Wyniki konkursów NCN

Wyniki konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22

Listy rezerwowe dobrze ocenionych projektów

W konsekwencji starań o zwiększenie budżetu NCN w roku 2024 i kolejnych, Rada NCN po konsultacji z dyrekcją Centrum po raz pierwszy w przypadku konkursów OPUS i PRELUDIUM podjęła uchwałę umożliwiającą Zespołom Ekspertów przygotowanie list rezerwowych. Na listach znalazły się projekty, które przeszły pełną procedurę oceny, zostały wysoko ocenione przez ekspertów i nie uzyskały finansowania wyłącznie z powodu braku środków w budżecie agencji. Listy rezerwowe zostaną również przygotowane w kolejnych rozstrzyganych przez NCN konkursach, tj. SONATA BIS 13 i MAESTRO 15. Tryb tworzenia list rezerwowych.

Zdecydowaliśmy się na taki krok, aby przygotować się do realizacji zadań związanych z ewentualnym zwiększeniem budżetu w roku 2024 i w latach kolejnych. W krajowych programach NCN procedury konkursowe od momentu zakończenia naboru wniosków do momentu wydania decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu finansowania trwają około 5 miesięcy. Realizacja grantów rozpoczyna się zwykle po 8-9 miesiącach od zakończenia naboru wniosków.

Centrum otrzymuje budżet w cyklu rocznym. Oznacza to, że środki niewykorzystane przez nas w danym roku muszą zostać zwrócone do Ministerstwa Edukacji i Nauki w ostatnim dniu roboczym grudnia, nie możemy ich tak po prostu przenieść na kolejny rok. – Listy rezerwowe dają nam możliwość wydania ewentualnego zwiększonego budżetu na wysoko ocenione przez ekspertów projekty już w 2024 roku – wyjaśnia prof. Jóźwiak.

Po przekazaniu Narodowemu Centrum Nauki dodatkowych środków, Rada NCN podejmie decyzję o tym, na które konkursy je przeznaczyć. Uchwały zmieniające budżety poszczególnych konkursów NCN Rada będzie podejmować w zależności od tego, kiedy i w jakiej wysokości dodatkowe środki zostaną przekazane Narodowemu Centrum Nauki przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Co oznacza umieszczenie na listach rezerwowych?

Badaczki i badacze, których projekty znalazły się na listach rezerwowych otrzymali decyzje negatywne, ale z adnotacją o umieszczeniu na takiej liście. Nie są ograniczeni w żaden sposób w realizacji swoich praw w postępowaniu konkursowym, mogą składać odwołania od decyzji dyrektora NCN i wnioski w kolejnych konkursach.

Jeśli budżet NCN zostanie zwiększony i Rada NCN podejmie uchwały o zwiększeniu puli środków w poszczególnych konkursach, wnioski z list rezerwowych będą finansowane w kolejności zgodnej z rankingiem przyjętym przez Zespoły Ekspertów. To, ile projektów z listy rezerwowej ostatecznie zostanie sfinansowanych, uzależnione jest od kwoty, jaką Rada przeznaczy na dany konkurs. Wnioskodawcy, których projekty z list rezerwowych zostaną zakwalifikowane do finansowania otrzymają decyzje zmieniające, informacja zostanie również zamieszczona na stronie NCN. Tryb tworzenia list rezerwowych

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-11-23-wyniki-opus22-preludium25

Stypendia dla młodych wybitnych naukowców

Wnioski o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r. (konkurs SMN19)

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2023 r.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 r.

 • Termin wewnętrzny składania wniosków to 15 grudnia 2023 r.

Składany wniosek powinien być zaakceptowany przez Dziekana/Kierownika Jednostki
i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

Szczegółowe informację: Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r. (konkurs SMN19) – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Instrukcja składania wniosków dostępna na stronie:

Do wniosku należy dołączyć skan pełnomocnictwa Prorektor UW ds. badań. W związku
z tym, przed rozpoczęciem uzupełniania formularza w systemie OSF, proszę wysłać prośbę
o przesłanie takiego dokumentu na adres marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl


Obieg dokumentów na UW:

Wniosek należy pobrać z systemu OSF

Wniosek musi zawierać akceptację (podpis) Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
⇒ Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
⇒ Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku

⇒ Pełnomocnik Kwestora podpisuje się na pierwszej stronie wniosku

 

W zakładce „Osoba podpisująca wniosek” należy wpisać:

