Perły Nauki MEiN

„Perły nauki II” –program Ministra Edukacji i Nauki – procedura składania wniosków

Drugi nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia potrwa od 1 września 2023 r. do 13 października 2023 r. do godziny 16:00 w MEiN

Termin wewnętrzny składania wniosków do BOB: 6 października 2023 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Kierownikiem projektu może być:

1) student studiów drugiego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu, zwanych dalej „wnioskami”;

2) student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków ukończył:

 1. trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
 2. czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

– i kontynuuje kształcenie na tych studiach;

3) posiadający obywatelstwo polskie student studiów drugiego stopnia realizujący kształcenie za granicą, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków.”

Zasady przygotowania wniosku i warunki udziału w programie:

 • Projekt może być realizowany maksymalnie przez okres 36 miesięcy.
 • Projekt nie może obejmować działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa oraz wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu.
 • Maksymalna wysokość finansowania projektu wynosi:
  • 240 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych,
  • 200 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki.
 • Koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają: 50 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych, 30 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki.
 • Koszty wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają 3 000 PLN miesięcznie.
 • Koszty wynagrodzenia opiekuna naukowego albo artystycznego nie przekraczają 5% kosztów realizacji projektu.
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10% kosztów bezpośrednich.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji – adres e-mail: perlynauki@mein.gov.pl.

Aby złożyć wniosek o przyznanie finansowania w programie „Perły nauki II” należy:

 • Samodzielnie, jako „redaktor wniosku”, wypełnić wniosek w systemie ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/app/ . W tym celu należy zalogować się do systemu ZSUN/OSF. Osoby, które nie posiadają konta, muszą je założyć.

W zakładce „Osoby przygotowujące wniosek” należy wpisać:

 • Osoba upoważniona do podpisania wniosku

Prorektor UW ds. badań

– prof. dr hab. Zygmunt Lalak

upoważnienie zostanie przesłane przez BOB na Państwa skrzynkę mailową

 

 • Redaktor wniosku na dzień wysłania wniosku do ministerstwa

Należy wpisać swoje dane

W zakładce „elektroniczna wysyłka wniosku” jako sposób wysyłki wniosku należy wybrać „podpis cyfrowy”, następnie pobrać wniosek z podpisem ZSUN/OSF

 

Do BOB należy przesłać:

 • Pełną wersję wniosku w pdf (po zablokowaniu wniosku w ZSUN/OSF)
  • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

Oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku do podpisu elektronicznego Rektora.

Termin wewnętrzny składania wniosków do BOB: 6 października 2023 r.

Oba dokumenty należy przesłać na adres mailowy: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

Podpisana przez Rektora część A wniosku zostanie przesłana do Państwa na adres mailowy podany we wniosku. Dokument należy załączyć w systemie ZSUN/OSF w zakładce „elektroniczna wysyłka”, następnie kliknąć „Wyślij wniosek do Ministerstwa”

Osoby do kontaktu w BOB:

Perły Nauki MEiN

MEiN Perły nauki II – 1 września rusza nabór wniosków

1 września rusza nabór wniosków w programie „Perły nauki II”. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w prowadzeniu badań naukowych lub twórczości artystycznej. W pierwszej edycji programu wsparcie otrzymało 98 osób, a na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 21 mln zł.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Drugi nabór wniosków w ramach programu potrwa od 1 września do 13 października 2023 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki-ii2

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) ogłasza się wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiący załącznik do komunikatu:
Źródło:
Informacja NCN

Ogłoszenie konkursów NCN: MAESTRO 15, SONATA BIS 13, PRELUDIUM BIS 5

Ogłaszamy konkursy MAESTRO 15 dla doświadczonych naukowców, SONATA BIS 13 dla osób planujących założyć nowy zespół badawczy oraz PRELUDIUM BIS 5 wspierający kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 8 września w BOB
*****do 15 września w NCN (do godz. 16:00)

W ogłoszonych konkursach naukowczynie i naukowcy zamierzający prowadzić badania podstawowe w jednostkach naukowych na terenie Polski mogą ubiegać się o środki w wysokości 145 milionów złotych.

