Nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2025 r.

W dniu 29 kwietnia 2024 r. godz. 8:00, uruchomiono nabór wniosków w ramach konkursu nr 6 na inwestycje związane z działalnością naukową na 2025 rok. Począwszy od ww. dnia możliwe jest składanie wniosków o przyznanie ww. dotacji w systemie OSF.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. z 2020 r. poz. 1956), wnioski o finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2025, składa się do 31 lipca 2024 r.

Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w systemie OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy wypełnić i wysłać wniosek w systemie OSF oraz wygenerować w systemie wniosek do podpisu.
Wygenerowany wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym Kierownika Podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej i wysłać do Ministerstwa w systemie OSF.

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do 31 lipca 2024 r., pozostaną bez rozpoznania.

Po stronie wnioskodawcy leży sprawdzenie, czy wniosek w systemie OSF został skutecznie wysłany do Ministerstwa.

Jednocześnie informujemy, że zapisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie liczby składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową.

Pomocna w przygotowaniu wniosku może być instrukcja wypełniania wniosku inwestycyjnego, która została zamieszczona w systemie OSF w „Bazie wiedzy”.

https://osf.opi.org.pl/baza-wiedzy/wskazowki-oraz-instrukcja-wypelniania-wniosku-w-ramach-wnioskowania-o-dofinansowanie-ze-srodkow-ministra-nauki-na-realizacje-inwestycji-zwiazanych-z-dzialalnoscia-naukowa/

***************************

Termin na składanie wniosków upływa:

  • 24 lipca w Biurze Obsługi Badań
  • 31 lipca 2025 r. w MNiSW do godz. 23:59. za pośrednictwem systemu OSF  –  po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

W sekcji Osoby przygotowujące wniosek – Osoba upoważniona do podpisania wniosku:

W sekcji Elektroniczna wysyłka uprzejmie prosimy o zaznaczenie sposobu przesyłki „Podpis cyfrowy”:

OSF podpis cyfrowy

 

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

  • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
    – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
    – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

  • wydruk-wzorcowy-wniosku, czyli plik pobrany z systemu OSF, z sekcji Elektroniczna wysyłka zawierający wniosek z podpisem elektronicznym OSF. do podpisu elektronicznego Rektora

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Podczas załączania pliku System zweryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie OSF ma status „wysłany”.

Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.