Osoba upoważniona do podpisania wniosku

Prorektor UW ds. badań

– prof. dr hab. Zygmunt Lalak

 • upoważnienie zostanie przesłane przez BOB na Państwa skrzynkę mailową
KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • Wniosek z podpisami Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora
 • Wniosek PDF (czysty) do podpisu prof. Z. Lalaka

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

Podpisany przez Prorektora wniosek zostanie odesłane na adres e-mailowy, z którego został nadesłany
Wniosek należy zamieścić w systemie OSF (w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁAKA) poprzez dodanie podpisanego wniosku w miejscu Plik podpisany elektronicznie, a następnie wysłać do MEiN (przycisk WYŚLIJ DO MINISTERSTWA)

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

Informacji udziela:

mgr Marta Ambroziak
tel.: 22 55 24 252
e-mail: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w załączniku do komunikatu wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się korekty nazwy dyscypliny naukowej „stosunki międzynarodowe”;
2) usuwa się dyscyplinę naukową „ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków”;

Szczegóły:

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-03-listopada-2023-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Informacja NCN

Złagodzenie zapisów Polityki OA w Narodowym Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki mocno wspiera działania dotyczące rozwoju otwartej nauki, w tym działania dotyczące otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych. Otwarta nauka stanowi bowiem istotny kierunek w rozwoju nauki w zgodności z najwyższymi standardami rzetelności badawczej, co potwierdzają dynamiczne działania w przestrzeni międzynarodowej. Zasady otwartej nauki zostały wdrożone przez wiele instytucji kształtujących politykę naukową i finansujących badania naukowe na świecie, m.in. przez Komisję Europejską, Science Europe.

Centrum analizuje informacje spływające ze środowiska naukowego, a także monitoruje treści raportów rocznych i końcowych oraz polityki wydawców. Jednocześnie Centrum, wspierając standardy doskonałości naukowej, działa na rzecz zapewnienia, by prace stanowiące rezultaty projektów były publikowane w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym oraz stosujących wysokiej jakości proces oceny merytorycznej.

W związku z powyższym Centrum wprowadza tymczasowo (do 31.12.2025 r.) złagodzenie zapisów dotyczących „Polityki Narodowego Centrum Nauki dot. otwartego dostępu do publikacji”. Szczegóły zostały przedstawione w załączonym piśmie.

Dodatkowo Centrum zapewnia, że będzie nadal obserwować i monitorować rozwój praktyk związanych z otwartym dostępem do publikacji.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-10-16-polityka-OA-zlagodzenie-przepisow

Platforma Otwartej Nauki kursy online dotyczące zarządzania danymi badawczymi

Kursy z zarządzania danymi badawczymi

Platforma Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW przygotowała cztery kursy online dotyczące zarządzania danymi badawczymi. Można z nich skorzystać na platformie NAVOICA, w systemie MOOC.

Część kursów skierowana jest do naukowców, którzy pracują z danymi badawczymi na co dzień, a pozostałe – do wspierających naukowców tzw. data stewardów.

Szkolenia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie sprawnego zarządzania danymi podczas prowadzenia badań naukowych.

Kursy są bezpłatne i można z nich korzystać na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym w formie Massive Open Online Courses (MOOC) – otwartej dla wszystkich – na platformie NAVOICA:

Dodatkowe informacje o kursach są dostępne na stronie ICM UW.

 

FNP nabór wniosków w programie START

FNP – nabór wniosków w programie START (konkurs 2024)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START (edycja 2024), w którym młodzi uczeni i młode uczone mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Wnioski do konkursu można składać w FNP do 3 listopada 2023 r.

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W poprzedniej edycji wysokość stypendium wynosiła 30 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Wnioski składane do konkursu START są także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

W programie START przyznawane są również wyróżnienia. Mogą je otrzymać kandydaci i kandydatki, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne.

Dodatkowo od roku 2015 r. przyznawane jest wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureatka lub laureat prowadzący wysokiej jakości badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii.

Ponadto w konkursie 2024 po raz trzeci będzie można otrzymać stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego*, które jest przyznawane za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej, czyli w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora. Wyróżnienie ustanowione zostało dzięki zapisowi testamentowemu prof. Wacława Szybalskiego.

Stypendia wyróżnionych laureatów i laureatek zostaną podwyższone.

Program START oferuje również stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z:

oraz innymi dokumentami znajdującymi się na stronie programu. W dokumentach tych można znaleźć m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków, a także o zasadach przyznawania stypendiów wyjazdowych.

Wnioski w konkursie START 2024 można składać w FNP w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2023 r. włącznie Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2024 r.

