MEiN – program Polska Metrologia II

Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, zwanym dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią.

W ramach programu jest przewidziane wspieranie realizacji projektów badawczych służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych i wzmocnieniu ich kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie projektu badawczego, który będzie realizowany we współpracy z GUM:

 1. którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
 2. w którym wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi nie więcej niż 1 000 000 zł;
 3. który nie obejmuje działań:
 • finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
 • wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;
 1. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu badawczego;
 2. który uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki;
 3. który zakłada osiągnięcie konkretnych i weryfikowalnych rezultatów;
 4. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

W celu uzyskania opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar do projektu, który ma zostać złożony w ramach ww. programu, należy do dnia 29 września 2023 r. przesłać do Urzędu poprzez system ePUAP wypełniony Formularz, podpisany przez Prorektora ds. badań, prof. dr hab. Zygmunta Lalaka.

Prosimy o przesyłanie wypełnionych Formularzy do Biura Obsługi Badań do dnia 22 września 2023 roku na adres zofia.ciemiega@adm.uw.edu.pl

Opinia Prezesa GUM zostanie przekazana wnioskodawcy również poprzez system ePUAP.

Szczegóły dotyczące wnioskowania o opinię prezesa GUM znajdują się tutaj.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 4 września 2023 r. od godziny 8.00 do dnia 13 października 2023 r. do godziny 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pum@mein.gov.pl

Materiały:

Więcej: Polska Metrologia II – Programy Ministra Edukacji i Nauki (nauka.gov.pl)


Aby złożyć wniosek o przyznanie finansowania w programie „Polska Metrologia II” należy wypełnić wniosek w systemie ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/app/ .

W zakładce „Osoby przygotowujące wniosek” należy wpisać:

 • Osoba upoważniona do podpisania wniosku

Prorektor UW ds. badań

– prof. dr hab. Zygmunt Lalak

W zakładce „Elektroniczna wysyłka wniosku” jako sposób wysyłki wniosku należy wybrać „podpis cyfrowy”, następnie pobrać wniosek z podpisem ZSUN/OSF.

Do BOB, do podpisu elektronicznego Prorektora, należy przesłać wniosek w wersji pdf (po zablokowaniu wniosku w ZSUN/OSF)

 • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
 • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

Termin wewnętrzny składania wniosków do BOB: 6 października 2023 r.

Wniosek należy przesłać na adres mailowy: zofia.ciemiega@adm.uw.edu.pl

Podpisany wniosek zostanie przesłany do Państwa na adres mailowy podany we wniosku. Dokument należy załączyć w systemie ZSUN/OSF w zakładce „Elektroniczna wysyłka”, następnie kliknąć „Wyślij wniosek do Ministerstwa”

Osoby do kontaktu w BOB:

 

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.