Projekty mistrzowskie

MAESTRO 15 jest przeznaczony dla najbardziej doświadczonych badaczek i badaczy, z istotnymi osiągnięciami w nauce. Projekty MAESTRO to pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wnioskujący muszą mieć na swoim koncie, w ciągu ostatnich 10 lat, co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, polskich lub zagranicznych oraz kierowanie realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Projekt można rozplanować na 36, 48 lub 60 miesięcy. W jego budżecie można zaplanować środki m.in. na wynagrodzenia dla zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektów.

Budżet konkursu wynosi 20 milionów złotych.

Do tej pory we wszystkich konkursach MAESTRO przyznaliśmy 278 grantów o wartości 761,5 milionów złotych.


Szansa dla nowych zespołów badawczych

Konkurs SONATA BIS 13 jest skierowany do wyróżniających się naukowczyń i naukowców w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Daje im szansę na stworzenie nowego zespołu, z którym będą prowadzić najbardziej nowatorskie prace w ramach badań podstawowych. Kierownik projektu musi mieć w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub jedno dokonanie artystyczne lub naukowo-artystyczne. W konkursie można otrzymać środki na projekty trwające 36, 48 lub 60 miesięcy. W budżecie można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu, m.in. osób na stanowisku typu post-doc, stypendia dla studentów, doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji badań.

Budżet konkursu wynosi 100 milionów złotych.

W ciągu ostatnich 11 lat we wszystkich konkursach typu SONATA BIS przyznaliśmy 881 projektów o wartości 1,57 mld zł.


Wsparcie dla doktorantów

W konkursie PRELUDIUM BIS 5 mogą brać udział podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 tys. zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. Projekty mogą trwać 36 lub 48 miesięcy. Doktoranci są zobowiązani do odbycia zagranicznego stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W tej edycji konkursu został zniesiony wymóg uzyskania przez doktoranta stopnia naukowego doktora jako efekt realizacji projektu.

Po raz pierwszy konkurs typu PRELUDIUM BIS ogłaszamy przed wakacjami. W odpowiedzi na głosy środowiska naukowego Rada NCN podjęła decyzję o zmianie harmonogramu i przeniesieniu ogłoszenia konkursu z września na czerwiec. Rozstrzygnięcie nastąpi wcześniej, do 15 lutego 2024 r., co powinno usprawnić proces rekrutacji doktorantów do realizacji projektów i szkół doktorskich.

Budżet PRELUDIUM BIS 5 wynosi 25 milionów złotych.

Dotychczas przeprowadziliśmy już cztery edycje konkursu PRELUDIUM BIS. W ich efekcie polskim jednostkom przyznano środki na wsparcie 369 projektów realizowanych przez doktorantów w szkołach doktorskich o wartości ponad 195 milionów złotych.


Składanie wniosków, ocena i wyniki

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 8 września w BOB
*****do 15 września w NCN (do godz. 16:00)


Przydatne informacje:


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

Wnioski w konkursach MAESTRO i SONATA BIS są oceniane w dwóch etapach. Pierwszy etap to ocena uzgodniona przez zespół ekspertów z uwzględnieniem ocen indywidualnych wykonanych przez członków zespołu, w drugim etapie wnioski oceniane są przez recenzentów zewnętrznych a kierownik projektu odbywa rozmowę kwalifikacyjną. Ostateczną listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania ustala w trakcie drugiego posiedzenia panelowego zespół, z uwzględnieniem indywidualnych recenzji zewnętrznych oraz wyników rozmowy.

W przypadku konkursu PRELUDIUM BIS ocena wniosków przebiega jednoetapowo. Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez co najmniej trzech członków Zespołu Ekspertów. Następnie podczas posiedzenia, na podstawie dyskusji uwzględniającej indywidualne oceny, zespół ustala listę rankingową ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania.

W procesie oceny w NCN pod uwagę brane są takie kryteria jak: poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, ocena możliwości realizacji badań, a także osiągnięcia kierownika projektu.

