieki SA

Procedura składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu w części Wniosek podpisany elektronicznie – Pobierz ostateczną wersję wniosku

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf ostateczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisana przez prorektora „Ostateczna wersja wniosku” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Plik podpisany elektronicznie (dokument podpisany przez Rektora)
 • Skan upoważnienia (zostanie dołączony do wiadomości e-mailowej)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Doktorat wdrożeniowy – termin składania wniosków przez uczelnię: 05.05.2021 – 31.05.2021 w MEiN

Minister Edukacji i Nauki podpisał 16 kwietnia 2021 r. komunikat o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-16-kwietnia-2021-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow2

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od V edycji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczegolowy-zakres-informacji-zawartych-we-wniosku-skladanym-w-ramach-programu-doktorat-wdrozeniowy-od-v-edycji

Kandydaci zainteresowani realizacją  projektów w ramach ww. programu proszeni są o zapoznanie się z  powyższymi dokumentami oraz zasadami, trybem i harmonogramem postępowania rekrutacyjnego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” na rok akademicki 2021/2022 znajdującymi się na stronach poszczególnych szkół doktorskich, w zakładce „rekrutacja” https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/doktorat-wdrozeniowy-2/

Rejestracja kandydatów na doktorantów „wdrożeniowych” w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów („IRK”) oraz składanie w IRK wniosków o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej trwa od 29 kwietnia 2021 roku do 11 maja 2021 roku.

Kandydaci zakwalifikowanie do II etapu postępowania rekrutacyjnego, w porozumieniu z promotorem, niezwłocznie zgłaszają się do Jednostki, która jest miejscem zatrudnienia promotora, celem ustalenia warunków wypełnienia wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Procedura wewnętrzna:

 • wypełniony wniosek (podpisany przez władze wydziału)
 • wygenerowaną z systemu „Część A” wniosku (do podpisu Rektora)
 • a także wymagane oświadczenia (podpisane przez władze wydziału)

należy przesłać w formie elektronicznej na adres Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl do dnia 25 maja 2021.

Po uzyskaniu podpisu władz Uczelni część A odeślemy Państwu na podany we wniosku adres mailowy w celu załączenia dokumentu w systemie OSF.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Aldona Zaręba, tel. 667 055 878