Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych

Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych w całości lub części ze źródeł NCN. Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 16 czerwca br.

Otwarty dostęp do publikowanych wyników badań to, obok wymogu otwartego dostępu do danych badawczych, spójna polityka Narodowego Centrum Nauki w ramach tzw. Otwartej Nauki (Open Science) zmierzająca do transparentnego przedstawiania rezultatów pracy naukowej uczonych finansowanych ze środków publicznych.

We wrześniu 2018 r. Dyrektor Centrum wraz z 10 liderami europejskich agencji finansujących badania naukowe utworzyli koalicję, tzw. cOAllition S, której priorytetowym założeniem było dążenie do pełnego i natychmiastowego (bez embarga czasowego) dostępu do publikacji zawierających wyniki badań będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Priorytety działań cOAlition S opisano w dokumencie zwanym Plan S. Więcej informacji na temat założeń Planu S można znaleźć na stronie cOAlition S oraz w pliku Ścieżki publikacyjne zgodne z Planem S.

Wśród pierwszych sygnatariuszy cOAlition S jest m. in. the Research Council of Norway. W związku z tym, a także zgodnie z ich polityką narodową otwartego dostępu do publikacji wprowadzoną w 2017 r., obowiązek pełnego dostępu do opublikowanych rezultatów badań będzie obowiązywał już w projektach finansowanych w ramach konkursu GRIEG.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-27-plany-ncn-otwarty-dostep


Przypominamy:

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

https://depot.ceon.pl/

Transmisja online spotkania dot. „Inicjatywy doskonałości”

Spotkanie informacyjne dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej, obędzie się 24 lutego, w godz. 15.00-18.00, w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zasady realizacji programu „Inicjatywa doskonałości” na UW, a także działania planowane na lata 2020-2025 (w ramach 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz o charakterze ogólnouniwersyteckim).

Transmisja

Spotkanie obędzie się 24 lutego, w godz. 15-18, w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc rejestracja została zakończona. Spotkanie będzie transmitowane online na stronie głównej UW. Zapis spotkania zostanie zamieszczony na uniwersyteckim kanale YouTube.

Transmisja online spotkania dot. „Inicjatywy doskonałości”

 

Raporty z projektów NCN od 24-go konkursu

Szanowni Państwo,

formularze raportów rocznych/końcowych znajdą Państwo w systemie ZSUN/OSF

Należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl, następnie wejść w WYSŁANE, kliknąć w numer przy wniosku – i po kliknięciu w menu po lewej stronie zobaczą Państwo zakładkę RAPORT.
Raport należy wypełnić, a następnie zastosować się do poniższej instrukcji.

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku raportu (2 egz), podpisaną przez Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do Kwestury UW.
Pobrany z systemu OSF raport w formacie PDF (nie skan!) musi podpisać podpisem elektronicznym Kierownik projektu
Patrz: Instrukcja nanoszenia podpisu elektronicznego
Następnie podpisany elektronicznie przez kierownika projektu raport w formacie PDF należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań wyłącznie na funkcyjny adres mailowy bob.raporty@adm.uw.edu.pl

UWAGA!
Prosimy nie przesyłać plików z raportami
na indywidualne adresy mailowe pracowników BOB
!

Raport zostanie podpisany podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB podpisanej przez Kwestora wersji papierowej.
Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna raportu zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN.
Potwierdzenie wysłania wraz raportem dostaną Państwo mailem zwrotnym.
Proszę pamiętać o wysłaniu raportu w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW !

Gdzie znaleźć nr konkursu?
– w numerze umowy.
UMO-ROK / NR_KONKURSU / RODZAJ KONKURSU / PANEL / NR_UMOWY
np. UMO-2017 / 24 / B / HS1 /01234

A MAESTRO
B OPUS
C SONATINA
D SONATA
E SONATA BIS
G BEETHOVEN
M HARMONIA
N PRELUDIUM
P POLONEZ
R TANGO
S FUGA
T ETIUDA
W SYMFONIA

Informacja NCN:

Raport należy złożyć poprzez system OSF oraz zależnie od konkursu w wersji papierowej/elektronicznej. Wersja papierowa raportu obowiązuje włącznie do konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 1-23 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje). Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF oraz opatrzoną odpowiednimi pieczęciami i podpisami należy przesłać na adres Narodowego Centrum Nauki lub dostarczyć osobiście. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli wpłynął do Centrum lub został nadany drogą pocztową do dnia 31 marca danego roku. Raport roczny w wersji drukowanej wymagany jest w jednym egzemplarzu.

Począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje) dane raportu należy przekazać przez system OSF, a także wygenerowany plik PDF należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu, a następnie dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP do dnia 31 marca danego roku.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raporty-ncn/roczny/ogolne

 

 

Migracja danych do PBN 2.0

Poniżej udostępniamy Państwu informację przesłaną przez OPI:

W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia systemu PBN 2.0 informujemy, że wszystkie dane znajdujące się w Module Repozytoryjnym systemu PBN zostaną w sposób automatyczny przeniesione do PBN 2.0. Dane znajdujące się w Module Sprawozdawczym będą migrowane w sposób półautomatyczny. W niektórych przypadkach będzie wymagane podjęcie decyzji i wykonanie pewnych czynności przez użytkowników. W najbliższych dniach udostępnimy Państwu narzędzie, które pozwoli na migrację różnych typów publikacji, tak aby zachowana była ich spójność i prawidłowe przypisanie punktacji oraz aby zachowana była zgodność danych z rozporządzeniem. Jeszcze przed otrzymaniem narzędzia dostarczymy Państwu kompleksową informację jakie działania trzeba będzie podjąć, aby przygotować publikacje do prawidłowego przeniesienia ich do PBN 2.0. Ze względu na to, że część typów publikacji jest inaczej reprezentowana w nowym modelu danych, udostępnimy Państwu informację jak będzie wyglądała konwersja rodzajów publikacji na nowe typy oraz jakie działania trzeba będzie podjąć, aby dotychczas raportowane publikacje były zgodne z nowym modelem.

Zadania do wykonania w procesie migracji

Zadaniami do wykonania w związku z migracją będą:

 1. wskazanie publikacji do przeniesienia do PBN 2.0 w przypadku duplikatów na wydziałach,
 2. dokonanie korekty błędnego ISBN lub uzupełnienie ISBN w przypadku jego braku w monografiach (pole wymagane przez rozporządzenie),
 3. uzupełnienie języków i krajów w przypadkach, gdzie nie zostały zmapowane automatycznie.

https://pbn.nauka.gov.pl/

Wyniki konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4

Narodowe Centrum Nauki przyznało granty na badania podstawowe doświadczonym naukowcom oraz uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego.  

W rozstrzygniętych właśnie konkursach złożono łącznie 476 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 90 projektów.

 • MAESTRO 11 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • SONATA BIS 9 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Konkurs: MAESTRO 11

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Epistemiczne i semantyczne zobowiązania fundamentalnych teorii matematycznych dr hab. Cezary Cieśliński Uniwersytet Warszawski 2 413 800
2 Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin prof. dr hab. inż. Karol Lesław Grela Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 3 987 200
3 Protokoły oparte na inteligentnych kontraktach: teoria dla zastosowań dr hab. Stefan Michał Dziembowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 3 787 000

Konkurs: SONATA BIS 9

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
5 Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: podejście figuracyjne dr hab. Marta Bucholc Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii 2 462 240
2 Kwantowa Informacja w Kwantowych Teoriach Pola i Holografii: Dynamika i Złożoność. dr Paweł Piotr Caputa Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 2 185 000
6 Nanofotoniczne hybrydowe materiały oparte o silne sprzężenie światła z ekscytonami dr hab. Tomasz Jan Antosiewicz Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 2 337 600
16 Zastosowanie wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji dr hab. Magdalena Stobińska Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 2 495 280
30 Zagadnienia o miarowych danych dr Iwona Anna Chlebicka Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1 875 000

* Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listami rankingowymi

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-18-wyniki-konkursow-maestro11-sonata-bis9-uwertura4