Rozmowy kwalifikacyjne w MAESTRO i SONATA BIS będą odbywać się w styczniu/lutym 2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 lutego w przypadku PRELUDIUM BIS 5 oraz do 15 marca 2024 r. w przypadku pozostałych dwóch konkursów.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-06-15-ogloszenie-maestro15-sonatabis13-preludiumbis5

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił II konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

 • koniec naboru w NCBR: 30 listopada 2023, godz. 16.00
 • termin wewnętrzny BOB: 23 listopada

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

 • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,
 • woda w mieście,
 • żegluga śródlądowa.

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

 1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
 2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
 3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej

 • koniec naboru w NCBR: 30 listopada 2023, godz. 16.00
 • termin wewnętrzny BOB: 23 listopada

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
 2. Komunikat Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.
 4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VII konkursu INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków w NCBR – od 14 lipca 2023
 • Termin składania wniosków w NCBR – do 18 października 2023 r., godz. 16:00
 • Termin złożenia wniosków w BOB – do 11 października 2023 r.

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
 2. Komunikat Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.
 4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/vii-konkurs-infostrateg-na-projekty-zamawiane


Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Laureaci FNP

Konkurs START 2023 rozstrzygnięty – dane do umowy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów i laureatki konkursu w programie START 2023. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 31.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START w edycji 2023 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.


Jak uzupełnić dane do umowy:

 • Jako przedstawiciela Jednostki proszę wpisać:
  prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań, upoważnienie BP-015-0-397/2020
 • Numer NIP     525-001-12-66
 • Numer REGON     000001258
 • nr rachunku wpisuje się swój (nie instytucjonalny, przyznane środki wpływają bezpośrednio na konto Stypendysty)
 • Stypendysta drukuje umowę w 3 egzemplarzach i podpisuje wszystkie 3 egzemplarze umowy
 • Stypendysta daje umowę do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)
Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy w celu naniesienia podpisu prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.
Biuro Obsługi Badań przekazuje umowy do FNP.


„Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 660 kandydatów. Dorobek siedmiu osób – głównie kobiet – został szczególnie wyróżniony przez recenzentów oceniających wnioski. 44 % wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat), w tym 22 kobiety i 22 mężczyzn. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 31. konkursie w programie START to 3 056 000 zł.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Wśród nagrodzonych w tym roku, najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne – 28 stypendiów. Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów uplasował się ponownie Uniwersytet Warszawski (14 stypendystów), na drugim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska (11 stypendystów) a na trzecim Politechnika Wrocławska (8 stypendystów).

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 38 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymali:

 • dr inż. Dariusz Strugarek, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Danuta Liberda, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Aneta Karpińska, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • mgr Agnieszka Sobolewska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości
w nauce. Tegoroczną laureatką została dr inż. Zuzanna Miodońska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Od roku 2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w programie START przyznaje wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureat prowadzący badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. Ponadto głównym kryterium wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata. W tym roku otrzymał je dr Jan Kwapisz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W bieżącym konkursie po raz dru przyznane zostało stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora, czyli biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Stypendium otrzymała mgr Izabela Stupka z nCage Therapeutics sp. z o.o.

Stypendia w konkursie 2023 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu Fundacji, jak i ze środków przekazanych przez partnera programu – Fundację PZU, a także przez prywatnych darczyńców i z wpłat 1,5% podatku dochodowego.

Źródło: https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2023/

inwestycje związane z działalnością naukową

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 11 kwietnia 2023 r. uruchomiło system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2024 rok.

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje m.in. inwestycje w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł.

Zapisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 20 lipca w Biurze Obsługi Badań
 • 31 lipca 2022 r. w MEiN do godz. 23:59. za pośrednictwem systemu OSF  –  po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji WNIOSKODAWCA:

MEiN inwestycje - dane wnioskodawcy

MEiN inwestycje – dane wnioskodawcy

 • Elektroniczna skrzynka podawcza ESP: /uwedupl/SkrytkaESP
 • Bank: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Lalaka (patrz: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/dane-do-wnioskow/):

MEiN inwestycje - osoba upoważniona do podpisania wniosku

MEiN inwestycje – osoba upoważniona do podpisania wniosku

 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 • wypełnić formularz w systemie OSF,
 • wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

