Doktorat wdrożeniowy – Programy Ministra Edukacji i Nauki

Spotkanie informacyjne w sprawie programu „Doktorat wdrożeniowy 2024”

Serdecznie zapraszamy uczelnie, instytuty, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz osoby zainteresowane udziałem w programie „Doktorat wdrożeniowy 2024”, na spotkanie informacyjne dotyczące tegorocznej edycji programu.
Spotkanie odbędzie się online w dniu 5 czerwca 2024 r. w godz. 12.00-13.30 na platformie Webex. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: konkurs.doktoraty@mnisw.gov.pl do 31 maja 2024 r. W zgłoszeniu prosimy umieścić następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz instytucję, którą reprezentują (jeśli dotyczy).

W dniu 4 czerwca na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link z zaproszeniem na spotkanie. Jeżeli do godziny 15.00 tego dnia nie otrzymają Państwo wiadomości z linkiem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail, z którego zostało wysłane zaproszenie do spotkania. Po kliknięciu w link, prosimy o instalację dodatku Webex do przeglądarki.
Podczas spotkania zostaną omówione zasady programu „Doktorat wdrożeniowy 2024” oraz szczegóły dotyczące przygotowania i wysłania wniosku w ramach tegorocznego naboru. Będzie również okazja do zadawania pytań na czacie w trakcie spotkania. Odpowiedzi na pytania zostaną opracowane po spotkaniu w formie FAQ i rozesłane do uczestników spotkania oraz umieszczone na stronie MNiSW.

Prezentacja ze spotkania zostanie rozesłana drogą elektroniczną do wszystkich uczestników.
Zapraszamy!

Zespół DWD MNiSW

https://www.gov.pl/web/nauka/spotkanie-informacyjne-w-sprawie-programu-doktorat-wdrozeniowy-2025

SPUB - wnioski

Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2024

W dniu 6 maja 2024 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2025 rok.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 893), wnioski o finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2025 rok, składa się do 31 sierpnia 2024 r. Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w systemie OSF.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 19 sierpnia w Biurze Obsługi Badań
 • 31 sierpnia 2024 r. w MNiSW

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.

 • Nr rachunku bankowego do wniosku: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

 

W sekcji Kierownik podmiotu:

Kierownik podmiotu - wniosek SPUB

Kierownik podmiotu – wniosek SPUB

 

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:
Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania do Ministerstwa.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r., pozostaną bez rozpoznania.

Informacja: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf–skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-spub-lub-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-spubi-na-2024-rok

Materiały

inwestycje MNiSW

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2025 r.

W dniu 29 kwietnia 2024 r. godz. 8:00, uruchomiono nabór wniosków w ramach konkursu nr 6 na inwestycje związane z działalnością naukową na 2025 rok. Począwszy od ww. dnia możliwe jest składanie wniosków o przyznanie ww. dotacji w systemie OSF.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. z 2020 r. poz. 1956), wnioski o finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2025, składa się do 31 lipca 2024 r.

Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w systemie OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy wypełnić i wysłać wniosek w systemie OSF oraz wygenerować w systemie wniosek do podpisu.
Wygenerowany wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym Kierownika Podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej i wysłać do Ministerstwa w systemie OSF.

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do 31 lipca 2024 r., pozostaną bez rozpoznania.

Po stronie wnioskodawcy leży sprawdzenie, czy wniosek w systemie OSF został skutecznie wysłany do Ministerstwa.

Jednocześnie informujemy, że zapisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie liczby składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową.

Pomocna w przygotowaniu wniosku może być instrukcja wypełniania wniosku inwestycyjnego, która została zamieszczona w systemie OSF w „Bazie wiedzy”.

https://osf.opi.org.pl/baza-wiedzy/wskazowki-oraz-instrukcja-wypelniania-wniosku-w-ramach-wnioskowania-o-dofinansowanie-ze-srodkow-ministra-nauki-na-realizacje-inwestycji-zwiazanych-z-dzialalnoscia-naukowa/

***************************

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 24 lipca w Biurze Obsługi Badań
 • 31 lipca 2025 r. w MNiSW do godz. 23:59. za pośrednictwem systemu OSF  –  po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

W sekcji Osoby przygotowujące wniosek – Osoba upoważniona do podpisania wniosku:

W sekcji Elektroniczna wysyłka uprzejmie prosimy o zaznaczenie sposobu przesyłki „Podpis cyfrowy”:

OSF podpis cyfrowy

 

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • wydruk-wzorcowy-wniosku, czyli plik pobrany z systemu OSF, z sekcji Elektroniczna wysyłka zawierający wniosek z podpisem elektronicznym OSF. do podpisu elektronicznego Rektora

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Podczas załączania pliku System zweryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie OSF ma status „wysłany”.

Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Laureaci FNP

Konkurs FNP START na rok 2024 rozstrzygnięty – dane do umowy

Znamy laureatów i laureatki 32. konkursu w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, w tym 16 z Uniwersytetu Warszawskiego.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci i laureatki programu START w edycji 2024 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Pełna lista laureatów i laureatek konkursu START 2024

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką została dr Anna Dobrowolska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Biuro Obsługi Badań prześle laureatom udostępnione przez Fundacje umowy wkrótce.


Jak uzupełnić dane do umowy:

 • Jako przedstawiciela Jednostki proszę wpisać:
  prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań, upoważnienie BP-015-0-397/2020
 • Numer NIP     525-001-12-66
 • Numer REGON     000001258
 • nr rachunku wpisuje się swój (nie instytucjonalny, przyznane środki wpływają bezpośrednio na konto Stypendysty)
 • Stypendysta drukuje umowę w 3 egzemplarzach i podpisuje wszystkie 3 egzemplarze umowy
  – lub
  podpisuje podpisem elektronicznym w formacie PAdES elektroniczny egzemplarz umowy
 • Stypendysta daje umowę do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)
Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy / lub przesyła 1 egzemplarz umowy z podpisami elektronicznymi w celu naniesienia podpisu prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.
Biuro Obsługi Badań przekazuje umowy do FNP.

https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2024-rozstrzygniety/

Społeczna odpowiedzialność nauki

Nabór do Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki.

W ramach modułu: Popularyzacja nauki – wspierana jest realizacja projektów polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu, organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej oraz popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi do 1 000 000 zł.

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w ramach modułu.

Termin składania wniosków do MNiSW będzie trwał od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 16:00.

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf składa się w systemie ZSUN/OSF  w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną.  W przypadku braku możliwości opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym wygenerowany z systemu wniosek składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem zaufanym przez kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego upoważnioną, do dnia zamknięcia naboru wniosków.

Wewnętrzna procedura składania wniosków :

W terminie do 28 maja br. do godz. 23:59. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z OSF – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora. Ponadto wniosek musi zawierać zobowiązanie Jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% kosztów przedsięwzięcia (zawarte w kosztorysie).

Wnioski przesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w przewidywanym terminie do 5 czerwca br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań.

W Biurze Obsługi Badań programem zajmuje się Pani Katarzyna Małecka, tel. 22 55 24 259;  e-mail: katarzyna.malecka@uw.edu.pl

Materiały:

Źródło: Społeczna odpowiedzialność nauki II – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Program Ministra Edukacji i Nauki – DOSKONAŁA NAUKA

Nabór do Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DOSKONAŁA NAUKA II

Obowiązuje wewnętrzny nabór wniosków do 22 maja br., godz. 23:59.

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Program składa się z modułów:

 1.  „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi do 400 000 zł.
 1. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu monografii naukowych w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń. Do wniosku dołącza się w formie dokumentu elektronicznego tekst monografii lub jej tłumaczenie oraz recenzję monografii sporządzonej przez specjalizującego się w danej tematyce recenzenta.  Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi do 80 000 zł.

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w ramach każdego z modułów.

Termin składania wniosków do MNiSW będzie trwał od 6 maja do 7 czerwca 2024 r. do godz. 16:00

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf składa się w systemie ZSUN/OSF  w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną.  W przypadku braku możliwości opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym wygenerowany z systemu wniosek składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem zaufanym przez kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego upoważnioną, do dnia zamknięcia naboru wniosków.

Wewnętrzna procedura składania wniosków :

W terminie do 22 maja br. do godz. 23:59. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z OSF – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora. Ponadto wniosek musi zawierać zobowiązanie Jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% kosztów przedsięwzięcia (zawarte w kosztorysie).

Wnioski przesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek do każdego modułu.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w przewidywanym terminie do 29 maja br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań.

