Laureaci FNP

Konkurs START 2023 rozstrzygnięty – dane do umowy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów i laureatki konkursu w programie START 2023. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 31.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START w edycji 2023 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.


Jak uzupełnić dane do umowy:

 • Jako przedstawiciela Jednostki proszę wpisać:
  prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań, upoważnienie BP-015-0-397/2020
 • Numer NIP     525-001-12-66
 • Numer REGON     000001258
 • nr rachunku wpisuje się swój (nie instytucjonalny, przyznane środki wpływają bezpośrednio na konto Stypendysty)
 • Stypendysta drukuje umowę w 3 egzemplarzach i podpisuje wszystkie 3 egzemplarze umowy
 • Stypendysta daje umowę do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)
Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy w celu naniesienia podpisu prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.
Biuro Obsługi Badań przekazuje umowy do FNP.


„Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 660 kandydatów. Dorobek siedmiu osób – głównie kobiet – został szczególnie wyróżniony przez recenzentów oceniających wnioski. 44 % wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat), w tym 22 kobiety i 22 mężczyzn. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 31. konkursie w programie START to 3 056 000 zł.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Wśród nagrodzonych w tym roku, najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne – 28 stypendiów. Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów uplasował się ponownie Uniwersytet Warszawski (14 stypendystów), na drugim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska (11 stypendystów) a na trzecim Politechnika Wrocławska (8 stypendystów).

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 38 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymali:

 • dr inż. Dariusz Strugarek, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Danuta Liberda, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Aneta Karpińska, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • mgr Agnieszka Sobolewska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości
w nauce. Tegoroczną laureatką została dr inż. Zuzanna Miodońska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Od roku 2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w programie START przyznaje wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureat prowadzący badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. Ponadto głównym kryterium wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata. W tym roku otrzymał je dr Jan Kwapisz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W bieżącym konkursie po raz dru przyznane zostało stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora, czyli biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Stypendium otrzymała mgr Izabela Stupka z nCage Therapeutics sp. z o.o.

Stypendia w konkursie 2023 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu Fundacji, jak i ze środków przekazanych przez partnera programu – Fundację PZU, a także przez prywatnych darczyńców i z wpłat 1,5% podatku dochodowego.

Źródło: https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2023/

NCN szkolenie

NCN – Zaproszenie na webinaria dotyczące danych badawczych

Zapraszamy do udziału w webinariach, podczas których poruszymy tematykę:

 1. repozytoriów danych badawczych19 maja 2023 r. w godz. 12:00-13:00. Szkolenie poprowadzi Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:
  • rodzaje repozytoriów danych badawczych,
  • kryteria wyboru właściwego repozytorium,
  • przykłady repozytoriów;
  • ogólne zasady udostępniania danych w repozytoriach.

  Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/repozytoria-danych-badawczych/register

 2. udostępniania danych badawczych w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie 22 maja 2023 r. w godz. 15:00-16:00. Szkolenie poprowadzi dr Krzysztof Siewicz z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:
  • możliwość ponownego wykorzystania danych w kontekście zasady Reusable,
  • prawna ochrona różnych rodzajów danych a ponowne wykorzystanie,
  • korzystanie z wolnych licencji.

  Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/udostepnianie-danych-badawczych-w-sposob-umozliwiajacy-ich-ponowne-wykorzystanie/register

W czasie webinariów jest przewidziany także czas na pytania i odpowiedzi.

Webinaria są organizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) we współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Nagrania z webinariów zostaną udostępnione w ramach kursu z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów, który zostanie uruchomiony na platformie Navoica.

Zadanie jest realizowane przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki dot. krajowej koordynacji partnerstwa European Open Science Cloud w latach 2022-2023.

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową.

inwestycje związane z działalnością naukową

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 11 kwietnia 2023 r. uruchomiło system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2024 rok.

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje m.in. inwestycje w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł.

Zapisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 20 lipca w Biurze Obsługi Badań
 • 31 lipca 2022 r. w MEiN do godz. 23:59. za pośrednictwem systemu OSF  –  po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji WNIOSKODAWCA:

MEiN inwestycje - dane wnioskodawcy

MEiN inwestycje – dane wnioskodawcy

 • Elektroniczna skrzynka podawcza ESP: /uwedupl/SkrytkaESP
 • Bank: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Lalaka (patrz: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/dane-do-wnioskow/):

MEiN inwestycje - osoba upoważniona do podpisania wniosku

MEiN inwestycje – osoba upoważniona do podpisania wniosku

 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 • wypełnić formularz w systemie OSF,
 • wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

Uwaga: Po wybraniu opcji „Podpis cyfrowy” należy:

 • pobrać z systemu ZSUN/OSF plik zawierający część A wniosku z podpisem elektronicznym ZSUN/OSF. Następnie należy pobrany plik podpisać podpisem elektronicznym w formacie PaDES – musi być podpisany dokładnie ten, wygenerowany z systemu, najświeższy plik. Plik może być podpisany jednym lub kilkoma podpisami elektronicznymi.
 • Następnie – po otrzymaniu podpisanego podpisem elektronicznym rektora dokumentu – w sekcji „Elektroniczna wysyłka” należy załączyć plik ze wszystkimi podpisami.

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Podczas załączania pliku System zweryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami w Dz.U. 2016 poz. 1579 tj. Dz.U. 2019 poz. 162. W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.
Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową oraz na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-na-2024-r.

SPUB - wnioski

Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2023

W dniu 4 maja 2023 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 893), wnioski o finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok, składa się do 31 sierpnia 2023 r. Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w systemie OSF.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 18 sierpnia w Biurze Obsługi Badań
 • 31 sierpnia 2023 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.

 • Nr rachunku bankowego do wniosku: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

 

W sekcji Kierownik podmiotu:

Kierownik podmiotu - wniosek SPUB

Kierownik podmiotu – wniosek SPUB

 

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Materiały

Dni NCN we Wrocławiu 2023

Zbliżają się Dni NCN we Wrocławiu

Jak ubiegać się o grant? Jak wygląda ocena wniosków w Narodowym Centrum Nauki? Jak napisać plan zarządzania danymi badawczymi? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można poznać w trakcie Dni NCN, zaplanowanych w tym roku na 10 i 11 maja we Wrocławiu. ​

Wydarzenie jest przygotowywane we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Wrocławia i Opola.

Wrocław jest silnym ośrodkiem naukowym i akademickim. Nasze uczelnie i instytucje naukowe potwierdziły wysoki poziom badań choćby w ostatniej ewaluacji – mówi prorektor ds. nauki Politechniki Wrocławskiej, prof. Andrzej Ożyhar. – Bardzo nas cieszy, że Dni NCN odbędą się właśnie w naszym mieście, da to z jednej strony możliwość zaprezentowania osiągnięć wybitnych wrocławskich naukowców aplikujących z powodzeniem o środki z NCN, z drugiej – pozwoli zarówno badaczom, jak i pracownikom uczelni, wspomagającym proces aplikowania o granty, uzyskać wiedzę i podnieść kompetencje w tym zakresie.

Dni NCN 2023 rozpocznie spotkanie otwierające, podczas którego dr hab. inż. Grzegorz Soboń z Politechniki Wrocławskiej, laureat konkursów NCN wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Odnajdowanie swojej ścieżki naukowej: wyzwania i wskazówki”. Naukowiec od 2018 r. prowadzi zespół badawczy zajmujący się m.in. rozwojem optycznych grzebieni częstotliwości dla potrzeb spektroskopii laserowej oraz laserów do obrazowania biomedycznego. Podczas swojego wystąpienia opowie o tym, dlaczego warto uprawiać dobrą naukę, jak odnaleźć się w świecie badań naukowych i zwiększyć szansę na sukces w konkursach grantowych.

W pierwszym dniu programu przewidziano również prezentacje trzech laureatek i laureatów konkursów NCN, reprezentujących trzy grupy nauk:

 • prof. dr hab. Krystyny Dąbrowskiej z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (grupa nauk o życiu),
 • dra hab. Wojciecha Małeckiego, prof. UWr. z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (grupa nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce),
 • prof. dra hab. inż. Krzysztofa Sośnicy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (grupa nauk ścisłych i technicznych).

​Istotnym punktem programu będzie spotkanie Rady NCN ze środowiskiem naukowym pt. „Damy Radę!”, umożliwiające interakcję między wszystkimi uczestnikami. Członkinie i członkowie Rady w trakcie panelu będą dyskutować o warunkach uprawiania nauki w Polsce i o wyzwaniach stojących obecnie przed systemem grantowym. Nadal można zadawać radnym pytania, które będą uzupełnieniem dyskusji w tym dniu.

