„Perły nauki II” –program Ministra Edukacji i Nauki – procedura składania wniosków

Drugi nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia potrwa od 1 września 2023 r. do 13 października 2023 r. do godziny 16:00 w MEiN

Termin wewnętrzny składania wniosków do BOB: 6 października 2023 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Kierownikiem projektu może być:

1) student studiów drugiego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu, zwanych dalej „wnioskami”;

2) student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków ukończył:

 1. trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
 2. czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

– i kontynuuje kształcenie na tych studiach;

3) posiadający obywatelstwo polskie student studiów drugiego stopnia realizujący kształcenie za granicą, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków.”

Zasady przygotowania wniosku i warunki udziału w programie:

 • Projekt może być realizowany maksymalnie przez okres 36 miesięcy.
 • Projekt nie może obejmować działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa oraz wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu.
 • Maksymalna wysokość finansowania projektu wynosi:
  • 240 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych,
  • 200 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki.
 • Koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają: 50 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych, 30 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki.
 • Koszty wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają 3 000 PLN miesięcznie.
 • Koszty wynagrodzenia opiekuna naukowego albo artystycznego nie przekraczają 5% kosztów realizacji projektu.
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10% kosztów bezpośrednich.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji – adres e-mail: perlynauki@mein.gov.pl.

Aby złożyć wniosek o przyznanie finansowania w programie „Perły nauki II” należy:

 • Samodzielnie, jako „redaktor wniosku”, wypełnić wniosek w systemie ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/app/ . W tym celu należy zalogować się do systemu ZSUN/OSF. Osoby, które nie posiadają konta, muszą je założyć.

W zakładce „Osoby przygotowujące wniosek” należy wpisać:

 • Osoba upoważniona do podpisania wniosku

Prorektor UW ds. badań

– prof. dr hab. Zygmunt Lalak

upoważnienie zostanie przesłane przez BOB na Państwa skrzynkę mailową

 

 • Redaktor wniosku na dzień wysłania wniosku do ministerstwa

Należy wpisać swoje dane

W zakładce „elektroniczna wysyłka wniosku” jako sposób wysyłki wniosku należy wybrać „podpis cyfrowy”, następnie pobrać wniosek z podpisem ZSUN/OSF

 

Do BOB należy przesłać:

 • Pełną wersję wniosku w pdf (po zablokowaniu wniosku w ZSUN/OSF)
  • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

Oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku do podpisu elektronicznego Rektora.

Termin wewnętrzny składania wniosków do BOB: 6 października 2023 r.

Oba dokumenty należy przesłać na adres mailowy: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

Podpisana przez Rektora część A wniosku zostanie przesłana do Państwa na adres mailowy podany we wniosku. Dokument należy załączyć w systemie ZSUN/OSF w zakładce „elektroniczna wysyłka”, następnie kliknąć „Wyślij wniosek do Ministerstwa”

Osoby do kontaktu w BOB:

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.