komunikat POL-on

Informacja OPI: Przypomnienie o konieczności uzupełnienia danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się alertami przy osobach i publikacjach w Państwa podmiocie w SEDN, przesyłamy ponownie zestawienie komunikatów oraz najczęstszych przyczyn wyświetlania się ich w systemie.

Link do pobrania materiałów: Sankcje i alerty – przyczyny wyświetlania komunikatów w SEDN. 

Mamy nadzieję, że załączone zestawienie pomoże zidentyfikować przyczyny pojawiających się alertów i sankcji i w uzasadnionych przypadkach skorygować dane źródłowe.

Przypominamy również o konieczności uzupełniania i weryfikacji danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej (15 stycznia 2022) w następujących modułach systemu POL-on:

 • pracownicy (oświadczenia),
 • dane finansowe,
 • projekty naukowe,
 • patenty i prawa ochronne,
 • osiągnięcia artystyczne,
 • opisy wpływu (moduł Instytucje, zakładka Działalność naukowa)
 • system udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej (STUDNIA).

Dane dotyczące ewaluacji działalności naukowej powinny zostać ostatecznie zweryfikowane najpóźniej do 17 stycznia 2022, natomiast okres od 18 stycznia do 31 stycznia powinien zostać przeznaczony na składanie oświadczeń kierownika podmiotu o zgodności danych.

Osoby, które chciałyby uzupełnić wiedzę z zakresu ewaluacji zapraszamy na szkolenia e-learningowe:

 1. Kurs Ewaluacja 2022. Wstęp
 2. Kurs Ewaluacja 2022. Kryterium I
 3. Kurs Ewaluacja 2022. Kryterium II (NOWY!)

oraz zachęcamy do korzystania ze stron pomocy:

 

Z wyrazami szacunku

Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy

POL-on powstaje w OPI PIB.

_____

System został zbudowany i jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, który m.in. gromadzi i udostępnia aktualne informacje o polskiej nauce, prowadzi badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii, kompleksowo tworzy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.
Statistics image

Informacja NCN

NCN SONATINA – wnioski na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w § 5 pkt 6 uchwały.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Informacje dotyczące wypełniania wniosków w systemie ZSUN/OSF można znaleźć tutaj.

Nabór wniosków do NCN w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6


Procedura składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

Aktualizacja wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z  2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Materiały: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Stypendia dla młodych wybitnych naukowców

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2021 r.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług
dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r.

Termin wewnętrzny składania wniosków to 20 grudnia 2021 r.
Składany wniosek powinien być zaakceptowany przez Dziekana/Kierownika Jednostki
i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

Szczegółowe informację: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

Do wniosku należy dołączyć skan pełnomocnictwa Prorektor UW ds. badań. W związku
z tym, przed rozpoczęciem uzupełniania formularza w systemie OSF, proszę wysłać prośbę
o przesłanie takiego dokumentu na adres anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

Obieg dokumentów na UW:

Wniosek należy pobrać z systemu OSF

Wniosek musi zawierać akceptację (podpis) Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku

⇒ Pełnomocnik Kwestora podpisuje się na pierwszej stronie wniosku

KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • Wniosek z podpisami Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora
 • Wniosek PDF (czysty) do podpisu prof. Z. Lalaka

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

Podpisany przez Prorektora wniosek zostanie odesłane na adres e-mailowy, z którego został nadesłany

Wniosek należy zamieścić w systemie OSF (w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁAKA) poprzez dodanie podpisanego wniosku w miejscu Plik podpisany elektronicznie, a następnie wysłać do MEiN (przycisk WYŚLIJ DO MINISTERSTWA)

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

 

Informacji udziela:

mgr Anna Wawryszewicz
tel.: 22 55 24 216
e-mail: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

MEiN – program Polska Metrologia

Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią.

W ramach programu przewidziane jest wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 2. którego koszt realizacji wynosi nie więcej niż 1 mln złotych;
 3. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 4. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu;
 5. który uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki;
 6. który będzie realizowany we współpracy z Prezesem GUM w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 7. który zakłada osiągnięcie konkretnych i weryfikowalnych rezultatów;
 8. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 23 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pum@mein.gov.pl.

Materiały

 

Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polska-metrologia

OPUS 17, PRELUDIUM 17 – formularze raportów końcowych będą udostępnione w systemie OSF 1 lutego 2022

Informacja ws. raportów końcowych dla projektów realizowanych w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2019 roku (OPUS 17, PRELUDIUM 17, MOZART) oraz późniejszych

W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych Narodowe Centrum Nauki informuje, że formularze raportów końcowych będą udostępnione w systemie OSF 1 lutego 2022 r. Czas na złożenie raportów będzie wynosił 60 dni od dnia udostępnienia formularza.

Jednocześnie informujemy, że ewentualne środki niewykorzystane w trakcie realizacji projektów badawczych powinny zostać zwrócone do Centrum w terminie wynikającym z umowy (do 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu).

