Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

05.01.2024

Minister Nauki Dariusz Wieczorek ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) z dnia 29 czerwca 2023 r. Tym samym, usunięto zmiany dotyczące czasopism naukowych, które nie zostały zaproponowane przez KEN w uchwale, a zostały dodane przez Ministra w 2023 r.

Głównym celem publikacji nowego wykazu na początku 2024 roku jest zapewnienie, że zmiana wykazu nie przyniesie negatywnych skutków dla naukowców, którzy w 2023 r. opublikowali już artykuły w czasopismach znajdujących się w wykazie sporządzonym przez Ministra w roku 2023 r., a jednocześnie zakończenie ręcznej modyfikacji zawartości wykazu i oparcie go na stanowisku ekspertów.

W celu ujęcia aktualnych wartości wskaźników bibliograficznych czasopism naukowych, które od 2019 r. uległy zmianie, Minister podjął decyzję o konieczności przygotowania w 2024 r. wykazu od podstaw przez zespół ekspertów pochodzących ze środowiska naukowego reprezentujących poszczególne dyscypliny naukowe. Powołane zespoły ekspertów dokonają oceny czasopism na podstawie wartości wybranych wskaźników wpływu.

Następnie KEN, w oparciu o przekazane przez zespoły listy czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów sporządzi projekt nowego wykazu czasopism.

Cel wykazu:

Wykaz czasopism naukowych przygotowany jest na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

Z wykorzystaniem wykazu dokonywana jest ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Punkty w wykazie wynikają z zasad zawartych w aktach prawnych.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005),
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. (Dz.U. 2020 poz. 349);

Ustalanie liczby punktów w wykazie:

Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa, a jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz – zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich – zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewaluacji.

Oznacza to, że na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej dla osiągnięć naukowych opublikowanych w roku 2023 właściwy będzie wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r., ze zmianami i sprostowaniem z dnia 3 listopada 2023 r.

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-5-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.