Wysokość stypendiów doktoranckich w projektach NCN – dopuszczone zwiększenie kwoty

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra nauki z dnia 15 lutego 2024 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, a w konsekwencji wzrostem wysokości stypendium doktoranckiego, dopuszcza się wypłacenie w projektach badawczych finansowanych przez NCN stypendium doktoranckiego dla doktoranta (po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa) w kwocie wyższej niż 5000 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach zwiększania kwot stypendiów w projektach finansowanych przez NCN znajdują się w piśmie dyrektora NCN.

Na zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa powyżej, mogą zostać przeznaczone środki zaplanowane w kosztorysie projektu badawczego jako koszty bezpośrednie. W sytuacji gdy podwyższenie ww. stypendium doktoranckiego wymagać będzie przesunięcia środków między pozycjami w kosztorysie projektu, taka zmiana wymagać będzie aneksu do umowy o realizację i finansowane projektu badawczego.

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-03-07-pismo-dyrektora-ws-stypendiow-doktoranckich

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.