O dostępności formularzy raportów końcowych i terminie ich złożenia w konkursie MINIATURA 4 poinformujemy w późniejszym terminie. Zwrot ewentualnych środków niewykorzystanych w trakcie realizacji działania powinien nastąpić do 30 dni od daty zakończenia jego realizacji.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-02-informacja-ws-raportow-koncowych

OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9 – informacja ws. raportów rocznych za rok 2020

W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9, Narodowe Centrum Nauki informuje, że formularz raportu rocznego za rok 2020 w ww. konkursach będzie udostępniony w systemie OSF łącznie z formularzem raportu za rok 2021 (w formie jednego skumulowanego formularza raportu).

Planowany termin udostępnienia formularzy raportów dla projektów realizowanych w konkursach OPUS 17. PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, SONATA BIS 10 – 1 lutego 2022 r.

Raporty roczne w ww. konkursach powinny być dostarczone do Narodowego Centrum Nauki do dnia 31 marca 2022 r.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-02-informacja-ws-raportow-rocznych-za-rok-2020

Komunikat MEiN w sprawie zniesienia obligatoryjności posiadania ORCID dla celów ewaluacyjnych 2021-09-03

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812222#12812222) znosi wymóg rejestrowania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w systemie POL-on-PBN.

Jak wskazują dane, do tej pory co 4 osoba, której osiągnięcia podlegać będą ewaluacji jakości działalności naukowej, nie powiązała swojego konta ORCID z PBN lub nie posiada identyfikatora ORCID. Tak duża skala mogła niekorzystnie wpłynąć na wyniki ewaluacji, dlatego też zdecydowano o uniezależnieniu ewaluacji jakości działalności naukowej od faktu zaraportowania publikacji do ORCID.

Dotychczas, obecność publikacji na koncie ORCID autora była warunkiem uwzględnienia  publikacji w procesie ewaluacji. Informacja o dopełnieniu obowiązku docelowo trafiała do Profilu Instytucji w PBN, czyli miejsca skąd dane są pobierane do aplikacji SEDN, w której przeprowadzona będzie ocena dorobku publikacyjnego.

Projektowane przepisy przewidują zniesienie obowiązku umieszczania publikacji w rejestrze ORCID, a Polska Bibliografia Naukowa (PBN), działająca w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, uznawana będzie za bazę, o której mowa w art. 265 ust. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. bazę danych dostępną za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami.

Na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wystarczającym będzie zaraportowanie publikacji do PBN.

Naukowcy nadal będą mieli możliwość logowania się do PBN za pomocą swojego numeru ORCID i będzie on widoczny w Profilu Autora w PBN.

Utrzymana zostanie również możliwość rejestrowania publikacji w ORCID, jednak od tej pory będzie to już tylko fakultatywne.

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/20/komunikat-mein-w-sprawie-zniesienia-obligatoryjnosci-posiadania-orcid-dla-celow-ewaluacyjnych/493808

Wdrożenie funkcjonalności migracji danych o projektach naukowych z POL-on 1 – jak zaczytać projekty z POL-on 1 do POL-on 2

Szanowni Państwo,

w związku z informacja OPI – https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/wdrozenie-funkcjonalnosci-migracji-danych-o-projektach-naukowych-z-pol-on-1/493800 mamy możliwość zaczytania danych o projektach.

Zaczytanie projektów z POL-on 1

Projekty, których nie ma w zbiorze danych POL-on 1 należy wprowadzić ręcznie.

UWAGA: Czym są projekty dotyczące upowszechniania nauki? Jakie są konsekwencje zaznaczenia tego pola w formularzu?

Interpretacja MEIN: Projekty dotyczące upowszechniania nauki, to projekty dotyczące organizacji konferencji, sympozjum, warsztatów naukowych albo np. wydania monografii. Ich głównym celem są działania popularyzujące i upowszechniające naukę. Z całą pewnością będą to projekty finansowane w ramach programów Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka.

Projekty dotyczące upowszechniania nauki nie są uwzględniane w ewaluacji, gdyż nie są projektami badawczymi.

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/projekty/– na stronie znajdą Państwo również odpowiedzi na wiele pytań dot. wypełniania danych o projektach w POL-on:


Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/projekty/
Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Czy w module projekty naukowe w POL-on 2.0 wpisujemy również projekty od 01.01.2017 roku finansowane z subwencji ministerialnej tzw. badania statutowe?

Rejestrujemy tylko projekty, na które uczelnia uzyskała finansowanie zewnętrzne. Projekty z Subwencji nie zaliczają się do takich projektów.

Permalink

Czy w module Projekty naukowe należy rejestrować tematy badawcze realizowane z subwencji? Czy należy rejestrować prace B+R zlecane z przemysłu, zamówienia przedkomercyjne NCBiR?

Stanowisko MEIN: Projekty finansowane z subwencji to projekty wewnętrzne podmiotu, natomiast (w zakresie projektów rejestrowanych w module Projekty naukowe) przyjęliśmy koncepcję, że sprawozdaje się projekty, na które podmiot uzyskał zewnętrzne finansowanie.

Wskazane usługi nie są projektami naukowymi. Usługi świadczone na zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki należy rejestrować w module Dane finansowe.

Permalink

Co zrobić w sytuacji, gdy projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu z POIR, ale z uwagi na brak alokacji dofinansowanie pochodzi z dotacji NCBR?

Zgodnie ze stanowiskiem MEIN w sprawie kwalifikacji przyznanych środków w ramach funduszy strukturalnych środki należy zarejestrować jako krajowe.