Uwaga: Po wybraniu opcji „Podpis cyfrowy” należy:

 • pobrać z systemu ZSUN/OSF plik zawierający część A wniosku z podpisem elektronicznym ZSUN/OSF. Następnie należy pobrany plik podpisać podpisem elektronicznym w formacie PaDES – musi być podpisany dokładnie ten, wygenerowany z systemu, najświeższy plik. Plik może być podpisany jednym lub kilkoma podpisami elektronicznymi.
 • Następnie – po otrzymaniu podpisanego podpisem elektronicznym rektora dokumentu – w sekcji „Elektroniczna wysyłka” należy załączyć plik ze wszystkimi podpisami.

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Podczas załączania pliku System zweryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami w Dz.U. 2016 poz. 1579 tj. Dz.U. 2019 poz. 162. W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.
Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową oraz na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-na-2024-r.

SPUB - wnioski

Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2023

W dniu 4 maja 2023 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 893), wnioski o finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok, składa się do 31 sierpnia 2023 r. Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w systemie OSF.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 18 sierpnia w Biurze Obsługi Badań
 • 31 sierpnia 2023 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.

 • Nr rachunku bankowego do wniosku: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

 

W sekcji Kierownik podmiotu:

Kierownik podmiotu - wniosek SPUB

Kierownik podmiotu – wniosek SPUB

 

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Materiały

Doktorat wdrożeniowy – Programy Ministra Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło siódmy nabór na Doktorat Wdrożeniowy

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu po nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-26-kwietnia-2023-r-o-ustanowieniu-programu-po-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-2023-i-naborze-wnioskow2

 • Termin złożenia części I wniosku w systemie ZSUN OSF – 5 czerwca 2023 r.
 • Termin złożenia części I wniosku w BOB – 30 maja 2023 r.

Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej pełnej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz część A.

Wnioskodawca (UW) może złożyć nie więcej niż 30 wniosków. W związku z tym, pierwszeństwo złożenia wniosku będą miały osoby, których wnioski zostały wstępnie zaakceptowane przez Szkołę Doktorską UW.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

MEiN Nauka dla Społeczeństwa

Ogłaszamy wewnętrzny nabór wniosków do programu „Nauka dla Społeczeństwa II” na rok 2023

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 26.04.2023 r. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z OSF – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez:

 • Dziekana/Dyrektora Jednostki
 • Pełnomocnika Kwestora

Wnioski przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w terminie do 4 maja br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana wraz z dalszą procedurą postępowania pocztą elektroniczną przez Biuro Obsługi Badań.

W Biurze Obsługi Badań programem zajmuje się Pani Katarzyna Małecka, tel. 22 55 24 259;  e-mail: katarzyna.malecka@uw.edu.pl

Cel programu

Celem programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w budowaniu współpracy między tymi podmiotami i jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej lub opracowaniu i implementacji rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym. Dofinansowaniem w wysokości do 2 mln zł mogą również zostać objęte projekty badawcze mające na celu tworzenie modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne. Zgodnie z wytycznymi MEiN każdy projekt musi zawierać element badawczy.

Cztery obszary

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w czterech obszarach:

 • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in. podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz podnoszenie jakości dydaktyki naukowej, a także identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą, prowadzących badania nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej;
 • Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa – wsparcie projektów mających na celu m.in. monitorowanie, wspomaganie i promowanie rozwoju fizycznego, sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa; opracowywanie i implementację innowacyjnych metod, form i środków aktywizacji ruchowej osób w różnym wieku; prowadzenie badań o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju sportu akademickiego oraz aktywizacji ruchowej osób z niepełnosprawnościami.

Nabór wniosków

Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie www.osf.opi.org.pl do 12.05.2023 r. do godz. 16:00.

Wnioskodawca (uczelnia) może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w każdym naborze.


Materiały

Źródło: Nauka dla Społeczeństwa II – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

NPRH - nabór wniosków

Nowy nabór wniosków w ramach programu NPRH – moduł „Fundamenty”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków w ramach modułu Fundamenty w konkursie 13 NPRH

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 3 kwietnia godz. 8:00 do 05 maja godz. 16:00.

