mnisw

Umowy w ramach programu MNiSW: „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” i „Doskonała Nauka”

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu  w/w programów Wnioskodawcy, którzy otrzymali informację w systemie OSF o finansowaniu, powinni:

 • w terminie 30 dni od dnia otrzymania w/w informacji złożyć do Ministerstwa (za pośrednictwem Biura Obsługi Badań UW) wypełnione umowy.

W umowie proszę wskazać jako:

 • osobę reprezentującą Uniwersytet Warszawski:
  dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych,
  (22) 55 20 350, e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl,
  numer pełnomocnictwa  ZRP-015-0-158/2016 z dnia 1 września 2016 roku,
 • numer konta: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452, bank Polska Kasa Opieki SA.

Wypełnioną umowę (w formacie pdf) z podpisem elektronicznym władz Wydziału/Jednostki należy przesłać na  adres: Monika.Baranska@adm.uw.edu.pl.  W przypadku braku możliwości podpisania umowy przez władze Wydziału/Jednostki podpisem elektronicznym proszę o przesłanie maila z akceptacją władz Wydziału/Jednostki na realizację składanej umowy.

Jako dodatkowy załącznik proszę także dołączyć potwierdzenie otrzymania finansowania (wydruk z systemu OSF).

Po zweryfikowaniu poprawności wypełnienia umowy, umowa zostanie przekazana do podpisu Rektora, a następnie wysłana do Ministerstwa za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Mikrogranty IDUB uruchomione

Ze wsparcia IDUB można skorzystać dwukrotnie w ciągu roku, jednak nie wcześniej niż po pozytywnym rozliczeniu poprzednio realizowanego zadania. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację zadania oraz potwierdzeniem wkładu własnego jednostki. Dotyczy on organizacji konferencji przez UW, dofinansowania wydawania publikacji, wizyt studyjnych lub badań wstępnych.

Obieg dokumentów

Skan wypełnionego i podpisanego przez kierownika jednostki wniosku należy wysłać na adres: idub@uw.edu.pl

Mikrogranty IDUB UW skierowane są do doktorantów i pracowników planujących następujące działania:
 • aktywny udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez sieci zrzeszające pracowników naukowych;
 • organizacja konferencji przez UW;
 • kwerendy w zagranicznych instytucjach naukowych lub wspierających naukę (archiwa, biblioteki, bazy danych itp.);
 • wydanie publikacji w wydawnictwie mającym prawo umieszczania swoich tytułów w Scopus (w ramach mikrograntu IDUB finansowana jest różnica w kosztach wydania publikacji oraz planowanego zwrotu ze sprzedaży);
 • wyjazdy studyjne do prestiżowych zagranicznych instytucji naukowych, w tym uniwersytetów w celu rozpoczęcia lub intensyfikacji współpracy naukowej;
 • badania wstępne mające na celu przygotowanie projektu grantu, który byłby prowadzony na UW oraz finansowany ze źródeł zewnętrznych;
 • korekta językowa tekstu naukowego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii przez native speakera.

Szczegółowe zasady wnioskowania i formularz wniosku są dostępne tutaj >>

Osoby do kontaktu:

HUB migracyjny i PBN 2.0

Szanowni Państwo,

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) przekazał informację o wydłużeniu terminu pracy w Hubie Migracyjnym do 28 kwietnia. Poniżej komunikat:

Hub Migracyjny PBN – nowy termin

Ze względu przesunięcie terminu wprowadzania danych do systemu POL-on, termin na pracę w narzędziu Hub Migracyjny zostaje wydłużony do 28 kwietnia 2020 r. Po tym terminie Hub Migracyjny nie będzie już dostępny.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję związaną z użytkowaniem Huba oraz Modułu Sprawozdawczego.

Uprzejmie informujemy, że aby uzyskać dostęp do Huba, należy zdobyć rolę Importer Publikacji – Uniwersytet Warszawski. Rolę taką może nadać pan Rafał Jezierski, Specjalista w Biurze Rektoratu UW. Taką rolę powinny posiadać osoby zajmujące się Modułem Sprawozdawczym w Państwa Jednostce, osoby nie posiadające uprawnień do Modułu Sprawozdawczego nie będą miały możliwości naniesienia poprawek wskazanych w Hubie.

HUB to tylko narzędzie, które pokazuje publikacje do poprawki i zadziała jak most między aktualnym PBN a PBN 2.0. Po 28 kwietnia most zostanie zdjęty i jeśli nie zdąży  się poprawić prac z brakami, trzeba będzie ręcznie wpisać publikację do PBN 2.0.