Jako Rada jesteśmy odpowiedzialni za kształt oferty konkursowej NCN. Reprezentujemy jednostki ze wszystkich stron Polski i różne dyscypliny naukowe. Decyzje o modyfikacji regulacji konkursowych podejmujemy kolegialnie, po uwzględnieniu wielu punktów widzenia i rozważeniu przewidywanych konsekwencji wprowadzanych zmian. Te decyzje nie zawsze są łatwe, ale nasza praca ma niezmiennie jeden cel – stymulować rozwój polskiej nauki i wpływać na jej globalną konkurencyjność – podkreśla prof. Krzysztof Fic, członek Rady NCN.

Drugiego dnia odbędą się warsztaty dotyczące procesu oceny wniosków w Narodowym Centrum Nauki. Ich uczestnicy wcielą się w rolę ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów. Warsztaty zostaną przeprowadzone w trzech grupach podzielonych ze względu na obszar badawczy: osobno dla nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Materiałem do pracy panelu będą autentyczne wnioski, których autorzy zgodzili się na wykorzystanie ich w celach szkoleniowych. Warsztaty odbywają się w języku polskim, natomiast wszystkie materiały (wnioski, recenzje) są w języku angielskim. Rejestracja na warsztaty w grupie nauk NZ jest wciąż otwarta.

W programie tego dnia znalazło się również spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z otwartą nauką. Podczas wydarzenia powiemy, dlaczego ważne jest zapewnienie otwartego dostępu do danych badawczych, omówimy politykę NCN w tym obszarze oraz odpowiemy m.in. na pytania, jak poprawnie przygotować Plan Zarządzania Danymi we wniosku skierowanym do NCN, jak będą oceniane te plany oraz jak należy sporządzić raport końcowy z realizacji tego planu. Na spotkanie wciąż można się zarejestrować.

Zarówno na 10, jak i na 11 maja zaplanowano szkolenie dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych. Celem warsztatów jest szczegółowe omówienie cyklu życia projektu badawczego: począwszy od wypełnienia wniosku, poprzez realizację projektu, aż do momentu jego rozliczenia i zamknięcia.

Spotkania będą odbywały się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego we Wrocławiu oraz w pobliskim budynku D-21 przy pl. Grunwaldzkim 11.

Dni NCN we Wrocławiu 2023

 

Doktorat wdrożeniowy – Programy Ministra Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło siódmy nabór na Doktorat Wdrożeniowy

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu po nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-26-kwietnia-2023-r-o-ustanowieniu-programu-po-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-2023-i-naborze-wnioskow2

 • Termin złożenia części I wniosku w systemie ZSUN OSF – 5 czerwca 2023 r.
 • Termin złożenia części I wniosku w BOB – 30 maja 2023 r.

Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej pełnej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz część A.

Wnioskodawca (UW) może złożyć nie więcej niż 30 wniosków. W związku z tym, pierwszeństwo złożenia wniosku będą miały osoby, których wnioski zostały wstępnie zaakceptowane przez Szkołę Doktorską UW.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

MEiN Nauka dla Społeczeństwa

Ogłaszamy wewnętrzny nabór wniosków do programu „Nauka dla Społeczeństwa II” na rok 2023

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 26.04.2023 r. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z OSF – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez:

 • Dziekana/Dyrektora Jednostki
 • Pełnomocnika Kwestora

Wnioski przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w terminie do 4 maja br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana wraz z dalszą procedurą postępowania pocztą elektroniczną przez Biuro Obsługi Badań.

W Biurze Obsługi Badań programem zajmuje się Pani Katarzyna Małecka, tel. 22 55 24 259;  e-mail: katarzyna.malecka@uw.edu.pl

Cel programu

Celem programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w budowaniu współpracy między tymi podmiotami i jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej lub opracowaniu i implementacji rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym. Dofinansowaniem w wysokości do 2 mln zł mogą również zostać objęte projekty badawcze mające na celu tworzenie modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne. Zgodnie z wytycznymi MEiN każdy projekt musi zawierać element badawczy.