Termin wewnętrzny składania wniosków to 24 kwietnia 2023 r.

Składany wniosek powinien być zaakceptowany przez Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

Szczegółowe informację:

 

Do wniosku należy dołączyć skan pełnomocnictwa Prorektor UW ds. badań. W związku z tym, przed rozpoczęciem uzupełniania formularza w systemie OSF, proszę wysłać prośbę o przesłanie takiego dokumentu na adres: Agata.Polkowska@adm.uw.edu.pl.

W zakładce elektroniczna wysyłką wniosku należy wskazać: podpis cyfrowy!

 

Obieg dokumentów na UW:

Wniosek należy pobrać z systemu OSF

Wniosek musi zawierać akceptację (podpis) Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
⇒ Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
⇒ Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku

⇒ Pełnomocnik Kwestora podpisuje się na pierwszej stronie wniosku

KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

§  Wniosek z podpisami Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora

§  Wniosek PDF (czysty) do podpisu, część A wniosku prof. Z. Lalaka

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres  Agata.Polkowska@adm.uw.edu.pl.

Podpisany przez Prorektora wniosek zostanie odesłane na adres e-mailowy, z którego został nadesłany
Wniosek należy zamieścić w systemie OSF (w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁAKA) poprzez dodanie podpisanego wniosku w miejscu Plik podpisany elektronicznie, a następnie wysłać do MEiN (przycisk WYŚLIJ DO MINISTERSTWA)

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

 

W ramach modułu „Fundamenty” dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których okres realizacji nie przekracza 5 lat, a koszt wynosi nie więcej niż 3 mln zł. W tej edycji oceniane będą projekty dotyczące dwóch tematów konkursowych:

„Naród – państwo – terytorium”

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie kompendiów, monografii i edycji źródeł prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny wiedzę na temat kształtowania się tożsamości narodowej Polaków; budowy, rozwoju i funkcjonowania państwa polskiego oraz życia społecznego zamieszkującej go ludności.

Program jest skierowany do badaczy zajmujących się dziejami i kulturą Polski od początków po współczesność, zainteresowanych rolą szeroko pojmowanych mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw obywatelskich Polaków oraz specjalizujących się w kolejnych epokach, regionach, szczegółowych problemach. W konkursie mogą uczestniczyć także autorzy syntez i przekrojów.

„Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI do XVIII wieku”

Konkurs jest adresowany do badaczy relacji między Polską a krajami europejskimi w okresie wczesnonowożytnym. Efektem proponowanych projektów badawczych powinny być edycje materiałów źródłowych oraz monografie, prezentujące w węższym lub szerszym aspekcie postrzeganie Pierwszej Rzeczpospolitej w tekstach będących efektem refleksji dokonywanej w różnych językach i kulturach. Ocena składanych propozycji będzie uwzględniać przede wszystkim założone cele naukowe, w opracowaniu których pomocne będą analizowane bądź opublikowane w ramach poszczególnych projektów monografie, archiwalia i artefakty znajdujące się w składnicach akt, bibliotekach, muzeach, jak również zbiorach prywatnych.

Dodatkowych informacji udziela Departament Programów Naukowych i Inwestycji –e-mail: pytania.NPRH@mein.gov.pl.

Wyniki konkursów NCN

NCN – wyniki w konkursu PRELUDIUM BIS 4

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 rozstrzygnięty. 58 laureatów otrzyma środki na stypendia doktoranckie, projekty badawcze i staże zagraniczne realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu oraz doktoranta.

Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-preludiumbis4-wyniki

NCN Opus i Preludium - OBIEG DOKUMENTÓW

NCN – ogłoszenie konkursów OPUS 25 PRELUDIUM 22

Nabór wniosków

 • do 5 czerwca w BOB
 • w systemie OSF do 15 czerwca 2023 r. do godziny 16:00.

OPUS 25 to flagowa pozycja w ofercie Narodowego Centrum Nauki. W konkursie można otrzymać granty na realizację projektów badawczych z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału.