SONATINA 4 i ETIUDA 8 – procedura składania wniosków

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków SONATINA 4 i ETIUDA 8:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku wniosku (1 egz, wydruk dwustronny), podpisaną przez Kierownika Państwa Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB UW
Wniosek należy wydrukować POMIJAJĄC sekcje:

 • OPIS SKRÓCONY
 • OPIS SZCZEGÓŁOWY
 • STRESZCZENIE POPULARNONAUKOWE
Do wniosku należy dołączyć wydrukowany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych
Następnie skan podpisanego przez prorektora załącznika „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłany na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI). Skan należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka.
Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW (przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

Wnioski w w/w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do16 marca 2020 r. do godziny 16.00.

Raporty z wykorzystania środków finansowych przyznanych na 2019 r. na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej

Poniższy komunikat dotyczy jedynie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, którym zostały przyznane środki finansowe w 2019 r. SPUBy i SPUB-I, którym przyznano środki finansowe w latach ubiegłych rozliczają się na zasadach dotychczasowych.

Do 31 marca 2020 r., należy złożyć raport za rok 2019 – zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. 2019, poz. 496).

W systemie OSF, na dzień 10 lutego 2020 r., przewidywany jest termin wprowadzenia zmian dotyczących składania raportów dla SPUBów i SPUB-I, na realizację których została wydana decyzja w 2019 r. Redaktor wniosku po wejściu na dany wniosek, który otrzymał finansowanie, będzie widział zakładkę „Raport”. Aby wypełnić raport należy pobrać plik raportu (w pliku znajdują się dwa raporty – roczny i końcowy, więc należy wybrać właściwy), uzupełnić go i zapisać w formacie PDF (uwaga – w postaci umożliwiającej kopiowanie tekstu, tj. niedopuszczalne są skany). Taki plik należy załączyć w systemie OSF i wysłać do MNiSW.

Należy także:

 1. wydrukować cały raport, podpisać i wysłać na adres MNiSW ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa,

albo

 1. utworzony plik opatrzyć podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej MNiSW: /MNISW/SkrytkaESP
  UWAGA: w przypadku podpisywania raportu przez osobę upoważnioną przez kierownika podmiotu, należy dołączyć stosowne upoważnienie. Zwracamy również uwagę, że raport może zostać odesłany do korekty – pracownicy MNiSW będą się wówczas kontaktować z Redaktorem danego raportu.

Materiały

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/raporty-z-wykorzystania-srodkow-finansowych-przyznanych-na-2019-r-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-oraz-specjalnej-infrastruktury-informatycznej

Lider – XI edycja konkursu NCBR

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach XI edycji Programu LIDER.
Generator wniosków jest dostępny w systemie informatycznym: https://lsi.ncbr.gov.pl 

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI, w okresie od 16 stycznia 2020r. do 16 marca 2020r. do godziny 16:15.

Do Biura Obsługi Badań należy złożyć wydrukowany wniosek, podpisany przez Dziekana i Pełnomocnika Kwestora do 9 marca 2020 r.


LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 4. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są w zakładce „Materiały do pobrania”.

Termin naboru wniosków: 16.01.2020 r. – 16.03.2020 r.

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w systemie informatycznym do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.

Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej NCBR – LIDER XI. Wkrótce zostanie Państwu udostępniony generator w systemie informatycznym, za pomocą którego będą składane wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie może różnić się od przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, gdyż w chwili obecnej trwają prace nad systemem informatycznym.

Pytania dotyczące naboru w XI edycji Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie na adres: lider-at-ncbr.gov.pl 

Spotkania informacyjne WIB – luty 2020 – Kraków, Warszawa, Łódź, Gliwice, Wrocław, Szczecin

W związku z zaawansowanym stanem prac związanych z uruchomieniem konkursu na zespoły badawcze w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB), którego podmiotem zarządzającym jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, zapraszamy na spotkania informacyjne dot. zasad aplikowania o środki w programie WIB.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej na adres wib@port.org.pl.

Liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona, o uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełniając formularz, mają Państwo także możliwość zgłoszenia się na indywidualne konsultacje,które są planowane w godz. 12:00-14:00. Czas trwania konsultacji dla jednej grupy/naukowca: maks. 15 min. W przypadku większej liczby zainteresowanych zostanie ustalony ich szczegółowy harmonogram.

Agendę spotkań informacyjnych znajdą Państwo TUTAJ.

Spotkania odbędą się w godzinach 10:00-12:00 w następujących lokalizacjach i terminach:

Termin spotkania Miejsce Forma rejestracji Zakończenie rejestracji
18.02.2020 Kraków
Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET)
ul. Bobrzyńskiego 14, Life Science Park, budynek A Sala Ateńska (parter)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 12.02.2020
19.02.2020 Warszawa
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Aula im. Tadeusza Koszarowskiego, Centrum Edukacyjno-Konferencyjne ,
ul. Roentgena 5 (wejście G)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 13.02.2020
20.02.2020 Łódź
Centrum Informacyjno – Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego,
ul. Muszyńskiego 2
sala Patio, I piętro
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 14.02.2020
24.02.2020 Gliwice
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice,
Aula im. J. Święckiego (I piętro)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 18.02.2020
25.02.2020 Wrocław 
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk,
ul. Rudolfa Weigla 12, sala 138
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 19.02.2020
27.02.2020 Szczecin
Pomorski Uniwersytet Medyczny,

ul. Rybacka 1, 70-200 Szczecin, Sala Rad Wydziałów (s. 109)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 20.02.2020

 

Wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Od 4 czerwca do 8 lipca 2019 r. MNiSW prowadziło nabór wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Łącznie rozpatrzono 146 wniosków.

Wnioski oceniał zespół doradczy powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwóch ekspertów zewnętrznych, w tym jeden zagraniczny.

Po zakończonej ocenie wniosków, zespół doradczy przedłożył Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje w sprawie wpisania strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Rekomendacje przewidywały umieszczenie na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej 65 najwyżej ocenionych przedsięwzięć.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przychylił się do rekomendacji zespołu.

Jednocześnie, mając na uwadze istniejące zobowiązania międzynarodowe rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o umieszczeniu na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej dodatkowych pięciu infrastruktur badawczych, które nie uzyskały pozytywnej rekomendacji zespołu.

Te infrastruktury to:

 1. CLARIN – Wspólne zasoby język i infrastruktura technologiczna;
 2. Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL;
 3. FAIR – Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami;
 4. Infrastruktura obrazowania biologicznego i bio-medycznego – Bio-Imaging Poland (BIPol);
 5. POL-OPENSCREEN – Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej.

Łącznie na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej umieszczono zatem 70 strategicznych infrastruktur badawczych.

 • Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o wpis strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej otrzymają do końca lutego 2020 r. formalną decyzję w sprawie wpisu bądź odmowy wpisu zgłaszanej infrastruktury na Mapę.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wyniki-naboru-wnioskow-o-wpisanie-strategicznej-infrastruktury-badawczej-na-polska-mape-infrastruktury-badawczej

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna dla doktorantów UW

Na prośbę Wydziału Prawa i Administracji UW przekazujemy Państwu informację na temat rozpoczęcia naboru do drugiej tury rekrutacji do programu PROM – międzynarodowej wymiany stypendialnej finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Rozpoczęliśmy drugą turę rekrutacji dla doktorantek i doktorantów UW, która potrwa do 31 stycznia 2020 r. W ramach programu 28 doktorantek lub doktorantów otrzyma finansowanie krótkiego – 7, 14 lub 30 dniowego wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej. Stypendium obejmuje m.in. udział w stażach badawczych, konferencjach, kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych krótkich formach kształcenia. Aplikacje należy składać elektronicznie na adres: prom@wpia.uw.edu.pl

Zapraszam do zapoznania się z załączoną broszurą. Informacje dotyczące programu i rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/.

Program jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich wszystkich jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy zobowiązani jeśli udostępnią Państwo informację o programie w Państwa mediach społecznościowych, na stronie internetowej Biura Obsługi Badań oraz poprzez dostępne kanały komunikacji z doktorantkami i doktorantami UW.