Cztery obszary

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w czterech obszarach:

 • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in. podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz podnoszenie jakości dydaktyki naukowej, a także identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą, prowadzących badania nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej;
 • Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa – wsparcie projektów mających na celu m.in. monitorowanie, wspomaganie i promowanie rozwoju fizycznego, sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa; opracowywanie i implementację innowacyjnych metod, form i środków aktywizacji ruchowej osób w różnym wieku; prowadzenie badań o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju sportu akademickiego oraz aktywizacji ruchowej osób z niepełnosprawnościami.

Nabór wniosków

Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie www.osf.opi.org.pl do 12.05.2023 r. do godz. 16:00.

Wnioskodawca (uczelnia) może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w każdym naborze.


Materiały

Źródło: Nauka dla Społeczeństwa II – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

NPRH - nabór wniosków

Nowy nabór wniosków w ramach programu NPRH – moduł „Fundamenty”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków w ramach modułu Fundamenty w konkursie 13 NPRH

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 3 kwietnia godz. 8:00 do 05 maja godz. 16:00.

Termin wewnętrzny składania wniosków to 24 kwietnia 2023 r.

Składany wniosek powinien być zaakceptowany przez Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

Szczegółowe informację:

 

Do wniosku należy dołączyć skan pełnomocnictwa Prorektor UW ds. badań. W związku z tym, przed rozpoczęciem uzupełniania formularza w systemie OSF, proszę wysłać prośbę o przesłanie takiego dokumentu na adres: Agata.Polkowska@adm.uw.edu.pl.

W zakładce elektroniczna wysyłką wniosku należy wskazać: podpis cyfrowy!

 

Obieg dokumentów na UW:

Wniosek należy pobrać z systemu OSF

Wniosek musi zawierać akceptację (podpis) Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
⇒ Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
⇒ Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku

⇒ Pełnomocnik Kwestora podpisuje się na pierwszej stronie wniosku

KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

§  Wniosek z podpisami Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora

§  Wniosek PDF (czysty) do podpisu, część A wniosku prof. Z. Lalaka

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres  Agata.Polkowska@adm.uw.edu.pl.

Podpisany przez Prorektora wniosek zostanie odesłane na adres e-mailowy, z którego został nadesłany
Wniosek należy zamieścić w systemie OSF (w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁAKA) poprzez dodanie podpisanego wniosku w miejscu Plik podpisany elektronicznie, a następnie wysłać do MEiN (przycisk WYŚLIJ DO MINISTERSTWA)

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

 

W ramach modułu „Fundamenty” dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których okres realizacji nie przekracza 5 lat, a koszt wynosi nie więcej niż 3 mln zł. W tej edycji oceniane będą projekty dotyczące dwóch tematów konkursowych:

„Naród – państwo – terytorium”

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie kompendiów, monografii i edycji źródeł prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny wiedzę na temat kształtowania się tożsamości narodowej Polaków; budowy, rozwoju i funkcjonowania państwa polskiego oraz życia społecznego zamieszkującej go ludności.

Program jest skierowany do badaczy zajmujących się dziejami i kulturą Polski od początków po współczesność, zainteresowanych rolą szeroko pojmowanych mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw obywatelskich Polaków oraz specjalizujących się w kolejnych epokach, regionach, szczegółowych problemach. W konkursie mogą uczestniczyć także autorzy syntez i przekrojów.

„Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI do XVIII wieku”

Konkurs jest adresowany do badaczy relacji między Polską a krajami europejskimi w okresie wczesnonowożytnym. Efektem proponowanych projektów badawczych powinny być edycje materiałów źródłowych oraz monografie, prezentujące w węższym lub szerszym aspekcie postrzeganie Pierwszej Rzeczpospolitej w tekstach będących efektem refleksji dokonywanej w różnych językach i kulturach. Ocena składanych propozycji będzie uwzględniać przede wszystkim założone cele naukowe, w opracowaniu których pomocne będą analizowane bądź opublikowane w ramach poszczególnych projektów monografie, archiwalia i artefakty znajdujące się w składnicach akt, bibliotekach, muzeach, jak również zbiorach prywatnych.

Dodatkowych informacji udziela Departament Programów Naukowych i Inwestycji –e-mail: pytania.NPRH@mein.gov.pl.

Wyniki konkursów NCN

NCN – wyniki w konkursu PRELUDIUM BIS 4

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 rozstrzygnięty. 58 laureatów otrzyma środki na stypendia doktoranckie, projekty badawcze i staże zagraniczne realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu oraz doktoranta.

Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-preludiumbis4-wyniki

NCN Opus i Preludium - OBIEG DOKUMENTÓW

NCN – ogłoszenie konkursów OPUS 25 PRELUDIUM 22

Nabór wniosków

 • do 5 czerwca w BOB
 • w systemie OSF do 15 czerwca 2023 r. do godziny 16:00.

OPUS 25 to flagowa pozycja w ofercie Narodowego Centrum Nauki. W konkursie można otrzymać granty na realizację projektów badawczych z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału.

Konkurs jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, niezależnie od wieku i doświadczenia. Jedynym warunkiem udziału jest posiadanie przez kierownika projektu co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki.

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować środki na wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców projektu, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Granty OPUS nie mają górnej granicy finansowania, ale budżet musi być skonstruowany zgodnie z regulaminem finansowania projektów.

Marcowa odsłona konkursu OPUS nie obejmuje ścieżki LAP – naukowcy planujący projekty realizowane we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej będą mogli złożyć wnioski w kolejnej, jesiennej edycji OPUS.

Konkurs PRELUDIUM 22 jest skierowany do naukowców, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Laureaci mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł  na realizację projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.  Zespół badawczy może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. W budżecie PRELUDIUM można zaplanować różne koszty niezbędne do realizacji projektu, w tym środki na wynagrodzenia – jednak tu obowiązuje limit w wysokości 1500 zł miesięcznie dla kierownika i ewentualnie wykonawcy. Opiekun naukowy nie może być beneficjentem środków z grantu.


Procedura składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)
Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VI konkursu INFOSTRATEG na projekty tematyczne

Od 7 kwietnia do 9 czerwca br., do godz. 16:00, będziemy prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie projektów w VI konkursie INFOSTRATEG na projekty tematyczne.

Konkurs obejmuje trzy tematy z zakresu tematycznego programu:

 1. Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych
 2. Scenariusze selektywnej ochrony roślin
 3. Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich

 

 • Termin złożenia wniosków w NCBR – 9 czerwca 2023 r., godz. 16:00
 • Termin złożenia wniosków w BOB – 2 czerwca 2023 r.

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/pismo-prorektora-ds-badan-informujace-o-trybie-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/vi-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne?

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza III nabór do Programu DLA UKRAINY

Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Do programu mogą aplikować naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Całkowity budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Budżet przewidziany dla każdego z dwóch wnioskodawców wynosi 134 400 zł i obejmuje stawkę jednostkową na pokrycie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 8 000 zł oraz ryczałt w wysokości 38 400 zł (stanowiący 40% całkowitych kosztów wynagrodzenia) przeznaczony na pozostałe koszty związane z prowadzeniem badań (np. sprzęt, podróże, dostęp do baz danych, archiwów, tłumaczenia, promocja, wynagrodzenia dla studentów, etc.).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).

Szczegółowe informacje  https://www.fnp.org.pl/fundacja-na-rzecz-nauki-polskiej-organizuje-trzeci-konkurs-na-polsko-ukrainskie-projekty-naukowe/

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

 • 4 kwietnia 2023 r. do FNP
 • Termin składania wniosków do BOB: 28 marca 2023 r.

Wniosek należy wypełnić na stronie https://wnioski.fnp.org.pl


Na adres BOB@adm.uw.edu.pl należy przesłać poniższe dokumenty:

 • pobrany po „zamknięciu edycji danych” wniosek PDF z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora
 • wypełnione Oświadczenie Jednostki Goszczącej w PDF do podpisu Prorektora

Podpisane przez prorektora „oświadczenie jednostki goszczącej” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji: WNIOSKODAWCA Z POLSKI oraz OSOBA UPOWAŻNIONA DO ROBOCZYCH KONTAKTÓW W JEDNOSTCE NAUKOWEJ.

Plik należy załączyć do wniosku w systemie https://wnioski.fnp.org.pl wraz z pozostałymi dwoma oświadczeniami: Wnioskodawcy z Polski i Wnioskodawcy z Ukrainy i kliknąć „ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE”.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Programy NCBiR

Konkurs nr 12/2022 (Runda 2) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

1 marca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs nr 12/2022 (Runda 2) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.

Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-122022

 • Termin złożenia wniosków w NCBR – 31 marca 2023 r., do godz. 16:00
 • Termin złożenia wniosków w BOB – 24 marca 2023 r.

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną ankietę znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/pismo-prorektora-ds-badan-informujace-o-trybie-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.
 4. PDF składanego wniosku.

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Raporty z projektów NCN od 24 konkursu - OBIEG DOKUMENTÓW

Raporty roczne dot. projektów badawczych


Szanowni Państwo,

W sekcji „Dla realizujących projekty” dostępna jest instrukcja sporządzania i składania raportów końcowych.

 • Raporty roczne składamy w NCN do 31 marca
 • Raporty końcowe składamy 60 dni od dnia zakończenia projektu

 

Obieg dokumentów na UW:

Kierownik projektu wysyła raport do Sekcji Obsługi Badań lub Sekcji Finansowej jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt.

Uwaga: raporty od 24 konkursu powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika projektu (w formacie PAdES)  – patrz: Instrukcja nanoszenia podpisu elektronicznego


Po weryfikacji przez Jednostkę raport powinien zostać podpisany przez:

 • Kierownika Jednostki (podpisem elektronicznym) i
 • Pełnomocnika Kwestora (skan strony z podpisem Pełnomocnika)

W przypadku, gdy kierownik jednostki nie dysponuje podpisem elektronicznym, możliwe jest wydrukowanie dokumentu (tylko ostatniej strony), odręczne podpisanie przez kierownika jednostki oraz zeskanowanie podpisanej strony.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest także zrobienie dobrej jakości zdjęcia podpisanego dokumentu (w przypadku raportów – tylko ostatniej strony z potwierdzeniem podpisu elektronicznego kierownika projektu i podpisem kierownika jednostki lub jego zastępcy).


Jednostka przesyła raport do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br. na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl celem weryfikacji danych finansowych z księgami Uczelni do Kwestury UW. Zaleca się wysyłanie raportów z poczty służbowej.

W przypadku wykonania skanu lub zdjęcia dokumenty są przesyłane w jednym e-mailu z dwoma załącznikami: raportem w PDF (podpisanym elektronicznie przez kierownika grantu) oraz skanem lub zdjęciem ostatniej strony raportu z podpisami Jednostki.


Po sprawdzeniu przez Kwesturę UW zgodności wydatków opisanych w raporcie z księgami Uczelni, raport roczny lub końcowy jest przesyłany ze skrzynki raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl do Biura Obsługi Badań na adres bob.raporty@adm.uw.edu.pl.
Treść e-maila zawiera informację o zgodności danych zawartych w raporcie z księgami Uczelni:
Dane w raporcie o numerze …, którego kierownikiem jest ….są zgodne z księgami Uczelni”.
W przypadku braku podpisów elektronicznych e-mail zawiera dwa dokumenty: raport w formacie PDF oraz skan lub zdjęcie z dwoma podpisami: kierownika projektu oraz kierownika jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy.UWAGA!
Prosimy nie przesyłać plików z raportami na indywidualne adresy mailowe pracowników BOB!


Po sprawdzeniu formalnym w Biurze Obsługi Badań dokument jest przekazywany do Prorektora ds. Badań, który podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po podpisie Biuro Obsługi Badań przekazuje dokument w wersji elektronicznej do Narodowego Centrum Nauki za pomocą skrzynki ePUAP.


Kopia podpisanego dokumentu jest wysyłana do kierownika projektu wraz z potwierdzeniem wysyłki przez ePUAP

Informacja NCN z pt., 24/02/2023

Informujemy, że w systemie OSF została udostępniona możliwość przekazania danych i wydruku raportu rocznego i raportu końcowego z realizacji projektów, dla których nabór wniosków prowadzony był po 15 marca 2019 r.,

Informacja dotyczy projektów realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS1, SONATINA 4, OPUS 19. PRELUDIUM 19, MAESTRO, 12 SONATA BIS 10, OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2, SONATINA 5, OPUS 21, PRELUDIUM 20, MAESTRO 13, SONATA BIS 11.