Konkurs jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, niezależnie od wieku i doświadczenia. Jedynym warunkiem udziału jest posiadanie przez kierownika projektu co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki.

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować środki na wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców projektu, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Granty OPUS nie mają górnej granicy finansowania, ale budżet musi być skonstruowany zgodnie z regulaminem finansowania projektów.

Marcowa odsłona konkursu OPUS nie obejmuje ścieżki LAP – naukowcy planujący projekty realizowane we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej będą mogli złożyć wnioski w kolejnej, jesiennej edycji OPUS.

Konkurs PRELUDIUM 22 jest skierowany do naukowców, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Laureaci mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł  na realizację projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.  Zespół badawczy może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. W budżecie PRELUDIUM można zaplanować różne koszty niezbędne do realizacji projektu, w tym środki na wynagrodzenia – jednak tu obowiązuje limit w wysokości 1500 zł miesięcznie dla kierownika i ewentualnie wykonawcy. Opiekun naukowy nie może być beneficjentem środków z grantu.


Procedura składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)
Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VI konkursu INFOSTRATEG na projekty tematyczne

Od 7 kwietnia do 9 czerwca br., do godz. 16:00, będziemy prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie projektów w VI konkursie INFOSTRATEG na projekty tematyczne.

Konkurs obejmuje trzy tematy z zakresu tematycznego programu:

 1. Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych
 2. Scenariusze selektywnej ochrony roślin
 3. Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich

 

 • Termin złożenia wniosków w NCBR – 9 czerwca 2023 r., godz. 16:00
 • Termin złożenia wniosków w BOB – 2 czerwca 2023 r.

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/pismo-prorektora-ds-badan-informujace-o-trybie-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/vi-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne?

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza III nabór do Programu DLA UKRAINY

Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Do programu mogą aplikować naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Całkowity budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Budżet przewidziany dla każdego z dwóch wnioskodawców wynosi 134 400 zł i obejmuje stawkę jednostkową na pokrycie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 8 000 zł oraz ryczałt w wysokości 38 400 zł (stanowiący 40% całkowitych kosztów wynagrodzenia) przeznaczony na pozostałe koszty związane z prowadzeniem badań (np. sprzęt, podróże, dostęp do baz danych, archiwów, tłumaczenia, promocja, wynagrodzenia dla studentów, etc.).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).

Szczegółowe informacje  https://www.fnp.org.pl/fundacja-na-rzecz-nauki-polskiej-organizuje-trzeci-konkurs-na-polsko-ukrainskie-projekty-naukowe/

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

 • 4 kwietnia 2023 r. do FNP
 • Termin składania wniosków do BOB: 28 marca 2023 r.

Wniosek należy wypełnić na stronie https://wnioski.fnp.org.pl


Na adres BOB@adm.uw.edu.pl należy przesłać poniższe dokumenty:

 • pobrany po „zamknięciu edycji danych” wniosek PDF z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora
 • wypełnione Oświadczenie Jednostki Goszczącej w PDF do podpisu Prorektora

Podpisane przez prorektora „oświadczenie jednostki goszczącej” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji: WNIOSKODAWCA Z POLSKI oraz OSOBA UPOWAŻNIONA DO ROBOCZYCH KONTAKTÓW W JEDNOSTCE NAUKOWEJ.

Plik należy załączyć do wniosku w systemie https://wnioski.fnp.org.pl wraz z pozostałymi dwoma oświadczeniami: Wnioskodawcy z Polski i Wnioskodawcy z Ukrainy i kliknąć „ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE”.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Programy NCBiR

Konkurs nr 12/2022 (Runda 2) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

1 marca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs nr 12/2022 (Runda 2) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.

Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-122022

 • Termin złożenia wniosków w NCBR – 31 marca 2023 r., do godz. 16:00
 • Termin złożenia wniosków w BOB – 24 marca 2023 r.

Do BOB należy przesłać:

 1. Wypełnioną ankietę znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/pismo-prorektora-ds-badan-informujace-o-trybie-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr/
 2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
 3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.
 4. PDF składanego wniosku.