Stypendia w konkursie 2024 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków  przekazanych przez firmy, instytucje, prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1,5% podatku dochodowego.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP, przygotowany zgodnie z Regulaminem programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START :

 • wniosek podpisany przez Wnioskodawcę
 • z podpisami na wniosku:
  • dziekana/prodziekana,
  • kandydata do stypendium

należy przesłać w wersji papierowej do Biura Obsługi Badań UW do 24 października br. 

Biuro Obsługi Badań dostarcza podpisane wnioski do FNP.

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ
Wnioski o stypendium START należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego (bazy) udostępnionego przez Fundację na stronie https://wnioski.fnp.org.pl
UWAGA: Login kandydata powinien zawierać nazwisko.
Wniosek w programie START składa się z formularza wniosku i załączników.

ZANIM ROZPOCZNIESZ SKŁADANIE WNIOSKU
Przed rozpoczęciem składania wniosku on-line kandydaci powinni przygotować wszystkie wymagane w regulaminie konkursu załączniki w wersji elektronicznej
(format: pdf). Załączniki powinny być nazwane wg. określonego schematu, podanego w instrukcji pt. Wytyczne techniczne (str 8 Instrukcji START_2024)

Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”:

Rektor/Prorektor:
Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Dane do wniosku START FNP

Dane do wniosku START FNP

ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU

 1. wypełnienie formularza wniosku on-line (czyli zakładki: „Podstawowe informacje”) dostępnego w bazie pod adresem http://wnioski.fnp.org.pl;
 2. załączenie do wniosku on-line przygotowanych w formie elektronicznej (PDF) załączników, wymienionych w Regulaminie przyznawania stypendiów w programie START i w niniejszej instrukcji;
 3. zamknięcie edycji danych wniosku on-line;
 4. pobranie oraz wydrukowanie formularza wniosku PDF;
 5. podpisanie formularza wniosku przez kandydata i wnioskodawcę,
 6. wgranie podpisanego i opieczętowanego (w przypadku wniosków podpisanych odręcznie) formularza wniosku (bez załączników) do bazy poprzez przesłanie na serwer FNP jako jeden plik PDF;
 7. elektroniczne złożenie wniosku w FNP w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2023 r. włącznie zostaje potwierdzone e-mailem.

Źródło: https://www.fnp.org.pl/otwieramy-nabor-wnioskow-w-programie-start-konkurs-2024/

WIB - Wirtualny Instytut Badawczy

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający dla programu Wirtualny Instytut Badawczy informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna.

Wnioski o finansowanie można składać od 02 do 13 października 2023 r. do godz. 16:00.

Termin wewnętrzny złożenia wniosków do BOB – do 6 października 2023 r.

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymagane oświadczenia/załączniki do podpisu Rektora UW
 4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Dziekan/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres przedmiotowy Umowy Konsorcjum” i „Wzór Umowy o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki”.

Więcej informacji: https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Informacja NCN

NCN – OPUS 26, Sonata 19 – ogłoszenie konkursu

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 8 grudnia w BOB
*****do 15 grudnia 2023 r., godz. 16:00 w NCN

 

Konkurs OPUS jest tradycyjnie otwarty dla wszystkich naukowczyń i naukowców, niezależnie od zaawansowania kariery naukowej. Rywalizują w nim zarówno doświadczeni badacze, jak i młodzi naukowcy. Projekty OPUS można realizować w różnych konfiguracjach: bez udziału partnerów zagranicznych, z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, a także z udziałem partnerów zagranicznych. We wrześniowej edycji konkursu OPUS dodatkowo otwieramy możliwość finansowania projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach współpracy LAP w programie Weave. W tej opcji można planować projekty z udziałem zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących.

W zespołach badawczych realizujących granty OPUS oprócz kierownika mogą być zatrudnieni dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher, stanowisko wykluczone w projektach OPUS LAP). Regulamin konkursu nie ogranicza liczby członków zespołu, ale jego skład i kompetencje będą analizowane przez ekspertów podczas oceny.

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Projekty OPUS LAP realizowane we współpracy z partnerami z Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Luksemburga i Belgii-Flandrii można planować na 24, 36 lub 48 miesięcy, a projekty z udziałem zespołów z Niemiec i Czech – na 24 lub 36 miesięcy. Nie ma dolnego i górnego limitu finansowania pojedynczego projektu OPUS, ale wszystkie koszty projektu muszą być uzasadnione, a zasadność kosztów oceniają eksperci.

Budżet konkursu wynosi 300 milionów złotych.

W konkursie SONATA 19 wspieramy młode naukowczynie i naukowców w okresie od 2 do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora w prowadzeniu innowacyjnych badań. Kierownikami projektów w tej edycji mogą być badacze, którym nadano ten stopień w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021 lub wcześniej, w przypadkach wymienionych w regulaminie. Muszą mieć w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki może to być przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Projekty można planować na 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół realizujący może mieć w składzie dodatkowych wykonawców, w tym studentów, doktorantów oraz post-doców wybranych w otwartych konkursach. Tu również nie ma dolnej ani górnej granicy finansowania dla jednego projektu. Laureatem konkursu SONATA można być tylko raz.

Budżet konkursu to 100 milionów złotych.

Składanie wniosków

Wnioski w konkursach OPUS 26 + LAP/Weave i SONATA 19 należy złożyć przez system OSF do 15 grudnia 2023 r. do godz. 16.00. W przypadku wniosków OPUS LAP każdy z zagranicznych zespołów zaangażowanych w dany projekt musi złożyć wniosek o finansowanie do właściwej instytucji partnerskiej.

Proces oceny merytorycznej

Wnioski w NCN są oceniane merytorycznie w dwóch etapach. Na pierwszym etapie ocenia je zespół ekspertów wybranych do oceny wniosków w danym panelu przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych, którzy mają przynajmniej stopień naukowy doktora. Skład zespołu jest zależny od liczby i tematyki złożonych wniosków. Każdy wniosek opiniowany jest przez co najmniej dwie osoby. Decyzje o kwalifikacji do kolejnego etapu podejmuje zespół, ustalając ocenę wniosku z uwzględnieniem indywidualnych opinii i po dyskusji.

W drugim etapie wnioski są opiniowane przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych (a więc takich, którzy nie są członkami zespołów ekspertów). Zespół Ekspertów opierając się na opiniach recenzentów oraz dyskusji podczas drugiego posiedzenia ustala listę rankingową ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania.

Eksperci na obydwu etapach oceniają m.in. poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, możliwość realizacji projektu czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych. W przypadku wniosków OPUS LAP dodatkowo ocenie podlega zrównoważony i komplementarny wkład wszystkich zespołów w realizację projektu, dorobek kierowników zagranicznych zespołów oraz wykonanie przez nich innych projektów badawczych.

W procesie oceny wniosków OPUS LAP Narodowe Centrum Nauki pełni rolę agencji wiodącej, co oznacza, że te wnioski są oceniane merytorycznie przez ekspertów NCN wspólnie z pozostałymi wnioskami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave i według tej samej procedury. Zagraniczne agencje partnerskie zatwierdzają wyniki tej oceny.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursów będą ogłaszane w częściach, ze względu na otwarcie ścieżki LAP, która wymaga akceptacji partnerów zagranicznych. Rozstrzygnięcia dla wniosków OPUS i SONATA będą znane do 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku, a wyniki dla wniosków OPUS LAP będą publikowane w miarę dokonywania akceptacji przez agencje partnerskie, najpóźniej w listopadzie 2024.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-09-15-ogloszenie-opus-sonata


Przydatne informacje:


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

 

Polska Metrologia II - konkurs

MEiN – program Polska Metrologia II

Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, zwanym dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią.

W ramach programu jest przewidziane wspieranie realizacji projektów badawczych służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych i wzmocnieniu ich kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie projektu badawczego, który będzie realizowany we współpracy z GUM:

 1. którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
 2. w którym wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi nie więcej niż 1 000 000 zł;
 3. który nie obejmuje działań:
 • finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
 • wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;
 1. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu badawczego;
 2. który uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki;
 3. który zakłada osiągnięcie konkretnych i weryfikowalnych rezultatów;
 4. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

W celu uzyskania opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar do projektu, który ma zostać złożony w ramach ww. programu, należy do dnia 29 września 2023 r. przesłać do Urzędu poprzez system ePUAP wypełniony Formularz, podpisany przez Prorektora ds. badań, prof. dr hab. Zygmunta Lalaka.

Prosimy o przesyłanie wypełnionych Formularzy do Biura Obsługi Badań do dnia 22 września 2023 roku na adres zofia.ciemiega@adm.uw.edu.pl

Opinia Prezesa GUM zostanie przekazana wnioskodawcy również poprzez system ePUAP.

Szczegóły dotyczące wnioskowania o opinię prezesa GUM znajdują się tutaj.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 4 września 2023 r. od godziny 8.00 do dnia 13 października 2023 r. do godziny 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pum@mein.gov.pl

Materiały:

Więcej: Polska Metrologia II – Programy Ministra Edukacji i Nauki (nauka.gov.pl)


Aby złożyć wniosek o przyznanie finansowania w programie „Polska Metrologia II” należy wypełnić wniosek w systemie ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/app/ .