Osoba do kontaktu:

Olga Cabak

PROM
International scholarship exchange
of PhD candidates and academic staff
e-mail: prom@wpia.uw.edu.pl

Polish Research Centre
for Law and Economy of China
中国法律与经济波兰研究中心

Faculty of Law and Administration
University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw, Poland

 

Spotkanie „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej”.

W dniu 04 lutego 2020r. na Wydziale Fizyki w sali 0.03 w godzinach od 10:00 do 13:10 odbędzie się spotkanie „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej„.

Osoby zainteresowane zapraszamy do rejestracji poprzez formularz oraz zapoznanie się z programem szkolenia.

Poniżej link do formularza rejestracyjnego oraz plan spotkania:

Miejsce wydarzenia: Wydział Fizyku UW, ul. Pasteura 5, Warszawa, Sala: 0.03

Program spotkania:

10.00 – 10.30
Spotkanie władz Uczelni i władz Wydziału z Dyrektorem NAWA – Łukaszem Wojdygą

10.00 – 10.30
Rejestracja uczestników spotkania

10.30 – 10.45
Otwarcie spotkania
Władze Uniwersytetu Warszawskiego i Władze Wydziału Fizyki
Łukasz Wojdyga – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

10.45 – 11.30
Programy skierowane do kadry naukowej
Pion Programów dla Naukowców
Polskie Powroty
Program im. Ulama
Program im. Bekkera
Program im. Walczaka
Współpraca i wymiana międzynarodowa
PYTANIA

11.30 – 11.45
Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą
Pion Komunikacji i Promocji, NAWA
Targi międzynarodowe, kampania Ready, Study, Go! Poland, szkolenia

11.45 – 12:15
PRZERWA KAWOWA

12.15 – 13.00
Programy wspierające proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych
Pionu Programów dla Instytucji
Promocja Zagraniczna
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Welcome to Poland
Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich
KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów II stopnia
PYTANIA

13.00 – 13:10
Zakończenie i podsumowanie

Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2020 za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Wniosek składa się do Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Prezentacje z warsztatów NCN dot. projektów badawczych – wnioski, umowy, wynagrodzenia, finanse, raporty itp.

Narodowe Centrum Nauki regularnie prowadzi szkolenia, których celem jest:

 • omówienie zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego, od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego;
 • pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

 • PREZENTACJA 6 – ZMIANY W PROJEKTACH
  Jak dokonać zmiany np. jednostki realizującej projekt, składu osobowego, okresu realizacji projektu, kosztorysu, zmian o charakterze merytorycznym (opisy projektu, harmonogram / plan badań) itp.
 • PREZENTACJA 8 – RAPORTY KOŃCOWE
  Jak pozytywnie rozliczyć projekt, sprawozdanie merytoryczne, wykazy publikacji i spełnienie warunku dot. wydania publikacji w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym itp.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/warsztaty-ncn

Diamentowy Grant – procedura składania wniosków 2020

Termin składania wniosków:
15 stycznia 2020 w BOB
27 stycznia 2020, 23:59 – w MNiSW


Wnioski do „DIAMENTOWEGO GRANTU” składają Państwo do BOB:

w formie elektronicznej (pełny wniosek) na adres: bob@adm.uw.edu.pl

W tytule e-maila prosimy o wpisanie tematu DIAMENTOWY GRANT

oraz
wydruk papierowej wersji do ministerstwa (1-strona) z podpisami władz Wydziału – dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

Wnioski są przekazywane przez BOB UW do podpisów:

 • Kwestora UW
  oraz
 • Rektora

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora.

DO KONKURSU NIE MOGĄ APLIKOWAĆ STUDENCI BĘDĄCY NA 5-TYM ROKU STUDIÓW JEDNOLITYCH TRWAJĄCYCH PIĘĆ LAT.

Osoby do kontaktu:

Umowy NCN

 

Po zamknięciu umowy proszę pobrać z systemu OSF elektroniczną wersję UMOWY i zapisać na swoim komputerze.