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Raporty z projektów NCN od 24 konkursu - OBIEG DOKUMENTÓW

Raporty roczne dot. projektów badawczych


Szanowni Państwo,

W sekcji „Dla realizujących projekty” dostępna jest instrukcja sporządzania i składania raportów końcowych.

 • Raporty roczne składamy w NCN do 31 marca
 • Raporty końcowe składamy 60 dni od dnia zakończenia projektu

 

Obieg dokumentów na UW:

Kierownik projektu wysyła raport do Sekcji Obsługi Badań lub Sekcji Finansowej jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt.

Uwaga: raporty od 24 konkursu powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika projektu (w formacie PAdES)  – patrz: Instrukcja nanoszenia podpisu elektronicznego


Po weryfikacji przez Jednostkę raport powinien zostać podpisany przez:

 • Kierownika Jednostki (podpisem elektronicznym) i
 • Pełnomocnika Kwestora (skan strony z podpisem Pełnomocnika)

W przypadku, gdy kierownik jednostki nie dysponuje podpisem elektronicznym, możliwe jest wydrukowanie dokumentu (tylko ostatniej strony), odręczne podpisanie przez kierownika jednostki oraz zeskanowanie podpisanej strony.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest także zrobienie dobrej jakości zdjęcia podpisanego dokumentu (w przypadku raportów – tylko ostatniej strony z potwierdzeniem podpisu elektronicznego kierownika projektu i podpisem kierownika jednostki lub jego zastępcy).


Jednostka przesyła raport do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br. na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl celem weryfikacji danych finansowych z księgami Uczelni do Kwestury UW. Zaleca się wysyłanie raportów z poczty służbowej.

W przypadku wykonania skanu lub zdjęcia dokumenty są przesyłane w jednym e-mailu z dwoma załącznikami: raportem w PDF (podpisanym elektronicznie przez kierownika grantu) oraz skanem lub zdjęciem ostatniej strony raportu z podpisami Jednostki.


Po sprawdzeniu przez Kwesturę UW zgodności wydatków opisanych w raporcie z księgami Uczelni, raport roczny lub końcowy jest przesyłany ze skrzynki raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl do Biura Obsługi Badań na adres bob.raporty@adm.uw.edu.pl.
Treść e-maila zawiera informację o zgodności danych zawartych w raporcie z księgami Uczelni:
Dane w raporcie o numerze …, którego kierownikiem jest ….są zgodne z księgami Uczelni”.
W przypadku braku podpisów elektronicznych e-mail zawiera dwa dokumenty: raport w formacie PDF oraz skan lub zdjęcie z dwoma podpisami: kierownika projektu oraz kierownika jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy.UWAGA!
Prosimy nie przesyłać plików z raportami na indywidualne adresy mailowe pracowników BOB!


Po sprawdzeniu formalnym w Biurze Obsługi Badań dokument jest przekazywany do Prorektora ds. Badań, który podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po podpisie Biuro Obsługi Badań przekazuje dokument w wersji elektronicznej do Narodowego Centrum Nauki za pomocą skrzynki ePUAP.


Kopia podpisanego dokumentu jest wysyłana do kierownika projektu wraz z potwierdzeniem wysyłki przez ePUAP

Informacja NCN z pt., 24/02/2023

Informujemy, że w systemie OSF została udostępniona możliwość przekazania danych i wydruku raportu rocznego i raportu końcowego z realizacji projektów, dla których nabór wniosków prowadzony był po 15 marca 2019 r.,

Informacja dotyczy projektów realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS1, SONATINA 4, OPUS 19. PRELUDIUM 19, MAESTRO, 12 SONATA BIS 10, OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2, SONATINA 5, OPUS 21, PRELUDIUM 20, MAESTRO 13, SONATA BIS 11.