Permalink

Jak należy uzupełnić pole Data zakończenia realizacji projektu w przypadku projektów, w których w umowie o finansowanie nie podano dokładnej daty? Przykładowo w umowie z programu Premia na Horyzoncie przyjęto, że data ta zależy od rozliczenia projektu przez KE.

Interpretacja MEIN: Jeśli nie ma dokładnej daty, należy wpisać 31 grudnia ostatniego roku finansowania projektu.

Permalink

Jak należy uzupełnić pole „Nazwa podmiotu finansującego projekt” w przypadku zmiany nazwy instytucji? Przykładowo: w przypadku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mamy wybrać ze słownika MEiN, czy dać opcje: Inna i wpisać nazwę z umowy czyli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Należy wpisać nazwę instytucji jaka była na umowie.

Permalink

Czy jeżeli liderem jest jednostka zagraniczna – to przy niej wpisujemy całkowity koszt projektu, a przy swoim podmiocie to, ile dostaliśmy? Co w przypadku gdy my jesteśmy liderem – wpisujemy całą kwotę projektu, a przy współwykonawcach ich część?

Niezależnie od tego czy jest się podmiotem współrealizującym, czy też liderem, całkowitą kwotę przyznaną na projekt – czyli dla wszystkich współrealizatorów wprowadzamy w części Instytucji finansującej, natomiast przydział środków dla poszczególnych współrealizatorów wprowadzamy w części podmiotów realizujących.

 

 

Permalink

Czy jeżeli posiadamy tylko informację o przyznaniu projektu to jako datę przyznania środków mamy wprowadzić datę podpisania umowy?

Interpretacja MEIN: W takim przypadku należy sprawozdać datę decyzji lub datę podpisania umowy.

Permalink

Czy finansowanie projektu z NCBR jest tożsame z definicją projektu naukowego, chociaż nie dotyczy badań naukowych tylko dydaktycznej działalności uczelni?

Stanowisko MEIN: W module Projekty naukowe nie sprawozdaje się projektów dydaktycznych.

Zobacz także:

Jak rozumieć pojęcie „projekt naukowy”?

Permalink

W jaki sposób wyliczyć udział procentowy danej dyscypliny?

Według uznania jednostki.

Zobacz także:

Skąd czerpać wiedzę co do zaangażowania dyscypliny w projekcie, np. przy projektach interdyscyplinarnych i międzynarodowych  szczególności, gdy nie jesteśmy liderem?

Permalink

Podpisujemy umowę z jednostką polską „działającą w imieniu Komisji Europejskiej” (taki jest zapis w umowie) – kto jest jednostką finansującą?

Stanowisko MEIN: W polu jednostka finansująca należy podać nazwę instytucji, z którą podpisuje się umowę.

Permalink

W jaki sposób należy raportować projekt interdyscyplinarny?

W sekcji dyscyplin należy określić % udziału każdej dyscypliny.

Zobacz także:

Skąd czerpać wiedzę co do zaangażowania dyscypliny w projekcie, np. przy projektach interdyscyplinarnych i międzynarodowych  szczególności gdy nie jesteśmy liderem?

Permalink

Czy projekty będą rozliczane po dyscyplinie projektu, czy dyscyplinie kierownika projektu, zespołu, czy podziału wg np. zaangażowania osób uczestniczących w projekcie?

Stanowisko MEIN: Dyscyplina projektu nie musi wynikać z dyscyplin kierownika projektu. Tematyka projektu musi być merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ramach danej dyscypliny naukowej

Permalink

W przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów: czy „kierownik projektu” oznacza kierownika całego projektu realizowanego przez konsorcjum (np. osoba z zagranicznej jednostki), czy osobę, która odpowiada za projekt w danej jednostce?

Stanowisko MEIN: Lider konsorcjum wskazuje kierownika projektu, podmioty współrealizujące – kierowników zespołów badawczych.

Permalink

Czy należy sprawozdać tylko projekt, kierowany przez instytucje, a nie prowadzony jako wykonawca?

Stanowisko MEIN: Projekt należy sprawozdać, jeśli jest się jego liderem lub podmiotem współrealizującym projekt.

Permalink

Jakie kryteria, powinny spełniać projekty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), aby zaistniała konieczność ich rejestracji?

(c.d. pytania) Czy należy wprowadzić wszystkie te projekty? Czy tylko te, które mają komponent badawczy? Co z projektami gdzie finansowana jest jedynie mobilność w celach badawczych, ale badania  nie? Czy należy wprowadzać projekty zakwalifikowane typowo jako dydaktyczne, takie jak np. Erasmus, ale posiadające komponent badawczy?

Stanowisko MEIN: Co do zasady, powinno sprawozdawać się projekty badawcze. W module istnieje możliwość sprawozdawania również projektów mających na celu upowszechnianie nauki. Jeśli mobilność ma charakter upowszechniania nauki to taki projekt należy sprawozdać.

Projektów dydaktycznych nie sprawozdaje się w  module Projekty naukowe.

Permalink

Jak wprowadzić projekt, do którego podpisana została umowa ramowa np. na cztery lata i jednocześnie podpisywane są dodatkowo umowy szczegółowe na poszczególne lata? Środki finansowe przyznawane są co roku w ramach umowy szczegółowej i tak też są rozliczane.