Teraz trzeba nanieść podpis elektroniczny w formacie
PAdES

 • Po pierwsze – niezależnie od obranej metody podpisu – proszę włożyć pendrive ze swoim certyfikatem kwalifikowanym do gniazdka USB komputera, na którym będzie podpisywany dokument.

lub

Podpisany podpisem elektronicznym plik (nie skan, nie scalony z innymi załącznikami dokument) należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań – http://bob.uw.edu.pl/kontakt/
Jednocześnie papierową wersję wydrukowanej UMOWY, podpisaną przez:
– Kierownika Jednostki (Dziekana/Prodziekana)
– Pełnomocnika Kwestora,
należy złożyć do BOBUmowa zostanie podpisana podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB podpisanej przez władze wydziału/jednostki papierowej wersji dokumentu
Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna UMOWY zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN

Jeżeli do umowy dołączacie Państwo pismo w sprawie terminu rozpoczęcia projektu, procedura jest podobna do podanej powyżej. Kierownik projektu:

 • w wersji elektronicznej – podpisuje pdf pisma podpisem kwalifikowalnym i przesyła e-mailowo do BOB
 • w wersji papierowej – dostarcza do BOB podpisane przez siebie oraz Dziekana/Prodziekana pismo.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8

 • SONATINA 4 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 r. Konkurs ma na celu umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych. W ramach grantu trzeba zaplanować zatrudnienie kierownika projektu w jednostce realizującej, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na cały planowany okres trwania projektu. Nowością w tej edycji konkursu SONATINA jest wymóg stanowiący, że zatrudnienie kierownika projektu musi zostać zaplanowane w jednostce innej niż podmiot, w którym uzyskał on stopień naukowy doktora. SONATINA 4 daje młodym naukowcom również możliwość zdobycia doświadczenia podczas staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Projekty SONATINA 4 mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny – od 3 do 6 miesięcy. Laureaci SONATINY 4 mogą otrzymać od niemal 6 do ponad 18 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu w kraju, w którym będą realizować staż, oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.
 • ETIUDA 8 jest konkursem skierowanym do osób stojących u progu swojej kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w  wysokości aż 5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Podobnie jak w konkursie SONATINA, w ramach grantu ETIUDA można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym, który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą wynosi również od ok. 6 do 18 tys. zł miesięcznie, plus do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży.
  Laureaci ETIUDY 8 będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 r. Budżet konkursu ETIUDA 8 wynosi 10 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do16 marca 2020 r. do godziny 16.00.

Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Wyniki konkursów SONATINA 4 oraz ETIUDA 8 będą znane najpóźniej jesienią 2020 r.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-12-16-ogloszenie-sonatina4-etiuda8

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

1. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

Sporządzając projekt nowego wykazu Komisja zamieściła w nim:

 1. czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, udostępnionego w BIP na stronie podmiotowej Ministra;
 2. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie Scopus lub bazach Web of Science (WoS):
  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Sciences Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Emerging Sources Citation Index

  po dniu 31 grudnia 2018 r. (stan ww. baz według danych na ten dzień był podstawą do prac nad wykazem czasopism opublikowanym 31 lipca 2019 r.)

 3. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie ERIH+ po dniu 31 grudnia 2018 r., które – w ocenie eksperckiej KEN – posiadają międzynarodową renomę oraz szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny nauki oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.

Ustalając nowy wykaz KEN uwzględnił czasopisma znajdujące się w ww. bazach według ich stanu na dzień:

 • 30 listopada – baza Scopus,
 • 15 listopada – bazy WoS,
 • 15 listopada – baza ERIH+.