Przypominamy, że raporty roczne powinny być dostarczone do Narodowego Centrum Nauki do dnia 31 marca 2023 r. natomiast raporty końcowe do projektów z ww. konkursów, których realizacja zakończyła się przed dniem 24 stycznia 2023 r. należy złożyć w terminie do dnia 24 marca 2023 r.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-02-24-raportowanie-w-osf


Gdzie znaleźć nr konkursu?
– w numerze umowy.
UMO-ROK / NR_KONKURSU / RODZAJ KONKURSU / PANEL / NR_UMOWY
np. UMO     –     2017     / 24 /       B        /      HS1          /          01234

A MAESTRO Informacja NCN:

Raport należy złożyć poprzez system OSF oraz zależnie od konkursu w wersji papierowej/elektronicznej. Wersja papierowa raportu obowiązuje włącznie do konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 1-23 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje). Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF oraz opatrzoną odpowiednimi pieczęciami i podpisami należy przesłać na adres Narodowego Centrum Nauki lub dostarczyć osobiście. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli wpłynął do Centrum lub został nadany drogą pocztową do dnia 31 marca danego roku. Raport roczny w wersji drukowanej wymagany jest w jednym egzemplarzu.

Począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje) dane raportu należy przekazać przez system OSF, a także wygenerowany plik PDF należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu, a następnie dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP do dnia 31 marca danego roku.


B OPUS
C SONATINA
D SONATA
E SONATA BIS
G BEETHOVEN
M HARMONIA
N PRELUDIUM
P POLONEZ
R TANGO
S FUGA
T ETIUDA
W SYMFONIA
komunikat POL-on

Nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 13 stycznia 2023 r. w kontekście dziedzin i dyscyplin oraz oświadczeń pracowników

31.01.2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.Zgodnie z jej zapisami: 

1) w przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na zmianie:

a) nazwy dyscypliny,

b) przyporządkowania dyscypliny do dziedziny

osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej SKŁADA oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na mocy których zmiany te nastąpiły;

Zgodnie z art. 11 - Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej składa pierwsze oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 343 ust. 7a pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 64,  czyli do 2 marca 2023 r. włącznie;

2) w przypadku wyodrębnienia w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nowej dyscypliny osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej MOŻE złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, bez zachowania terminu określonego w tym przepisie, czyli bez zachowania okresu 2-letniego od poprzedniego oświadczenia;

3) w przypadku włączenia dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w którym wskazuje dyscyplinę albo 1 z dyscyplin wskazanych przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na mocy których dyscyplina została włączona do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin.

3.02.2023 r. w module Pracownicy została wdrożona funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie oświadczeń zgodnie z powyższymi ustaleniami.

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10/nowelizacja-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-z-dn-13-stycznia-2023-r-w-kontekscie-dziedzin-i-dyscyplin-oraz-oswiadczen-pracownikow/494171

Społeczna odpowiedzialność nauki

Program MEiN SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II

Obowiązuje wewnętrzny nabór wniosków do 15 lutego br., godz. 23:59.

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki.

W ramach modułu: Popularyzacja nauki – wspierana jest realizacja projektów polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu, organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej oraz popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi do 1 000 000 zł.

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w ramach modułu.

Termin składania wniosków do MEiN będzie trwał od 1 lutego do 2 marca 2023 r. do godz. 16:00.

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf składa się w systemie ZSUN/OSF  w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną.  W przypadku braku możliwości opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym wygenerowany z systemu wniosek składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem zaufanym przez kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego upoważnioną, do dnia zamknięcia naboru wniosków.


Wewnętrzna procedura składania wniosków :

W terminie do 15 lutego br. do godz. 23:59 należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl propozycję wniosku podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora.

Wnioski przesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Wniosek powinien zawierać :

 • tytuł projektu, termin realizacji, kwotę wnioskowaną z uwzględnieniem wkładu własnego, rodzaj planowanych kosztów, konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, znaczenie projektu dla rozwoju społecznego kraju lub regionu, zasięg oddziaływania projektu, skala oddziaływania projektu, nowoczesność formy i środków technicznych przewidzianych do realizacji projektu, zobowiązanie Jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w przewidywanym terminie do 22 lutego br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań i poproszona o wypełnienie wniosku w systemie ZSUN/OSF.

 

Kontakt w sprawie wniosków:
mgr Katarzyna Małecka
tel.: 22 55 24 259
e-mail: katarzyna.malecka@uw.edu.pl