Wyniki konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22

Listy rezerwowe dobrze ocenionych projektów

W konsekwencji starań o zwiększenie budżetu NCN w roku 2024 i kolejnych, Rada NCN po konsultacji z dyrekcją Centrum po raz pierwszy w przypadku konkursów OPUS i PRELUDIUM podjęła uchwałę umożliwiającą Zespołom Ekspertów przygotowanie list rezerwowych. Na listach znalazły się projekty, które przeszły pełną procedurę oceny, zostały wysoko ocenione przez ekspertów i nie uzyskały finansowania wyłącznie z powodu braku środków w budżecie agencji. Listy rezerwowe zostaną również przygotowane w kolejnych rozstrzyganych przez NCN konkursach, tj. SONATA BIS 13 i MAESTRO 15. Tryb tworzenia list rezerwowych.

Zdecydowaliśmy się na taki krok, aby przygotować się do realizacji zadań związanych z ewentualnym zwiększeniem budżetu w roku 2024 i w latach kolejnych. W krajowych programach NCN procedury konkursowe od momentu zakończenia naboru wniosków do momentu wydania decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu finansowania trwają około 5 miesięcy. Realizacja grantów rozpoczyna się zwykle po 8-9 miesiącach od zakończenia naboru wniosków.

Centrum otrzymuje budżet w cyklu rocznym. Oznacza to, że środki niewykorzystane przez nas w danym roku muszą zostać zwrócone do Ministerstwa Edukacji i Nauki w ostatnim dniu roboczym grudnia, nie możemy ich tak po prostu przenieść na kolejny rok. – Listy rezerwowe dają nam możliwość wydania ewentualnego zwiększonego budżetu na wysoko ocenione przez ekspertów projekty już w 2024 roku – wyjaśnia prof. Jóźwiak.

Po przekazaniu Narodowemu Centrum Nauki dodatkowych środków, Rada NCN podejmie decyzję o tym, na które konkursy je przeznaczyć. Uchwały zmieniające budżety poszczególnych konkursów NCN Rada będzie podejmować w zależności od tego, kiedy i w jakiej wysokości dodatkowe środki zostaną przekazane Narodowemu Centrum Nauki przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Co oznacza umieszczenie na listach rezerwowych?

Badaczki i badacze, których projekty znalazły się na listach rezerwowych otrzymali decyzje negatywne, ale z adnotacją o umieszczeniu na takiej liście. Nie są ograniczeni w żaden sposób w realizacji swoich praw w postępowaniu konkursowym, mogą składać odwołania od decyzji dyrektora NCN i wnioski w kolejnych konkursach.

Jeśli budżet NCN zostanie zwiększony i Rada NCN podejmie uchwały o zwiększeniu puli środków w poszczególnych konkursach, wnioski z list rezerwowych będą finansowane w kolejności zgodnej z rankingiem przyjętym przez Zespoły Ekspertów. To, ile projektów z listy rezerwowej ostatecznie zostanie sfinansowanych, uzależnione jest od kwoty, jaką Rada przeznaczy na dany konkurs. Wnioskodawcy, których projekty z list rezerwowych zostaną zakwalifikowane do finansowania otrzymają decyzje zmieniające, informacja zostanie również zamieszczona na stronie NCN. Tryb tworzenia list rezerwowych

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-11-23-wyniki-opus22-preludium25

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.