Stanowisko MEIN: Jeśli umowa ramowa określa całość środków przyznanych na projekt, należy sprawozdać tylko dane z umowy ramowej, a także  podać datę rozliczenia projektu wynikającą z ostatniej umowy szczegółowej.

Permalink

Skąd czerpać wiedzę co do zaangażowania dyscypliny w projekcie, np. przy projektach interdyscyplinarnych i międzynarodowych szczególności, gdy nie jesteśmy liderem?

MEIN nie udziela wytycznych w tym zakresie, pozostawiając tę kwestię do ustalenia wewnątrz podmiotu.

Permalink

Czy wszystkie projekty mają mieć dyscypliny obowiązujące od 01.10.2018? (również te z 2017?)

Tak, w formularzu podczytuje się nowa klasyfikacja dyscyplin.

Permalink

Mamy 40 partnerów z zagranicy. Czy należy wprowadzić wszystkich do sekcji podmioty realizujące projekt i podać środki finansowe dla nich?

Rozporządzenie nakłada obowiązek rejestracji „c) nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej„. Jeśli lider pochodzi z zagranicy, zaznaczamy to w odpowiednim atrybucie. Wprowadzanie danych dla podmiotów współrealizujących jest fakultatywne.

Permalink

Jeden projekt posiada kilka źródeł finansowania. Jeśli zarejestruję każdą umowę jako oddzielny projekt, to w którym wpisać kwotę wkładu własnego?

Jeśli wkład własny w obu umowach jest wskazany, wartości wykazujemy w obu rekordach.

Permalink

Czy do POL-onu wprowadzamy wszystkie projekty, które realizowaliśmy w latach 2017-2021, w których byliśmy liderem, czy także mamy obowiązek wprowadzenia tych, w których byliśmy konsorcjantem?

Tak wprowadzamy wszystkie projekty niezależnie od tego czy jesteśmy liderem, czy też jesteśmy konsorcjantem. Każda Instytucja odpowiada za swoje dane.

Zobacz także:

Czy lider wpisuje wszystkie jednostki współrealizujące projekt? Jeżeli tak, to w jaki sposób pozyskiwać informacje o dyscyplinach danych jednostek?

Permalink

Jak wprowadzić jednostkę będącą podmiotem gospodarczym? Podmiot gospodarczy nie ma konieczności wykazywania dyscypliny. Czy w takim przypadku system nie będzie pokazywał błędów?

Można wprowadzić podmiot gospodarczy.  Dla takich podmiotów nie ma obowiązku wprowadzania informacji o dyscyplinach, taki podmiot nie podlega bowiem ewaluacji.

Permalink

Czy lider wpisuje wszystkie jednostki współrealizujące projekt? Jeżeli tak, to w jaki sposób pozyskiwać informacje o dyscyplinach danych jednostek?

Obowiązek rejestracji projektów nie dotyczy tyko lidera. Dane nie są współdzielone. Obowiązek wprowadzenia danych współrealizatorów dotyczy „Nazwy współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium RP”.

Permalink

W jaki sposób dokonać korekty zwiększenia wysokości środków finansowych jeżeli konsorcjum w międzyczasie otrzyma zwiększenie środków na realizację projektu?

Korekty przyznanych środków dokonuje się za pośrednictwem akcji „Edytuj” odpowiednio w zakładkach Instytucji finansujących i Podmiotów realizujących projekt.

Permalink

Jak wprowadzić projekt, który trwa od 2015 i jest finansowany etapami/latami np. 2016, 2018 itp.? Jak zarejestrować dane dotyczące finansowania?

Nie wprowadzamy informacji o projektach, których realizacja rozpoczęła się przed 2017 rokiem.

Permalink

Jako partner w projekcie mamy kierownika z zagranicy. Czy oprócz niego mam także dodać „kierownika zespołu badawczego z naszego Instytutu”? Czy może mam tylko zarejestrować naszego „kierownika zespołu badawczego”?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, podmiot współrealizujący projekt wprowadza informacje o kierowniku zespołu badawczego.

Zobacz także:

Czy Lider mógłby wykazać w POL-on również kierowników zespołów badawczych?

Permalink

Czy do POL-on wprowadzamy wszystkie projekty naukowe, nawet te, które realizują pracownicy należący do dyscyplin nieewaluowanych?

Tak. Obowiązek rejestracji projektów nie jest warunkowany udziałem w ewaluacji.

Permalink

Czy do POL-on w zakładce „Projekty naukowe” można wpisać projekty, które uzyskały finansowanie przed okresem objętym ewaluacją, a jedynie częściowo były realizowane w okresie objętym ewaluacją. Na przykład: pracownik otrzymał finansowanie w 2015 roku, a projekt był realizowany w latach 2015-2018.

Nie.

Zobacz odpowiedź:

W jakim zakresie czasowym uzupełniamy dane w systemie w przypadku projektów, które trwają już od kilku lat? Czy uzupełniamy dane od 2017 r. projektów, które w 2017 roku się jeszcze kończyły, czy tylko te, które się zaczynały od tego roku?

Permalink

Wprowadzając projekt należy podać środki: krajowe, zagraniczne i własne. Czy wszystkie formatki dotyczą tylko środków przyznanych ogółem, czy należy je rozbić na środki dla ewaluowanego podmiotu? Które kwoty i w jakim miejscu należy podać?