Przypominamy, że raporty roczne powinny być dostarczone do Narodowego Centrum Nauki do dnia 31 marca 2023 r. natomiast raporty końcowe do projektów z ww. konkursów, których realizacja zakończyła się przed dniem 24 stycznia 2023 r. należy złożyć w terminie do dnia 24 marca 2023 r.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-02-24-raportowanie-w-osf


Gdzie znaleźć nr konkursu?
– w numerze umowy.
UMO-ROK / NR_KONKURSU / RODZAJ KONKURSU / PANEL / NR_UMOWY
np. UMO     –     2017     / 24 /       B        /      HS1          /          01234

A MAESTRO Informacja NCN:

Raport należy złożyć poprzez system OSF oraz zależnie od konkursu w wersji papierowej/elektronicznej. Wersja papierowa raportu obowiązuje włącznie do konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 1-23 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje). Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF oraz opatrzoną odpowiednimi pieczęciami i podpisami należy przesłać na adres Narodowego Centrum Nauki lub dostarczyć osobiście. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli wpłynął do Centrum lub został nadany drogą pocztową do dnia 31 marca danego roku. Raport roczny w wersji drukowanej wymagany jest w jednym egzemplarzu.

Począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje) dane raportu należy przekazać przez system OSF, a także wygenerowany plik PDF należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu, a następnie dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP do dnia 31 marca danego roku.


B OPUS
C SONATINA
D SONATA
E SONATA BIS
G BEETHOVEN
M HARMONIA
N PRELUDIUM
P POLONEZ
R TANGO
S FUGA
T ETIUDA
W SYMFONIA
komunikat POL-on

Nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 13 stycznia 2023 r. w kontekście dziedzin i dyscyplin oraz oświadczeń pracowników

31.01.2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.Zgodnie z jej zapisami: 

1) w przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na zmianie:

a) nazwy dyscypliny,

b) przyporządkowania dyscypliny do dziedziny

osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej SKŁADA oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na mocy których zmiany te nastąpiły;

Zgodnie z art. 11 - Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej składa pierwsze oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 343 ust. 7a pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 64,  czyli do 2 marca 2023 r. włącznie;

2) w przypadku wyodrębnienia w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nowej dyscypliny osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej MOŻE złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, bez zachowania terminu określonego w tym przepisie, czyli bez zachowania okresu 2-letniego od poprzedniego oświadczenia;

3) w przypadku włączenia dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w którym wskazuje dyscyplinę albo 1 z dyscyplin wskazanych przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na mocy których dyscyplina została włączona do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin.

3.02.2023 r. w module Pracownicy została wdrożona funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie oświadczeń zgodnie z powyższymi ustaleniami.

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10/nowelizacja-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-z-dn-13-stycznia-2023-r-w-kontekscie-dziedzin-i-dyscyplin-oraz-oswiadczen-pracownikow/494171

Społeczna odpowiedzialność nauki

Program MEiN SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II

Obowiązuje wewnętrzny nabór wniosków do 15 lutego br., godz. 23:59.

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki.

W ramach modułu: Popularyzacja nauki – wspierana jest realizacja projektów polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu, organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej oraz popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi do 1 000 000 zł.

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w ramach modułu.

Termin składania wniosków do MEiN będzie trwał od 1 lutego do 2 marca 2023 r. do godz. 16:00.

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf składa się w systemie ZSUN/OSF  w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną.  W przypadku braku możliwości opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym wygenerowany z systemu wniosek składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem zaufanym przez kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego upoważnioną, do dnia zamknięcia naboru wniosków.


Wewnętrzna procedura składania wniosków :

W terminie do 15 lutego br. do godz. 23:59 należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl propozycję wniosku podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora.

Wnioski przesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Wniosek powinien zawierać :

 • tytuł projektu, termin realizacji, kwotę wnioskowaną z uwzględnieniem wkładu własnego, rodzaj planowanych kosztów, konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, znaczenie projektu dla rozwoju społecznego kraju lub regionu, zasięg oddziaływania projektu, skala oddziaływania projektu, nowoczesność formy i środków technicznych przewidzianych do realizacji projektu, zobowiązanie Jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w przewidywanym terminie do 22 lutego br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań i poproszona o wypełnienie wniosku w systemie ZSUN/OSF.

 

Kontakt w sprawie wniosków:
mgr Katarzyna Małecka
tel.: 22 55 24 259
e-mail: katarzyna.malecka@uw.edu.pl

Program Ministra Edukacji i Nauki – DOSKONAŁA NAUKA

Program MEiN DOSKONAŁA NAUKA II

Obowiązuje wewnętrzny nabór wniosków do 15 lutego br., godz. 23:59.