W Biurze Obsługi Badań programem zajmuje się Pani Katarzyna Małecka, tel. 22 55 24 259;  e-mail: katarzyna.malecka@uw.edu.pl

Materiały:

Źródło: Doskonała nauka II – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Doktorat wdrożeniowy – Programy Ministra Edukacji i Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło ósmy nabór na Doktorat Wdrożeniowy

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Komunikat Ministra Nauki z dnia 30 kwietnia 2024 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2024” i naborze wniosków https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-30-kwietnia-2024-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-2024-i-naborze-wnioskow2

 • Termin złożenia części I wniosku w systemie ZSUN OSF – 14 czerwca 2024 r.
 • Termin złożenia części I wniosku w BOB – 7 czerwca 2024 r.

Do Biura Obsługi Badań należy złożyć

 • PDF ostatecznej pełnej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.:
  • Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora
  • oraz część A.

Wnioskodawca (UW) może złożyć nie więcej niż 30 wniosków. W związku z tym, pierwszeństwo złożenia wniosku będą miały osoby, których wnioski zostały wstępnie zaakceptowane przez Szkołę Doktorską UW.

Zgodnie z zasadami przyjęć do Szkół Doktorskich UW, kandydaci do udziału w programie Doktorat Wdrożeniowy przechodzą wstępną  weryfikację merytoryczną we właściwej szkole doktorskiej. Rejestracja prowadzona jest przez IRK (https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/SzD2024/units/).

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza IV nabór do Programu DLA UKRAINY

Celem programu DLA UKRAINY jest wspieranie badaczy i badaczek z Ukrainy, tak aby mogli kontynuować pracę naukową poprzez współpracę z polskimi badaczami i ośrodkami naukowymi. Program oferuje możliwość zdobycia rocznego grantu w wysokości 268,8 tys. zł na polsko-ukraiński projekt naukowy obejmujący zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Do konkursu w programie DLA UKRAINY przystąpić może para naukowców – jeden z Polski, a drugi z Ukrainy. Wnioskodawcy muszą posiadać stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku. Inaczej niż w poprzednich konkursach organizowanych w ramach programu, osoba reprezentująca stronę ukraińską musi w dniu składania wniosku być nie tylko zatrudniona w ukraińskiej instytucji prowadzącej badania, ale również przebywać i później realizować projekt w Ukrainie.

Całkowity budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Budżet przewidziany dla każdego z dwóch wnioskodawców wynosi 134 400 zł i obejmuje stawkę jednostkową na pokrycie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 8 000 zł oraz ryczałt w wysokości 38 400 zł (stanowiący 40% całkowitych kosztów wynagrodzenia) przeznaczony na pozostałe koszty związane z prowadzeniem badań (np. sprzęt, podróże, dostęp do baz danych, archiwów, tłumaczenia, promocja, wynagrodzenia dla studentów, etc.).

Dzięki środkom pozyskanym przez Fundację od darczyńców wspierających program DLA UKRAINY, w czwartym konkursie możliwe jest zawnioskowanie o dofinansowanie wynagrodzenia dodatkowej osoby – doktoranta/ doktorantki – która zostanie zaangażowana w realizację projektu.

Z wnioskiem o zwiększenie finansowania projektu mogą wystąpić wyłącznie kandydaci, którzy ubiegają się o finansowanie projektu w ramach Programu DLA UKRAINY.

Zwiększenie finansowania projektu może być przyznane na okres łącznie do 6 miesięcy (stawka jednostkowa 3500 złotych miesięcznie), a jego realizacja powinna zakończyć się nie później niż terminy zakończenia realizacji projektu.

Do formularza wniosku o zwiększenie finansowania projektu należy dołączyć uzasadnienie potrzeby zaangażowania młodego badacza w realizację projektu wraz z krótką informacją o charakterze planowanych prac.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).

 

Szczegółowe informacje

https://www.fnp.org.pl/rusza-czwarty-konkurs-w-programie-dla-ukrainy-ua-version-below/

https://www.fnp.org.pl/oferta/program-dla-ukrainy/

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

 • 3 czerwca 2024 r. do FNP
 • Termin składania wniosków do BOB: 27 maj 2024 r.