W zakładce „Instytucje finansujące” wprowadzamy informacje o środkach przyznanych przez podmiot finansujący wprowadzając środki przyznane na cały projekt. W tym przypadku podajemy w wartość ogółem, w tym wartości z podziałem na krajowe i zagraniczne.

W zakładce „Podmioty realizujące” wprowadzamy informacje o środkach przyznanych poszczególnym instytucjom realizującym projekt, tj.: środki ogółem, w tym środki krajowe i zagraniczne oraz dodatkowo wprowadzamy informacje o środkach własnych.

W danych podstawowych, środki ogółem w projekcie wyliczane są przez system na podstawie danych zawartych w zakładce instytucji finansujących oraz projektów współfinansowanych.

Permalink

Czy Lider mógłby wykazać w POL-on również kierowników zespołów badawczych?

Rozporządzenie jasno wskazuje zakres do rejestracji:

„f) imiona i nazwisko oraz – jeżeli jest znany – numer ORCID:

– kierownika projektu oraz okres kierowania projektem – w przypadku podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt,

– kierownika zespołu badawczego w tym podmiocie – w przypadku podmiotu współrealizującego projekt”.

Permalink

Jak uzupełnić atrybut „jednostka finansująca” w przypadku, gdy NCN ogłasza konkurs, a projekt finansuje fundusz norweski?

Interpretacja MEIN: Co do zasady, w polu Instytucja finansująca wprowadzana jest nazwa instytucji, z którą podpisujemy umowę.

Permalink

Czy po 30 czerwca 2021 r. będzie można poprawiać dane w rekordach sprzed 30 czerwca 2021 r.? Czy ta część danych będzie już tylko do odczytu? W jaki sposób i do kiedy będzie można uzupełniać dane o projektach przyznanych po 30 czerwca 2021 r.?

Zgodnie z komunikatem MEIN: Termin uzupełnienia danych w projektach naukowych został przedłużony do 15.01.2022 r.

Użytkownicy mają możliwość korygowania danych i zgodnie z zapisami rozporządzenia, mają na to czas 21 dni od momentu zaistnienia zdarzenia.

Permalink

Czy w module należy rejestrować stypendia Start finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)?

Nie, stypendium nie jest projektem badawczym.

Permalink

Czy projekty Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) oraz inne projekty finansowane przez MNISW/MEiN powinny być wpisywane w aplikacji?

IDUB to zwiększenie subwencji, a nie projekt badawczy sam w sobie. Inne projekty finansowane przez MNiSW/MEiN można jak najbardziej sprawozdawać.

Permalink

W jakim zakresie czasowym uzupełniamy dane w systemie w przypadku projektów, które trwają już od kilku lat? Czy uzupełniamy dane od 2017 r. projektów, które w 2017 roku się jeszcze kończyły, czy tylko te, które się zaczynały od tego roku?

Uzupełnić należy projekty, na realizację których zawarto umowę w 2017 r. lub później, (albo wydano decyzję w sprawie przyznania środków).

Permalink

Czy będziemy uzupełniać dane o projektach dydaktycznych, edukacyjnych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych?

Można uzupełniać jedynie projekty dotyczące upowszechniania nauki. Projekty inwestycyjne sprawozdawać się będzie w module „Inwestycje” (po udostępnieniu modułu w POL-on 2.0).

Permalink

W jaki sposób sprawozdać lidera – instytucję z Polski, która nie sprawozdaje się w POL-on?

W opisywanym przypadku, lidera należy oznaczyć jako podmiot nietworzący system szkolnictwa wyższego i nauki.

Permalink

Czy i w jaki sposób wykazujemy partnerów międzynarodowych i krajowych spoza POL-on?

Odpowiedź MEIN: W systemie wskazuje się jedynie nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmioty zarejestrowane w POL-on, to podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, Podmioty spoza bazy traktuje się jako nietworzące system szkolnictwa wyższego i nauki (mogą tworzyć, ale nie jest to potwierdzone).

Permalink

Co w przypadku jeżeli członkiem zespołu jest doktorant/student lub pracownik instytucji spoza polskich uczelni?

Interpretacja MEIN: W module Projekty naukowe wskazuje się jedynie kierownika zespołu lub kierownika zespołu badawczego. Członkowie zespołu nie podlegają rejestracji.

Permalink

Jakiej odpowiedzi należy udzielić, jeżeli liderem projektu jest podmiot zagraniczny i w swoim kraju jest on zakwalifikowany jako należący do systemu szkolnictwa wyższego (albo analogicznej kategorii)?

Interpretacja MEIN: Pytanie „Czy lider grupy podmiotów realizującej projekt jest podmiotem należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki” dotyczy „polskiego” systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W opisanym przypadku należy udzielić odpowiedzi „Nie”.

Permalink

Czy do modułu Projekty naukowe będzie trzeba wprowadzać „opis efektów”?

Nie, w module projekty naukowe nie będą wprowadzane informacje o opisie efektów.

Permalink

Jak należy rozumieć pytanie „Czy projekt jest finansowany albo współfinansowany w trybie konkursowym”?