W zakładce „Osoby przygotowujące wniosek” należy wpisać:

 • Osoba upoważniona do podpisania wniosku

Prorektor UW ds. badań

– prof. dr hab. Zygmunt Lalak

W zakładce „Elektroniczna wysyłka wniosku” jako sposób wysyłki wniosku należy wybrać „podpis cyfrowy”, następnie pobrać wniosek z podpisem ZSUN/OSF.

Do BOB, do podpisu elektronicznego Prorektora, należy przesłać wniosek w wersji pdf (po zablokowaniu wniosku w ZSUN/OSF)

 • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
 • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

Termin wewnętrzny składania wniosków do BOB: 6 października 2023 r.

Wniosek należy przesłać na adres mailowy: zofia.ciemiega@adm.uw.edu.pl

Podpisany wniosek zostanie przesłany do Państwa na adres mailowy podany we wniosku. Dokument należy załączyć w systemie ZSUN/OSF w zakładce „Elektroniczna wysyłka”, następnie kliknąć „Wyślij wniosek do Ministerstwa”

Osoby do kontaktu w BOB:

 

NPRH - nabór wniosków

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – nabór wniosków 2023

 • Termin wewnętrzny BOB – 24 października 2023

Wskazany Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” obowiązuje nadal w 2023 r. Nastąpiła jedna jego zmiana:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-12-sierpnia-2022-r-o-zmianie-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2

Nabór wniosków do NPRH jest prowadzony corocznie w terminie od dnia 1 września od godz. 8.00 do dnia 31 października do godz. 16.00 (termin złożenia wniosku systemie OSF)– w przypadku modułów: „Dziedzictwo
narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”.

 • Termin wewnętrzny BOB – 24 października 2023

W przypadku modułu „Fundamenty” termin naboru wniosków minister ogłasza odrębnym komunikatem w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF),
zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na zamieszczonym w nim formularzu.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-11-maja-2022-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2

Osoby do kontaktu w BOB:


Materiały

Perły Nauki MEiN

„Perły nauki II” –program Ministra Edukacji i Nauki – procedura składania wniosków

Drugi nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia potrwa od 1 września 2023 r. do 13 października 2023 r. do godziny 16:00 w MEiN

Termin wewnętrzny składania wniosków do BOB: 6 października 2023 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Kierownikiem projektu może być:

1) student studiów drugiego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu, zwanych dalej „wnioskami”;

2) student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków ukończył:

 1. trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
 2. czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

– i kontynuuje kształcenie na tych studiach;

3) posiadający obywatelstwo polskie student studiów drugiego stopnia realizujący kształcenie za granicą, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków.”

Zasady przygotowania wniosku i warunki udziału w programie:

 • Projekt może być realizowany maksymalnie przez okres 36 miesięcy.
 • Projekt nie może obejmować działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa oraz wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu.
 • Maksymalna wysokość finansowania projektu wynosi:
  • 240 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych,
  • 200 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki.
 • Koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają: 50 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych, 30 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki.
 • Koszty wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają 3 000 PLN miesięcznie.
 • Koszty wynagrodzenia opiekuna naukowego albo artystycznego nie przekraczają 5% kosztów realizacji projektu.
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10% kosztów bezpośrednich.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji – adres e-mail: perlynauki@mein.gov.pl.

Aby złożyć wniosek o przyznanie finansowania w programie „Perły nauki II” należy:

 • Samodzielnie, jako „redaktor wniosku”, wypełnić wniosek w systemie ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/app/ . W tym celu należy zalogować się do systemu ZSUN/OSF. Osoby, które nie posiadają konta, muszą je założyć.

W zakładce „Osoby przygotowujące wniosek” należy wpisać:

 • Osoba upoważniona do podpisania wniosku

Prorektor UW ds. badań

– prof. dr hab. Zygmunt Lalak

upoważnienie zostanie przesłane przez BOB na Państwa skrzynkę mailową

 

 • Redaktor wniosku na dzień wysłania wniosku do ministerstwa

Należy wpisać swoje dane

W zakładce „elektroniczna wysyłka wniosku” jako sposób wysyłki wniosku należy wybrać „podpis cyfrowy”, następnie pobrać wniosek z podpisem ZSUN/OSF

 

Do BOB należy przesłać:

 • Pełną wersję wniosku w pdf (po zablokowaniu wniosku w ZSUN/OSF)
  • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

Oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku do podpisu elektronicznego Rektora.