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Program składa się z modułów:

 1.  „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi do 400 000 zł.
 1. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu monografii naukowych w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń. Do wniosku dołącza się w formie dokumentu  elektronicznego tekst monografii lub jej tłumaczenie oraz recenzję monografii sporządzonej przez specjalizującego się w danej tematyce recenzenta. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi do 80 000 zł.

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w ramach każdego z modułów.

Termin składania wniosków do MEiN będzie trwał od 1 lutego do 2 marca 2023 r. do godz. 16:00

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf składa się w systemie ZSUN/OSF  w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną.  W przypadku braku możliwości opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym wygenerowany z systemu wniosek składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem zaufanym przez kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego upoważnioną, do dnia zamknięcia naboru wniosków.


Wewnętrzna procedura składania wniosków :

W terminie do 15 lutego br do godz. 23:59. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl propozycję wniosku podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora.

Wnioski przesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Wniosek powinien zawierać :

 • moduł „Wsparcie konferencji naukowych” – tytuł konferencji, termin realizacji, kwotę wnioskowaną z uwzględnieniem wkładu własnego, rodzaj planowanych kosztów, konkretne   i weryfikowalne rezultaty projektu, merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, zasięg oddziaływania projektu, zobowiązanie Jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.
 •  moduł „Wsparcie monografii naukowych” – opis merytoryczny projektu, konkretne                          i weryfikowalne rezultaty projektu, planowane koszty z uwzględnieniem wkładu własnego, dorobek naukowy autora monografii naukowej będącej przedmiotem projektu, z okresu 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, nowatorski charakter tematyki monografii naukowej, znaczenie monografii dla rozwoju danej dziedziny nauki w kraju lub za granica, miejsce i formę udostępnienia, zobowiązanie Jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek do każdego modułu.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w przewidywanym terminie do 22 lutego br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań i poproszona o wypełnienie wniosku w systemie ZSUN/OSF.

Doskonała nauka II_nabór wniosków 2023 [pdf]

Kontakt w sprawie wniosków:
mgr Katarzyna Małecka
tel.: 22 55 24 259
e-mail: katarzyna.malecka@uw.edu.pl

NCN Miniatura

MINIATURA 7 – siódma edycja konkursu na małe granty otwarta

NCN ogłasza konkurs MINIATURA 7 na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. Budżet konkursu wynosi 20 mln złotych.

Podstawowym celem konkursu MINIATURA 7 jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który w przyszłości może zostać złożony w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Budżet pojedynczego działania trwającego do 12 miesięcy musi zmieścić się w przedziale od 5 000 do 50 000 zł. O finansowanie mogą się ubiegać osoby, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku i posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Osoba wskazana jako realizująca działanie musi być zatrudniona w momencie złożenia wniosku w jednostce wnioskującej na podstawie umowy o pracę. Nie może być kierownikiem projektu finansowanego przez NCN, laureatem konkursu na staże (w tym FUGA i UWERTURA) lub ETIUDA, ani równolegle ubiegać się o finansowanie w innym konkursie NCN w charakterze wnioskodawcy, kierownika projektu lub kandydata na staż.

Nowością w tej edycji MINIATURY jest możliwość składania wniosku w języku polskim lub języku angielskim. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek, a działanie naukowe w ramach konkursu można realizować tylko raz w całej karierze badawczej.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 7.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00. –  do 21 lipca w BOB

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 7 w systemie OSF.

NCBiR program NEON

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do II konkursu programu NEON

Jest to wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego

Cel główny  realizowany jest  poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;
 2. Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;
 3. Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym;
 4. Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

 

 • Termin złożenia wniosków w NCBR – 31 marca 2023 r., do godz. 16:15
 • Termin złożenia wniosków w BOB – 24 marca 2023 r.

 

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną ankietę znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/pismo-prorektora-ds-badan-informujace-o-trybie-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/neon-ii

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Program NCBiR LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do XIV konkursu programu LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Termin złożenia wniosków w NCBR – 29 maja 2023 r., do godz. 16:15

Termin złożenia wniosków w BOB – 22 maja 2023 r.


Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną ankietę znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/pismo-prorektora-ds-badan-informujace-o-trybie-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiv

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań: