Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2024

W dniu 6 maja 2024 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2025 rok.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 893), wnioski o finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2025 rok, składa się do 31 sierpnia 2024 r. Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w systemie OSF.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 19 sierpnia w Biurze Obsługi Badań
 • 31 sierpnia 2024 r. w MNiSW

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.

 • Nr rachunku bankowego do wniosku: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

 

W sekcji Kierownik podmiotu:

Kierownik podmiotu - wniosek SPUB

Kierownik podmiotu – wniosek SPUB

 

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:
Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania do Ministerstwa.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r., pozostaną bez rozpoznania.

Informacja: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf–skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-spub-lub-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-spubi-na-2024-rok

Materiały

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.