KEN dokonała także dodatkowej oceny 2291 czasopism naukowych ujętych w wykazie opublikowanym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.. Ww. nowelizacja rozporządzenia umożliwiła dodatkową ocenę w szczególnym przypadku – tj. wówczas gdy czasopismo było oceniane w ramach prac nad wykazem opublikowanym w lipcu br. przez co najmniej dwa zespoły doradcze powołane przez Ministra w poszczególnych dyscyplinach, a różnica między punktacją zaproponowaną przez te zespoły wynosiła 2 progi punktowe. Zespoły doradcze często proponowały podniesienie punktacji dla czasopism wiodących w danej dyscyplinie, jednak stosowany algorytm (uśrednianie oceny) powodował, że inne dyscypliny (nieraz marginalne dla danego czasopisma) obniżały tę punktację. Odpowiadając na liczne postulaty środowiska naukowego, nowelizacja rozporządzenia wprowadziła zasadę, że KEN ustala punktację dla czasopism, jeżeli różnica wartości przypisanych punktów w poszczególnych dyscyplinach wynosi co najmniej dwa progi punktowe, a nie jak dotychczas – gdy różnica punktacji między dyscyplinami przekraczała dwa progi punktowe. Natomiast KEN, w ramach ponownej oceny, nie stosowała średniej arytmetycznej, a punktację ustaliła z uwzględnieniem w większym stopniu punktacji dla dyscypliny wiodącej dla danego czasopisma. Zgodnie z deklaracją Pana Premiera Jarosława Gowina, ponowna ocena nie mogła skutkować obniżeniem punktacji. Natomiast pozwoliła na podwyższenie punktacji w przypadku ok. 44% czasopism poddanych dodatkowej ocenie.

W efekcie powyższej procedury nowy wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

W zakresie recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zmiany, w stosunku do wykazu opublikowanego w dniu 31 lipca 2019 r., dotyczyły:

 • usunięcia jednej konferencji międzynarodowej występującej dwukrotnie na wykazie z dnia 31 lipca 2019 r,
 • dodania akronimów do nazw konferencji,
 • zmiany nazwy jednej konferencji z: ”International European Conference on Parallel and Distributed Computing”, na „Euro-Par: International European Conference on Parallel and Distributed Computing” (poz. 876).

2. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

W dniu 22 lipca 2019 r. na stronie podmiotowej ministra ogłoszono komunikat o możliwości ubiegania się o włączenie do wykazu wydawnictw.

Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania:

 1. ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;
 2. zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Po przeprowadzeniu tej oceny KEN przygotowała projekt uzupełnienia wykazu wydawnictw monografii naukowych o pozytywnie ocenione wydawnictwa.

Na tej podstawie Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, także 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Materiały

NCN – konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8

 • SONATINA 4 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 r. Konkurs ma na celu umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych. W ramach grantu trzeba zaplanować zatrudnienie kierownika projektu w jednostce realizującej, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na cały planowany okres trwania projektu. Nowością w tej edycji konkursu SONATINA jest wymóg stanowiący, że zatrudnienie kierownika projektu musi zostać zaplanowane w jednostce innej niż podmiot, w którym uzyskał on stopień naukowy doktora. SONATINA 4 daje młodym naukowcom również możliwość zdobycia doświadczenia podczas staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Projekty SONATINA 4 mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny – od 3 do 6 miesięcy. Laureaci SONATINY 4 mogą otrzymać od niemal 6 do ponad 18 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu w kraju, w którym będą realizować staż, oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.
 • ETIUDA 8 jest konkursem skierowanym do osób stojących u progu swojej kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w  wysokości aż 5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Podobnie jak w konkursie SONATINA, w ramach grantu ETIUDA można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym, który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą wynosi również od ok. 6 do 18 tys. zł miesięcznie, plus do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży.
  Laureaci ETIUDY 8 będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 r. Budżet konkursu ETIUDA 8 wynosi 10 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do16 marca 2020 r. do godziny 16.00.

Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Wyniki konkursów SONATINA 4 oraz ETIUDA 8 będą znane najpóźniej jesienią 2020 r.


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków Sonatina 4 i Etiuda 8:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku wniosku (1 egz), podpisaną przez Kierownika Państwa Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB UW
Wniosek należy wydrukować POMIJAJĄC sekcje:

 • OPIS SKRÓCONY
 • OPIS SZCZEGÓŁOWY
 • STRESZCZENIE POPULARNONAUKOWE
Do wniosku należy dołączyć wydrukowany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych
Następnie skan podpisanego przez prorektora załącznika „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłany na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI). Skan należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka.
Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW (przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)