Interpretacja MEIN: Tryb konkursowy, to tryb, w którym w określonym terminie składa się wnioski (nie jest to więc nabór ciągły), a instytucja finansująca wybiera najlepsze do sfinansowania.

Permalink

Według rozporządzenia z 22 grudnia 2020 r. w module Projekty wpisujemy „informacje o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki”. Czy oznacza to konieczność umieszczania w tym module informacji o wszystkich projektach bez względu na źródło finansowania?

Interpretacja MEIN: Należy wprowadzić wszystkie projekty, niezależnie od źródła finansowania.

Permalink

Czym są projekty dotyczące upowszechniania nauki? Jakie są konsekwencje zaznaczenia tego pola w formularzu?

Interpretacja MEIN: Projekty dotyczące upowszechniania nauki, to projekty dotyczące organizacji konferencji, sympozjum, warsztatów naukowych albo np. wydania monografii. Ich głównym celem są działania popularyzujące i upowszechniające naukę. Z całą pewnością będą to projekty finansowane w ramach programów Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka.

Projekty dotyczące upowszechniania nauki nie są uwzględniane w ewaluacji, gdyż nie są projektami badawczymi.

Permalink

Czy tytuł i streszczenie mogą być wpisane w języku angielskim, jeżeli wniosek jest w całości po angielsku?

Według interpretacji MEIN: Język polski jest językiem urzędowym. W systemie można wprowadzić nazwy własne w języku obcym jeśli nie podlegają tłumaczeniu.

W przypadku projektów naukowych, tytuł oraz streszczenie w języku polskim są polami obowiązkowymi. Tytuł i streszczenie w języku angielskim są polami fakultatywnymi.

Permalink

Czy w systemie należy wpisywać dane pochodzące z umowy w jej pierwotnym brzmieniu czy też każdorazowo aktualizować je po zawarciu aneksu do umowy o finansowanie lub po rozliczeniu projektu?

Dane dotyczące projektów naukowych wprowadzamy na podstawie umowy w jej pierwotnym brzmieniu.

Informacje należy aktualizować po każdej zmianie wynikającej z innych dokumentów np. aneksu. Dane które mogą się zmienić w związku z aneksem to np. data zakończenia projektu, wielkość przyznanych środków, zmiana partnera itp.

Zobacz pytanie:

Jeśli podmiot w trakcie trwania projektu bierze na siebie nowe zadania i w związku z tym dostaje więcej pieniędzy, podpisuje aneks do umowy, czy wówczas datę podpisania aneksu należy wpisać w polu „Data przyznania – data zawarcia umowy lub data decyzji” i zwiększyć kwotę przyznanych środków?

Permalink

Jeśli podmiot w trakcie trwania projektu bierze na siebie nowe zadania i w związku z tym dostaje więcej pieniędzy, podpisuje aneks do umowy, czy wówczas datę podpisania aneksu należy wpisać w polu „Data przyznania – data zawarcia umowy lub data decyzji” i zwiększyć kwotę przyznanych środków?

Według interpretacji MEIN: W polu „Data przyznania – Data zawarcia umowy lub Data decyzji” należy wprowadzić dane na podstawie umowy/decyzji w jej pierwotnym brzmieniu.

Inne dane powinno się zaktualizować zgodnie z informacjami z aneksu.

Permalink

Po jakim kursie należy przeliczać środki przyznane w obcej walucie?

Interpretacja MEIN: Wszystkie wartości powinny być podane w złotych. Obcą walutę należy przeliczyć po kursie z dnia poprzedzającego dzień roboczy podpisania umowy lub wydania decyzji o finansowanie z bazy NBP.

Permalink

Jak należy rozumieć datę “zakończenie realizacji projektu”?

Jest to data faktycznego jego zakończenia, nie wliczając w to okresu rozliczenia projektu.

Permalink

Jaką należy przyjąć datę rozliczenia środków finansowych? Czy to data uzyskania informacji, że instytucja finansująca zatwierdziła rozliczenie? Co w sytuacji, gdy instytucja finansująca nie przesyła (nie przesłała) oficjalnego pisma informującego o rozliczeniu projektu?

To wszystko zależy od rodzaju projektu, bo każda instytucja finansująca może mieć inne zasady. Najwłaściwszą datą byłaby data pisma informującego o przyjęciu rozliczenia. Jeśli nie ma takiego pisma, należy posłużyć się inną datą, np. data zwrotu niewykorzystanych środków.

W systemie nie ma walidacji na wymienione pole, jego wymagalność opiera się tylko i wyłącznie na zapisach rozporządzenia.

Permalink

Jeśli data zawarcia umowy różni się od daty wydania decyzji przez instytucję finansującą, to którą należy zarejestrować?

Według interpretacji MEIN: Co do zasady, w systemie wprowadza się wcześniejszą datę.

Permalink

Jak rozumieć datę rozpoczęcia realizacji projektu naukowego?

Data rozpoczęcia realizacji projektu powinna wynikać bezpośrednio z zapisów zawartych w umowie na finansowanie lub innym dokumencie. Zakłada się, że jest to faktyczna data rozpoczęcia projektu.

Permalink

Jak rozumieć pojęcie „projekt naukowy”?