Wyłączenie systemu PBN Moduł Sprawozdawczy

Po 28 kwietnia nastąpi wyłączenie systemu PBN (Moduł Sprawozdawczy, PBN 2.0 read only) na około tydzień. W tym czasie nie będzie możliwości pracy w żadnym z elementów ekosystemu PBN. Z dniem 29 kwietnia swoją prace kończy Moduł Sprawozdawczy PBN.

Wdrożenie produkcyjne systemu PBN 2.0

Wyłączenie systemu związane jest z planowanym wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej. System PBN 2.0 zostanie udostępniony w zakresie dodawania i edycji publikacji do repozytorium. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami publikacje w PBN MS, oznaczone jako afiliowane do instytucji zostaną zmigrowane do PBN 2.0 i przemianowane jako oświadczone do podmiotu. Tym samym dla podmiotów zostaną utworzone Profile Instytucji, zawierające publikacje przeniesione z PBN MS. Pozostałe Funkcjonalności Profilu Instytucji (np. masowe dodawanie publikacji) będą udostępniane etapami po udostępnieniu systemu PBN 2.0.

Publikacje, w których zgodnie z rozporządzeniem o POL-on należy wprowadzić DOI lub URL, a w których nie wprowadzono tych informacji,  oraz monografie, w których dodatkowo brakuje numeru ISBN (zgodnie z rozporządzeniem jest on wymagany dla publikacji typu ‚monografia’) nie będą  przeniesione do PBN 2.0. Są to błędy, które bezwzględnie należy poprawić jeśli publikacja ma zostać zmigrowana do PBN 2.0.

Brak działań w Hubie Migracyjnym

Przypominamy, iż w przypadku, gdy dany podmiot nie podejmie pracy w Hubie Migracyjnym, a także nie zgłosi chęci rezygnacji z procesu (co jest możliwe za pośrednictwem zespołu Helpdesk), spośród duplikatów, które znajdują się w systemie PBN MS, narzędzie przeniesie losowo wybraną, jedną wersję publikacji do PBN 2.0. Ponadto, publikacje niespełniające wymogów rozporządzenia nie zostaną w ogóle przeniesione do PBN 2.0. Hub Migracyjny nie przesyła w tym zakresie powiadomień. Prosimy więc Państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia migracji danych w Państwa podmiotach.

Źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/pbn-2-0-i-hub-migracyjny-pbn-informacje-organizacyjne/

Przesunięcie terminu Ewaluacji

W czwartek Sejm przyjął jedną obszerną senacką poprawkę dot. szkolnictwa wyższego, którą zaproponowali senatorowie PSL, KO i PiS. Dotyczy ona m.in. przedłużenia o rok okresu ewaluacji działalności naukowej (zmienia Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W myśl poprawki pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej obejmie lata 2017-2021 i rozpocznie się 1 stycznia 2022 r. Nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji m.in. uczelni wprowadziła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (obowiązuje od 1 października 2018 r.). W ewaluacji przyznawane będą kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od tych kategorii zaś zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych. Pierwsza ewaluacja miała objąć lata 2017-2020.

Te i wiele innych informacji znajdą Państwo na stronie: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81801%2Crozwiazania-dla-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-tzw-drugiej-tarczy?fbclid=IwAR1irtJ03U89q7Ql-MHsz9TThqbuCao1vCsnXT4r2pnKkEpYXXHtDVXJJ4s

Szkolenie NCN dla pracowników i doktorantów UW planowane na 23 kwietnia 2020 nie odbędzie się

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z powodu pandemii koronawirusa szkolenie dla pracowników i doktorantów UW planowane na 23 kwietnia 2020 nie odbędzie się.

NCN planuje zorganizowanie webinarium szkoleniowe po majowym weekendzie.

Program oraz informacje szczegółowe podamy w terminie późniejszym.

Biuro Obsługi Badań

Informacja ws. sposobu składania raportów, aneksów i korespondencji w ramach wybranych programów Ministra oraz procedura obiegu dokumentów na UW

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce oraz ograniczeniem działalności podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, dopuszcza się możliwość złożenia:

 1. raportu rocznego,
 2. raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych,
 3. aneksu do umowy określającej szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia projektu,
 4. pozostałą korespondencję wynikającą z uprawnień wykonawców projektów,

opatrzonych przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra – do czasu zniesienia ww. ograniczeń.