Termin wewnętrzny składania wniosków do BOB: 6 października 2023 r.

Oba dokumenty należy przesłać na adres mailowy: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

Podpisana przez Rektora część A wniosku zostanie przesłana do Państwa na adres mailowy podany we wniosku. Dokument należy załączyć w systemie ZSUN/OSF w zakładce „elektroniczna wysyłka”, następnie kliknąć „Wyślij wniosek do Ministerstwa”

Osoby do kontaktu w BOB:

Perły Nauki MEiN

MEiN Perły nauki II – 1 września rusza nabór wniosków

1 września rusza nabór wniosków w programie „Perły nauki II”. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w prowadzeniu badań naukowych lub twórczości artystycznej. W pierwszej edycji programu wsparcie otrzymało 98 osób, a na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 21 mln zł.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Drugi nabór wniosków w ramach programu potrwa od 1 września do 13 października 2023 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki-ii2

Informacja NCN

Ogłoszenie konkursów NCN: MAESTRO 15, SONATA BIS 13, PRELUDIUM BIS 5

Ogłaszamy konkursy MAESTRO 15 dla doświadczonych naukowców, SONATA BIS 13 dla osób planujących założyć nowy zespół badawczy oraz PRELUDIUM BIS 5 wspierający kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 8 września w BOB
*****do 15 września w NCN (do godz. 16:00)

W ogłoszonych konkursach naukowczynie i naukowcy zamierzający prowadzić badania podstawowe w jednostkach naukowych na terenie Polski mogą ubiegać się o środki w wysokości 145 milionów złotych.

Projekty mistrzowskie

MAESTRO 15 jest przeznaczony dla najbardziej doświadczonych badaczek i badaczy, z istotnymi osiągnięciami w nauce. Projekty MAESTRO to pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wnioskujący muszą mieć na swoim koncie, w ciągu ostatnich 10 lat, co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, polskich lub zagranicznych oraz kierowanie realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Projekt można rozplanować na 36, 48 lub 60 miesięcy. W jego budżecie można zaplanować środki m.in. na wynagrodzenia dla zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektów.

Budżet konkursu wynosi 20 milionów złotych.

Do tej pory we wszystkich konkursach MAESTRO przyznaliśmy 278 grantów o wartości 761,5 milionów złotych.


Szansa dla nowych zespołów badawczych

Konkurs SONATA BIS 13 jest skierowany do wyróżniających się naukowczyń i naukowców w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Daje im szansę na stworzenie nowego zespołu, z którym będą prowadzić najbardziej nowatorskie prace w ramach badań podstawowych. Kierownik projektu musi mieć w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub jedno dokonanie artystyczne lub naukowo-artystyczne. W konkursie można otrzymać środki na projekty trwające 36, 48 lub 60 miesięcy. W budżecie można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu, m.in. osób na stanowisku typu post-doc, stypendia dla studentów, doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji badań.

Budżet konkursu wynosi 100 milionów złotych.

W ciągu ostatnich 11 lat we wszystkich konkursach typu SONATA BIS przyznaliśmy 881 projektów o wartości 1,57 mld zł.


Wsparcie dla doktorantów

W konkursie PRELUDIUM BIS 5 mogą brać udział podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 tys. zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. Projekty mogą trwać 36 lub 48 miesięcy. Doktoranci są zobowiązani do odbycia zagranicznego stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W tej edycji konkursu został zniesiony wymóg uzyskania przez doktoranta stopnia naukowego doktora jako efekt realizacji projektu.

Po raz pierwszy konkurs typu PRELUDIUM BIS ogłaszamy przed wakacjami. W odpowiedzi na głosy środowiska naukowego Rada NCN podjęła decyzję o zmianie harmonogramu i przeniesieniu ogłoszenia konkursu z września na czerwiec. Rozstrzygnięcie nastąpi wcześniej, do 15 lutego 2024 r., co powinno usprawnić proces rekrutacji doktorantów do realizacji projektów i szkół doktorskich.

Budżet PRELUDIUM BIS 5 wynosi 25 milionów złotych.

Dotychczas przeprowadziliśmy już cztery edycje konkursu PRELUDIUM BIS. W ich efekcie polskim jednostkom przyznano środki na wsparcie 369 projektów realizowanych przez doktorantów w szkołach doktorskich o wartości ponad 195 milionów złotych.