Wniosek należy wypełnić na stronie https://wnioski.fnp.org.pl

Na adres BOB@adm.uw.edu.pl należy przesłać poniższe dokumenty:

 • pobrany po „zamknięciu edycji danych” wniosek PDF z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora
 • wypełnione Oświadczenie Jednostki Goszczącej w PDF do podpisu Prorektora
 • Podpisane przez prorektora „oświadczenie jednostki goszczącej” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji: WNIOSKODAWCA Z POLSKI oraz OSOBA UPOWAŻNIONA DO ROBOCZYCH KONTAKTÓW W JEDNOSTCE NAUKOWEJ.

Plik należy załączyć do wniosku w systemie https://wnioski.fnp.org.pl wraz z pozostałymi dwoma oświadczeniami: Wnioskodawcy z Polski i Wnioskodawcy z Ukrainy i kliknąć „ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE”.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 • Zofia Ciemięga: 22 55 24 251, zofia.ciemiega@adm.uw.edu.pl
 • Marta Ambroziak: 22 55 24 252, marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl
Gospostrateg NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do XI edycji konkurs na projekty zamawiane programu GOSPOSTRATEG

 • Termin złożenia wniosków w NCBR – 14 sierpnia 2024 r., do godz. 16:00
 • Termin złożenia wniosków w BOB – 7 sierpnia 2024 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. XI konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje zagadnienie badawcze („Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski”) zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–xi-konkurs-na-projekty-zamawiane

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną ankietę znajdującą się na http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 

Informacja NCN

Kalendarz szkoleń online dotyczących otwartej nauki w 2024 roku

Zapraszamy do udziału w szkoleniach online poświęconych otwartej nauce, które będą prowadzone w 2024 roku przez Zespół ds. Otwartej Nauki. Szkolenia są przeznaczone przede wszystkim dla:

 • naukowców wnioskujących do NCN o finansowanie projektów badawczych,
 • naukowców realizujących projekty finansowane przez NCN,
 • osób odpowiadających w jednostkach za zarządzanie otwartą nauką,
 • data stewardów,
 • pełnomocników ds. otwartej nauki,
 • kadr wspierających naukowców przy przygotowaniu wniosków składanych do NCN i w zarządzaniu projektami finansowanymi przez NCN.

Pierwsze z cyklu spotkań odbędą się w dniach 8-9 maja 2024 r.

 1. Plan Zarządzania Danymi Badawczymi (poziom podstawowy) w dniu 8 maja w godz. 10:00-12:00
 2. Polityka NCN dot. otwartego dostępu do publikacji w dniu 9 maja w godz. 10:00-12:00

Webinaria zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Nie będzie prowadzona rejestracja na szkolenia, przy czym należy mieć na uwadze, że limit uczestników jest ograniczony do 200 osób na każdym spotkaniu. Informacje o zakresie tematycznym, terminach pozostałych spotkań oraz bezpośrednich linkach do szkoleń są dostępne na stronie Kalendarz szkoleń online dotyczących otwartej nauki w 2024 roku.

Więcej informacji udziela Gabriela Czarny

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-04-22-kalenndarz-szkolen-otwarta-nauka

Informacja NCN

NCN – rozbudowa modułu aneksowego w OSF – zmiana kosztorysu (od 33 edycji konkursowej)

 

W ramach rozbudowy modułu aneksowego w systemie OSF udostępniona została nową funkcjonalność dla projektów realizowanych od 33 edycji konkursowej.

Funkcjonalność umożliwia przygotowanie i pobranie wzoru aneksu dotyczącego zmiany kosztorysu projektu badawczego dla konkursów OPUS, OPUS LAP, PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, SONATINA i MAESTRO ogłoszonych od marca 20219 r. W przypadku konieczności wprowadzania zmian w pozostałych konkursach lub zmian innego typu prosimy o kontakt z opiekunem projektu w NCN.

Wskazówki dotyczące przygotowania aneksu dotyczącego zmiany kosztorysu projektu w systemie OSF zamieszczamy w instrukcji.

 

Biblioteka Nauki

Biblioteka Nauki

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

 • AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),
 • BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
 • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),
 • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),
 • PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).

Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML.

Obecność artykułów i książek na platformie zwiększa ich widoczność w wyszukiwarkach internetowych, co pozwala szerokiemu gronu czytelników odnaleźć publikacje, zapoznać się z nimi i je zacytować.