Ogólna definicja projektu naukowego wynika bezpośrednio z zapisów rozporządzenia ds. POL-on § 5 ust. 3 pkt 8) informacje o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki.

Permalink

Do kiedy należy uzupełnić informacje o projektach i komercjalizacjach?

Dane o działalności naukowej instytucji (tj. projekty) należy aktualizować w ciągu 21 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Dane o przychodach z komercjalizacji wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami należy aktualizować do dnia 15 stycznia następnego roku, według stanu na dzień 31 grudnia.

(Podstawa prawna: § 12 ust. 1 pkt 2 a) i c) rozporządzenia ws. POL-on.)

Należy pamiętać , że dane te są gromadzone również na potrzeby ewaluacji.

Permalink

 


 

Życzymy wiele cierpliwości.

Wyniki konkursów NCN

wyniki ósmej edycji konkursu ETIUDA

Znamy wyniki ósmej edycji konkursu ETIUDA. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje 84 stypendia dla doktorantów realizujących badania podstawowe, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej.

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Przyroda w polskich sztukach wizualnych w latach 2000-2020 – analiza filozoficzna. mgr Agata Zuzanna Kowalewska Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii 88 676
2 Liminalny aspekt bóstw w starożytnym Egipcie mgr Dániel Viktor Takács Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny 101 844
3 Integracja sygnałów wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych w procesie kształtowania się poczucia własności ciała mgr Piotr Litwin Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 120 112
4 Archiwum dziewczyn: własne oblicza dziewczyn w kulturze wizualnej i literaturze mgr Aleksandra Maria Kamińska Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales” 85 568
5 Ekowioski – laboratoria przyszłości. mgr Marcin Włodzimierz Krassowski Uniwersytet Warszawski 139 352
6 Psychospołeczne konsekwencje i moderatory traumy historycznej mgr Magdalena Skrodzka Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 103 676
7 Performatywne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca, na przykładzie miejscowości Andźuna, Indie. mgr Agata Rybus Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny 101 844
8 Różnice indywidualne w zakresie dwuwymiarowego perfekcjonizmu oraz perspektyw czasowych a emocje okołostartowe oraz poziom wykonania w sporcie. mgr Wojciech Karol Waleriańczyk Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 115 568
9 Uwarunkowania prawne cyfryzacji administracji z wykorzystaniem technologii rozproszonych rejestrów mgr Katarzyna Marta Ziółkowska Uniwersytet Warszawski 89 512
10 Czasowe i przestrzenne koordynaty sukcesji kręgowców w późnej kredzie Pustyni Gobi mgr Łukasz Jakub Czepiński Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii 99 608
11 Konsekwencje asymptotycznego bezpieczeństwa w teorii grawitacji i teorii cząstek mgr Jan Henryk Kwapisz Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 160 200
12 Fizyka domieszek w ultrazimnych mieszaninach atomów z jonami i cząsteczkami mgr Dariusz Krzysztof Wiater Uniwersytet Warszawski 101 844
13 Spektroskopia gamma bardzo neutronowo-nadmiarowych jąder w otoczeniu powłok magicznych mgr Monika Piersa Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 150 264
14 Efekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w kilku-elektronowych układach atomowych i molekularnych mgr Michał Kamil Siłkowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 131 840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-17-wyniki-etiuda-8?language=pl

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

opublikowany na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych-za-lata-2013-2016.html w czwartek, 26 stycznia 2017


Komunikat Ministerstwa:

Informujemy, że zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154), opracowano wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Uprzejmie wyjaśniam, że przy kompleksowej ocenie za lata 2013–2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126). W wykazie zamieszcza się wszystkie czasopisma naukowe, które zostały zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013–2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:

 1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
 2. Części  B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
 3. Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Uprzejmie wyjaśniamy, że wykaz został przygotowany w dwóch wersjach:

Przydatne informacje

Open Access i Creative Commons
– co to jest


UCHWAŁA NR 18 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich

Uchwała  określa wysokość  oraz zasady  i  sposób  podziału kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich w pracach naukowo-badawczych i zleconych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.


Podróże krajowe i zagraniczne

 

PODRÓŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
(informacje ze strony http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne)

 

 

Pracownik, student, doktorant planujący zagraniczną podróż służbową powinien:

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne/


Diety – stawki na podróże krajowe

  • Dieta – 45 zł za dobę podróży,
  • Ryczałt za nocleg – 67,50 zł,
  • Ryczałt za dojazdy – 7,60 zł

***************
Przepisy – wyciąg:

 • 4.1. Dieta […] 2)  za niepełną dobę podróży:
  a)  do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  b)  ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,
  c)  ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
 • 5.[…] 2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:
  1)  śniadanie – 15% diety;
  2)  obiad – 30% diety;
  3)  kolację – 30% diety;
  4)  inne wydatki – 25% diety.
 • 9.[…] 2. (2) W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

Zmiana stawek na diety na podróże krajowe od 2023 roku:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży

W przypadku podróży służbowej na obszarze kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem 1 stycznia 2023 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się:
1) za czas podróży przypadający przed dniem 1 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym (38 zł);
2) za czas podróży przypadający od dnia 1 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem (45 zł).