Składanie wniosków, ocena i wyniki

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 8 września w BOB
*****do 15 września w NCN (do godz. 16:00)


Przydatne informacje:


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

Wnioski w konkursach MAESTRO i SONATA BIS są oceniane w dwóch etapach. Pierwszy etap to ocena uzgodniona przez zespół ekspertów z uwzględnieniem ocen indywidualnych wykonanych przez członków zespołu, w drugim etapie wnioski oceniane są przez recenzentów zewnętrznych a kierownik projektu odbywa rozmowę kwalifikacyjną. Ostateczną listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania ustala w trakcie drugiego posiedzenia panelowego zespół, z uwzględnieniem indywidualnych recenzji zewnętrznych oraz wyników rozmowy.

W przypadku konkursu PRELUDIUM BIS ocena wniosków przebiega jednoetapowo. Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez co najmniej trzech członków Zespołu Ekspertów. Następnie podczas posiedzenia, na podstawie dyskusji uwzględniającej indywidualne oceny, zespół ustala listę rankingową ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania.

W procesie oceny w NCN pod uwagę brane są takie kryteria jak: poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, ocena możliwości realizacji badań, a także osiągnięcia kierownika projektu.

Rozmowy kwalifikacyjne w MAESTRO i SONATA BIS będą odbywać się w styczniu/lutym 2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 lutego w przypadku PRELUDIUM BIS 5 oraz do 15 marca 2024 r. w przypadku pozostałych dwóch konkursów.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-06-15-ogloszenie-maestro15-sonatabis13-preludiumbis5

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił II konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

 • koniec naboru w NCBR: 30 listopada 2023, godz. 16.00
 • termin wewnętrzny BOB: 23 listopada

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

 • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,
 • woda w mieście,
 • żegluga śródlądowa.

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

 1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
 2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
 3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej

 • koniec naboru w NCBR: 30 listopada 2023, godz. 16.00
 • termin wewnętrzny BOB: 23 listopada

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
 2. Komunikat Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.
 4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VII konkursu INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków w NCBR – od 14 lipca 2023
 • Termin składania wniosków w NCBR – do 18 października 2023 r., godz. 16:00
 • Termin złożenia wniosków w BOB – do 11 października 2023 r.

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
 2. Komunikat Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.
 4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/vii-konkurs-infostrateg-na-projekty-zamawiane


Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Laureaci FNP

Konkurs START 2023 rozstrzygnięty – dane do umowy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów i laureatki konkursu w programie START 2023. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 31.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START w edycji 2023 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.


Jak uzupełnić dane do umowy:

 • Jako przedstawiciela Jednostki proszę wpisać:
  prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań, upoważnienie BP-015-0-397/2020
 • Numer NIP     525-001-12-66
 • Numer REGON     000001258
 • nr rachunku wpisuje się swój (nie instytucjonalny, przyznane środki wpływają bezpośrednio na konto Stypendysty)
 • Stypendysta drukuje umowę w 3 egzemplarzach i podpisuje wszystkie 3 egzemplarze umowy
 • Stypendysta daje umowę do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)
Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy w celu naniesienia podpisu prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.
Biuro Obsługi Badań przekazuje umowy do FNP.


„Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 660 kandydatów. Dorobek siedmiu osób – głównie kobiet – został szczególnie wyróżniony przez recenzentów oceniających wnioski. 44 % wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat), w tym 22 kobiety i 22 mężczyzn. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 31. konkursie w programie START to 3 056 000 zł.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Wśród nagrodzonych w tym roku, najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne – 28 stypendiów. Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów uplasował się ponownie Uniwersytet Warszawski (14 stypendystów), na drugim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska (11 stypendystów) a na trzecim Politechnika Wrocławska (8 stypendystów).

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 38 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymali:

 • dr inż. Dariusz Strugarek, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Danuta Liberda, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Aneta Karpińska, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • mgr Agnieszka Sobolewska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości
w nauce. Tegoroczną laureatką została dr inż. Zuzanna Miodońska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Od roku 2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w programie START przyznaje wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureat prowadzący badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. Ponadto głównym kryterium wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata. W tym roku otrzymał je dr Jan Kwapisz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W bieżącym konkursie po raz dru przyznane zostało stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora, czyli biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Stypendium otrzymała mgr Izabela Stupka z nCage Therapeutics sp. z o.o.

Stypendia w konkursie 2023 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu Fundacji, jak i ze środków przekazanych przez partnera programu – Fundację PZU, a także przez prywatnych darczyńców i z wpłat 1,5% podatku dochodowego.

Źródło: https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2023/

inwestycje związane z działalnością naukową

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 11 kwietnia 2023 r. uruchomiło system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2024 rok.

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje m.in. inwestycje w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł.

Zapisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 20 lipca w Biurze Obsługi Badań
 • 31 lipca 2022 r. w MEiN do godz. 23:59. za pośrednictwem systemu OSF  –  po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji WNIOSKODAWCA:

MEiN inwestycje - dane wnioskodawcy

MEiN inwestycje – dane wnioskodawcy

 • Elektroniczna skrzynka podawcza ESP: /uwedupl/SkrytkaESP
 • Bank: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Lalaka (patrz: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/dane-do-wnioskow/):

MEiN inwestycje - osoba upoważniona do podpisania wniosku

MEiN inwestycje – osoba upoważniona do podpisania wniosku

 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 • wypełnić formularz w systemie OSF,
 • wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

Uwaga: Po wybraniu opcji „Podpis cyfrowy” należy:

 • pobrać z systemu ZSUN/OSF plik zawierający część A wniosku z podpisem elektronicznym ZSUN/OSF. Następnie należy pobrany plik podpisać podpisem elektronicznym w formacie PaDES – musi być podpisany dokładnie ten, wygenerowany z systemu, najświeższy plik. Plik może być podpisany jednym lub kilkoma podpisami elektronicznymi.
 • Następnie – po otrzymaniu podpisanego podpisem elektronicznym rektora dokumentu – w sekcji „Elektroniczna wysyłka” należy załączyć plik ze wszystkimi podpisami.

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Podczas załączania pliku System zweryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami w Dz.U. 2016 poz. 1579 tj. Dz.U. 2019 poz. 162. W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.
Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową oraz na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-na-2024-r.

SPUB - wnioski

Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2023

W dniu 4 maja 2023 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 893), wnioski o finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok, składa się do 31 sierpnia 2023 r. Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w systemie OSF.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 18 sierpnia w Biurze Obsługi Badań
 • 31 sierpnia 2023 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.

 • Nr rachunku bankowego do wniosku: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

 

W sekcji Kierownik podmiotu:

Kierownik podmiotu - wniosek SPUB

Kierownik podmiotu – wniosek SPUB

 

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Materiały

Doktorat wdrożeniowy – Programy Ministra Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło siódmy nabór na Doktorat Wdrożeniowy

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu po nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-26-kwietnia-2023-r-o-ustanowieniu-programu-po-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-2023-i-naborze-wnioskow2

 • Termin złożenia części I wniosku w systemie ZSUN OSF – 5 czerwca 2023 r.
 • Termin złożenia części I wniosku w BOB – 30 maja 2023 r.

Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej pełnej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz część A.

Wnioskodawca (UW) może złożyć nie więcej niż 30 wniosków. W związku z tym, pierwszeństwo złożenia wniosku będą miały osoby, których wnioski zostały wstępnie zaakceptowane przez Szkołę Doktorską UW.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

MEiN Nauka dla Społeczeństwa

Ogłaszamy wewnętrzny nabór wniosków do programu „Nauka dla Społeczeństwa II” na rok 2023

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 26.04.2023 r. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z OSF – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez:

 • Dziekana/Dyrektora Jednostki
 • Pełnomocnika Kwestora

Wnioski przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w terminie do 4 maja br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana wraz z dalszą procedurą postępowania pocztą elektroniczną przez Biuro Obsługi Badań.

W Biurze Obsługi Badań programem zajmuje się Pani Katarzyna Małecka, tel. 22 55 24 259;  e-mail: katarzyna.malecka@uw.edu.pl

Cel programu

Celem programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w budowaniu współpracy między tymi podmiotami i jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej lub opracowaniu i implementacji rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym. Dofinansowaniem w wysokości do 2 mln zł mogą również zostać objęte projekty badawcze mające na celu tworzenie modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne. Zgodnie z wytycznymi MEiN każdy projekt musi zawierać element badawczy.

Cztery obszary

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w czterech obszarach:

 • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in. podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz podnoszenie jakości dydaktyki naukowej, a także identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą, prowadzących badania nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej;
 • Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa – wsparcie projektów mających na celu m.in. monitorowanie, wspomaganie i promowanie rozwoju fizycznego, sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa; opracowywanie i implementację innowacyjnych metod, form i środków aktywizacji ruchowej osób w różnym wieku; prowadzenie badań o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju sportu akademickiego oraz aktywizacji ruchowej osób z niepełnosprawnościami.

Nabór wniosków

Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie www.osf.opi.org.pl do 12.05.2023 r. do godz. 16:00.

Wnioskodawca (uczelnia) może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w każdym naborze.


Materiały

Źródło: Nauka dla Społeczeństwa II – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)