Nabór do Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki.

W ramach modułu: Popularyzacja nauki – wspierana jest realizacja projektów polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu, organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej oraz popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi do 1 000 000 zł.

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w ramach modułu.

Termin składania wniosków do MNiSW będzie trwał od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 16:00.

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf składa się w systemie ZSUN/OSF  w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną.  W przypadku braku możliwości opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym wygenerowany z systemu wniosek składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem zaufanym przez kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego upoważnioną, do dnia zamknięcia naboru wniosków.

Wewnętrzna procedura składania wniosków :

W terminie do 28 maja br. do godz. 23:59. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z OSF – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora. Ponadto wniosek musi zawierać zobowiązanie Jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% kosztów przedsięwzięcia (zawarte w kosztorysie).

Wnioski przesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w przewidywanym terminie do 5 czerwca br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań.

W Biurze Obsługi Badań programem zajmuje się Pani Katarzyna Małecka, tel. 22 55 24 259;  e-mail: katarzyna.malecka@uw.edu.pl

Materiały:

Źródło: Społeczna odpowiedzialność nauki II – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.