Biblioteka Nauki prowadzona jest w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki.

Serwis internetowy Biblioteki Nauki powstał w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. (Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł; dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł).

Biblioteka Nauki

Biblioteka Nauki https://bibliotekanauki.pl/

Kursy z zarządzania danymi – tylko do końca kwietnia

Szanowni Państwo,
na platformie Navoica jeszcze do końca maja dostępne są kursy z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów.

Dwa kursy zostały przygotowane m.in. z myślą o naukowcach, którzy prowadzą projekty badawcze. Są kompendium wiedzy na temat zarządzania danymi, w tym realizowania obowiązków wynikających z umów grantowych z Narodowym Centrum Nauki czy w ramach programu Horyzont Europa. Przybliżają również kwestie związane z udostępnianiem danych badawczych na platformach takich jak nowo powstałe instytucjonalne repozytorium Dane Badawcze UW.
Informacja istotna dla badaczy i badaczek, którzy aktualnie prowadzą projekty lub przygotowują się do złożenia wniosku o finansowanie.
W związku z sugerowanym czasem realizacji kursów zapisy na nie będą możliwe tylko do końca kwietnia. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

Rejestracja:
Kurs dla naukowców – poziom podstawowy:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_03+2023_01/about
Kurs dla naukowców – poziom średnio zaawansowany:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_04+2023_01/about

Na platformie dostępne są również dwa kursy dla data stewardów – osób wspierających naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tych kursach, a także do rozpowszechnienia informacji o nich wśród osób współpracujących z naukowcami.

Kurs dla data stewardów – poziom podstawowy:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_01+2023_01/about
Kurs dla data stewardów – poziom średnio zaawansowany:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_02+2023_01/about

Więcej informacji można uzyskać pod adresem acybulska@uw.edu.pl oraz pod numerem telefonu 22 874 94 59.

Kursy zostały przygotowane przez ekspertów z Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki.
Zadanie realizowane przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki dot. krajowej koordynacji partnerstwa European Open Science Cloud w latach 2022-2023.
Konkursy NCN Opus i Preludium

NCN – ogłoszenie konkursów Opus 27 i Preludium 23

Ogłaszamy konkursy OPUS 27 na projekty badawcze realizowane przez naukowców na każdym etapie kariery oraz PRELUDIUM 23 skierowany do badaczy bez stopnia doktora.

Wnioski w konkursach OPUS 27 i PRELUDIUM 23 można składać do poniedziałku 17 czerwca za pośrednictwem systemu OSF.

W konkursie OPUS 27 można ubiegać się o finansowanie projektów bez udziału partnerów zagranicznych, projektów realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych lub takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Wiosenna edycja OPUS nie uwzględnia ścieżki LAP (lead agency procedure).

Projekty OPUS mogą być rozplanowane na 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze na stanowiskach typu post-doc oraz senior researcher, jak również studenci oraz doktoranci. W kosztorysie projektu można przewidzieć także środki na zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje lub gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych. Budżet pojedynczego projektu OPUS nie jest limitowany odgórnie, ale kosztorys musi być zgodny z regulacjami konkursu, a wszystkie zaplanowane wydatki muszą być zasadne i niezbędne do zrealizowania założeń projektu.

Konkurs PRELUDIUM 23 jest skierowany do naukowców bez stopnia doktora. Badaczki i badacze mogą w nim otrzymać grant na realizację w polskich jednostkach projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy w wysokości odpowiednio 70 tys. zł, 140 tys. zł lub 210 tys. zł. Temat projektu może być związany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej, ale nie jest to konieczne.

Zespół realizujący projekt PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego. Budżet grantu może obejmować środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego (z wyłączeniem opiekuna), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu pod warunkiem, że będą zgodne z katalogiem kosztów w projektach NCN.

Procedura oceny i wyniki

Wnioski w konkursach OPUS 27 i PRELUDIUM 23 można składać do poniedziałku 17 czerwca za pośrednictwem systemu OSF.

Wnioskodawcą formalnie mogą być m.in. uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, centra naukowe-przemysłowe, centra PAN, biblioteki naukowe, przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek do NCN może złożyć również osoba fizyczna, która nie jest zatrudniona w żadnym podmiocie w chwili złożenia wniosku, ale planuje takie zatrudnienie ze środków grantu.

