Ogłoszenie konkursów NCN: MAESTRO 15, SONATA BIS 13, PRELUDIUM BIS 5

Ogłaszamy konkursy MAESTRO 15 dla doświadczonych naukowców, SONATA BIS 13 dla osób planujących założyć nowy zespół badawczy oraz PRELUDIUM BIS 5 wspierający kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 8 września w BOB
*****do 15 września w NCN (do godz. 16:00)

W ogłoszonych konkursach naukowczynie i naukowcy zamierzający prowadzić badania podstawowe w jednostkach naukowych na terenie Polski mogą ubiegać się o środki w wysokości 145 milionów złotych.

Projekty mistrzowskie

MAESTRO 15 jest przeznaczony dla najbardziej doświadczonych badaczek i badaczy, z istotnymi osiągnięciami w nauce. Projekty MAESTRO to pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wnioskujący muszą mieć na swoim koncie, w ciągu ostatnich 10 lat, co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, polskich lub zagranicznych oraz kierowanie realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Projekt można rozplanować na 36, 48 lub 60 miesięcy. W jego budżecie można zaplanować środki m.in. na wynagrodzenia dla zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektów.

Budżet konkursu wynosi 20 milionów złotych.

Do tej pory we wszystkich konkursach MAESTRO przyznaliśmy 278 grantów o wartości 761,5 milionów złotych.


Szansa dla nowych zespołów badawczych

Konkurs SONATA BIS 13 jest skierowany do wyróżniających się naukowczyń i naukowców w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Daje im szansę na stworzenie nowego zespołu, z którym będą prowadzić najbardziej nowatorskie prace w ramach badań podstawowych. Kierownik projektu musi mieć w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub jedno dokonanie artystyczne lub naukowo-artystyczne. W konkursie można otrzymać środki na projekty trwające 36, 48 lub 60 miesięcy. W budżecie można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu, m.in. osób na stanowisku typu post-doc, stypendia dla studentów, doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji badań.

Budżet konkursu wynosi 100 milionów złotych.

W ciągu ostatnich 11 lat we wszystkich konkursach typu SONATA BIS przyznaliśmy 881 projektów o wartości 1,57 mld zł.


Wsparcie dla doktorantów

W konkursie PRELUDIUM BIS 5 mogą brać udział podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 tys. zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. Projekty mogą trwać 36 lub 48 miesięcy. Doktoranci są zobowiązani do odbycia zagranicznego stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W tej edycji konkursu został zniesiony wymóg uzyskania przez doktoranta stopnia naukowego doktora jako efekt realizacji projektu.

Po raz pierwszy konkurs typu PRELUDIUM BIS ogłaszamy przed wakacjami. W odpowiedzi na głosy środowiska naukowego Rada NCN podjęła decyzję o zmianie harmonogramu i przeniesieniu ogłoszenia konkursu z września na czerwiec. Rozstrzygnięcie nastąpi wcześniej, do 15 lutego 2024 r., co powinno usprawnić proces rekrutacji doktorantów do realizacji projektów i szkół doktorskich.

Budżet PRELUDIUM BIS 5 wynosi 25 milionów złotych.

Dotychczas przeprowadziliśmy już cztery edycje konkursu PRELUDIUM BIS. W ich efekcie polskim jednostkom przyznano środki na wsparcie 369 projektów realizowanych przez doktorantów w szkołach doktorskich o wartości ponad 195 milionów złotych.


Składanie wniosków, ocena i wyniki

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 8 września w BOB
*****do 15 września w NCN (do godz. 16:00)


Przydatne informacje:


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

  1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
  2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
  3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

  • wniosek,
  • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
  • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
  • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

  • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
  • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

Wnioski w konkursach MAESTRO i SONATA BIS są oceniane w dwóch etapach. Pierwszy etap to ocena uzgodniona przez zespół ekspertów z uwzględnieniem ocen indywidualnych wykonanych przez członków zespołu, w drugim etapie wnioski oceniane są przez recenzentów zewnętrznych a kierownik projektu odbywa rozmowę kwalifikacyjną. Ostateczną listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania ustala w trakcie drugiego posiedzenia panelowego zespół, z uwzględnieniem indywidualnych recenzji zewnętrznych oraz wyników rozmowy.

W przypadku konkursu PRELUDIUM BIS ocena wniosków przebiega jednoetapowo. Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez co najmniej trzech członków Zespołu Ekspertów. Następnie podczas posiedzenia, na podstawie dyskusji uwzględniającej indywidualne oceny, zespół ustala listę rankingową ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania.

W procesie oceny w NCN pod uwagę brane są takie kryteria jak: poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, ocena możliwości realizacji badań, a także osiągnięcia kierownika projektu.

Rozmowy kwalifikacyjne w MAESTRO i SONATA BIS będą odbywać się w styczniu/lutym 2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 lutego w przypadku PRELUDIUM BIS 5 oraz do 15 marca 2024 r. w przypadku pozostałych dwóch konkursów.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-06-15-ogloszenie-maestro15-sonatabis13-preludiumbis5

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.