Diety – stawki na podróże zagraniczne


ZGŁOSZENIE POBYTU GOŚCIA UW 2019
(Załącznik do Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu)Regulamin obejmuje w szczególności przyjazdy w ramach:

 1. umów o bezpośredniej współpracy naukowej i w zakresie szkolnictwa wyższego z podmiotami zagranicznymi i krajowymi;
 2. porozumień międzyrządowych;
 3. umów projektowych zawartych z podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu realizacji projektów badawczych, dydaktycznych, rozwojowych i innych zwanych dalej „projektami”;
 4. działalności badawczej i dydaktycznej uczelni, w tym udziału w konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach itp., z wyłączeniem osób uczestniczących w organizowanych przez Uniwersytet odpłatnych przedsięwzięciach.

ubezpieczenie

Ubezpieczenie – Osoba wyjeżdżająca za granicę obowiązana jest przed wyjazdem dokonać na własny koszt ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą

ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania na mocy którego: „Osoba wyjeżdżająca za granicę obowiązana jest przed wyjazdem dokonać na własny koszt ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą”


bilet

 

Kupno biletów lotniczych

bwz.uw.edu.pl Zakup biletów na podróże służbowe

Od dnia 4 września nie obowiązuje umowa z firmą Why Not Travel. Decyzją Prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych do momentu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego bilety na podróże służbowe można kupować za pośrednictwem Biura Współpracy z Zagranicą lub indywidualnie.

Źródło: http://bwz.uw.edu.pl/zakup-biletow/


paszportWizy

Firma WhyNotTravel sp. z o.o. sp.k. wygrała przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

Dział wiz:
p. Barbara Micał i p. Marianna Giefert – tel. 22 465 91 88. lub  22 465 91 89, e-mail: uw@whynottravel.pl


carPodróż samochodem

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 61 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2017 r.w sprawie przeprowadzania dodatkowych badań pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim – Pracownicy kierujący pojazdami służbowymi oraz pracownicy występujący o zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych zobowiązani są do wykonania dodatkowych badań z zakresu medycyny pracy i przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia w Biurze Spraw Pracowniczych.


pracownikOświadczenie w sprawie refundacji rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu ebiletu
Zgodnie z zawartymi umowami Uniwersytet Warszawski może być zobowiązany do sfinansowania kosztów podróży przyjeżdżających do Uczelni gości zagranicznych oraz w związku z brakiem możliwości zatrzymania w dokumentach księgowych Uczelni oryginałów biletów, dopuszcza się w takich przypadkach dokonania rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu ebiletu, z których to dokumentów wynika kwota do refundacji. W takich przypadkach wymagane jest złożenie stosownego Oświadczenia, zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zatwierdzania dokumentów finansowych w jednostce.


zwrotUMOWA FINANSOWANIA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI UW

W związku z Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r.  w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz trybie ich rozliczania”, udostępniamy wzór umowy zawieranej z osobami nie będącymi pracownikami, doktorantami i studentami UW.
Zgodnie z pismem Kwestora UW Kw-559/2011 z 12-10-2011 – nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu. Jednostka macierzysta zatrudniająca tą osobę pokrywa koszty jej wyjazdu i obciąża notą UW.

Innym rozwiązaniem może być dodanie do umów cywilno-prawnych zawieranych z tymi osobami zobowiązania UW do pokrycia kosztów wyjazdu – treści §1, §2 i §3 z wzoru umowy.

Ponadto, w związku z tym, że nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu, jednostka macierzysta zatrudniająca tę osobę może pokryć koszty jej wyjazdu i obciążyć notą Uniwersytet.

Wzór zobowiązania UW do sfinansowania kosztów poniesionych przez osoby nie będące pracownikami, doktorantami i studentami UW w ramach realizacji zadań Uniwersytetu Warszawskiego.

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne/


forsa

 

 


komputery

 

UWAGA – DSI nie realizuje zakupów sprzętu audiowizualnego (rzutników, projektorów, itp.).

Uwaga: w związku z ZARZĄDZENIEM NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji  urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:
1) jednostka centralna;
2) monitor;
3) drukarka;
4) skaner;
5) nagrywarka zewnętrzna;
6) urządzenie wielofunkcyjne, np. łączące funkcje drukarki, skanera, itp.

Nie będzie to natomiast dysk zewnętrzny o wartości nieprzekraczającej 1.000,00 PLN, który w takim przypadku należy uznać za materiał.

Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury lub składnika niskocennego) obowiązujące od 9 września 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 94 REKTORA UW z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji [pdf]

Do formularzy przydatna będzie informacja nt. odliczeń VAT:  Pismo z 23 lutego 2022 r.  w sprawie wskaźnika proporcji stosowanego przy odliczeniu podatku VAT na rok 2022  (https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/pisma-i-wytyczne)


materialy

  • Zamówienie papieru W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/162/2022 prowadzonego w trybie podstawowym na “Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma: EKO-BIURO  Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 15 listopada 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

   Umowa nr DZP-362/162/2022 została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/


 • Artykuły biurowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/118/2021 prowadzonego w trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/


 • Tonery

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/114/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego”  została wybrana firma AUTOMATYKA BIUROWA SP. Z O.O. z siedzibą w Warsza2wie, Ul. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, tel./ 22 120 22 00, Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy tj. od dnia  4 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa nr DZP-362/114/2022 została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/

 

Skip to content