Wnioski będą oceniane przez zespoły powołane osobno dla każdego z paneli dziedzinowych (np. HS1, NZ1, ST1). Ocena merytoryczna będzie przebiegać dwuetapowo – najpierw wnioski zostaną zaopiniowane przez ekspertów będących członkami zespołów powołanych przez Radę NCN, a w drugim etapie przez recenzentów zewnętrznych. Ocena wniosku po I i II etapie zostanie ustalona kolegialnie przez zespół, z uwzględnieniem indywidualnych opinii ekspertów i recenzentów, po przeprowadzeniu dyskusji na posiedzeniu zespołu.

Wyniki konkursów zostaną opublikowane po zakończeniu procesu oceny, najpóźniej w grudniu 2024 roku.

Źródło: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-03-15-otwarcie-wiosennych-konkursow-ncn


Przydatne informacje:

Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek (ostateczna wersja do NCN),
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Wniosek” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • wniosek (ostateczna wersja do NCN) – dokument podpisany przez Rektora

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

 

Informacja NCN

Wysokość stypendiów doktoranckich w projektach NCN – dopuszczone zwiększenie kwoty

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra nauki z dnia 15 lutego 2024 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, a w konsekwencji wzrostem wysokości stypendium doktoranckiego, dopuszcza się wypłacenie w projektach badawczych finansowanych przez NCN stypendium doktoranckiego dla doktoranta (po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa) w kwocie wyższej niż 5000 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach zwiększania kwot stypendiów w projektach finansowanych przez NCN znajdują się w piśmie dyrektora NCN.

Na zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa powyżej, mogą zostać przeznaczone środki zaplanowane w kosztorysie projektu badawczego jako koszty bezpośrednie. W sytuacji gdy podwyższenie ww. stypendium doktoranckiego wymagać będzie przesunięcia środków między pozycjami w kosztorysie projektu, taka zmiana wymagać będzie aneksu do umowy o realizację i finansowane projektu badawczego.

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-03-07-pismo-dyrektora-ws-stypendiow-doktoranckich

NCN szkolenie

Szkolenie NCN dla wnioskodawców 9 maja 2024 r. – formularz zgłoszeniowy

Oferta skierowana jest wyłącznie do pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego!

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie NCN, które odbędzie się 9 maja 2024 w godzinach od 10:00 do 14:00.
Szkolenie skierowane jest do pracowników i doktorantów UW, którzy chcieliby skorzystać z szerokiej oferty konkursowej NCN.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

 1. Oferta konkursowa NCN – krajowe (wliczając Miniaturę) i międzynarodowe
 2. Kalendarz konkursowy
 3. Ograniczenia w składaniu wniosków
 4. Konstrukcja wniosku
  • kosztorys
  • części merytoryczne
  • dorobek kierownika i skład zespołu
 5. Przerwa 15 minut
 6. Procedura oceny wniosku
 7. Umowa i realizacja projektu (zmiany, upowszechnianie efektów projektów)
 8. Rozliczanie projektów
 9. Plan Zarządzania danymi
 10. Pytania i odpowiedzi

Link do szkolenia zostanie Państwu udostępniony na podany podczas rejestracji adres e-mailowy.

Biuro Obsługi Badań


ABM Agencja Badań Medycznych konkurs

ABM – Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs nr ABM/2024/1 na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych.

Do głównych celów Konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych – infekcji i odporności, chorób rzadkich, pediatrii, zdrowia reprodukcyjnego, rozwiązań telemedycyny i zdrowia cyfrowego, jak również zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego).

Wnioski o finansowanie można składać od 01 marca do 16 maja 2024 r. do godz. 12:00.

Termin wewnętrzny złożenia wniosków do BOB – do 8 maja 2024 r.

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymagane oświadczenia/załączniki do podpisu Rektora UW
 4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Dziekan/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz  „Wzór Umowy o finansowanie Zespołu Badawczego.

Więcej informacji: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2534,Otwarty-konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze.html


Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych:

https://abm.gov.pl/pl/kursy/102k108,Zasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-ekspe.html?sid=4b566bba23d176b7c8ffe1ce0ae785ff

Webinarium odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. w godzinach 10.00-13.00.