Powyższe zalecenie dotyczy następujących strumieni finansowania:

 • dla programów Ministra: „Dialog”,  „Społeczna odpowiedzialność nauki”, „Doskonała nauka”, „Diamentowy Grant”, „Ideas Plus”, „Iuventus Plus”,  „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, „Szlakami Polski Niepodległej”, „Rozwój Sportu Akademickiego”, „Mobilność Plus”, „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”,
 • przedsięwzięcia Ministra „Granty na granty – promocja jakości III”,
 • inwestycji związanych z działalnością naukową.

Termin na złożenie ww. dokumentów może zostać przedłużony na indywidualną prośbę Wnioskodawcy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-ws-sposobu-skladania-raportow-aneksow-i-korespondencji-w-ramach-wybranych-programow-ministra


Elektroniczny obieg dokumentów związanych z projektami MNiSW realizowanymi na UW

Dokumenty związane z prowadzonymi na Uniwersytecie Warszawskim projektami naukowymi, które są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, już  można składać w formie elektronicznej. Publikujemy szczegółowe procedury opracowane w tym zakresie na UW.

Wśród obowiązków beneficjentów MNiSW, wynikających z zawieranych przez nich umów grantowych, znajduje się m.in. składanie różnego rodzaju dokumentów. Mowa tu o raportach okresowych i końcowych, wnioskach o dokonanie zmian w projektach, dotyczących budżetu, przedłużenia czy zmiany w składzie zespołu badawczego, a także aneksów do już zawartych umów.

Procedura będzie przebiegała tak, jak w przypadku projektów finansowanych przez NCN

Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce nie poprawi się w kolejnych tygodniach, podobne zasady zostaną wypracowane dla realizowanych na UW projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu H2020 oraz innych agencji finansujących prowadzenie badań. Wymaga to jednak uzgodnień z tymi instytucjami (muszą one wyrazić zgodę na takie procedowanie), tak aby uniknąć potencjalnych problemów na etapie rozliczania projektów.

 #zostanwdomu

UWAGA: Zmiana zasad dostarczania dokumentów do NCN

środa, 1 kwietnia 2020

W związku z istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami Narodowe Centrum Nauki zwraca się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie drogą elektronicznąInformujemy, że Centrum nie będzie przyjmowało korespondencji związanej z projektami naukowymi, stażami, stypendiami i działaniami naukowymi w formie papierowej nadanej od dnia 3 kwietnia 2020 r. aż do odwołaniaDodatkowo Centrum informuje, że od dnia 2 kwietnia 2020 r. osoby nie będące pracownikami Biura, kurierami czy pracownikami poczty nie będą miały wstępu na teren siedziby NCN. Czytaj dalej

Wszelka dokumentacja dotycząca umów na realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych (dalej „Umowy grantowe”) powinna być od ww. dnia wyłącznie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłana na adres ESP Centrum (/ncn/SkrytkaESP). Dotyczy to zarówno dokumentów, które Beneficjenci NCN zobowiązani są złożyć na podstawie zapisów Umów grantowych, jak i tych do złożenia których są uprawnieni.

W przypadku braku możliwości podpisania dokumentacji, o której mowa powyżej, kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu możliwe jest:

1. gdy dokument powinien być podpisany tylko przez kierownika projektu – przesłanie do Centrum skanu/zdjęcia dokumentu odręcznie podpisanego przez kierownika projektu. Dokument taki powinien być wysłany na adres ESP Centrum lub mailowo do opiekuna projektu.

2. gdy dokument powinien być jednocześnie podpisany przez kierownika projektu i osoby reprezentujące podmiot, w którym realizowana jest Umowa grantowa:

 1. przesłanie (wyłącznie na adres ESP Centrum) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby reprezentujące podmiot zeskanowanego dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu lub
 2. przesłanie (wyłącznie na adres ESP Centrum) dwóch plików: skanu/zdjęcia dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu i tego samego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób reprezentujących podmiot.

Po odwołaniu tego komunikatu dokumenty oryginalnie podpisane przez kierowników projektów będą musiały być dostarczone do Centrum na zasadach dotychczasowych, o czym Centrum bezzwłocznie poinformuje odrębnym komunikatem.

Powyższe zasady dotyczą Umów grantowych, w których zapisy wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej). Dokumenty dotyczące Umów grantowych, w których zapisy wymagają przesyłania dokumentów w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres ESP Centrum.

Za powyższe zmiany i ewentualne wynikające z nich utrudnienia, Centrum przeprasza, jednakże niniejsze działania są konieczne i służą ograniczaniu ryzyka zarówno dla osób przygotowujących i nadających korespondencję po Państwa stronie, jak i kurierów, listonoszy oraz pracowników NCN ją odbierających. W związku z powyższym bardzo prosimy o bezwzględne zastosowanie się do niniejszego komunikatu.

Przypominamy również, że już 20 marca 2020 r. Dyrektor NCN pismem poinformował Państwa o formie elektronicznej jako preferowanej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umów grantowych.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-04-01-dostarczanie-dokumentow-do-ncn

Ogłoszenie konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

UWAGA: termin przesyłania wniosków do BOB – 9 kwietnia, godzina 12:00, termin składania wniosków w NCN upływa 14 kwietnia 2020 r.

Gotowe wnioski do podpisu rektora należy przesyłać tylko drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym Dziekana/Dyrektora lub mailem od niego ze zgodą na złożenie wniosku na adres bob@adm.uw.edu.pl.

Osoby do kontaktu w BOB:

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Kierownikiem we wniosku może być osoba, która kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub jest laureatem co najmniej jednego, innego prestiżowego konkursu krajowego lub międzynarodowego na projekty badawcze.

Badania mogą zostać zaplanowane na co najwyżej 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu. W konkursie można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami do realizacji zaplanowanych badań.

Budżet konkursu: 10 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania wniosków.

Gotowe wnioski do podpisu rektora należy przesyłać tylko drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym Dziekana/Dyrektora lub mailem od niego ze zgodą na złożenie wniosku na adres bob@adm.uw.edu.pl.
UWAGA: termin przesyłania wniosków do BOB – 9 kwietnia, godzina 12:00, termin składania wniosków w NCN upływa 14 kwietnia 2020 r.
UWAGA: Ogłoszenie wyników konkursu to I połowa maja 2020 r.

Ze względu na istotne różnice i uproszczenia w stosunku do regulacji w standardowych konkursach Narodowego Centrum Nauki, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami i dokumentacją konkursową.

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19

Informacja dot. stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

Szanowni Państwo,

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym.

Wnioski o stypendia na rok 2021 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej (według załączonego formularza *.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 20 maja 2020 r. 

Prosimy NIE przesyłać wniosków pocztą kurierską ani poczta zwykłą.

 

Więcej informacji: http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich

Elektroniczny obieg dokumentów związanych z projektami NCN realizowanymi na UW

Dokumenty związane z prowadzonymi na Uniwersytecie Warszawskim projektami naukowymi, które są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, już wkrótce będzie można składać w formie elektronicznej. Publikujemy szczegółowe procedury opracowane w tym zakresie na UW.

Wśród obowiązków beneficjentów Narodowego Centrum Nauki (NCN), wynikających z zawieranych przez nich umów grantowych, znajduje się m.in. składanie różnego rodzaju dokumentów. Mowa tu o raportach okresowych i końcowych, wnioskach o dokonanie zmian w projektach, dotyczących budżetu, przedłużenia czy zmiany w składzie zespołu badawczego, a także aneksów do już zawartych umów.

W związku z opublikowaną 20 marca informacją dyrektora NCN w tej sprawie Uniwersytet Warszawski opracował procedury, które wprowadzają możliwość elektronicznego obiegu wymienionych powyżej dokumentów pomiędzy poszczególnymi jednostkami UW. Grantobiorcy programów NCN będą mogli z niego skorzystać w sytuacji, gdy z powodu pracy zdalnej niewykonalne staje się dostarczenie papierowych wersji pism. Pozwoli to także wesprzeć akcję #zostanwdomu. Elektroniczny obieg dokumentów zostanie wprowadzony w poniedziałek 30 marca. Nadal będzie można składać dokumenty w tradycyjnej formie. Rekomendujemy jednak skorzystanie z elektronicznego obiegu dokumentów w czasie wykonywania pracy zdalnej.

W przypadku raportów rocznych lub końcowych, raport przygotowany zgodnie z powyższymi wytycznymi jest przesyłany przez kierownika jednostki lub jego zastępcę, celem weryfikacji danych finansowych z księgami Uczelni do Kwestury UW na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl. Zaleca się wysyłanie raportów z poczty służbowej. W przypadku wykonania skanu lub zdjęcia dokumenty są przesyłane w jednym e-mailu z dwoma załącznikami: raportem w PDF (popisanym elektronicznie przez kierownika grantu) oraz skanem lub zdjęciem ostatniej strony raportu z podpisami.

Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce nie poprawi się w kolejnych tygodniach, podobne zasady zostaną wypracowane dla realizowanych na UW projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu H2020 oraz innych agencji finansujących prowadzenie badań. Wymaga to jednak uzgodnień z tymi instytucjami (muszą one wyrazić zgodę na takie procedowanie), tak aby uniknąć potencjalnych problemów na etapie rozliczania projektów.   

Informacja związana z przesyłaniem dokumentów do Narodowego Centrum Nauki

NCN informuje, że w celu ułatwienia wykonywania Beneficjentom obowiązków wynikających z Umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych), również tych, w których zapisy umów wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej), Narodowe Centrum Nauki uznaje jako prawidłowo złożone raporty końcowe, raporty roczne, aneksy i pozostałą korespondencję wynikającą z uprawnień wykonawców grantów jeśli zostaną one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum (/ncn/SktytkaESP) dostępnej na platformie ePUAP.

Powyższe ułatwienie należy traktować jako uprawnienie, a nie obowiązek. Wypełnienie obowiązków umownych w formie dotychczas zastrzeżonej w treści umowy grantowej (np. złożenie raportu rocznego czy końcowego w formie papierowej) będzie w pełni uznawane przez Centrum.

Centrum zachęca jednak do przesyłania wszelkiej korespondencji w formie elektronicznej.

Pismo Dyrektora NCN ws. przesyłania dokumentów do Narodowego Centrum Nauki.


Jednocześnie przypominamy, że:

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-20-komunikat-przesylanie-dokumentow-do-ncn

mnisw

MNiSW – przesunięcie terminu złożenia raportów

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informujemy, że w ramach poniższych strumieni finansowania, zostaje przesunięty termin złożenia raportu z wykorzystania środków finansowych według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z 31 marca na 30 kwietnia 2020 r.:

 • inwestycje związane z kształceniem i działalnością naukową współfinansowane ze źródeł zagranicznych, 
 • utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej,
 • programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra,

oraz raporty roczne składane na podstawie:

 • § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych,
 • § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą,umów cywilnoprawnych zawartych z Wnioskodawcami na realizację projektów finansowanych ze środków na naukę przyznanych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/przesuniecie-terminu-zlozenia-raportow

NCN – ogłoszenie konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Po raz kolejny NCN ogłasza cieszące się największą popularnością konkursy OPUS i PRELUDIUM.

 • Już po raz dziewiętnasty został tymczasem ogłoszony konkurs OPUS skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Badacze składający w nim wnioski mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy. Od poprzedniej edycji formuła konkursu została rozszerzona o ścieżkę dostępną wcześniej w konkursie HARMONIA, a zatem naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kierownikiem projektu składanego w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. W prace badawcze mogą być zaangażowani również inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. Jednak począwszy od poprzedniej edycji na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudniane osoby, które uzyskały stopień doktora w jednostce, w której planowana jest realizacja projektu. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W OPUSIE nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu, a budżet całego konkursu wynosi aż 450 mln zł.
  Zobacz ogłoszenie OPUS 19.
 • Również po raz dziewiętnasty startuje konkurs PRELUDIUM, którego adresatami są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a począwszy od poprzedniej edycji konkursu ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się znaleźć tylko jeszcze jedna osoba. Podobnie jak w przypadku konkursu OPUS, podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Łącznie w konkursie do zdobycia jest 35 mln zł.   |
  Zobacz ogłoszenie PRELUDIUM 19.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2020 r.

NCN – Komunikat ws. terminu złożenia raportów rocznych i końcowych

Informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora powinny zostać złożone w Narodowym Centrum Nauki do 31 marca 2020 r., a raporty końcowe w terminie wynikającym z umowy.

W przypadku podmiotów, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z dotrzymaniem powyższych terminów, Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym:

 • raporty roczne nie później niż 30 kwietnia 2020 r.
 • raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-12-raporty-roczne-i-koncowe

Praca administracji UW

Zgodnie z obowiązującymi obecnie zarządzeniami i przepisami biura i jednostki administracji centralnej oraz wydziałowej mogą pracować w zmienionym trybie.

Kierownicy biur i jednostek administracji centralnej, a także dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych mogą:

 • wprowadzić dyżurowy system pracy biur i działów administracji,
 • wyrazić zgodę na pracę zdalną pracowników,
 • wprowadzić elastyczne/skrócone godziny pracy biur i działów admisnitracji.

W komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Osoby, które chcą skontaktować się z biurem/jednostką administracji centralnej lub wydziałowej w celu załatwienia sprawy, proszone są kontakt telefoniczny lub mailowy oraz śledzenie komunikatów na stronie głównej UW oraz na stronie poszczególnych jednostek.

Na stronie opublikowany zostanie wkrótce informacja na temat trybu pracy poszczególnych biur administracji centralnej.

Praca administracji UW

Komunikat rektora UW w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności UW wprowadza się następujące zasady postępowania w sprawie poniesionych kosztów udziału pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy w wydarzeniach organizowanych poza Uniwersytetem Warszawskim.

1. Należy spodziewać się, że większość wydarzeń, które miały odbyć się w najbliższym czasie, będzie przekładana na później. W takiej sytuacji powinno się w pierwszej kolejności uzgodnić z organizatorami oraz biurem podróży obsługującym Uniwersytet Warszawski, czy możliwe jest przełożenie biletu lotniczego/kolejowego oraz opłaty konferencyjnej i zaliczki na hotel.

2. Osoby, które wykupiły bilety na podróż samolotem lub pociągiem, proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z jednostką, która pośredniczyła w zakupie biletów: z administracją wydziałową/pozostałych jednostek lub z Biurem Współpracy z Zagranicą (anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl), które pomogą w uzyskaniu informacji, czy istnieje możliwość zwrotu kosztów zakupu biletu lub też zamiany na inny termin.

3. W przypadku niemożności uzyskania zwrotu całości kosztów lub zmiany biletu na inny termin koszt powinien zostać uwzględniony jako kwalifikowany przy rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł krajowych (np. NCN) lub międzynarodowych (np. H2020). Uniwersytet podjął już rozmowy m.in. z NCN w sprawie uznawania ww. kosztów za kwalifikowalne z powodu wystąpienia stanu „wyższej konieczności”. Spodziewamy się podobnej decyzji ze strony agencji europejskich.

4. W przypadku poniesienia innych kosztów, np. opłaty konferencyjnej, dana osoba powinna zwrócić się do organizatorów o jej zwrot. Analogiczna sytuacja powinna dotyczyć portali internetowych pośredniczących w rezerwacji pobytu w hotelach lub rezerwacji dokonywanych bezpośrednio w hotelach.

5. W przypadku nieuznania kosztów opisanych w pkt. 3 i 4 za kwalifikowalne, w pierwszej kolejności zostaną one pokryte z kosztów pośrednich projektu zgodnie z zasadami ogólnouniwersyteckimi.

6. W przypadku wewnętrznego systemu grantowego (np. mikrograntów) powinny być stosowane zasady opisane w pkt. 2 i 4. W przypadku niemożliwości uzyskania zwrotów lub refundacji koszty te na wniosek kierownika projektu zostaną uznane za kwalifikowalne przez prorektora ds. naukowych.

7. W sytuacjach nieopisanych powyżej będą podejmowane indywidualne decyzje. Wnioski należy kierować – w zależności od projektu – do Biura Obsługi Badań, Biura Międzynarodowych Programów Badawczych lub biur, które uczestniczyły w składaniu wniosku. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy wartość kosztów pośrednich w projekcie będzie niewystarczająca na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych.

Komunikat rektora UW w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW

Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Zarządzenie dotyczy m.in.:

 • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
 • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
 • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.
Tłumaczenie zarządzenia na język angielski dostępne jest na stronie: en.uw.edu.pl/information-on-preventing-covid-19-spread-among-the-uw-community.
Ze względu na dynamiczny rozwoju sytuacji rekomendujemy śledzenie:

Komunikat NCN ws. wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych

W związku z komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2, Narodowe Centrum Nauki (NCN) rekomenduje rozważenie przełożenia na późniejszy termin wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, finansowanych przez w ramach konkursów NCN.

W przypadku możliwości zmiany terminu pobytu prosimy o niezwłoczne poinformowanie NCN o nowych terminach, w celu aneksowania umów o finansowanie stypendiów doktorskich oraz umów o finansowanie staży w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC.

W przypadku już realizowanych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym jest możliwość skrócenia pobytu lub zrealizowania pozostałej części stażu w innym terminie. W tych przypadkach również prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie NCN, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w umowach realizowanych w ramach konkursów ETIUDA i UWERTURA.

W przypadku poniesienia kosztów podróży do krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, w ramach działań związanych z realizowaniem projektów badawczych finansowanych przez NCN, koszty takie zostaną uznane za kwalifikowalne.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-12-komunikat-ws-wyjazdow-do-zagranicznych-osrodkow-naukowych