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 

Wyniki konkursów NCN

Wyniki konkursu SONATA BIS 13

W trzynastej edycji konkursu SONATA BIS na liście laureatów znalazło się 38 projektów, które zostały wyłonione przez zespoły ekspertów spośród 420 złożonych wniosków. Na ich realizację naukowcy pracujący w jednostkach na terenie całej Polski otrzymają ponad 105,2 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie wyniósł 9,05%.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-02-23-wyniki-maestro15-sonata-bis13

W konkursie SONATA BIS Narodowe Centrum Nauki przyznało środki na realizację dwunastu projektów zgłoszonych przez badaczy z UW:
 • Uznawanie świętych w pełnym średniowieczu. Nowe spojrzenie na lokalną i papieską formalizację kultów, kierownik: Grzegorz Leszek Pac (Wydział Historii), przyznane finansowanie: 3 355 413 zł;
 • Prawo do integralności fizycznej i psychicznej w dobie biomedycyny i neurotechnologii – integracyjna analiza bioetyczna, kierownik: dr Joanna Karolina Różyńska (Wydział Filozofii), przyznane finansowanie: 1 405 928 zł;
 • Pracowite skowronki, leniwe sowy? Stereotypizacja osób o zróżnicowanych preferencjach dobowych i jej konsekwencje w kulturach mono- i polichronicznych, kierownik: prof. Maciej Stanisław Stolarski (Wydział Psychologii), przyznane finansowanie: 1 887 462 zł;
 • Prawo konkurencji w świetle konstytucyjnym. Uwzględnienie wartości społeczno-ekonomicznych i środowiskowych w czasach sprawiedliwej transformacji, kierownik: dr hab. Maciej Piotr Bernatt (Wydział Zarządzania), przyznane finansowanie: 1 884 386 zł;
 • Badania strukturalno-funkcjonalne białek mitochondrialnych z rodziny FASTK, kierownik: dr Katarzyna Justyna Bandyra (Wydział Chemii), przyznane finansowanie: 5 026 400 zł;
 • Pochodzenie i ewolucja endosymbiozy: poszukiwanie stadiów przejściowych wśród mikroorganizmów eukariotycznych (SYMBIOSTART), kierownik: prof. Anna Ewa Karnkowska (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 3 907 843 zł;
 • Matematyka gazu Bosego – dynamika, korelacje i fluktuacje, kierownik: dr hab. Marcin Marek Napiórkowski (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 1 595 760 zł;
 • Łączenie kropek: analiza centralności z perspektywy teorii gier i teorii wyboru społecznego, kierownik: dr Oskar Skibski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 1 509 000 zł;
 • Sensory kwantowe działające w skrajnych scenariuszach: nowatorskie zastosowania wnioskowania statystycznego, uczenia maszynowego i metod teorii sterowania, kierownik: dr Jan Kołodyński (Centrum Nowych Technologii UW), przyznane finansowanie: 3 020 110 zł;
 • Ultra-wysokoprzepustowe badania konsorcjów mikrobiologicznych za pomocą kodowania DNA oraz mikroprzepływów dwufazowych, kierownik: dr inż. Tomasz Stanisław Kamiński (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 3 572 700 zł;
 • Niskowymiarowe materiały do konwersji i waloryzacji paliw słonecznych (SOLAR2VAL), kierownik: dr hab. Silvio Osella (Centrum Nowym Technologii UW), przyznane finansowanie: 2 517 470 zł;
 • Struktury geometryczne tensorów, kierownik: dr hab. Joachim Jelisiejew (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 1 951 400 zł.
NCN Miniatura

NCN – konkursy na działania MINIATURA 8

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form wymienionych powyżej pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 8 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Instrukcja składania wniosków znajduje się w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 8 w systemie OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00 CEST.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 8 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, wiele wniosków nie otrzymało finansowania ze względu na brak wystarczających środków w tym miesiącu. Dlatego, zwracamy uwagę na możliwość składania wniosków w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o zwrócenie uwagi na treść zakładki Najważniejsze zmiany, gdzie znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentacji konkursowej w porównaniu do poprzedniej edycji konkursu.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Więcej na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura8


Przydatne informacje:


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


OMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek (ostateczna wersja do NCN),
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Wniosek” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • wniosek (ostateczna wersja do NCN) – dokument podpisany przez Rektora

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)